::Inici >Reunions >2009-09-12 Acta de Reunió

2009-09-12 Acta de Reunió

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL
DIA 12 DE SETEMBRE DE 2009


A les 17 hores del dia indicat, se celebra a Calafat, l'Assemblea
General Extraordinària de l'Associació de Veïns de Calafat, convocada per la
Junta Directiva d'aquesta, amb el següent ordre del dia:

Renovació de càrrecs de la Junta Directiva

Assisteixen personalment o representats 63 associats. S'adjunta llista dels
mateixos com a annex 1 a la present Acta

A l'entrada de la reunió es produeixen discussions entre les persones
encarregades del control d'entrada i altres persones que no sent associats
pretenen entrar a l'Assemblea. Finalment i davant la presència de la policia
es calmen els ànims. Es lliura una targeta de color verd a cada associat
perquè pugui exercir el seu vot i així evitar comptabilitzar el vot de persones que
no són associades o que són acompanyants d'associats i que per tant
tampoc tenen dret a vot.

Actuen de president i secretari, els senyors José Luis Granado i Ramon
Rubinat respectivament, per ser-ho també de la Junta Directiva. A causa del
caire que prenen els esdeveniments, el senyor Granado delega la direcció i
moderació de l'Assemblea al Sr Rubinat.

El senyor Rubinat davant les discussions hagudes en l'entrada a l'Assemblea
explica als assistents que atenent a la importància de la votació a
efectuar, la Junta Directiva, d'acord amb els propis estatuts socials,
havia decidit no deixar entrar com a associats a les persones que no estaven
inscrites com a tals amb anterioritat. Que si hi havia persones que complint
els requisits que estableix l'article 4 dels estatuts (ser major de 18
anys i ser propietari o veí de Calafat amb el màxim d'1 per habitatge)
volien associar podien sol licitar la seva inscripció que es faria efectiva en el
propera reunió de la Junta Directiva, però no podien tenir vot en aquesta
Assemblea ni tampoc ser candidats a ser elegits com a membres de la
Junta Directiva, ja que l'article 14.2 dels Estatuts estableix que per ser

membre de la Junta Directiva cal estar associat.

Així mateix manifesta el senyor Rubinat que fins ara no se li havia
comunicat la composició de la candidatura que els Senyors Dani Bas i
Vanesa López li van anunciar el dia 3 de setembre i per correu electrònic
que presentarien sota el títol de "Calafat participatiu". Que la sorpresa de la
Junta Directiva ha estat veure, a través d'un llista que figurava enganxada a la porta

d'entrada del local on se celebrava l'Assemblea, que dels vuit
membres de la candidatura que volia presentar-se a l'elecció en la
Assemblea, quatre persones, incloent a la que figurava com a candidat a

President Sra Rut Iseris, no eren associats.

Davant d'aquestes manifestacions es produeixen nombroses protestes d'assistents,
molts dels quals no eren associats als que no havia pogut
impedir-l'entrada.

El senyor Rubinat continua amb la lectura de l'Acta de l'anterior Assemblea del
passat 30 d'agost. Un cop finalitzada la lectura intervé la senyora Vanesa
López que manifesta la seva disconformitat amb el contingut de l'Acta llegida pel
Sr Rubinat i llegeix un escrit de 12 punts, amb el qual, diversos assistents
manifesten el seu desacord i que s'adjunta com a annex 2 a aquesta acta
A continuació es procedeix a la votació, aprovant l'Acta sense
modificacions per 39 vots a favor (19 d'associats presents i 20 de
representats) i 8 en contra.

Al proclamar el recompte de vots un assistent, el Sr Daniel Bas, diu que no
són vàlids els vots d'associats representats, concretament parla de
vots delegats El Sr Rubinat li respon que la representació d'associats
en l'Assemblea està establerta 3 vegades en els articles 12 i 13 dels
estatuts socials. Però que de tota manera amb els vots dels associats
presents personalment s'aprova igualment per àmplia majoria, el
contingut de l'Acta

El Sr Daniel Bas també es queixa que no puguin votar les persones que
no eren socis. Llavors dirigint-se a una part dels presents que no
eren associats els demana que votin el que fan tots cridant i aixecant
ambdues mans.

Es produeix una gran confusió, molts assistents abandonen l'Assemblea
cansats dels crits i de les dificultats per avançar en els temes a tractar.
Davant la impossibilitat mantinguda pel Sr Rubinat, que votessin les persones
no associades, una persona de la nova candidatura, que no era associada, es
dirigeix a ell i li diu que retiren la candidatura i que impugnaran l'Assemblea.
Davant la manca de candidatura alternativa, ja que la que es presentava i pels
motius explicats, no podia acceptar-se, el Sr Rubinat demana als associats
presents en l'Assemblea que votin si accepten o no la candidatura presentada
per l'actual Junta Directiva, formada per les següents persones:

President Lourdes Latorre
Vice-president Giorgio Cinnirella
Secretari Ramon Rubinat
Tresorer José Luis Granado
Vocals: Silvia Masriera
Genis Artero
Carlos Palou
Antonio Fernández
Mónica Fernández

Es procedeix a la votació, amb el resultat de 37 vots a favor (17 d'associats
presents i 20 representats) i 5 en contra.

Es proclama l'elecció de la Junta Directiva sotmesa a votació, per al
període d'un any tal i com s'estableix en l'article 15 dels Estatuts de
l'Associació.

Alguns assistents protesten al Sr Rubinat que a més de votar les
persones que van votar si o no a la proposta, no es demanarà que votessin
també els que volien fer-ho en blanc. El Sr Rubinat diu que la
Assemblea ja ha votat i que donades les difícils condicions en què s'ha

celebrat, ha de concloure la mateixa per evitar problemes innecessaris.
D'aquesta manera el Sr President dóna per finalitzada la sessió de la qual jo el
Secretari aixeco la present acta.


         
Enrera !     Amunt !     Inici !

Escolta

Llegeix fonèticament