::Inici >Reunions >2006-11-25 Acta dr Reunió

2006-11-25 Acta dr Reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT CELEBRADA EL 25 DE NOVEMBRE DEL 2006.

Assistents:
President Ramon Rubinat Associació de Veïns de Calafat

Vicepresident Lourdes Latorre Associació de Veïns de Calafat

Tresorer Giorgio Cinnirella Associació de Veïns de Calafat


A les 17:00 s'inicia la reunió que tracta dels següents punts.

1. Mur construït per un veí del polígon C que no compleix amb la normativa de Calafat: El Sr Tresorer informa que va mantenir una entrevista amb el propietari de la parcel en qüestió perquè retirés aquest mur sense resultat. Com a conseqüència d'aquest fet, la Junta Directiva redacta un escrit comminant a enderrocar l'actual mur construït i substituir-lo pel preceptiu en la urbanització. Se li enviarà l'escrit per burofax prèvia la seva traducció a l'alemany ja que aquest veí és d'aquesta nacionalitat.

2. Incompliments Urbanístics: El Sr Cinnirella aporta unes fotografies de diversos incompliments urbanístics que interrompen el pas de persones pel camí que voreja la costa i per diverses voreres. Es lliuraran les fotografies als responsables municipals perquè actuïn en conseqüència.

3. Foscor total en polígon C, com a conseqüència de les obres d'enllumenat: S'acorda que el President parli amb l'empresa MOSECA que és la responsable de les obres per a demanar-los que procurin mantenir el màxim possible de punts de llum en servei.

4. Senyalitzacions de trànsit: Es va a establir la prohibició d'aparcar en un costat de l'Avinguda de l'Ametlla de Mar Així mateix la circulació de vehicles al carrer que voreja els apartaments de cala Llobeta quedarà restringida a direcció única descendent.

5. Bandes rugoses. S'acorda la col.locació de bandes rugoses per limitar la velocitat a l'Avinguda de l'Ametlla de Mar instarà l'Ajuntament a posar el menor nombre possible d'aquestes sense menyscabar la seva eficàcia
.

6. Manca d'il luminació en el túnel d'accés a la Urbanització: S'acorda informar d'aquest fet a l'Ajuntament perquè es repari el funcionament de les llums corresponents.

I no havent més assumptes que tractar s'aixeca la sessió a les 18 hores del dia indicat.


         
Enrera !     Amunt !     Inici !