::Inici >Reunions >2010-12-05 Acta de Reunió

2010-12-05 Acta de Reunió


ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE DATA 5/12/2010
Vanesa López, secretària de la Junta Directiva de l’Associació de Veïns de Calafat, redacta la següent Acta, acreditativa de la reunió de Junta Directiva de data 5/12/2010:

“Reunits a Calafat, el dia 5 de desembre de 2010, a les 17:10 hores, els membres de la Junta Directiva que es detallen a continuació:

President: Ramón Rubinat
Vicepresidenta: Rut Guiseris
Secretària: Vanesa López
Vocal: Dani Bas
Vocal: Alberto López
Vocal: Giorgio Cinnirella
Vocal: Evelin Cubeles
Vocal: Albert López

així com el Sr. Ramón Rossell en el primer punt de l’Ordre del dia,

Celebren la present Junta, amb la següent, ORDRE DEL DIA

1.- Soroll AP-7 i RENFE

La Junta Directiva convidà, a la present reunió, al Sr. Ramón Rossell, com a representant de la Comunitat de Propietaris dels apartaments “Alosas”, per tal que informés de la problemàtica que tenen, degut al soroll de l’AP-7 i RENFE.

El Sr. Rossell presentà i lliurà a la Junta l’informe tècnic encarregat pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a l’empresa DeBeacustica, de data 26/05/2010.

El Sr. Rossell explica que l’informe es realitzà al mes de maig i no desde l’edificació més propera als sorolls; i que per aquest motiu la medició efectuada es situa dins els paràmetres de qualitat acústica. Que el soroll resulta molt superior durant l’estiu i que cal mesurar-lo en aquesta època i
des de les edificacions més properes al nucli del soroll.

La Junta acordà que el seu president, Sr. Rubinat, en nom i representació de l’Associació de Vens de Calafat¨, acompanyés al representant de la Comunitat de Propietaris dels apartaments “Alosas” al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, per tornar a tractar l’assumpte amb els
responsables i tractar que efectuïn nou mesurament durant l’estiu i de les edificacions més properes al nucli del soroll.

2.- Informe de la Tresorera en relació als comptes de les Festes Majors de Calafat, 2010
La tresorera ha emès informe en relació als comptes de les Festes Majors de Calafat 2010, que literalment diu: “Tras revisión de la documentación aportada por la anterior Junta referente a
los gastos e ingresos de la comisión de fiestas realizadas este año, y según la operativa de una contabilidad transparente no es fiable ni aceptable.
La mayoría de documentación aportada son papeles no oficiales o tickets de dudoso origen. A la documentación adjunta me remito .”
L’informe s’acompanya dels documents acreditatius d’ingrés i despesa,
lliurats per l’anterior Comissió de Festes de la l’Associació de Veïns de Calafat a l’actual Junta Directiva.

3.- Correu electrònic de l’Associació
La Junta acorda l’ús i gestió del correu general de l’Associació, calafatassociacio@tinet.cat, per part de tots els membres de la Junta, a fi i efecte d’evitar l’ús dels respectius correus personals

4.- Reunió de data 03/12/2010 amb l’ajuntament de l’Ametlla de Mar El 03/12/2010, a les 11:00 hores, a la seu de l’ajuntament de l’Ametlla de Mar, es celebrà reunió entre la Junta Directiva de l’Associació (en la seva representació assistiren el Sr. Dani Bas, la Sra. Rut Guiseris i el Sr. Giorgio Cinnirella) i els representants de l’ajuntament (Sr. Joan Pere Gómez com a regidor de Relacions amb les Urbanitzacions, Sr. Xavier Llambrich com a regidor de Medi Ambient i Governació, Sr. Damià Suárez com a tècnic d’urbanitzacions i Sr. Xavier Solé com a tècnic de Medi Ambient), a fi i efecte de revisar els assumptes tractats en la primera reunió de la Junta amb l’ajuntament celebrada el 22 d’octubre del present.
Atès el gran nombre d’assumptes a tractar l’ajuntament decidí dividir els temes en dues reunions, la que s’esmenta i una següent pendent de celebrar.
A continuació es detalla el contingut de la reunió, així com els acords de la Junta Directiva al respecte:

● Senyalització viària: la Junta Directiva presentà a l’ajuntament,

en data 22/10/2010, una proposta de senyalització viària de la Urbanització Calafat ateses les deficiències existents. La resposta de l’ajuntament fou la següent: pel que fa als indicadors dels límits de velocitat, que tot i que el de l’entrada esta guixat, tothom és conscient que el límit de velocitat és aquest i que si volem que es facin controls, que per una persona que vagi a 40 Km/h pot representar la retirada del carnet, i que es produiria a causa de la petició de l’Associació; pel que fa a la instal·lació de badens, que a part de ser poc pràctics, ja que la gent corre igual, els d’obra, per manca de diners són impensables ara per ara; en referència a caravanes i mòbil-homes , que no se’ls hi pot impedir aparcar però si acampar, que si hi ha alguna zona concreta a on no vulguem que és faci, que els hi demanem per escrit amb arguments; sobre l’aparcament de camions, si ens molesten: petició argumentada de prohibició; en relació als guals, que tothom en pot demanar; pel que fa al desgavell de la Ronda del Mar davant dels apartaments, reconeixen que el senyal de direcció prohibida està
mal posada a on és, i que s’ho miraran per solucionar-ho, igual que la senyalització que caldria davant dels aparcaments en bateria dels apartaments de Cala Llobeta, ja que en la situació actual s’hi pot
aparcar; pel que fa a la resta de propostes presentades per la Junta (senyalitzacions, rotondes,....), que ara cara al 2011 estan treballant sobre tot el tema de mobilitat al nucli urbà i que pel 2012 tenen
pensat fer-ho sobre les Urbanitzacions: ens demanem que els hi enviem propostes sobre planell; en relació a la manca de visibilitat a la Rondadel Mar possiblement retallaran les baladres.

La Junta lamenta la decisió del regidor de Governació, doncs a Calafat li cal una revisió racional de la senyalització viària per tal d’evitar accidents amb vehicles i vianants, per la seguretat d’aquesta part de
la població de l’Ametlla de Mar i del gran nombre de turisme que la visita. Per tant, S’ACORDA presentar escrit, degudament argumentat, sobre planell i acompanyat de la proposta de senyalització viària elaborada per la Junta, al registre general de l’ajuntament, sol·licitant la seva adopció. Com a mesures immediates: tornar a pintar el límit de velocitat de l’entrada, Ronda del Mar, senyalització aparcament dels apartaments, aparcament de camions i caravanes i mòbil-homes. Així mateix es recordarà a l’ajuntament la seva competència i, per tant, responsabilitat en matèria de seguretat de les persones i ordenació del trànsit rodat.

● Pavimentació “pipetes” i carrer principal: l’ajuntament considera que l’asfaltat de la Urbanització està molt bé, que els problemes són les arrels dels arbres i que en la propera reunió diran alguna cosa sobre les pipetes.

La Junta no comparteix les manifestacions de l’ajuntament, segons les quals l’asfaltat de la Urbanització està molt bé. Doncs la Junta considera, d’una banda, que Calafat pateix greus deficiències d’asfaltat de la Urbanització i, de l’altra, que el veïnat de les “pipetes” ja va pagar les contribucions especials de les “pipetes” que mai s’executaren. Per tant, S’ACORDA, primer, realitzar reportatge fotogràfic que mostri les greus deficiències de la pavimentació de Calafat, segon, sol·licitar audiència a l’ajuntament per la revisió de l’expedient administratiu de les contribucions especials que s’exigiren per la pavimentació total de la urbanització i, tercer, en base als dos primers punts, presentar escrit argumentat a l’ajuntament reclamant la pavimentació de les àrees esmentades com a servei mínim que tenen la obligació de prestar.

● Abocador: la Junta havia proposat el trasllat de l’abocador a l’entrada de Calafat, per evitar les molèsties que pateixen els veïns afectats per aquest i en vistes a no molestar a cap veí o veïna més. L’ajuntament es nega a canviar la seva ubicació actual pel mal ús que se’n fa per part de constructors d’altres municipis, diuen que s’agreujaria si es poses a un lloc més amagat. La única alternativa que se’ns ofereix és tancar l’actual abocador i que tothom vagi a l’abocador municipal ubicat a la
Urbanització Les Tres Cales.

La Junta no comparteix en absolut la posició de l’ajuntament en aquest assumpte, doncs ignora els problemes que afecten al veïnat de Calafat i davant una petició de col·laboració de la Junta, la solució donada agreuja encara més el problema. Així mateix, la Junta vol fer palès, d’una banda, que el mes passat el gerent del Consorci de Residus del Baix Ebre, reunit amb dues veïnes afectades per l’abocador i la secretària de la Junta, es mostrava disposat en trobar una solució al problema sense que en cap cas esmentés la solució donada per l’ajuntament i, de l’altra, que la Generalitat de Catalunya ha atorgat subvenció a l’ajuntament, a través d’un Pla d’Ocupació consistent en el
canvi d’ubicació de l’abocador de Calafat.

La Junta ACORDA sol·licitar per escrit a l’ajuntament una explicació per escrit al respecte.

● Recollida de brossa: La Junta sol·licità més freqüència de recollida en les èpoques de vacances i contenidors específics pels restaurants. El tècnic de Medi ambient diu que el problema és que es recicla poc, en canvi el regidor diu que es recicla un 50% quan el que tenien previst era que només fos un 35%. I que estan fent estudis per disminuir els dies de recollida, que potser haurien de parlar amb el Roberto i amb qui agafi el Restaurant de la Piscina, i que potser puntualment a l’estiu hi posarien algun contenidor més.

La Junta ACORDA fer la petició argumentada per escrit atès que l’ajuntament ha de vetllar per la salubritat de la població i per prestar el servei de recollida de brossa adequadament.

● Soroll del Circuït de Calafat: la Junta lliurà a l’ajuntament les signatures recollides a la Urbanització pel compliment dels paràmetres legals de soroll.

● PENTA (Pla d’Emergència Nuclear): la Junta sol·licità la implementació del PENTA doncs es denuncia la falta de megafonia, que no arriba la radio municipal i que no existeixi cap pla d'evacuació. L’ajuntament manifesta que no l’han subscrit mai perquè no hi estan d’acord i que si l’Associació ho vol denunciar que ho fem conjuntament.

La Junta considera que és responsabilitat de l’ajuntament vetllar per la seguretat del municipi i, per tant, ACORDA realitzar les actuacions pertinents per reclamar la implementació i actualització del Pla.

● Enllumenat públic: la Junta reclamà l’arranjament de les llums avariades i l’ajuntament manifesta que ho estan mirant.

La Junta considera que l’enllumenat públic és una necessitat bàsica per la població i, per tant, ACORDA reclamar-ho per escrit als organismes pertinents.

● Estat voltants transformadors elèctrics: la Junta reclamà l’arranjament dels voltants dels transformadors elèctrics per perill d’incendi i l’ajuntament manifesta que ho estan mirant.

La Junta considera que és responsabilitat de l’ajuntament vetllar per la seguretat del municipi i, per tant, ACORDA reclamar-ho per escrit als organismes pertinents.

● Cala LLobeta: l’ajuntament només fa referència a l’entrada de vehicles i comenten que no hi va mai ningú i que és bo pel sector turístic que l’accés estigui obert doncs sinó els submarinistes anirien a un altre lloc, comenta el regidor de Medi Ambient qui és declara submarinista.

La Junta ACORDA reclamar-ho per escrit, tant pel que fa a l’entrada de vehicles com a la recuperació del camí, als organismes pertinents.

● Transport escolar: l’ajuntament manifesta que amb la victòria de CIU al Parlament de Catalunya tot canviarà.

● Brigada de Manteniment: el present mes l’ajuntament ha deixat de prestar el servei de neteja viària i manteniment de Calafat. Davant les queixes de la Junta manifesten que es tornarà a prestar l’any vinent, sense determinar quan.

La Junta considera que aquest és un servei essencial i mínim que l’ajuntament té la obligació de prestar ininterrompudament i, per tant, ACORDA reclamar-ho per escrit als organismes pertinents.

I a les 19:05 hores es dona per finalitzada la reunió de la Junta Directiva.”
I perquè consti emeto la següent Acta, a Calafat, data ut supra


     ENRERA !     AMUNT !     INICI !