::Inici >Reunions >2010-07-03 Acta de Reunió

2010-07-03 Acta de Reunió

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
CALAFAT CELEBRADA EL DIA 3 DE JULIOL DEL 2010


amb els següents assistents:

Presidenta: Sra Lourdes Latorre
Vicepresident: Sr Giorgio Cinnirella
Tresorera: Sra Sylvia Masriera
Vocals: Sr Genís Artero
Els Srs Ramon Rubinat (secretari), Carles Palau (vocal) i la Sra Mònica Fernández
(Vocal) han enviat correus electrònics justificant la seva absència per motius personals.
Assisteix com a visitant la Sra Vanessa López ja que havia demanat per correu electrònic
la consulta dels llibres de l'Associació.
A les 10.30 hores comença la reunió, la Sra Latorre assigna a la Sra Masriera la funció
del secretari, absent a la reunió.
Es presenten els següents llibres: el llibre d'actes, el llibre d'inventari i el llibre de
associats.
La Sra López pregunta si no estan les actes de les reunions de la Junta Directiva. El Sr
Giorgio li contesta que estan penjades a la pàgina web de l'Associació.
La Sra López pregunta si hi ha justificants de tots els moviments de caixa. Se li
respon que estaven en poder del tresorer i que no han estat retornats. La Sra Latorre
assenyala la falta de la regularització pels imports de "La Caixa de Pensions" des
desembre del 2008 fins avui i que s'està a l'espera amb totes les reclamacions
oportunes cursades.
La Sra López pregunta perquè falten els domicilis d'alguns associats. Se li respon
que al principi no era un requisit, com tampoc el DNI. És difícil de controlar aquesta
informació si els mateixos associats no la proporcionaven. La Sra López demana una
actualització de les dades. El Sr Giorgio li comenta que ja està actualitzat en Excel,
en el seu ordinador personal, i que si ho desitja se li proporcionés. Troba un soci
duplicat i es comenta que a l'hora de les reunions d'assemblea es controli als
associats pel nombre de parcel i cognom per evitar duplicats.
La Sra López pregunta perquè hi ha un associat, en concret el Sr Albert López amb
data d'inscripció del 2009, quan va ser membre de la Junta en el període 2007/2008.
Se li respon que el Sr Granado no actualitzar els associats en el registre d'entrada.
La Sra López pregunta si la Junta estava fent alguna cosa respecte als nous
contenidors EASY. Se li explica que un associat ha enviat e-mails amb fotos a la
Generalitat per demostrar que eren pocs i que es necessitaven més. Per part de la
Junta s'estan reclamant a l'Ajuntament aquesta situació, sobretot dels grisos

(Diversos) i que l'ajuntament des de Medi Ambient està intentant aconseguir més. Se li
comenta que des del Consell Comarcal han comunicat que a les urbanitzacions no
es fa la recollida de deixalles orgàniques.
Sense més preguntes per part de la Sra López, el Sr Genís li demana si pot aportar alguna
idea o algun suggeriment per a Calafat. La resposta és que té moltes però que no
vol exposar en aquests moments.
Després de la marxa de la Sra Vanessa López és reprèn la reunió amb l'ordre del
dia:
· Tema Circuit de Calafat
· Full de reclamacions presentat a l'Ajuntament el dia 30 de juny.
Sobre el tema del Circuit es comenta que després dels sorolls del cap de
setmana s'ha arribat a la conclusió que s'ha de denunciar. El Sr Rubinat en el seu
escrit explica que ja s'havia parlat amb la Generalitat per insonoritzar el Circuit, així
amb altres veïns, de l'altra banda.
S'acorda fer una recollida de signatures demanant que es compleixi amb la normativa de l'
soroll i enviar-lo al Síndic de Greuges.
El Sr Rubinat explica en el seu escrit que s'ha posat en contacte amb un advocat i que el
preu és d'uns 2.500 euros, amb aquest propòsit es proposa fer una carta als
associats per demanar diners i pagar el cost. El Sr Giorgio es posarà en contacte amb
el Sr Rosell, administrador de Marina Sant Jordi, per unir esforços. S'aprova deixar
fulls de recollides de signatures en els locals comercials de Calafat.
La Sra Latorre presenta un full a l'Ajuntament reclamant que en Calafat no s'ha
fet res del que el Sr Batlle s'havia compromès en el mes de setembre. La
full amb el segell d'entrada es pengés a la pàgina web si no està ja fet.
La Sra Latorre comenta que la brigada de neteja necessita la caseta de l'Associació
per guardar els estris de neteja. Li deixarem un cantó però primer s'ha de
netejar i condicionar.
Es presenta per part de la Sra Masriera el mòbil que s'ha comprat per fer les
trucades necessàries dins de l'Associació. És de prepagament i el número és el: 608.165
307.
No es convoca la següent reunió fins conèixer la resposta de l'Ajuntament al full
de reclamació.
I no havent més assumptes a tractar, la Sra Presidenta dóna per finalitzada aquesta reunió
de la Junta Directiva a les 12:30 hores de qual jo, la secretària en funcions, aixeco la
present Acta

Escolta

Llegeix fonèticament

Diccionari - Mostra la informació detallada del diccionari


    Enrera !     Amunt !     Inici !