::Inici >Reunions >2004-01-31 Acta de Reunió

2004-01-31 Acta de Reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE CALAFAT, CELEBRADA EL 31 DE GENER DE 2004.

Assistents:
President José Luis Granado
Vicepresident Enric Plana
Tresorer Giorgio Cinnirella
Secretari Ramon Rubinat
Vocals Alícia Pérez
Ernest Hernández
Rafael Gasca
Pablo Serrano
Carles Palou


Ordre del dia:
1 - Acta de la reunió del 18 d'octubre de 2003.
2 - Resum i exposició de les reunions mantingudes amb l'Ajuntament del 27 de gener.
3 - Altres assumptes d'interès.

D'acord amb l'ordre del dia, el Sr President procedeix a la lectura de l'Acta de la reunió anterior que és aprovada per unanimitat.

Amb posterioritat es procedeix a la lectura i comentari de l'acta de la reunió del passat dia 27 de gener amb l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar En aquest punt el Sr Granado informa a la Junta de que Marina Sant Jordi ha de reparar, a més de les llums d'entrada a Calafat, la sotragada de la rotonda d'entrada. Així mateix informa que el pressupost assignat per l'Ajuntament en l'exercici 2004 per completar el primer tram de la quarta fase de l'asfaltat, és de 60.000 euros. El pla és completar la quarta fase de l'asfaltat en quatre anys.

El Sr Gasca informa que el fanal davant de la parcel 2B-117 està caiguda.

Els presents insisteixen en la necessitat que els propietaris acabin les seves voreres. El Sr President pren nota per insistir a l'Ajuntament que obligui els propietaris a fer-ho.

Referent a la col.locació de les bandes per disminuir la velocitat de circulació de vehicles a la Urbanització, s'encarrega als Srs Gasca i Campoy, la determinació de la ubicació. En la seva col.locació s'haurà de tenir en compte evitar l'entollada de les aigües pluvials.

Entrant ja en el punt tercer de l'ordre del dia, el Sr President exposa que pensa incloure tres nous membres en les comissions de treball de la Junta Directiva: un espanyol, un francès i un alemany. Els membres de la Junta Directiva assistents a la reunió donen suport a aquesta decisió.

El tresorer, presenta una liquidació d'ingressos i despeses de l'exercici, que presenta un saldo de romanent de tresoreria de 657,05 euros conseqüència d'uns ingressos de 1.800 euros i unes despeses de 1.142,95 Euros.

Es lliuren el secretari i el tresorer, els Llibres Oficials d'Actes i Inventaris, per al seu ompliment.

Es convoca la propera reunió de la Junta Directiva, a la qual hauran d'assistir els nous membres dels comitès de treball per a la seva presentació, en el mateix lloc el proper dia 6 de març a les 18 hores.
I sense més assumptes que tractar, el President dóna per finalitzada la reunió, de la qual jo el secretari, estenc la corresponent Acta


         
Enrera !     Amunt !     Inici !