::Inici >Escola i qualitat

Escola i qualitat

ESCOLA DE QUALITAT
Els centres escolars són realitats cada dia més complexes, però la difuminació dels seus objectius sovint fa que moltes de les seves accions siguin ineficaces.  Si sembla cert que cada vegada la societat demana que l’escola assumeixi més reptes i més funcions, aquesta té més necessitat de formalitzar els seus plantejaments educatius d’una manera explícita, unidireccional i sistemàtica.
La recerca de centres educatius de qualitat parteix de la convicció que és possible crear conservar i transformar la cultura, malgrat el temps i els esforços que s’hi hagin de dedicar, per adequar-la a les noves exigències.
Es tracta d’identificar els membres de la comunitat educativa amb el projecte institucional, de compartir les seves estratègies de treball, d’implicar-se en la seva organització, de sentir la necessitat d’avaluar les accions per veure si la millora va en la direcció marcada.
Aspectes que concreten una política coherent amb la qualitat dels processos educatius:
a.       Objectius definits. L’explicitació de les intencions educatives, la seva naturalesa i extensió. Compartir concepcions i conviccions sobre l’ensenyament i el rol del claustre de professors és fonamental per aconseguir accions coordinades i de qualitat.
b.      Participació efectiva. La direcció compartida ha de ser una exigència no tan sols per una base democràtica, també per la necessitat organitzativa del centre, si volem que hi hagi implcació per part dels membres de la comunitat educativa.
c.       Orientació a l’usuari. Orientem les activitats a satisfer les necssitats i expectectatives dels usuaris. Comporta un procés de recollida de les peticions, la implicació en les decisions i la contextualització de les accions.
d.      Compromís amb la qualitat. L’orientació vers els resultats com una de les fites més característiques d’una gestió de qualitat. Aquests resultats s’han de correspondre de forma coherent amb els objectius marcats.
Aquests aspectes fan possible la potenciació d’una cultura peculiar del centre educatiu i permeten orientar les accions individuals i col·lectives a partir del potencial personal i professional dels membres de la comunitat educativa.
El desenvolupament d’aquesta cultura es recolza en l’actuació dun lideratge instructiu que té en consideració els factors de qualitat ja esmentat i dinamitza el centre educatiu.
Elements que ajuden en el procés de col·laboració.:
·        Implicar-hi  a tothom. Assumir els compromisos i desenvolupar propostes que afecten a tots els membres de la comunitat educativa. Presa de consciència col·lectiva social que els valors que promou l’educació són responsabilitat de tots i que tots hi hem d’intervenir per aconseguir les fites proposades.
·        Actuar planificadament. Partint del compromís es planifiquen les accions i programes dirigits a promoure actuacions conjuntes entre docents, alumnes, pares i personal no docent.

Aquests processos exigeixen previsons de temps i espais, però sobretot una implicació en el desseny de les accions.

·        Actuar contextualment. Es tracta d’actuar tenint en compte el context de l’acció, per tant estar immers en un procés reconstructiu per reconceptualitzar l’escola i revisar els seus objectius, sistemes de treball, actituds i estratègies de canvi.

·        Actuar multidireccionalment. Les possibilitats que es presenten no són les úniques ni tampoc excloents d’altres. L’acció educativa actua simultàniament en diferents direccions.

·        Actuar tècnicament. És la determinació de qui ha d’aplicar les accions, un cop seleccionades, i la consideració del context en les que es duran a terme. Això demana sempre la màxima implicació dels membres de la comunitat educativa.

 

Avui dia l’escola per tenir èxit, ha de conseguir simuntàniament: eficiència, capacitat de resposta i innovació.

Per canviar un centre educatiu és necessari que les persones que hi treballen estimino aprenguin a estimar allò que fan, sinó l’excel·lència i la qualitat, tant del procés com del resultat serà un objectiu inassolible.

La qualitat és una qüestió d’atenció als altres, de persones, de passió, de coherència, de contacte humà, de relacions i reaccions viscerals. Les tècniques no desenvolupen qualitat, no eduquen els infants. Ho fem les persones, quan actuem com adults responsables i creatius.

La qualitat del centre no és de cop i volta un èxit total i aïllat. Cal desenvolupar constantment projectes pràctics de millora amb el compromís i la participació creativa de tots els membres de la comunitat educativa. Projectes que han de poder ser avaluats, malgrat no assolim els èxits desitjats.