::Inici >Reunions >2003-10-18 Acta de Reunió

2003-10-18 Acta de Reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT, CELEBRADA EL 18 D'OCTUBRE DE 2003.

Assistents:
President: Sr Luis Granado
Vicepresident: Sr Enric Plana
Secretari Sr Ramon Rubinat
Tresorer Sr Giorgio Cinnirella
Vocals: Sr Alícia Pérez
Carles Palou

D'acord amb l'ordre del dia, s'inicia la reunió amb la lectura de l'acta de l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària del passat dia 15 d'agost. El Sr Rubinat informa que l'Associació ja està inscrita en el corresponent registre i que ara caldrà inscriure el canvi de càrrecs en la Junta Directiva que es va aprovar en la passada Assemblea, per a això s'estén el corresponent certificat de la mateixa.
Posteriorment el Sr Granado passa a exposar el contingut de les reunions mantingudes amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar durant el mes de setembre i primera quinzena d'octubre, el contingut del qual s'exposa a continuació:
________________________________________
REUNIÓ DEL DIA 18 DE SETEMBRE DEL 2003
TEMA: Presentació com a nou president i reanudacion de converses.

Assistents:
Joan Pere Regidor de l'Ajuntament per a Urbanitzacions
Albert Veí de Calafat i enllaç amb l'Ajuntament.
José L. Magraner President de l'Associació de veïns
TEMA
Presentació com a nou president i reanudacion de converses.
  Electricitat S'acorda una propera reunió amb el Sr Ricard-Enginyer de l'Ajuntament-i el Sr Enric-cap de les Brigades d'obres-, per acordar l'inici de la fase final de les reparacions i canvis de línies definitives.
  Abocador Neteja i condicionament.
S'acorda que cada dilluns final de mes tindrem una reunió amb el Sr Joan Pere, només cal confirmar l'hora de la reunió.
________________________________________
REUNIÓ DEL DIA 2 D'OCTUBRE DEL 2003
Tema: Inici de la reparació de les línies encara en avaria d'enllumenat públic.

Assistents:
Joan Pere Regidor de l'Ajuntament per a Urbanitzacions
Sr Ricard Enginyer de l'Ajuntament.
Enric Cap de la Brigada d'Obres de l'Ajuntament.
José L. Magraner President de l'Associació de veïns

TEMA
Inici de la reparació de les línies encara en avaria d'enllumenat públic.
Línia de l'Església ja està reparada s'està estudiant la reparació de la Ronda de Mar que pel que sembla té alguns punts de conflicte.

L'abocador ha estat netejat i es demana que els contenidors surtin de la zona del camp de futbol, ja que cada vegada estan més endins i s'està perdent el camp. També es reivindica el tancament de la zona i condicionament tal com s'havia parlat amb l'anterior consistori.

Amb motiu de les festes majors del poble en el dia de la Candelera es demana a l'Ajuntament que la urbanització tingui representació en forma de Pubilla o Dames de Companyia al que responen satisfactòriament.

PLA PENTA
El Sr Canalda informa que ja han donat el vistiplau des de Madrid per a realitzar les obres de reforç i reparació de la línia d'altaveus d'emergència. Es convoca una reunió entre el Sr Canalda i l'Ajuntament, per quedar en l'inici de les obres.
________________________________________
REUNIÓ DEL DIA 14 D'OCTUBRE DEL 2003
Tema: Obres de reforç i reparació dels altaveus del PLA PETA.

Assistents:
Joan Pere Regidor de l'Ajuntament per a Urbanitzacions
Enric Cap de la Brigada d'Obres de l'Ajuntament.
Sr Canalda Empresa encarregada del PLA PENTA
José L. Magraner President de l'Associació de veïns

TEMA
Obres de reforç i reparació dels altaveus del PLA PETA.
Revisió i acord dels llocs i les obres a realitzar per part de l'Ajuntament, com són casetes per a maquinària i col.locació de pals. Tota l'obra d'instal lació anirà via ràdio amb la qual cosa no caldrà realitzar rases per a la instal.lació de cablejat.

L'Ajuntament posarà en funcionament una Oficina Municipal en l'antiga seu de l'Ens de Conservació en breu termini de temps perquè els veïns puguin fer algunes gestions sense haver de desplaçar al'Ametlla.

Es comenta al Sr Ricard que a l'entrada de Calafat s'ha produït un gran sot en l'asfaltat a causa dels camions de Vertix per a l'obra de la urbanització Marina de Sant Jordi i que les llums que aquests senyors van posar a l'entrada i la rotonda encara no funcionen.

(Rebuda resposta al dia següent que les llums haurien de funcionar ja, i que el sot s'arreglarà en breu).
Els assistents aproven les gestions portades a terme pel Sr Granado, tot i que acorden que cal insistir en els objectius marcats com a prioritaris, que són:

  Il luminació pública. S'està obtenint resposta positiva.
  Abocador de Residus Vegetals. Sense resposta satisfactòria.
  Pla de neteja. No es compleix.

  Col.locació de bandes sonores als carrers. No s'han col.locat.
  Quarta fase d'asfaltat. Sense resposta satisfactòria.

Posteriorment el Sr Granado informa de la seva intenció de demanar a l'Ajuntament la construcció d'un local social de l'Associació a Calafat. Els membres de la Junta li demanen que prèviament elabori un programa de contingut o pla de negoci per a aquest local social que permeti apreciar si aquest és viable o no.

El Sr Cinnirella lliura una liquidació provisional del pressupost dels ingressos i despeses hagudes fins a la data que reflecteix un resultat zero amb uns ingressos i despeses de 1.950,35 euros.
Així mateix el Sr Cinnirella comenta que es publicarà a la web el Pla d'Emergència Nuclear.

I no havent més assumptes que tractar, el President dóna per finalitzada la reunió de la qual jo, el secretari va aixecar la corresponent Acta


         
Enrera !     Amunt !     Inici !