::Inici >Reunions >2008-11-02 Acta de Reunio

2008-11-02 Acta de Reunio

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT CELEBRADA EL 2de novembre de 2008

Assistents:
President José Luis Granado Associació de Veïns de Calafat

Vicepresident Lourdes Latorre Associació de Veïns de Calafat

Secretari Ramon Rubinat Associació de Veïns de Calafat

Tresorer Genis Artero Associació de Veïns de Calafat

Vocal Jesús Sauras Associació de Veïns de CalafatA les 11 hores comença la reunió amb l'exposició del senyor President de la situació de la futura depuradora d'aigües residuals: Fins al proper dia 20 de novembre està en fase d'exposició pública la proposta de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de realitzar una depuradora d'aigües residuals a la part superior de Calafat, concretament prop del límit dels termes municipals de l'Ametlla i Vandellòs. Aquesta depuradora s'abocaria seves aigües en el barranc de Cala Calafató i donaria servei a una població d'aproximadament 11.000 persones a l'hivern i de 23.000 persones a l'estiu.

Diversos membres de la Junta Directiva expressen la seva total oposició a aquest projecte en tant representa un canvi respecte al inicialment acceptat per l'ACA que estava situat al sud de la Urbanització Les Tres Cales que és on es concentra el nucli més important de població i per tant on és més econòmica i lògica la seva instal lació, tenint en compte a més que Calafat no té xarxa de clavegueram.

S'acorda per unanimitat presentar ‡ legacions al projecte encomanant al senyor president que contacti amb un despatx d'advocats perquè redactin el mateix.
També s'acorda recomanar als veïns que donin suport l'escrit que l'empresa Promociones Calafat, SA els ha enviat perquè signin en oposició a aquest projecte.

Altres temes:
Instal lació elèctrica: Es comenta per part del senyor Artero el mal estat de la instal lació elèctrica de Calafat, moltes caixes de distribució d'acoblament estan trencades ia la intempèrie, hi ha cables en aigua així com nombroses pujades i baixades de tensió que causen nombroses avaries als electrodomèstics. S'acorda dirigir un escrit a FECSA-ENDESA reclamant una solució a aquesta situació.

Subministrament d'Aigua .- La xarxa de subministrament està totalment obsoleta, té pèrdues ia l'estiu no pot subministrar l'aigua suficient per al consum propi de Calafat. S'acorda enviar un escrit a l'Agència Catalana de l'Aigua perquè intervingui per obligar a l'empresa subministradora a reparar la instal lació i garantir un subministrament suficient.

Arranjament de la illeta enjardinada de la rotonda a prop del camp de futbol. Diversos veïns tenen la intenció d'arreglar la jardineria de la illeta, per a això es demanarà a l'Ajuntament que prèviament repari la vorera de la mateixa. També s'ha de manar nota a l'Ajuntament del projecte d'enjardinament.

Inversió pendent en Calafat. S'acorda parlar amb el senyor Mangrané per convocar una reunió amb l'Ajuntament i l'Associació de Veïns per tancar aquest tema.

Registre del canvi de Junta Directiva: S'encarrega al President que faci els tràmits necessaris per al registre del canvi de junta directiva en el registre d'associacions.

Propera reunió de la Junta Directiva: Es convoca per al diumenge 14 de desembre a les 11 hores al Bar Roberto.

I no havent més assumptes que tractar, el President dóna per acabada la reunió de la qual jo, el secretari va aixecar la corresponent Acta

 

 

Escolta

 

Llegeix fonèticament

           Enrera !     Amunt !     Inici !