::Inici >Reunions >2004-08-14 Acta de Reunió

2004-08-14 Acta de Reunió

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 14 D'AGOST DE 2004.

A les 17 hores del dia indicat, se celebra a Calafat, l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària, degudament convocada per la Junta Directiva, amb el següent ordre del dia:

1 .- Informació de la Junta Directiva sobre la marxa de l'Associació i els èxits obtinguts fins ara.
2 .- Precs i preguntes.
3 .- Renovació de càrrecs en la Junta Directiva.

Assisteixen personalment o degudament representats 89 Associats. Actuen de president i secretari, els senyors José Luis Granado i Ramon Rubinat respectivament, per ser-ho també de la Junta Directiva.

Per invitació expressa de la Junta Directiva, assisteixen també a l'acte el regidor de l'Ametlla de Mar responsable de l'àrea d'urbanitzacions Sr Joan Pere Gómez. No assisteix l'alcalde que s'excusa a última hora tot i haver compromès la seva assistència.


1 - Informació de la Junta Directiva sobre la marxa de l'Associació i els èxits obtinguts fins ara

El president José Luis Granado dóna la benvinguda als assistents i exposa els èxits aconseguits durant l'exercici 2003/04 i els punts pendents que es concreten de la manera:

ÈXITS ACONSEGUITS EN COL.LABORACIÓ AMB L'AJUNTAMENT DE L'AMETLLA DE MAR:

1 - Abocador de residus vegetals: S'ha tancat i col.locat els contenidors de recollida selectiva.
2 - Asfaltat. S'ha realitzat la primera part de la quarta fase d'asfaltat.
3 - Enllumenat. S'ha reparat part de l'enllumenat.
4 - Pla Penta. S'han posat i / o reparat els altaveus.
5 - Zona esportiva. S'han reparat les cistelles i col.locat dos més per mini bàsquet.
6 - Neteja. Tenim una màquina assignada per Calafat i Tres Cales.
7 - Seguretat. Tenim una patrulla nocturna per Calafat i Tres Cales.
8 - Neteja Platges. S'ha aconseguit un alt nivell de neteja i col.locació de papereres.
9 - Sots d'entrada. S'han reparat provisionalment a l'espera de la finalització de la segona fase de Marina de Sant Jordi després de la qual es farà tota l'entrada nova.

OBJECTIUS NO ACONSEGUITS

1 - Enllumenat Ronda de Mar L'Ajuntament s'excusa dient que no té pressupost.
2 - Control de velocitat. No s'han posat suficients bandes ni els veïns es comporten amb el civisme   degut.
3 - Voreres. Molts veïns encara no han acabat la seva vorera, el que enlletgeix la urbanització.
4 - Jardineria. El manteniment dels parterres és molt precari.
5 - Il luminació de l'entrada a Calafat .. El Sr Joan Pere manifesta a continuació que es farà en 15 dies.

2 - Precs i preguntes

A continuació s'obre un torn de preguntes en el qual els associats assistents requereixen al Regidor Sr Joan Pere Gómez sobre els següents temes:

1 .- Recollida d'escombraries
Estava previst que a l'estiu es fes diàriament cosa que no succeeix. Quin és l'acord concret amb l'empresa concessionària?
2 .- Excés de velocitat dels vehicles
principalment a la nit i pel que fa referència a les motos. Com es pensa evitar?
3 .- Enllumenat públic
Quan va a funcionar de forma correcta, especialment a la Ronda de Mar?
4 .- Dutxes de Cala Llobeta
Per què no s'han reparat correctament?
5 .- Recaptació en Calafat
Quant recapta l'Ajuntament anualment en Calafat per IBI, llicències i altres conceptes? i quant gasta?.
6 .- Passos de servitud
Qui és el responsable de la seva neteja, els veïns, l'Ajuntament, els anteriors promotors?
7 .- Situació davant Incendis
Per què no hi ha un pla de prevenció d'incendis?
8 .- Neteja de Parcel
Per què no s'obliga als propietaris de parcel buides a netejar?
9 .- Accés a la platja
Un accés a Cala Llobeta ha quedat tancat per la construcció d'apartaments. ¿No hauria de respectar el pas fins ara existent?
10 .- Control de la runa
La runa de la construcció d'apartaments a Cala Llobeta s'han llançat al costat de l'obra-Per què ho permet l'Ajuntament?
11 .- Pressió de l'Aigua
Part dels veïns no tenen prou pressió d'aigua. L'empresa concessionària no soluciona el problema. Es reclama a l'Ajuntament la seva intervenció en aquest tema.
12 .- Senyalització Vertical, qui és el responsable?
A Calafat només existeix un carrer de direcció prohibida. Hi ha veïns que no estan d'acord. Es demana a l'Ajuntament una explicació tècnica que avali aquesta prohibició, o, si s'escau es derogue la mateixa.
El representant de l'Ajuntament es va comprometre a contestar per escrit a totes les preguntes.

3 - Renovació de càrrecs en la Junta Directiva.
D'acord amb el que preveu l'article 15 dels Estatuts se sotmet a l'aprovació de l'Assemblea, els següents càrrecs de la Junta Directiva per a l'exercici 2004/05:
President Sr Pablo Serrano
Vicepresident Sr Enric Plana
Secretari Sr Ramon Rubinat
Tresorer Sr Giorgio Cinnirella
Realitzada la votació, s'aproven per unanimitat.

I havent ja tractat l'últim punt, i no havent-hi més que tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de la qual jo el secretari aixeco la present acta.

  Enrere! Amunt! Inici Imprimir! Índex Notícies

Per saber més sobre l'Assemblea General és una bona idea mirar els - | Estatuts | -.
El següent enllaç us portarà a la pàgina d'- | Reunions | -, on trobaràs informació de totes les Assemblees i Reunions fetes fins al moment.

Acta de la Reunió de la Junta Directiva del dia 13 agost 2004.

remet. El secretari un 2004.08.17.

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT, CELEBRADA EL 13 D'AGOST DE 2004.

Assistents:
President José Luis Granado Associació de Veïns de Calafat

Vicepresident Enric Plana Associació de Veïns de Calafat

Tresorer Giorgio Cinnirella Associació de Veïns de Calafat

Secretari Ramon Rubinat Associació de Veïns de Calafat

Vocals Alícia Pérez Associació de Veïns de Calafat

Carles Palou Associació de Veïns de Calafat

Ernest Hernández Associació de Veïns de Calafat

Jose Luis Campoy Associació de Veïns de Calafat

Jesús Menjón Associació de Veïns de Calafat

Pablo Serrano Associació de Veïns de Calafat

Raimon Rushin Associació de Veïns de Calafat

Ramon Rubinat
en representació de Rafael Gasca Associació de Veïns de Calafat


A la Junta es procedeix, en primer lloc, a consensuar els punts que hauran de tractar en l'Assemblea General a celebrar el dia 14 d'Agost amb assistència de representants de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar

S'acorda que en primer lloc es procedeixi a l'Informe del President Sr Granado, seguidament a la ratificació de la Junta per a la temporada 2004/05 i posteriorment a la intervenció de l'Alcalde i precs i preguntes. Es nomena moderador de la Junta al Vice-president Sr Plana.

Posteriorment i d'acord amb l'article 15 dels estatuts socials, es procedeix al cessament de tots els càrrecs de la junta ia la reelecció d'aquests. Es presenten com a candidats a President, el Sr José Luis Granado i el Sr Pablo Serrano. Després de votació secreta de tots els assistents queda nomenat President de l'Associació per a la temporada 2004/05 el Sr Pablo Serrano que obté 9 vots a favor, per 2 vots Sr José Luis Granado i un vot en blanc.

A continuació el nou president nomena els següents càrrecs:
Vicepresident Sr Enric Plana
Secretari Sr Ramon Rubinat
Tresorer Sr Giorgio Cinnirella

Aquests senyors accepten el càrrec, i la resta dels assistents accepten el càrrec de vocals.

I no havent més assumptes que tractar, el President dóna per finalitzada la reunió de la qual jo, el secretari va aixecar la corresponent Acta


         
Enrera !     Amunt !     Inici !