::Inici >Reunions >2003-08-15 Acta de Reunió

2003-08-15 Acta de Reunió

ACTA DE L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 15 D'AGOST DE 2003.

A les 18 hores del dia indicat, se celebra a Calafat, l'Assemblea General Ordinària i Extraordinària, degudament convocada per la Junta Directiva, amb el següent ordre del dia:

1 .- Informació de la Junta Directiva sobre la marxa de l'Associació i els èxits obtinguts fins ara.
2 .- Renovació de càrrecs en la Junta Directiva.
3 .- Precs i preguntes.

Assisteixen personalment o degudament representats 124 Associats. Actuen de president i secretari, els senyors Giorgio Cinnirella i Ramon Rubinat respectivament, per ser-ho també de la Junta Directiva.
Per invitació expressa de la Junta Directiva, assisteixen també a l'acte els Regidors de l'Ametlla de Mar responsables de les àrees d'urbanitzacions i cultura. Assisteix també el veí de Calafat Albert López, que acompanya al Regidor de Urbanitzacions Joan Pera Gómez, com el seu enllaç en Calafat.


El President Sr Giorgio Cinnirella dóna la benvinguda als assistents passant a continuació la paraula al Sr Rubinat qui comenta el fet fins ara per l'Associació i que es resumeix bàsicament en:
- Captació d'associats: Abans de la reunió s'ha arribat a la xifra de 268.
- Informació a Associats: s'efectua a través del web http://www.calafat-associacio.org

- Assoliments concrets en la relació amb l'Ajuntament:
 Canvi del sistema de recollida de residus vegetals.
 Reparació d'enllumenat.
 Neteja.
 Major vigilància policial.

- Presentació a l'Ajuntament d'un Pla d'Actuació a curt, mitjà i llarg termini. Aquest pla és llegit a tots els assistents pel Vice-president de l'associació, Enric Plana.

El Sr Rubinat remarca que l'objectiu de l'Associació és col.laborar amb l'Ajuntament, pressionant a aquest perquè compleixi les seves obligacions, i informar als veïns del contingut de les reunions i temes del seu interès, alhora que canalitzar les necessitats d'aquests.

Posteriorment pren la paraula el Sr Joan Pere Gómez (regidor encarregat de Urbanitzacions), que expressa als assistents la voluntat de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar de treballar per al bon estat de Calafat i de solucionar promptament l'important dèficit de enllumenat públic, que la mala gestió de l'anterior govern municipal, va provocar.

A continuació s'obre un torn de preguntes en el qual els associats assistents exposen els següents temes:

- Necessitat de recollida diària de les escombraries en el mes d'agost.
- Problemàtica de la neteja dels vials de serveis que hi ha al mig de les parcel.
- Necessitat d'instal lació de bandes sonores als carrers, especialment a l'entrada de Calafat.
- Finalització de la quarta fase d'asfaltat.

- Perill d'incendi en les zones verdes i en les parcel brutes.
- Desastres urbanístics comesos, especialment en les construccions d'apartaments a Cala Llobeta.   Verificació de si es compleix la normativa.
- Mal servei de FECSA-ENDESA que provoca variacions brusques de tensió.
- Necessitat d'aprovació d'un pressupost concret de despeses per a Calafat.
- Problemàtica que es lloguin habitatges a lladres i delinqüents.
- Manca de Civisme dels veïns.
- Gamberrisme nocturn per part de gent resident a La Almadrava i que es trasllada a Calafat, trencant fanals i encenent foc a Cala Llobeta.

El representant de l'Ajuntament va contestar a tots els temes anteriorment indicats i va tornar a insistir en la necessitat que aquest organisme té de la col.laboració ciutadana. En aquest sentit es recorda que hi ha un telèfon de la policia que funciona les 24 hores del dia (977 49 39 49) perquè els veïns denunciïn immediatament actes de gamberrisme, robatoris, etc., I que l'Ajuntament té oberta una dependència per recollir les denúncies dels veïns per parcel brutes, construccions irregulars, voreres sense fer, etc. Així doncs no cal violentar entre els veïns per actituds incorrectes d'alguns, simplement passant escrit a l'Ajuntament, aquest procedirà en conseqüència salvaguardant l'anonimat del denunciant.

S'anuncia que es procedirà immediatament al pedaç de l'asfaltat dels carrers.

Posteriorment es passa al punt 2 de l'Ordre del dia, que fa referència a la renovació de càrrecs de la Junta Directiva.

D'acord amb el que preveu l'article 15 dels Estatuts se sotmet a votació:

a) la renovació pel període d'un any de tots els membres de la Junta Directiva.
b) Canvi de President i de Tresorer: El President d'associació Sr Giorgio Cinnirella, per motius de canvi de domicili, demana cessar del seu càrrec, passant a exercir el càrrec de tresorer, que fins ara ocupa el Sr José Luis Granado, qui passaria a ser el nou president.

Sotmeses les anteriors dues propostes a votació dels presents, s'aproven ambdues per unanimitat.
I havent ja tractat el punt de precs i preguntes en la intervenció dels representants de l'Ajuntament, i no havent-hi més assumptes que tractar, el President dóna per finalitzada la sessió de la qual jo el secretari aixeco la present acta.


         
Enrera !     Amunt !     Inici !