::Inici >Reunions >2003-06-07 Acta de Reunió

2003-06-07 Acta de Reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT, CELEBRADA EL 7 DE JUNY DE 2003.

Assistents:
President: Sr Giorgio Cinnirella
Secretari Sr Ramon Rubinat
Tresorer Sr Luis Granado
Vocals: Sr Ernest Hernández
Carles Palou
Sr Rafael Gasca
José Luis Campoy
Sr Pablo Serrano

El motiu de la reunió és comentar la situació de la Urbanització de Calafat i veure l'estratègia a seguir donat el proper canvi de l'equip de govern municipal de, conseqüència de les passades eleccions.
Com necessitats urgents a solucionar es determinen els següents assumptes:

1 - Enllumenat público.El polígon C, està a les fosques, la qual cosa es considera totalment inadmissible. Atès que sabem que l'Ajuntament rep importants quantitats de fons per llicències i permisos de Marina Sant Jordi, vam acordar exigir que part d'aquests fons es destinen a finançar l'obra de renovació de l'enllumenat.

Així mateix i mentre no es renovi la instal lació del Enllumenat, es tracta de posar en marxa la existent. En aquest sentit el Sr Rubinat explica que l'empresa que anteriorment feia el manteniment (Promocions Calafat, SA) es veu capaç d'implantar una solució d'emergència perquè hi hagi llum immediatament.

A l'efecte de pressionar a l'Ajuntament s'acorda denunciar els fets davant l'opinió pública. Així s'acorda fer accions concretes a la premsa:

El Sr Rafael Gasca es posarà en contacte amb el Diari de Tarragona.
El Sr José Luis Campoy amb TV.

2 - Abocador de residus. L'anterior alcalde no va complir la seva promesa de tancar l'abocador situat al camp de futbol. Així mateix ni els jardiners ni altres industrials compleixen amb la seva obligació de portar els residus a l'abocador municipal. Aquest és un tema prioritari i per tant es plantejarà així al nou alcalde.

Així mateix el Sr Luis Granado s'entrevistarà amb Carlos de Convergència per a concertar una reunió amb el nou alcalde, Sr Andreu Martí.

Es decideix que els membres de la Junta facin una aportació voluntària d'almenys 100 euros cadascun (dins de les seves possibilitats), per sufragar despeses de material i correu. Amb aquesta finalitat el tresorer, els remetrà, el número del compte bancari perquè facin els seus ingressos.

I no havent més assumptes a tractar, el President dóna per finalitzada la reunió de la qual jo el secretari, aixeco la corresponent Acta


         Enrera !     Amunt !     Inici !