::Inici >Reunions >2005-08-20 Acta de Reunió

2005-08-20 Acta de Reunió

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 20 D'AGOST DEL 2005.

A les 17 hores del dia indicat, se celebra a Calafat, l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària, degudament convocada per la Junta Directiva, amb el següent ordre del dia:

1 .- Informació de la Junta Directiva sobre la marxa de l'Associació i els èxits           obtinguts fins ara.
2 .- Renovació de càrrecs en la Junta Directiva.
3 .- Precs i preguntes.


Assisteixen personalment o degudament representats 69 Associats. Actuen de president i secretari, els senyors Pablo Serrano i Ramon Rubinat respectivament, per ser-ho també de la Junta Directiva.

Per invitació expressa de la Junta Directiva, assisteix també a l'acte el regidor de l'Ametlla de Mar responsable de l'àrea d'urbanitzacions Sr Joan Pere Gómez.

Comença la reunió amb l'exposició del president sortint Sr Pablo Serrano respecte a les actuacions dutes a terme per l'Associació durant l'exercici 2004-05. La valoració d'aquest exercici no és positiva ja que l'Ajuntament no ha fet cap inversió en Calafat i per tant ha continuat sense funcionar l'enllumenat públic de la Ronda del Mar i el grau de neteja de carrers i atenció de zones verdes ha estat deficient. El que si s'ha aconseguit és iniciar una nova línia de diàleg amb l'Ajuntament que s'espera de fruits en el futur immediat.

Posteriorment es passa al punt 2 de l'Ordre del dia, que fa referència a la renovació de càrrecs de la Junta Directiva.

D'acord amb el que preveu l'article 15 dels Estatuts se sotmeten a l'aprovació de l'Assemblea, els següents càrrecs de la Junta Directiva per a l'exercici 2005/06:

President - Sr Ramon Rubinat
Vicepresident - Enric Plana
Secretari - José Luis Granado
Tresorer - Sr Giorgio Cinnirella

Realitzada la votació, s'aproven per unanimitat.

Seguidament el nou president va prendre la paraula per anunciar que s'havia arribat a acords amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar que serien molt positius per Calafat. A aquest efecte va cedir la paraula al regidor d'Urbanisme senyor Joan Pere Gómez qui va comunicar a tots els presents la voluntat de l'Ajuntament de realitzar durant l'exercici 2005-2006 una inversió de 1.800.000 a Calafat que bàsicament es destinaria a la total renovació de l'enllumenat públic, començant per les zones actualment a les fosques, a la finalització de la quarta fase de l'asfaltat i reparació de vials en mal estat ia altres actuacions que es farien en funció dels diners sobrant de les dues accions esmentades i d'acord amb l'Associació de Veïns .

Els veïns assistents a l'Assemblea van mostrar una gran satisfacció per les actuacions promeses pel regidor d'Urbanisme, ja que aquestes permetran evitar la degradació de la zona i poden convertir Calafat en una Urbanització que de prestigi al municipi de l'Ametlla de Mar

Així mateix els veïns es van queixar de l'estat lamentable de les obres de construcció d'apartaments realitzades a Cala Llobeta. Aquestes obres estan mal acabades i han omplert d'abocaments tot el barranc. El regidor es va comprometre a no autoritzar noves obres d'apartaments a la zona i derogar la clàusula 14 de modificació del Pla General que ha permès les atrocitats urbanístiques realitzades a Cala Llobeta. Així mateix va dir que s'havia presentat una denúncia a l'ACA sobre l'estat de les obres realitzades i que estudiaria amb els tècnics municipals la forma de procedir perquè les mateixes finalitzin adequadament.

A continuació i en capítol de precs i preguntes, van prendre la paraula diversos assistents per denunciar les següents qüestions:

1B 20 - Problemes elèctrics amb FECSA que produeixen pujades i baixades de tensió

1C 15 - No hi ha prevenció de riscos d'incendis i tampoc hi ha hidrants.
1s19 - Escombraries i residus vegetals davant de casa
7c 27 - Brutícia en zona verda annexa
6c 52 - Manca asfaltat 4 ª fase
8c 09 - Problema de residus cala Llobeta
2c 53 - Residus cala Calafató. Hi ha ruïnes i residus sòlids
- Aptes. alosa BL1 AP2 terrenys amb residus i runes
3b 01 - Molèsties per soroll de l'autopista
4c 06 - Cala Llobeta denúncia ACA clau 14
5c 27 - Nous apartaments Cala Llobeta. Volen fer pàrquing a la voreres que només tenen 3 metres.
2s 06 - edifici verd ocupa un tros de vorera per fer la fossa asèptica. Té cables per fora i ferros
2c 36 - asfalt aixecat entra aigua
4b 04 - pregunta si es poden exigir responsabilitats als antics promotors.
6c 52 - pipes, asfaltat, pas verd, neteja
4b 08 - Es queixa de l'enllumenat de Ronda de mar
2c 07 - Es queixa de talls d'aigua.
6c 36 - Falta una barana d'escala per baixar a cala Calafató

El secretari pren nota de totes les queixes per reflectir-les en l'acta.
I no havent més assumptes que tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de la qual jo el secretari aixeco la present acta.


         
Enrera !     Amunt !     Inici !