::Inici >Reunions >2008-08-19 Acta de Reunió

2008-08-19 Acta de Reunió

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 D'AGOST DEL 2008.

A les 18:30 hores del dia indicat, se celebra a Calafat, l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària, degudament convocada per la Junta Directiva, amb el següent ordre del dia:

1 .- Informació de la Junta Directiva sobre la marxa de l'Associació i els èxits obtinguts fins ara.

2 .- Renovació de càrrecs en la Junta Directiva.

3 .- Precs i preguntes.

Assisteixen personalment o degudament representats 43 Associats. Actuen de President i Secretari, la senyora Lourdes Latorre i José Luis Granado respectivament, per ser-ho també de la Junta Directiva.

Per invitació expressa de la Junta Directiva, assisteix també a l'acte el regidor de l'Ametlla de Mar responsable de l'àrea d'urbanitzacions Sr Joan Pere Gómez.

1 - Informació de la Junta Directiva sobre la marxa de l'Associació i els èxits obtinguts fins ara.

Comença la reunió amb l'exposició de la President senyora Lourdes Latorre respecte a les actuacions dutes a terme per l'Associació durant l'exercici 2007-2008 entre les quals destaquen els següents fets:

1. Celebració amb gran èxit i bona organització, de les festes d'estiu i festa infantil de Setmana Santa.

2. Bon funcionament del Cala bus.

3. Xarxa d'Internet a Calafat.

4. Acord per a la immediata retolació dels carrers.

5. Arranjament de la tanca del tren.

6. Arranjament i enllumenat de les pistes de petanca.

7. Arranjament del camí GR 92
.

8. Millores derivades del pla penta.

9. Resultats positius en les al.legacions realitzades al Pla Urbanístic per les quals es mantindran els aparcaments a la Ronda de Mar i per tant s'impedeix la construcció d'apartaments a la Cala Calafató com s'ha fet a la Cala Llobeta.

10. Resultats positius en les al.legacions realitzades per les que en Calafat tan sols podran realitzar-se en el futur construccions de planta i un pis.

11. Ampliació del parc infantil.

12. Condicionament de l'abocador de residus vegetals, el funcionament és bo, però l'impacte visual i impacte de papers i plàstics arrossegats pel vent al voltant és dolent.

2 - Renovació de càrrecs en la Junta Directiva.

A continuació passa a presentar el nou president proposat per la Junta Directiva que és el Sr José Luis Granado. Conseqüència d'aquest fet la Junta Directiva passa a estar formada per:
President José Luis Granado.

Vicepresident Lourdes Latorre
Secretari Ramon Rubinat
Tresorer Genis Artero
Vocals Silvia Masriera
Jesús Sauras

No es presenta cap disconformitat a aquesta Junta per la qual cosa queda aprovada per unanimitat.

El nou president dirigeix unes paraules de presentació als assistents qui es queixen de la data tardana de la convocatòria i de la manca d'anuncis de la mateixa (es van posar pocs i sense l'ordre del dia). La Junta pren nota per esmenar aquests defectes en el pròxim exercici.

3 - Precs i preguntes
A continuació es produeix la intervenció del Regidor de l'Ajuntament senyor Joan Pere Gómez que demana als presents que li formulin les preguntes i observacions que estimi pertinents:

Els assistents plantegen les següents qüestions:

1. Disconformitat amb la construcció de la depuradora de l'Ametlla de Mar, a prop de Calafat.

2. Disconformitat amb la concessió de permisos d'obres, especialment per apartaments, i no s'han efectuat les obres de clavegueram.

3. El senyor Albert López manifesta la seva disconformitat amb l'actual situació del punt d'informació a la illeta d'entrada.

4. Alarma davant el possible traspàs del subministrament d'aigües.

5. Sospites, del senyor Albert López, sobre possibles irregularitats en el conveni signat amb Marina Sant Jordi al sentit de possible existència de contrapartides ocultes.

6. Cobrament en excés, per part de l'Ajuntament en les llicències d'obres, concretament un 20%, segons manifesta el senyor Albert López.

7. Queixes respecte a l'asfaltat de pipes que no s'ha fet i segons el senyor Albert López ja està pagat.

8. Manca d'una rampa o ascensor a l'estació de Renfe a l'Ametlla de Mar

9. Manca de nom als carrers.

10. Manca d'execució del clavegueram.

11. Mal estat del GR 92.

12. Manca d'informació sobre l'última alarma a la nuclear de Vandellòs.

El senyor Joan Pere Gómez comenta els següents punts:

1. La depuradora que es construirà al límit dels termes municipals de l'Ametlla i Vandellòs, donarà servei a Tres Cales, Sant Jordi i Calafat. La construcció de la mateixa depèn de la Generalitat. Prop del nucli urbà de l'Ametlla, es construirà una altra depuradora per a 25.000 persones. S'espera que en dos anys estiguin les dues depuradores o bé acabades o en fase de construcció.

2. El punt d'informació es pugui canviar de lloc si l'Associació ho demana.

3. Abans que acabi l'any, tots els carrers de Calafat estan convenientment retolades amb el nom de les mateixes
.

4. El tema de l'aigua de Calafat és un tema privat de Promocions Calafat, SA La intenció de l'Ajuntament és que tot el subministrament d'aigües passi a ser municipal. S'està negociant aquest aspecte i no es pot donar més informació en aquest moment.

5. El conveni urbanístic que es va signar a Marina Sant Jordi que és propietat en un 50% de Vertix i en l'altre 50% de la família Mangrané, va ser un conveni voluntari per obtenir una quantitat per invertir en Calafat com així s'ha fet en el tema l'enllumenat.

6. Referent a l'asfaltat de les pipes, s'analitzarà la situació i s'informarà a la Junta de l'Associació. Abans que acabi el present mandat municipal de quatre anys, s'acabaran les pipes de Calafat.

7. L'ascensor o la rampa a l'estació depenen de RENFE, es farà una petició a l'empresa en aquest sentit.

8. S'arreglarà el GR 92 al seu pas per Cala Llobeta.

9. S'haurà escometre el clavegueram i per a això hauran de col.laborar conjuntament l'Ajuntament i els veïns.
10. L'Ajuntament té en aquests moments poca informació sobre l'última alarma a la nuclear de Vandellòs.

Després d'aquesta exposició se li insisteix al regidor sobre la irregularitat d'atorgar noves llicències de construcció fins que no s'acabi la urbanització i més concretament no estigui fet el clavegueram. El Regidor indica que en atorgar les llicències ja consta aquesta situació irregular però que no poden negar les mateixes a les persones que han adquirit les parcel i volen construir.

Una veïna indica que s'atorguen llicències il legals al que el regidor li respon que li indiqui en els casos en que això, segons ella, s'ha produït i que s'estudiaran pels serveis tècnics de l'Ajuntament, actuant en conseqüència.

I no havent més assumptes que tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de la qual jo el secretari aixeco la present acta.


          Enrera !     Amunt !     Inici !

Escolta

Llegeix fonèticament