::Inici >Reunions >2009-08-30 Acta de Reunió

2009-08-30 Acta de Reunió

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 D'AGOST DE 2009.

A les 17 hores del dia indicat, se celebra a Calafat, l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària, convocada per la Junta Directiva, amb el següent ordre del dia:

1 .- Informació de la Junta Directiva sobre la marxa de l'Associació i els èxits obtinguts fins ara
2 .- Renovació de càrrecs en la Junta Directiva
3 .- Projectes a emprendre en l'exercici 2009/10.
4 .- Precs i preguntes

Assisteixen personalment o degudament representats 27 Associats. Actuen de president i secretari, els senyors José Luis Granado i Ramon Rubinat respectivament, per ser-ho també de la Junta Directiva.

Comença la reunió amb l'exposició del president José Luis Granado respecte a les actuacions dutes a terme per l'Associació durant l'exercici 2008-2009 entre les quals destaquen els següents fets:

1. Presentació de legacions al projecte de la depuradora: S'ha rebut resposta de l'ACA desestimant les al.legacions presentades per l'Associació. Hi ha demandes interposades per via judicial per altres parts implicades contra el projecte d'instal lació de la depuradora a prop de la Urbanització que segueixen el seu curs. La construcció de la depuradora s'estima trigarà entre cinc i sis anys.

2. Pla Penta. L'Ajuntament forma part del consorci i està treballant per a un nou Pla Penta. La intenció és que s'instal un nou sistema d'altaveus ja que l'actual no funciona en haver tallat els cables amb la instal lació del nou enllumenat

3. Abocador de residus vegetals. Funciona correctament tot i que s'està treballant per millorar la seva imatge mitjançant la col.locació de tanques.

4. Brigada de neteja. L'Ajuntament ha creat una brigada de neteja composta per tres persones exclusivament per Calafat i Tres Cales que està funcionant des del passat exercici amb bons resultats.

5. Comunicació als veïns. El president reconeix que durant l'exercici 2008/09, la comunicació de l'Associació als veïns no ha estat correcta. Aquest és un tema que ha de millorar immediatament.

6. Actes lúdics: S'han realitzat el Pare Noel per Nadal, els pallassos i xocolatada per Setmana Santa i les Festes a l'estiu.

En aquest moment intervé una propietària dient que l'orquestra de les festes d'estiu va ser de molt inferior qualitat respecte a l'any passat. També intervé un altre propietari dient que les festes no tenen importància i que a més no tenen caràcter local català i que es podrien haver realitzat en qualsevol altra part d'Espanya sense que es notés la diferència. Esmenta que altres temes més importants no han rebut la suficient atenció com són: Transport escolar, brutícia a Cala Llobeta i soroll del circuit.

El senyor president diu que a Calafat hi ha molta gent estiuejant que no són catalans i que s'intenta que les Festes siguin per a tots. També explica les gestions que s'estan fent per a la neteja de Cala Llobeta i d'altres parts de Calafat.

El mateix propietari diu que l'Assemblea no ha estat convocada amb la deguda antelació i que no s'ha indicat que es presenten per a la reelecció de la Junta Directiva.

Es posa a votació dels presents si es considera que l'Assemblea és vàlida resultat un vot a favor de 21 persones (15 assistents més 6 de la Junta Directiva presents) i un vot en contra de 7 assistents.

No obstant això davant els dubtes plantejats s'acorda per unanimitat dels assistents convocar una Assemblea General Extraordinària per al proper dia 12 de setembre, aprofitant el pont de la Diada, per a tractar exclusivament del següent punt de l'ordre del dia:

Es demana a l'actual Junta Directiva que manifesti la composició de la nova Junta que es presenta. Igualment s'obre la possibilitat a la presentació d'altres candidatures que s'hauran de votar en la referida Assemblea.
Diversos propietaris que estan presents en l'Assemblea i que no podran estar presents el dia 12 de setembre deleguen el seu vot en membres de l'actual Junta Directiva.

I no havent més assumptes que tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de la qual jo el secretari aixeco la present acta.

  
         
Enrera !     Amunt !     Inici !

Escolta

Llegeix fonèticament