::Inici >Reunions >2007-08-19 Acta de Reunió

2007-08-19 Acta de Reunió

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 19 D'AGOST DE 2007.

A les 18 hores del dia indicat, se celebra a Calafat, l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària, degudament convocada per la Junta Directiva, amb el següent ordre del dia:

1 .- Informació de la Junta Directiva sobre la marxa de l'Associació i els èxits obtinguts fins ara.
2 .- Precs i preguntes.
3 .- Renovació de càrrecs en la Junta Directiva.

Assisteixen personalment o degudament representats 63 Associats. Actuen de president i secretari, els senyors Ramon Rubinat i José Luis Granado respectivament, per ser-ho també de la Junta Directiva.

Per invitació expressa de la Junta Directiva, assisteix també a l'acte el regidor de l? Ametlla de Mar responsable de l'àrea d'urbanitzacions Sr Joan Pere Gómez.

1 - Informació de la Junta Directiva sobre la marxa de l'Associació i els èxits obtinguts fins ara
Comença la reunió amb l'exposició del President Sr Ramon Rubinat respecte a les actuacions dutes a terme per l'Associació durant l'exercici 2006-2007 en què s'han aconseguit diversos objectius molt positius:.

• El primer ha estat l'execució de les obres de la nova instal lació d'enllumenat públic, que si bé encara no han finalitzat si que estan molt avançades.

• El segon ha estat la consolidació de la bona relació amb l'equip de govern de l'Ajuntament amb el que s'ha aconseguit un diàleg fluid que permet arribar a acords concrets.

• El tercer ha estat la celebració de la festa anual d'estiu de Calafat. També es va fer una petita festa per Setmana Santa. A la festa d'estiu ha col.laborat de forma molt important l'Ajuntament tant des del punt de vista econòmic com de prestació de personal per a la sardinada i fideuà popular ..
• El quart ha estat la millora de la seguretat que ja es va iniciar en el passat exercici. El nombre de robatoris ha disminuït, en els dos últims exercicis, dràsticament gràcies a l'acció policial. També s'ha controlat per part de la policia municipal el trànsit de motos tenint cura dels sorolls i excessos de velocitat.

• El cinquè ha estat la millora del servei de transport públic.

També expressa el President la preocupació de la Junta Directiva per la construcció de dues depuradores a prop de la urbanització, quan en principi estaven programades més a prop del mateix poble de l'Ametlla. A més les notícies que han arribat parlen d'un embornal dels residus de la depuradora que passaria pel barranc de l'Almadrava anant a parar al mar davant de Calafat a un quilòmetre de distància. Caldrà seguir la veracitat d'aquesta informació.

Quant al tema del clavegueram, la Generalitat té en projecte una nova llei que permetrà als ajuntaments realitzar les obres pendents a les urbanitzacions repercutint els costos en els propietaris d'aquestes. Esperem que això permeti a l'Ajuntament acabar la urbanització i rebre enterament la mateixa, sense necessitat de recórrer a la creació d'una Junta de Compensació amb l'enorme dificultat que en una zona de mil veïns comporta.

2 - Precs i preguntes

S'obre a continuació el capítol de precs i preguntes. Intervenen diversos associats sent els temes més destacats la situació urbanística de Cala Llobeta i la construcció d'apartaments darrere del supermercat parcel AL 7, pel problema de l'anul • lació d'un pas actualment existent i el problema de sortida d'aigües pluvials. La Junta directiva com ja ha indicat el president, ha presentat legacions per aquests temes. No obstant això es recomana als veïns afectats que contractin amb un advocat expert en temes urbanístics perquè defensi cada cas concret.

Intervé a continuació el senyor Joan Pere Gómez en qualitat de Regidor d'Urbanisme. Fa una exposició dels treballs realitzats en Calafat durant l'exercici 2006/07 i de la bona i profitosa relació de treball que manté amb els membres de la Junta Directiva. Es produeix una intervenció fora de to d'un veí que és atallada pel President comminant a aquest veí a abandonar la reunió.

3 - Renovació de càrrecs en la Junta Directiva.

Posteriorment es passa al punt 3 de l'Ordre del dia, que fa referència a la renovació de càrrecs de la Junta Directiva. D'acord amb el que preveu l'article 15 dels Estatuts se sotmeten a l'aprovació de l'Assemblea, els següents càrrecs de la Junta Directiva per a l'exercici 2007/08:

President Sra Lourdes Latorre
Vicepresident Sr Ramon Rubinat
Secretari Sr José Luis Granado
Tresorer Sr Giorgio Cinnirella
Vocals Sra.Silvia Masriera
Sr Genis Artero
Albert López
Sr Jesús Sauras.

No es formula cap objecció a aquests nomenaments pel que queden aprovats per unanimitat.

I no havent més assumptes que tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de la qual jo el secretari aixeco la present acta.

 
         
Enrera !     Amunt !     Inici !