::Inici >Reunions >2010-08-20 Acta de Reunió

2010-08-20 Acta de ReunióASSEMBLEA ORDINÀRIA DE DATA 2010.08.20
A les 18,15 hores del 20 d'agost de 2010 és celebra assemblea
ordinària de l'Associació de Veïns de Calafat, al'empara de
la convocatòria efectuada per la Junta Directiva en data 24
de juliol de 2010,


• Membres PLAÇA de la Junta Directiva:

Presidenta: Lourdes Latorre
Vicepresident: Giorgio Cinnirella
Secretari: Ramon Rubinat
Vocals: Genís Artero, Silvia Masriera, Carles Palou, Mònica
Fernández, Antonio Fernández
• Resta d'PLAÇA: 36 socis / és
Ordre del dia


1 .- Informe de les Activitats dutes a Terme 2009-2010

Pren la paraula la Sra Lourdes Latorre, qui PROVÍNCIA el petit dossier relatiu a les Activitats dutes a Terme 2009-2010, repartit
entre Els PLAÇA. S'adjunta el dossier a la present acta.
Seguidament llegeix una carta de comiat com a presidenta.

2 .- Elecció de la Junta Directiva

Premsa la paraula el Sr Ramon Rubinat, qui explica que la Junta Directiva li s'encarregaran formar la nova Junta Directiva. Que s'assabentà de l'existència d'una Altre candidatura Als càrrecs i va decidir APROPAR-es Als Seus Membres. Per aqueste
IA va mantenint conversacions AMB aquests durant el mes d'agost is'ha arribat al'acord d'unir-se, de Treball junts en Concòrdia, per uns mateixas Objectius.

La Junta Directiva
proposed:
President: Ramon Rubinat
Vicepresidenta: Rut Guiseris
Llibre d'Actes de l'Assemblea de
L'Associació de Veïns de Calafat

2

Secretària: Vanesa López
Tresorer: Ferran Serrano
Vocals: Alberto López, Dani Bas, Giorgio Cinnirella, Albert
López, Evelyn Cubeles, Aleix Rengel
La Sra Lourdes Latorre interve seguidament, manifestant que Als Estatuts de l'Associació s'estableix que la Junta ha d' col · laborar AMB l'ajuntament i que cal al'esperit positiu, i que no sap qui AQUESTA Junta ho fara. Que un dels Membres de la Junta no te bones Relacions AMB l'ajuntament, que el marit d'una Altre Treballa per l'ajuntament, Allò que a ella Sempre es li ha recriminat, i que un mesures d 'inserció de la Junta entrant l'ha amenaçat personalment. Intervingut el Sr Rubinat manifestants que Tots som Veïns de Calafat i que per TANT Tots Volem El millor per la Urbanització.
Abans de passar a la votació el Sr Rubinat dóna la paraula a
la Sra Vanesa López cinc informació Els PLAÇA dels Objectius de la nova Junta Directiva per l'ARTE 2010-2011. S'adjunta
l'informe a la present Acta

És Sotmetre l'elecció de la nova Junta Directiva a votació de
l'assemblea, resultants:
A favor: 59 vots (30 Presents + 29 Delegats)
En contra: 3 vots
Per això, la nova Junta Directiva resta aprovada.

3 .- PRECSA i preguntes

El Sr Carles Busquets premsa la paraula i PROVÍNCIA que vol crear
una associació de Minusvàlids a la Urbanització. Aixi MATEIX
comenta que gràcies a la Seva insistència l'estació de tren de
l'Ametlla de Mar serà per fi accessible al 2010. Comenta que
l'han entrevistat en revistes municipals i que cal cercar
solucions per al col · lectiu, com per Exemple el dels testos de
Les Botigues al poble.
Llibre d'Actes de l'Assemblea de
L'Associació de Veïns de Calafat

3

El Sr Antonio Fernández premsa la paraula i LICITE que ha vist Molta gent entrant i Sortint com a Junta Directiva i que Als que entrin Tant de bo aconsegueixen fites. Que mai es presenta
NINGÚ per col · laborar i que Els Nens és diverteixin. Que la Junta
Directiva Se'n va per avorriment perque mai NINGÚ vol
col · laborar en res.
La Sra Maribel Guiseris és Queixa de la poca pressió de l'aigua. El Sr Ramon Rubinat comenta la possibilitat de l' Traspàs de la gestió d'abastament d'aigua potable de la
Urbanització de Promocions Calafat vers Aqualia. Que el Sr
Mangrané li ha comentat que la instal · lació és Molt vella i que és vaig perdre un 40% d'aigua i que Tothom te la obligació de tenyir
un dipòsit a casa. Que el Sr Mangrané està Negociant AMB l'ajuntament '. Finalment, Afegeix que aqueste Assumpte l'ha de Resoldre l'ajuntament.
Una Sra és Queixa que S'ha TRET la dutxa de la platja del Port, i el Sr Rubinat contesta que Existeix un contenciós ADMINISTRATIU entre l'ajuntament il'Agència Catalana de l'Aigua.
Un Sr pregunta per la depuradora i el Sr Rubinat comenta que S'ha APROVAT construir-sa una prop de la Urbanització.
Que l'associació va presentar al · legacions que forenses
desestimades i que Promocions Calafat està en litigi AMB l'ajuntament per aqueste Assumpta.
Una Sra és Queixa de l'accés a Cala Llobeta, que ha desaparegut degut a les obres d'una apartaments. Aixi MATEIX és Queixa de la manca DE NETEJA dels passos de
Servei.
Una Sra és Queixa que cal netejes el bosc existent Al voltant
d'un transformador Elèctric (primer polígon), atesa l'Perill
existent, i que el fanal de davant de casa fa Un any que no
funciona, Malgrat haver realitzat peticions.
El Sr Aleix Rengel comenta que el Sr Mangrané hauria d'assistir a l'assemblea.
Llibre d'Actes de l'Assemblea de L'Associació de Veïns de Calafat

4

El Sr Antonio Fernández manifesta que l'aigua és Molt barata i bona, però que els instal · lacions són Molt antigues, que en rebut de l'aigua ja ens $ carrega el manteniment, i que cal exigir-li a la companyia mes pressió. Afegeix que Quan Posino la depuradora que no ens $ Doñinos la "merda".
El Sr Rubinat LICITE que està totalment d'acordar.
El Sr Manel Vila premsa la paraula i LICITE que li sap Molt Greu la situació de l'antiga Junta, que oblidin la situació que han Passat i que col · laborin AMB la nova Junta per la Seva
esperiència. Que estan al Servei de la comunitat.
La Sra Lourdes Latorre LICITE que "cap problema". I que el Sr
Ves li va dir que ella no el representava. I sense mes PRECSA i preguntes és dóna per finalitzat
l'assemblea, a les 19:20 hores.

Escolta

Llegeix fonèticament

Diccionari - Mostra la informació detallada del diccionari

 
     Enrera     Amunt !     Inici !