::Inici >Reunions >2010-01-24 Acta de Reunió

2010-01-24 Acta de Reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT CELEBRADA EL 24 DE GENER DE 2010

Assistents

President: Lourdes Latorre
Vice-President: Giorgio Cinnirella
Secretari: Ramon Rubinat
Tresorer: José Luis Granado
Vocals:
Silvia Masriera
Genis Artero
Carles Palou

Ordre del dia:

- Dimissió del President.

- Liquidació de comptes del tresorer.

Pren la paraula la President Sra Lourdes Latorre. Explica que va enviar la seva carta de dimissió irrevocable a tots els membres de la Junta a causa de problemes personals que han afectat greument a la seva vida familiar i que l'han conduït a un estat de gran tensió. No obstant això després de considerar el compromís que va adquirir amb els veïns en les passades eleccions comunica que ha decidit seguir en el seu càrrec fins a l'estiu.

Els membres de la Junta expressen el seu suport a aquesta decisió tot i que demanen a la president que lideri la Junta fins al mes d'agost i convoqui a la mateixa regularment per poder dur a terme els compromisos del projecte que es va presentar a l'Assemblea.

La Sra President informa als presents que l'Ajuntament, a petició de l'Associació, ha acordat emprendre, en el termini d'un any i mig, els següents projectes:

• Asfaltat de les pipes dels carrers.
• Reasfaltat dels carrers principals.
• Col.locació de passos elevats reductors de velocitat.
• Posada en marxa el 8 de febrer de una brigada per a neteja i manteniment de la Urbanització (a compartir amb Tres Cales).
• Reubicació de l'abocador de residus vegetals i enderrocs de les antigues casetes de vestidors que es troben en estat de gran deteriorament.
• Remodelació de la zona del parc infantil davant del Centre Comercial.
• Increment de la seguretat: major presència de Mossos i Guàrdia Civil. Es demana la col.laboració dels veïns per alertar de moviments de persones sospitoses.
• Carril bici.
• Construcció de sis pistes de petanca.
• Construcció d'un camp de futbol set.
• Accés directe a la caleta del Port.

Els assistents comenten que a més d'aquests temes hi ha altres que importen molt als veïns i que són:

• Soroll de l'autopista.
• Soroll del circuit.
• Insuficiència en el subministrament d'aigua.
• Mal estat de les caixes de connexió de a instal.lació elèctrica.
• Manca de construcció de voreres i mala neteja dels vials de servei.
• Depuradora d'Aigües.
• Consolidació de la Urbanització mitjançant la construcció del Clavegueram.

Referent a això, el Sr Rubinat informa que, a través de les Gesión realitzades pel veí Sr Fernando Fernández, tenim concedida una entrevista amb el conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya per tractar els temes que, en matèria de medi ambient, considerem necessari abordar com seria el tema de sorolls. Després de la reunió que se celebrarà la primera setmana de febrer amb el responsable del circuit i de l'aigua de Calafat, Sr Xavier Mangrané, i en base a la informació que obtinguem, prepararem el reunió amb el conseller. Prèviament cal enviar-li un escrit detallant els temes que volem tractar.

S'intentarà obtenir les adreces actualitzades de tots els veïns. Si s'obtenen aquestes, es remetrà una carta a tots ells comunicant què estem fent, què volem i les condicions per fer-se membres de l'associació per als que encara no ho siguin. S'encarrega al Sr José Luis Granado que reculli informació sobre les possibilitats d'enviar la carta com impresos i amb sobre franquejat de resposta al seu interior.

S'aprofitarà la reunió amb el Sr Xavier Mangrané per demanar-li que ens deixi instal lar una bústia de suggeriments al supermercat.

El Tresorer José Luis Granado presenta el llibre de comptes, en el qual apareix com a ingrés un saldo positiu d'aproximadament 220 euros resultat de la liquidació de les festes d'estiu. Se li demana que faci un detall de tots els ingressos i despeses que donen com a resultat aquest saldo i que es presenten, en cas de tenir-los, els justificants dels ingressos i despeses. També se li demana que porti un extracte del compte corrent de l'entitat a la Caixa per mostrar l'evidència del saldo que figura en el Llibre de Caixa.

I sense més temes a tractar el Sr President dóna per finalitzada la reunió de la Junta Directiva de la qual jo el secretari aixeco la present Acta


     Enrera !     Amunt !     Inici !