::Inici >Reunions >2006-08-19 Acta de Reunio

2006-08-19 Acta de Reunio

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 D'AGOST DE 2006.

A les 18 hores del dia indicat, se celebra a Calafat, l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària, degudament convocada per la Junta Directiva, amb el següent ordre del dia:

1 .- Informació de la Junta Directiva sobre la marxa de l'Associació i els èxits obtinguts fins ara.

2 .- Precs i preguntes.

3 .- Renovació de càrrecs en la Junta Directiva.

Assisteixen personalment o degudament representats 57 Associats. Actuen de president i secretari, els senyors Ramon Rubinat i José Luis Granado respectivament, per ser-ho també de la Junta Directiva.

Per invitació expressa de la Junta Directiva, assisteix també a l'acte el regidor de l? Ametlla de Mar responsable de l'àrea d'urbanitzacions Sr Joan Pere Gómez.

1 - Informació de la Junta Directiva sobre la marxa de l'Associació i els èxits obtinguts fins ara
Comença la reunió amb l'exposició del President Sr Ramon Rubinat respecte a les actuacions dutes a terme per l'Associació durant l'exercici 2005-1906 en què s'han aconseguit diversos objectius molt positius:.

• El primer ha estat l'adjudicació per part de l'Ajuntament de les obres de la nova instal lació d'enllumenat públic, que ja han començat i que es prolongaran per espai d'un any.

• El segon ha estat la millora de la relació amb l'equip de govern de l'Ajuntament amb el que s'ha aconseguit un diàleg fluid que permet arribar a acords concrets.

• El tercer ha estat la celebració de la festa anual d'estiu de Calafat. També es va fer una petita festa per Setmana Santa. A la festa d'estiu ha col.laborat l'Ajuntament (aportació de 600 euros, organització a càrrec de la sardinaza popular, presència del regidor en el lliurament de premis, xaranga, etc., Així com diversos empresaris de la zona que han aportat els diners suficient per cobrir el pressupost. No obstant això el president remarca que la festa ha estat possible gràcies a la incorporació a la Junta de la Sra Lourdes Latorre que ha coordinat totes les tasques per al bon fi de la mateixa.

• El quart ha estat la millora de la seguretat. El nombre de robatoris ha disminuït dràsticament gràcies a l'acció policial. També s'ha controlat per part de la policia municipal el trànsit de motos tenint cura dels sorolls i excessos de velocitat.

• El cinquè ha estat l'actuació del taller ocupacional de l? Ametlla de Mar a Calafat qui ha netejat algunes zones verdes i la Cala Llobeta i reparat les pistes de petanca.

2 - Precs i preguntes

Com a aspectes a millorar, es destaquen pel president i pels veïns presents ja en el capítol de Precs i preguntes, els següents:

1. Neteja de zones verdes. Especialment barrancs de Cala Llobeta i Cala Calafató.

2. Recollida diària d'escombraries a l'estiu i neteja dels contenidors.

3. Neteja de carrers. Aquí cal insistir als veïns que netegin les seves voreres.

4. Major nombre de contenidors selectius.

5. Control de plaga de rates.

6. Millora dels protectors de contenidors.

7. Impedir el pas de cotxes pel camp de futbol.

8. Finalització de la quarta fase d'asfaltat.

9. Control de velocitat (bandes rugoses).

10. Sentit únic de circulació a Cala Llobeta.

11. Accés a Cala Llobeta.

12. Il luminació a Cala Calafató.

13. Edifici bungalow Cala Llobeta. Control de plantes.

14. Controlar els permisos d'obres dels edificis en curs.

15. Obligar a fer les voreres.

16. Habilitació del local social de l'Associació.

17. Posició dels contenidors del Restaurant Cala Llobeta.

18. Estat del Parc infantil i de la pista de futbol sala
.

19. Millorar l'aspecte extern de l'abocador de residus vegetals mitjançant el plantat de baladres al seu voltant.

20. Controlar per part de l'Associació les variacions urbanístiques, estant presents en els plens que es tractin aquestes qüestions
.

Durant l'exercici 2006/07, els responsables de l'Ajuntament, d'acord amb la Junta Directiva de l'Associació, tractaran de solucionar aquests temes.

També es treu a col · lació pel Sr Joan Pere Gómez el tema del clavegueram. Aquest senyor diu que tots els propietaris de Calafat haurien de considerar com a promotors i que aquest és un tema que necessàriament haurà d'abordar a curt termini en que estigui en funcionament la depuradora a construir a la part superior del municipi.

Posteriorment es passa al punt 3 de l'Ordre del dia, que fa referència a la renovació de càrrecs de la Junta Directiva.

3 - Renovació de càrrecs en la Junta Directiva.

D'acord amb el que preveu l'article 15 dels Estatuts se sotmeten a l'aprovació de l'Assemblea, els següents càrrecs de la Junta Directiva per a l'exercici 2006/07:

President - Sr Ramon Rubinat
Vicepresident - Sra Lourdes Latorre
Secretari - José Luis Granado
Tresorer - Sr Giorgio Cinnirella

Realitzada la votació, s'aproven per unanimitat. S'acorda que la Sra Lourdes Latorre en el seu càrrec de vicepresidenta, pugui tenir signatura conjunta en el compte corrent de l'Associació en entitat bancària, igual que tenen el president i el tresorer.

I no havent més assumptes que tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de la qual jo el secretari aixeco la present acta.


         
Enrera !     Amunt !     Inici !