::Inici >Filosofia antiga

Filosofia antiga

ELS FILÒSOFS PRESOCRÀTICS

                                                    
                            I.1.- INTRODUCCIÓ
                            I.2.- ELS MILESIS
                                       TALES DE MILET
                                              ANAXIMANDRE
                                              ANAXÍMENES
                            I.3.- PITÀGORES
                            I.4.- HERÀCLIT
                            I.5.- ELS ELEATES:
                                              XENÒFANES
                                              PARMÈNIDES
                                              ZENÓ
                                              MELISSOS
                              I.6.- ELS PLURALISTES:
                                              EMPÈDOCLES
                                              ANAXÀGORES
                               I.7.- DIÒGENES D’APOLÒNIA
                               I.8.- ELS ATOMISTES:
                                               DEMÒCRIT
                                I.9. ELS SOFISTES
                              I.10. SÒCRATES
                                    
         I.1.- INTRODUCCIÓ   
              LA FILOSOFIA  PRESOCRÀTICA
                                                                                          Thales
    1. Filosofia jònica                   Escola de Milet           Anaximandre
       (monisme dinàmic)                                                   Anaxímenes
        s. VI a. de C.                                                             Heràclit

    2. Filosofia pitagòrica                                                    Pitàgores   
                                                                                              Hipas
       s.VI-V a. de C.                                                              Hipodam
                                                   Escola pitagòrica             Faleas
                                                                                              Filolao
                                                                                             Alcmeó
 
    3. Filosofia eleàtica                                                      Xenòfanes
        (monisme estàtic)                                                      Parmènides
        s. VI-V a. de C.                Escola d'Elea                   Zenó
                                                                                               Melissos
                                                 
     4. Filosofia pluralista           Pluralisme qualitatiu        Empèdocles
        S. V a. de C.                                                                Anaxàgores
                                                Pluralisme quantitatiu         Leucip
                                                        (atomisme)                  Demòcrit

     5. Segona filosofia             Diògenes d'Apolònia
         jònica                               Arquelao
         s. V a. de C.                    Hipó
                                                  Cratil

                                             


            Els primers filòsofs grecs examinen únicament el món exterior, prescindint de l'aspecte psicològic i ètic del món exterior. D'aquí que moltes de les primeres obres porten per títol SOBRE LA NATURALESA DE LES COSES ( peri fuseuz ).
            Fins a Sòcrates la filosofia grega no té cap centre comú, sinó que es cultiva en diverses regions. L'escola jònica, a Milet; la pitagòrica, a Itàlia meridional; l'eleàtica, a Elea, i l'atomística, a Abdera.
            Podem fer una divisió intrínseca, basada en els problemes que ocupaven als filòsofs. El tema central dels presocràtics és el problema del món, i sobretot del seu moviment, canvi i variacions. Busquen un principi ( arjh ) del qual estan fetes totes les coses. Els jònics amb una visió empírica de la realitat, l'interpreten en un sentit material: aigua, foc, aire,...; els pitagòrics, en un pla matemàtico-racional, en el nombre. Amb Heràclit i els eleates, entra en un estadi metafísic i s'enfronta al problema del ser i el devenir. Porta als atomistes a una solució mecanicista, que prepara l'escepticisme dels sofistes.

                      Les dues primeres escoles presocràtiques cerquen el primer principi de les coses, però mentre els jònics procuren conèixer de què consta cada cosa, els pitagòrics investiguen què és cada cosa, tot l'Univers, en si mateix. Els jònics busquen el principi material i concret constitutiu, i com que busquen la causa material en allò que immediatament es coneix pels sentits, d'aquí que professin un cert emperisme moderat. A més tots els jònics més antics admeten la multitud d'éssers, és a dir, són pluralistes, i com que no distingeixen entre la matèria i l'esperit són hilozoistes. Tales els assigna un principi concret; Anaximandre, un principi indeterminat; Anaxímenes, un principi infinit viu; finalment, Diògenes d'Apolònia, un principi racional.
            Pitàgores i els seus deixebles avancen vers una investigació científica més elevada, gràcies a l'abstracció matemàtica.No investiguenn de què consten els éssers, sinó què són en si mateixos. La consideració matemàtica és la causa per la qual practiquen un racionalisme moderat; estableixen un principi més bé formal, el nombre. Els pitagòrics comencen a inclinar-se vers el monisme i l'idealisme.
            La filosofia va néixer a Milet, colònia jònica, situada a les costes occidentals de l'Àsia Menor (avui Turquia). S'havia fet forta i poderosa gràcies al comerç marítim. Era una filosofia de la Natura o fysis. La recerca d'una cosmovisió universalment vàlida, no fonamentada en la tradició, sinó en la raó. Aquesta investigació racional, observació-experiència-crítica, es dirà després "filosofia".

            L'objecte principal del pensament presocràtic i, particularment, del pensament jònic i milesi, va ser la determinació de la "physis" -que es pot traduir per "naturalesa", encara que és millor traduir-la per "ésser" o "essència"-. Del verb "fyo" que vol dir "engendrar", seria "allò que engendra". Significa "el primer, l'originador". La "physis" ve a ser la causa eficient del Tot i com que ha originat totes les coses, també es presenta com la meta o el fi de totes. Se la pot considerar també la causa final de tots els ens.
            Arjé -arkhé-- principi originari, no és un èsser creador sinó és el principi d'on va sortint tot.
            Els primers filòsofs centren la seva atenció en admirar-se per la  Natura (=fisis) i el punt de partida serà de dos tipus:
                        + monistes; creuen que el principi només és un element.
                        + pluralistes, accepten més d'una substància

            I.2.- ELS MILESIS
            A Milet sorgeix la primera escola filosòfica d'Occident a primers del segle VI a. de C. El seus membres: Tales, Anaximandre i Anaxímenes. Comparteixen la idea de la "physis", com una realitat única, eterna, infinita i activa, que és al mateix temps matèria, vida i esperit, de la qual sorgiran i a la qual retornaran totes les coses, de la qual totes estan fetes i gràcies a la qual totes arriben a ser el que són. Es tracta d'un "monisme dinàmic".
            Si la "physis" representa la matèria primera i si el principi del moviment i del canvi no és quelcom aliè o extern a ella mateixa, resulta clar que aquesta matèria és pensada com vivent. Per això es parla d'"hilozoisme". Concebuda com eterna, infinita, origen de tots els éssers i de tots els mons, meta final de tots ells, és també "el diví" (totheion).
            De la "physis-theion" surten tots els déus i tots els mons, els qual són també déus. Per a ells totes les coses són divines i totes són en essència,déus. És el penenteisme.

         TALES DE MILET, neix al voltant de l'any 624 a. de C. No va escriure res. Per analogia arriba a afirmar que la "physis" és l'aigua. Aquesta queda convertida en substància universal, única, eterna i infinita; en principi de moviment i de vida; en blasmadora de totes formes i en meta final de totes elles. Ella és també per a Tales la divinitat.

            ANAXIMANDRE va néixer per l'any 610 a. de C. Va escriure un llibre en prosa "Sobre la naturalesa" i  va confeccionar el primer mapamundi. Amb ell s'inaugura la dialèctica, com a discurs fonamentat en l'opsició dels conceptes.
            Tots els ens que cauen en la nostra percepció estan determinats per les seves qualitats. Allò que està qualitativament determinat no pot considerar-se com a principi i causa de tots els ens, ja que aquests en la mesura que estan determinats, són contraris entre si. I com és impossible que una cosa sigui principi i causa dels seus contraris, resulta necessari concloure que la Physis manca de contraris i és, per tant, indeterminada o indefinida qualitativament. Substitueix l'aigua de Tales per l'Indefinit (àpeiron), com a substància universal, i universal principi de moviment i de vida. L’apeiron significa: allò que és infinit en l'espai i en el temps i el que no té cap determinació qualitativa.
            El món es concep com  una unitat en la qual la varietat és peregrina i irreal. Tot ha de tornar, tard o d’hora, a allí d’on ve.

            ANAXÍMENES neix pel 590 a. de C. Va escriure un llibre amb el nom de "Sobre la naturalesa". Torna a postular com a physis una substància qualitativament definida, encara que infinita en l'espai i el temps: l'aire. Tots els éssers vivents viuen gràcies a l'aire.
            L'aire en condensar-se origina tots els cossos i constitueix per això la matèria universal i comuna; que en animar i estructurar el Tot el converteix en vertader Cosmos, i és així la causa eficient interna i la causa formal universal. Constitueix també la dvinitat.

            Diògenes d'Apolònia també assenyala l'aire com a principi de les coses, però el concebeix dotat de raó i d'intel·ligència, ja que el principi ha de ser intel·ligent i savi.

            I.3.- PITÀGORES
            Pitàgores va néixer a l'illa de Samos, vers el 572 a. de C., però hagué de fugir-hi i es refugià al sud d’Itàlia, on dugué a terme la major part de la seva activitat. La tradició diu que Pitàgores no va deixar escrites cap de les seves ensenyances. Això fa que parlem indistintament de Pitàgores i del Pitagorisme, atès que no sabem exactament què és degut a ell mateix i què a membres de les “comunitats pitagòriques”, una barreja entre escola i secta, creada per ell.
            El coneixement (la filosofia, la ciència) no té solament un efecte catàrtic, no sols serveix per a alliberar l'ànima dels seus vincles amb el cos, sinó també per introduir en ells un ordre i una hamonia capaces de fer-la semblant al Cosmos. En assimilar l'estructura essencial de l'Univers i les relacions que regeixen la seva vida (per mitjà de la matemàtiques, l'astronomia, la música), l'ànima adquireix aquesta mateixa estructura i comença a ser regida per aquestes relacions.
            Pels pitagòrics el nombre és l'essència de totes les coses. El Nombre és el principi suprem per sobre les altres coses.
            El cosmos, segons els pitagòrics, s'ha de representar necessàriament com un gran acord, on cada cos celeste, en girar al voltant del foc central, produeix un so, l'altura tonal del qual està determinada pel major o menor radi de la seva òrbita.
            Què és el Nombre? La tesi que el nombre és una unitat superior ha tingut tres interpretacions:
                        a) la que sembla donar Aristòtil, segons la qual el nombre seria l'arjé dels éssers tal i com ho era l'aigua per a Tales.
                        b) la que va donar la corrent místico-religiosa dins de l'escola pitagòrica: el nombre era l'arjé en el sentit que la essència de la Natura estava exposada en Nombres i que la possessió del coneixement dels nombres de les coses pemetria a l'home dominar la Natura i la Història. Així, per ejemple, el  10 és sagrat i perfecte, és el tetractis que tenia propietats màgico-religoses de protecció contra el mal.
                        c) interpretació de la corrent filosòfico-científica que diu: el nombre és l'arjé en el sentit que tots els fenòmens naturals poden reduir-se a nombres o expressions matemàtiques.
            Els pitagòrics van realitzar molts descobriments matemàtics importants. Tres són les teories de més influència posterior:
                        1) la diferenciació profunda entre ànima i cos amb una moral basada en premis i càstigs posteriors a la vida humana. És un orfisme, com una mena de religió tancada
                        2) la terra no està immóbil en el centre de l'Univers. sinó que gira al voltant d'un foc central, que no és el Sol, el qual també gira (influeix en Arístarc de Samos en la seva teoria heliocèntrica i també en Kepler,s.XVII)
                         3) els cossos celestes en voltar, emeten una bellíssima sinfonia musical (la famosa música celeste pitagòrica). Aquesta creença deriva de la seva admiració per la música i de que els astres eren éssers perfectes, gairebé divins.
            El nombre és la physis, l'essència o naturalesa originària de totes les coses, originant el floreixement de les matemàtiques, la geometria, la ciència física, química i astronòmica.
            Les partícules mínimes, constitutives de tot cos, assumeixen formes geomètriques diverses, les quals determinen les qualitats del cos i la seva naturalesa física: el foc per tetraedres, la terra per cubs, l'aire per octaedres.
            Tota cosa és u, però només quant a oposició a l'altre, dualitat, dos. La unitat i la dualitat són delimitació. Als pitagòrics els semblava sorprenent l'alternància de nombres parells i imparells. A partir d'aquí, i en relació amb les seves creences mistèriques, que eren bastant estranyes, els pitagòrics van elaborar una llista de oposicions en què consistiria el ser del món:                      
                                   
                                    límitat       i       il.limitat
                                    imparell   i        parell
                                    unitat        i       multitud
                                    dret          i       esquerra                      
                                    mascle      i       femella
                                    en repòs   i       en moviment    
                                    recte        i       corba  
                                    llum          i       foscor
                                    bo            i       dolent
                                    quadrat                i       no quadrat

            El pitagorisme va ser potser moviment que va tenir més adeptes a l'antiga Grècia fins als temps de Plató i la seva Acadèmia. A partir del segle V aC, es presenten dues tendències dins el pitagorisme: la dels acusmàtics, secta ascètico-religiosa centrada en la veneració i el record del mestre, i la dels matemàtics, bolcats cap el conreu de l'aritmètica, la geometria , l'astronomia i la música.
            Més enllà de caràcter místico-religiós del pitagorisme, la seva gran aportació al camp de la filosofia va ser la comprensió que el cossos, en ser específicament diferents, han de ser pensats d'acord amb una estructura formal. En promoure el número a principi de totes les coses, a arkhé, el pitagorisme va donar lloc a una peculiar mística numèrica gràcies a la qual aconseguiren innombrables progressos en el camp de les matemàtiques: el descobriment dels nombres irracionals -irreductibles a xifres homogènies, com ara el número p o l'arrel quadrada de 2- així com el  teorema de Pitàgores, segurament descobert no pel  mateix Pitàgores, sinó per algun deixeble.
            El pitagorisme defensa i desenvolupa la doctrina de la metempsícosi o transmigració de les ànimes. L'ànima concebuda com a substància diferent del cos, es troba presonera dintre d'aquest, en càstig pels pecats comesos en una vida anterior. En separar-se del cos, per la mort, pot ser destinada al cel o a l'infern, o pot ser novament tancada en un cos humà o animal, d'acord amb els mèrits o demèrits de la seva vida present. Aquesta doctrina impica una concepció dualista  de l'home.

            I.4.- HERÀCLIT
            L'antiga filosofia jònica, iniciada en la mercantil Milet, culmina en l'Efes sacerdotal. El pensament afronta una primera aventura quan, sense renunciar al naturalisme místic i al monisme penenteista d'Anaximandre i Anaxímenes, s'interna en el recinte de la consciència i descobreix que la physis és "logos".

            HERÀCLIT D’EFES ,neix al voltant de l'ant 540 a. de C. Va escriure una sola obra "Sobre la naturalesa".
            La physis és per Heràclit, com els seus predecessors milesis, matèria universal, força universal i realitat absoluta, existeix des de sempre i per a sempre. La identifica amb el foc. El foc acompleix una tasca especial que el contraposa als altres tres elements: la terra, el sòlid; l'aigua, el líquid; l'aire, el gaseós. Per l'acció del foc es canvien uns en altres, el sòlid es torna líquid, el líquid en gaseós i l'absència d'aquest fa el procés invers.
            En referir-se al foc com a principi únic del Tot, Heràclit està subrallant el caràcter essencialment dinàmic i creatiu d'aquest principi i vol expressar la idea de que la unitat (physis) no sols no exclou la pluralitat (kosmos), sinó que, per la seva pròpia naturalesa, l'exigeix.
            Tot canvia i fins les coses aparentment més duradores estan subjectes a una mutació contínua. Dintre del flux universal i perpetu, cada ser aconsegueix la seva "essència" per oposició a un altre ser. Així les coses solament són el que són com a conseqüència de la lluita i de la mútua repulsió.
           La idea del devenir universal l’expressa Heràclit en el sentit que el cosmos és una unitat, un procés viu i etern de devenir:
            “No pots banyar-te dues vegades en el mateix riu, ja que noves aigües corren sempre cap a tu”
           La pluralitat i varietat de coses amaga la unitat del tot, la identitat de contraris: 
            “És propi del savi reconèixer en Tot és u”
            Tot és moviment, un continuat procés d’unió i separació simbolitzat per un principi: el foc, al qual dota de pensament. Aquest procés de canvi és el resultat d’una pugna, d’una lluita, entesa tant cosmològicament com antropològicament. La guerra és l’essència de la realitat: 
            “La guerra és el pare de totes les coses, el rei de tot, a uns fa déus, a d’altres homes, a uns esclaus, a d’altres lliures”
            La paraula "logos" significa en grec "paraula" o "discurs". Vol dir també "pensament" o "raó". El "logos" representa la Raó còsmica, la Raó objectiva i universal. Identifica "logos" i foc, pel qual no són realitats diferents ni distintes del Ser abolut i del diví.
            El foc que origina totes les coses de l'univers transformant-se en el camí cap avall i cap dalt, constitueix directament els éssers més perfectes: déus, herois, astres, ànimes, que són partícules més o menys pures del foc-logos, perquè precisament totes elles són éssers racionals i poden considerar-se no sols com a objectes sinó també com a subjectes del logos universal.
         No totes les ànimes són igualment de divines, en la mesura que no totes són igual d'ígnees. Algunes admeten una quantitat d'aigua i això les allunya del foc universal i diví. Diu que cada cosa té la seva contradicció ( això ho tornarem a trobar amb Hegel). El logos porta tot el canvi, la natura va canviant i d'aquí aquesta visió del "devenir continu" d'Heràclit.
            Per concloure direm que l'actitud d'Heràclit davant la religió positiva concorda perfectament amb el seu panenteisme, amb el seu monisme dinàmic i amb el seu naturalisme místic.

          
I.5.- ELS ELEATES
            L'epicentre del filosofar passa de l'Orient (Efes) a l'Occident (Elea).
            Ara el monisme dinàmic d'Heràclit i els jònics es converteix en el momisme estàtic de Parmènides i els eleates. Xenòfanes fa possible amb la seva obra el trànsit del monisme dinàmic dels jònics al monisme estàtic de Parmènides.

            XENÒFANES es veu obligat a pensar la physis com un Ser únic, etern, infinit, que a més a més és absolutament immòbil i roman aliè a tot canvi. El Ser o l'U és diu en Jenòfanes Déu, un sol Déu entre els homes i els déus, el més gran. Està oposant a la moral dels eupàtrides, basada en les virtuts de la guerra, la nova moral de la burgesia, basada en el respecte a la propietat privada, a la família i als contractes. Va prendre partit per la democràcia, criticà la religió de l'Estat i, en general, de les institucions i costums, cosa que implicava una crítica a l'aristocràcia dominant.

            PARMÈNIDES va néixer a Elea, ciutat de la Magna Grècia, a la segona meitat del segle VI a. de C. (540 a. de C.) El poema de Parmènides es titula "Sobre la naturalesa".

                                                  
           
El principi origen de tot és el ser. El ser no es veu a primera vista, nosaltres veiem sers que viuen i moren, tot allò que comença i acaba no és ser, és aparença (=doxa). El no-ser no és i per tant no en pot sortir res. L'aparença  quan mor no passa res, té quelcom de ser peró no ho és, tot i així ens indica que hi ha un ser, aquest no es pot percebre pels sentits però si per la raó. El ser no pot ser material, és indivisible, immòbil, immutable, el ser participa en les aparences però aquestes no són el ser sinó un ser.
            El principi de Parmènides és el següent: el ser és, el no-ser no és, tot el que sigui apartar-se d'aquest principi és córrer cap a l'error, afirma Parmènides, segons això es pot afirmar:
                        1- el ser és únic, no pot haver-hi més que un ser.
                        2- el ser és etern, admetre que no és etern, suposa admetre que té un principi i un final, si té un principi és que abans de ser, no era, cosa que es impossible doncs el no-ser no és. El mateix respecte al final, car deixaria de ser per no ser cosa que és contradictòria.
                        3- el ser és immutable, el ser no pot canviar, car tot canvi del "ser" al "no-ser", ja que el canvi és deixar de ser el que era per a ser el que no era, això equivaldria a dir el "ser" del "no-ser", cosa que és contradictòria.
                        4- el ser és infinit, el ser no té límits, no és a cap lloc. No pot tenir límits perquè més enllà dels límits està el "no-ser" i hauríem de suposar el "ser" del "no-ser". Si el ser no té límits no és a cap lloc determinat i és il.limitat.
                        5- el ser és immòbil, el moviment suposaria deixar d'estar en un lloc per estar en un altre. Estar en un lloc suposa per a Parménides que el lloc on està és més ampli, més extens que allò que està en el lloc. El ser és allò més extens, allò més ampli que hi ha, per tant no pot estar en un lloc, cosa que vol dir que no es pot moure, que és immòbil.
            Per a Parmènides el món sensible (mòbil, multiple,...) és una aparença, una il.lusió dels nostres sentits. Per a Parmènides hi ha dos mons: el sensible (=aparença) i l'intel·ligible (=ser)
     
            ZENÓ D’ELEA,
va néixer a Elea a finals del segle VI a. de C. Aristòtil el considera l'inventor de la dialèctica.
            El monisme rigurós de Parmènides, la seva negació del moviment, la seva reducció del món exterior a simple opinió (doxa), no sols xocava amb el sentit comú, sinó que irritava igualment als homes de ciència i als polítics.
            El mètode de Zenó és el de la reducció a l'absurd. El seu propòsit pot expressar-se així: "és impossible pensar coherentment, això és, sense contradicció, la multiplicitat i el canvi.
            L'argumentació la basa en el supòsit que entre dos punts qualsevols d'una recta, existeixen infinits punts. Elabora quatre arguments, el més conegut és el d'Aquiles.
  -  ARGUMENT 1, AQUILES I LA TORTUGA: Aquiles surt en persecució d'una tortuga a una velocitat -suposem- mil vegades superior; la tortuga li porta un avantatge inicial de -suposem- 1000m. Quan Aquiles hagi arribat al punt de partida de la tortuga, aquesta haurà avançat un metre més; quan Aquiles hagi recorregut aquest metre, la tortuga haurà avançat un milímetre; quan Aquiles hagi recorregut aquest milímetre, la tortuga haurà avançat una micra, i així successivament. Donat que cada magnitud és divisible fins a l'infinit, Aquiles haurà de recórrer infinits intervals per agafar la tortuga la qual cosa equival a dir que no l'agafarà mai.
 -  ARGUMENT 2,  ELS ATLETES I ELS ESPECTADORS: 
            MELISSOS DE SAMOS, nat a Samos  a finals del segle VI a. de C., intentà donar forma a la doctrina de Parmènides, corregint  allò que no encaixava del tot.
            Parmènides concebia el ser com una esfera, és a dir, com un cos finit (encara que la mateixa per tenir infinit nombre de punts i de circumferències en la seva superfície, també pot ser considerada infinita). Melissos, ignorant les idees pitagòriques acollides per Parmènides, per apropar-se altra vegada als seus paisans jònics, Anaximandre i Anaxímenes, pensa que el ser etern, que és infinit en la duració i en le temps, s'ha de concebre també com a mancat de tot límit en la seva extensió i com a infinit també en l'espai.

         II.6.- ELS PLURALISTES
            EMPÈDOCLES D’AGRIGENTO,
metge, poeta, mag, polític, místic, enginyer. Va néixer a Agrigento (Akragas), al voltant de l'any 492 a. de C. Conexia bé la filosofia del pitagòrics i estava familiaritzat amb la filosofia jònica.
            Empèdocles va rebre influències òrfiques en la seva cosmogonia i tal volta va influir en els mateixos òrfics.
            Dos obres poden considerar-se seves "Sobre la naruralesa" i el poema "Purificacions".
            Empèdocles proposa una primera filosofia natural pluralista. Igual que Anaxàgores, comença per negar la ralitat de tot canvi substancial. Fidel al principi parmenístic (ex nihilo nihil), sosté que res neix i desapareix, res arriba al ser des del no ser o al no ser des del ser, res es crea i res s'aniquila.
            Tales parla de l'aigua, Anaxímenes, de l'aire; Heràclit, del foc; Xenòfanes es refereix a la terra; Anaximandre oposa el calent al fred; Parmènides, l'obscur al lluminós. Quan Empèdocles parla dels quatre elements té present sobre tot els estats físics de la matèria que l'experiència vulgar i científica li mostren: el sòlid és la terra; el líquid, l'aigua; el gaseós, l'aire. El foc es contraposa als altres tres elements i representa l'energia material que permet el trànsit de sòlid a líquid i del líquid a gaseós.
            Representa un pluralisme substituint la physis única dels jònics per quatre elements: "les quatre arrels de totes les coses", la causa material de tots els éssers. Aquests quatre elements són matèria, però no principi de moviment. Amor i Odi constitueixen la causa motriu i eficient que, a partir dels quatre elements i actuant sobre ells, produeix el neixament i la mort de l'Univers. Amor i Odi representen la força centrípeta i centrífuga respectivament.
            Tant Empèdocles com Anaxàgores abandonen el monisme pel pluralisme, en quant postulen no una, sinó vàries substàncies originàries i eternes, i al mateix temps s'encarrilen vers el dualisme i posen fi a l'hilozoisme en distingir la causa material (quatre elements, homeomeries) de la causa eficient o motriu (Amor-Odi, Nous). Des de sempre i per a sempre Amor i Odi combaten entre si pel domini dels quatre elements; des de sempre i per a sempre marquen el mateix camí circular i compleixen el mateix cicle. Quan l'Amor predomina absolutament sobre l'Odi, els quatre elements estan perfectament units entre si, i constitueixen una esfera, idea de cos perfecte. L'esfera equival a la perfeccció del ser, perquè suposa la total eliminació del no-ser en el seu interior.
            Sosté que les plantes van aparèixer abans que els animals en la seva teoria sobre l'origen de les espècies.
            Empèdocles desenvoluva una teoria del coneixement que és una teoria de la sensació, que relaciona amb la teoria de la respiració. En general el que hi ha foc en l'ull resulta apte per a la captació del que hi ha de clar en la cosa; el que en l'ull hi ha d'aigua serveix per percebre el que hi ha d'obscur. La intel·ligència té la seva seu principal en la sang, on els elements es troben barrejats a parts iguals, però molt especialment en la sang del cor.
            Defensa la doctrina de la metempsícosi. Primer les ànimes gaudeixen d'una vida feliç al cel. Com a aconseqüència d´algun pecat, són expulsades d'allí, passant per diferents cossos humans i d'animals. L'ànima, els pensaments i la percepció es troben a la sang i en el cor. L'ànima desapareix amb el cos i no pot dir-se que és immortal, però en el poema escatològic parla d'una altra ànima, que és un "dimoni" desterrat del cel i llançat a la terra perquè es prurifiqui de la culpa que li va costar l'exili i retorni a la seva pàtria celestial.
 
            ANAXÀGORES
va néixer a Clazomene, ciutat jònica a la costa occidental de l'Àsia Menor, en el si d'una família noble i rica.
            Va conèixer el pitagorisme, va quedar enlluernar pel monisme eleàtic, va llegir els versos d'Empèdocles i va admirar la retòrica de Protàgoras i Gorgias. Va escriura una sola obra "Sobre la naturalesa".
            Anaxàgores s'inclina pel dualisme i considera l'aire d'Anaxímenes com la força activa i ordenadora, que rep el nom de NOUS, i actua sobre la matèria passiva, barreja de totes les homeomeries. Dualista, perquè el Nous és un principi actiu i contraposat a la matèria, que és un principi passiu.
            Representa el segon moment en el camí des del monisme al pluralisme. Arriba a un pluralisme qualitatiu, però il·limitat, en quan postula no quatre sinó un nombre indefinit d'elements o principis irreductibles.
            El terme homeomeries és sinònim de llavors. En totes les coses hi ha llavors de totes les coses. Cada tros de pa té parts mínimes de carn, de sang, d'os, de nervis,...En ingerir-lo i assimilar-lo per mitjà de la disgestió cada partícula de carn s'uneix a la carn, les de sang amb la sang,... Les que no formen part del cos són evaquades. Un tros de fusta que es crema es converteix en cendra: el foc indueix el canvi, expulsa de la fusta les homeomeries de fusta i atrau les homeomeries de cendra existents en el medi.
            Postula el dualisme entre el Nous, principi actiu i ordenador, i la matèria, barreja (migma) de totes les homeomeries, principi passiu. El Nous, a diferència de la matèria, és capaç de moure's a si mateix i també de posar la matèria en moviment. Anaxàgores anomena Nous a l'aire quan el considera principi motor i ordenador del Tot.
            El Nous, que no és una substància espiritual sinó un flux corpòreo-psíquico-espiritual, es troba especialment present en tots els éssers vius i en l'home. L'ànima és una porció del Nous etern, i no sols sorgeix d'ell, sinó que a ell retorna després de la mort de l'organisme que l'acull, pot dir-se que és eterna.
            Allò que diferencia l'home de la resta d'animals és, per Anaxàgoras, la particular configuració del seu cervell., especialment important per al coneixement.

            I.7.- DIÒGENES D’APOLÒNIA
           
Diògenes d'Apolònia va néixer entre el 480 i el 490 a. de C. Conservem una sola obra "Sobre la naturalesa". En ella exposa els fonaments del monisme jònic, mitjantçant una argumentació explícita i formal. És una presa de consciència de la identitat de la matèria, vida i esperit, implícita en els filòsofs jònics, des de Tales a Heràclit, i també una afirmació definitiva de la identitat de la physis (aire) amb la Divinitat.
            Considera que l'aire és abans que l'aigua i per damunt de tot, principi i naturalesa de totes les coses. El monisme dinàmic queda clarament expressat quan considera a tots els ens com a modificacions d'un ens únic, les variacions i modificacions del qual constitueixen la pluralitat de les coses que conformen l'univers. Solament el ser (physis) és infinit (en l'espai i en la duració); els éssers múltiples són finits i limitats (tant en  l'espai com en el temps).

         I.8.- ELS ATOMISTES
           
L'escola atomista constitueix l'última etapa de la filosofia natural pluralista. És el primer materialisme que es dóna a la història del pensament occidental i el primer monisme materialista, ja que redueix no solament el psiquisme, sinó també la raó i totes les seves obres al moviment mecànic dels àtoms (partícules materials indivisibles i mancades de qualitat).

            DEMÒCRIT va néixer al voltant de l'any 460 a. de C. a Abdera. Ens ha deixat una extensa i variada obra.                                                                                           
            Per Demòcrit tot quan existeix (univers, astres, déus, ànimes, cossos vivents i no-vivents) va tenir un inici i tindrà un final en el temps. L'únic etern i immortal, l'únic que existeix des de sempre i per a sempre són els àtoms i el buit. Ells constitueixen la realitat originària i absoluta, allò que, des de l'època dels primers físics jònics, es denominava "Physis". En unir-se els àtoms en el buit (en l'espai), originen totes les coses; en separar-se, les coses moren i deixen d'existir.
            Els àtoms manquen en si mateixos de tota qualitat. No tenen color, olor ni gust. Les qualitats sorgeixen de la conjunció dels àtoms i constitueixen, per això, una realitat secundària i derivada. Els àtoms, per tant, no es diferencien entre si a causa de les seves qualitats ( que no en tenen), sinó solament per les seves caracterísitques quantitatives o, millor, dir, espaials. La diferència entre ells ve donada per:
     a) la forma geomètrica   b) l'ordre   c) la posició.
            Per això el quantitatiu genera el qualitatiu, el primari i original és la quantitat i el secundari i derivat és la qualitat. La terra, l'aigua,l'aire i el foc no són sinó cossos compostos de determinades classes d'àtoms.
            Els àtoms no són solament eterns, sinó que eternament es mouen en el buit. No queda clar el caràcter i la direcció del moviment dels àtoms en el biut. Segons ell, el moviment dels àtoms no obeeix a res. Diu que tot té lloc segons l’atzar i la necessitat. Això sembla contradictori, però ho hem d’entendre en el sentit que el moviment dels àtoms, que és automoviment, perquè sí, es produeix segons les lleis de la necessitat.
            Els déus neixen quan un conjunt d'àtoms esfèrics i brillants (ígnics) s'uneixen entre si. Les ànimes també constitueixen un conglomerat d'àtoms de foc. Amb la mort els àtoms ígnics surten del cos, es dispersen i mai més tornen a ell. Tota immortalitat i tota ressurecció queden rigurosament excloses.
            Sobre el coneixement creu que amb els sentits captem les qualitats (olor, color,..) que són parcialment subjectives i per tant variables i obscures, doncs depenen del subjecte. Amb l'intel·lecte, en canvi, captem l'única realitat plenament objectiva (immutable i eterna) que són els àtoms i el buit. El coneixemnet que aconseguim amb els cinc sentits és obscur, mudable, subjectiu, el que s'opté amb el pensament, amb l'intel·lecte, és autèntic, immutable, objectiu.
            L'educació, la importància de la qual no deixa mai de subratllar, és concebuda per ell, fonamentalment, com formació  de la consciència moral i com l'adquisicó d'aquesta sabiduria pràctica que habilita l'home per a distingir el bé del mal. El fi de l'educació és l'ordenació de la part sensible de l'home per mitjà de la raó o, en altres mots, la implementació d'una nova naturalesa racional sobre la naturaleza sensorial.
            Un valor polític fonamental és la pau interior, que enforteix la Ciutat i fa possible la derrota dels seus enemics exteriors.
                La moral, que té per jutge la pròpia consciència, és per Demòcrit més important que el dret

                I.9. ELS SOFISTES
            Vers el s.V aC hi ha uns canvis socials i polítics i comença una nova etapa de la filosofia grega. Aquest període es caracteritza essencialment pel retorn de l'home vers ell mateix. En el centre del pensament grec ja no hi ha la "fysis" sinó la "eudaimonia" (la felicitat).
     Sorgeixen els sofistes, que comencen a parlar sobre la moral.

                                 
            Sofista-- com m'haig de comportar per viure en aquest món?, L'home i el seu món, no s'interessen per la Natura, hi ha un convencionalisme respecte a la Natura.
    Els sofistes són professors ambulants que van de ciutat en ciutat, enesnyant als més joves i ensenyant per diner. Eren grans oradors i retòrics. Eren capaços d'ensenyar-ho tot: qualsevol cosa i el seu contrari, la tesi i l'antitesi. Difongueren que no existeix veritat objectiva i que tot pot ser provat i rebatut.
    La paraula sofista desriva de "sofia" que vol dir sabiduria.
    Van proclamar la inconsistència de les coses i abandonaren el punt se vista del ser i de la varitat. Algunes coses podien ser relatives (relativisme)
            Posar en dubte totes les afirmacions dels 1ers filòsofs, creure que no es pot arribar mai a la veritat plena (escepticisme)
            La sofística té dues etapes: 1ª més positiva i creadora
                                                                         2ª més negativa i decadent

            Protàgores és relativista i pertany a la primera etapa sofística. Allò que va bé és bo. "L'home és la mesura de totes les coses: de les que són en tant que són, i de les que no són en tant que no són". Si això fos així tot estaria justificat i un relativisme total no és bo, aleshores es necessita quelcom per sobre de l'home, hauria de ser el bé de l'home que hauria d'estar per damunt de tot. Dáquesta frase s'han donat moltes interpretacions que van des del relativisme fins al subjectivisme.

            Gòrgies és escèptic, també de la primera etapa. Vol reivindicar les aparences, el que importa són les aparences:
                        a) Res existeix
                        b) Si quelcom existís, no ho podríem conèixer.
                        c) Si ho poguéssim conèixer, seria incomunicable.
    Amb aquestes tres negacions va anar més enllà d'un vulgar esceptisimes i va proclamar un desconcertant nihilisme.
            L'única font de coneixement per a Gorgies són els sentits. El Ser de Parmènides no existeix, és aparença. La unitat en sí no es pot conèixer.
            Trasímac de Calcedó, 2ª sofística amb un esceptisisme pràctic, afirma: Res és just, sinó allò que és útil al més fort.
           

 I.10. SÒCRATES
            No inculca als joves en un nou criteri, sinó els hi fa sortir de dins. Ell diu que els joves ja tenen un saber i ell només els il.lumina.
     Sòcrates afirmava la presència junt amb ell d'un geni o dimoni( daimon) familiar, la veu del qual l'aconsellava en els moments capitals de la seva vida.
            Treballa la definició, busca el que cada cosa és, els límits i d'aquesta menera dir allò que és cada cosa en la seva essència. Restablir el sentit de la veritat en el pensament grec.
            Es fixa molt en l'Ètica: el centre de l'ètica socràtica és el concepte de l'areté, virtut. La virtut és la disposició última i radical de l'home, allò pel qual ha nascut. I la virtut és ciència. L'home dolent ho és per ignorància, el que no segueix el bé ésperquè no el coneix, per això la virtut es pot ensenyar (ètica intel.lectualista), i el necessari és que cadascú coneixi el seu areté. Aquest és el senti de l'imperatiou socràtic: "Coneix-te a tu mateix".
            Intelectual.lisme moral ® per Sòcrates una persona serà moral si coneix la moral. Parteix de la base de que tothom és bo i si fa el mal és per ignorància del bé. L'Ètica depèn de l'intel.lecte, si un sap el que ha de fer ho farà, això ho critiquen alguns posteriors però la intel.ligència no és la voluntat car jo sé el que haig de fer i ho faig.
            El fi de la filosofia de Socràtes és educar a la gent per a que sigui bona i això s'ha de poder ensenyar.
            Com sortir de la ignorància? Model socràtic.. consisteix en el diàleg, preguntes ben fetes de manera que l'altre només pugués assentar. Primerament fer veure que l'altre estava equivocat i fer-li buscar la veritat (EURíSTICA), l'altre sempre quedava malament, segon extreure-li la raó que té ell a dins (MAYEÚTICA)
  El diàleg socràtic consta de dos processos ben definits: ironia i maièutica. Els tres passos són: la inducció, la conceptualització i la definició.

 

 

 

 PLATÓ


Biografia
Nasqué a Atenes cap a 1'any 427 aC, al si d'una família aristocràtica. EIs seus vincles familiars, així com l'educació que rebé, li donaren 1'oportunitat d'introduir-se aviat en els principals grups polítics i culturals d'Atenes.

Si hem de creure el que ens explica a la Carta VII, de jove es sentí cridat per la poesia i la política, però, quan als divuit anys conegué Sòcrates, el seu mestratge i el seu exemple el trasbalsaren tant que va estripar tots els drames que fins llavors havia escrit i decidí dedicar­-se a la filosofia. Diversos esdeveniments consecutius: eI govern dels 30 tirans, el breu perío­de de fràgil estabilitat democràtica que e1 seguí i, especialment, la injusta condemna de Sòcrates el portaren a creure en la necessitat d'una profunda reforma de la vida pública.

            Després de la mort de Sòcrates, inicià un llarg període de viatges fins a 1'any 361: Megara, Corint, Egipte, Cirene i Tarent. És en aquesta darrera ciutat on conegué al pitagòric Arquitas, qui, a més d'exercir una forta influència en el seu pensament, el posà en contacte amb Dionisi I, tirà de Siracusa. Va intervenir en els assumptes d'Estat i, acusat de subversió, fou empresonat i més tard venut com a esclau. Tornat a Atenes, fundà 1'Acadèmia (situada als jardins del temple d'ApoI.lo Akadem), veritable centre d'investigació dedicat a la forma­ció i pràctica de la joventut

L'esperança de veure encarnat el seu ideal polític e1 portà encara dues vegades més a Siracusa, però tornà a fracassar. Després del tercer intent, s'establí definitivament a Atenes i es dedicà en cos i ànima a la seva vocació literària i docent fins que morí, 1'any 347

Obres

Plató és el primer filòsof del qual es conserven totes les obres publicades. Són 28 diàlegs i diverses cartes. Però també sabem que aquestes no representen la totalitat del seu pensamemt, que transmeté a través de l' Acadèmia, i donà Iloc al que es coneix com "doctrines no escrites".

La intenció dels Diàlegs no és ser un tractat sobre la matèria, organitzat en parts de forma sistemàtica. Representen discussions entre personatges, sovint històrics, que molts cops inclouen la narració de les circumstàncies que envolten el diàleg. En la majoria el personatge central és Sòcrates.

La temàtica és vària: la poesia, el judici de Sòcrates i la seva mort, el valor, l'amor, l'amistat, la prudència, el vertader coneixement, 1'estat just, les funcions dels mots, 1'art sofístic de la persuasió, la relació amb els déus, l'estructura de l'ànima i la seva immortalitat, la bellesa, e1 plaer, l'origen del món, l'estructura i composició de 1'univers i la matèria, l'educació, etc.

A l'antiguitat clàssica, els diàlegs s'acostumaren a ordenar per temàtiques, i no ens ha arribat l'ordre en què Plató els escrigué. Seguint diversos criteris, els filòlegs han provat de reconstruir-1o, encara que resten alguns punts en discussió. Segons això, poden classificar-se en les etapes següents:

Diàlegs de joventut
Apologia de Sòcrates, Critó, Eutifró,  Laeques, Ió, Protàgores, Càrmides, Lisis.
Diàlegs de transició
Gòrgies, Menó, Eutidem, Híppies I, Híppies II, Cràtil, Menexen.
Diàlegs de maduresa
Banquet, Fedó, República, Fedre.
Diàlegs de vellesa
Teetet, Parmènides, Sofista, Polític, Filebo, Timeu, Críties, Lleis.

Els diàlegs són expressió de la ironia socràtica  ("eironeia" pot traduir-se per "qüestionament"). Aquesta ironia té dues vessants: la primera, que correspon més al que sembla que feia Sòrates, té la intenció de demostrar que els qui creuen saber, en realitat no saben. Mitjançant un seguit de preguntes, el personatge Sòcrates porta eI seu interlocutor a contradir-se ell mateix, tot conduint-lo a una situació aporètica ("sense sortida").

La segona vessant és constructiva: es tracta de, mitjançant eI diàleg, anar generant un coneixement, d'anar "filosofant conjuntament".  AIs primers diàlegs predomina la primera i, en conseqüència, són diàlegs que no acostumen a tenir conclusió. Als de maduresa i vellesa predomina 1a segona i inclús alguns tenen llargues exposicions per part dels personatges.

La teoria de les Idees. Introducció

La Teoria de les Idees constitueix el nucli de la filosofia de Plató. A partir d'aquesta queden vinculades la teoria de la realitat (o metafísica), la del coneixement, la política i 1'educació. La versió que n'apareix al Timeu, que és com un manual de la filosofia platònica és, resumidament, la següent:

El món que percebem pels sentits (món sensible) és una còpia d' un altre món, dit el món de les Idees, on hi ha els models perfectes, universals i únics de tot allò que hi ha al món intel·ligible. Aquest segon món és el que dóna existència i intel·ligibilitat al món sensible.

Sobre l'aparició d'aquesta teoria als diàlegs cal fer les següents precisions:

- No apareix exposada en la seva tota1itat a cap obra.

-Sembla que no existeix als diàlegs de joventut, i les primeres referències explícites                 apareixen a partir del Fedó.

- En molts diálegs on no se’n fa referència explícita, sembla suposar-s'hi.

- Mentre que als diàlegs de maduresa (Banquet, Fedó, República, Fedre), n'apareixen

exposicions parcials, a molts dels de vellesa se n'examinen els aspectes que podrien

portar a contradiccions o incoherències (Teetet, Parrnènides, Sofista, Polític).

- A1 Timeu s'explica que el món de les Idees es troba subordinat a dos principis

superiors a aquest, 1'U i la Diada indefinida.

Plató i el pensament anterior

1.Sòcrates sembla haver-se oposat al relativisme dels sofistes amb la seva recerca sobre què sigui 1'excel·lència i el seu intent de definició dels valors (la justícia, la prudència, etc.). Plató, recollint aquesta herència, examinarà i afirmarà 1'existència de valors estables absoluts.

2.  Tant els filòsofs de Mi1et com els pluralistes afirmaven, respecte al problema de la constitució del món físic ("physis"), que aquest és compost per un o varis principis materials, corporis. Segons P1ató (Fedó), totes aquestes teories immanentistes expliquen de què és fet e1 món però no expliquen quina és la causa de 1'ordre del món. Sols Anaxàgores, en afirmar que una Intel·ligència (“nous") era la causa d'aquest ordre, hauria intentat de donar una resposta al problema, encara que insuficient, doncs no queda explicat quin és el criteri amb què el "nous" ordena el món.

            3.D'altra banda, tenim la problemàtica plantejada per Parmènides: en la mesura que sols pot pensar-se i existir 1'Ésser, és impossible explicar el món que percebem, caracteritzat per 1'esdevenir (mu1tiplicitat, generació i corrupció, etc.). Segons Plató, que no negarà l'esdevenir, cal que hi hagi un fonament sòlid que expliqui els canvis del món sensible. A Plató tampoc no el satisfà el pensament d'Heràclit, doncs, segons diu al Cràti1, 1’’unica manera conseqüent d'explicar el canvi seria assenyalant-lo, sense dir res, la qual cosa entra en contradicció amb la pretensió de coneixement racional.

4. E1 pitagorisme, amb eI seu desenvolupament de la geometria i 1'aritmètica, havia fet palès que aquests sabers tracten no sols de les unitats que veiem o de les figures que dibuixem, sinó d'uns ens ideals, com són els nombres o les figures en què pensem.

Món sensible i món intel·ligible

Es pot cornençar a explicar el pensament de Plató tot dient que afegeix aquesta distinció bàsica a la que hi havia entre aparença i realitat. E1 món sensible és aquell que percebem pels sentits, on trobem coses belles, actes justos, és a dir, s'hi troben la bellesa, la justícia, etc. en diversos graus (amb una existència relativa), i múltiples objectes que nomenem de la mateixa manera ("home", "cavall", etc.). També és el de les aparences on, com deia el sofista Protàgores, "cadascú és la mesura de totes les coses" i per això, per exemple, un mateix vi a una persona sana pot semblar-li do1ç i a una malalta, amarg.

            E1 món intel·ligible és aquell que, tot manifestant-se en el llenguatge a través de les paraules, ens permet de dir "això és un cavall i això altre també és un cavall", encara que llurs característiques (color, a1çada, caràcter, edat, sexe, perspectiva des d'on els veiem, etc.) siguin diferents. Així, el que diríem "conceptes" (cavall, home, bellesa, justícia, triangle, etc.) configuren el món intel·ligible, que evidentment no captem pels sentits (veiem un cos bell, una estàtua bella, però no la Bellesa), sinó que tenim a la nostra ment o, segons la terminologia tradicional, a la nostra ánima. Per a Plató, no sols existeixen els "conceptes" sinó que, a més, existeixen el que ell anomena Idees, que són, en contraposició a 1es coses sensibles: absolutes (la Idea de bellesa no és més o menys bella en relació a res), úniques (sols hi ha una Idea de cavall, de bellesa, de justícia) i universals (aplicables a molts individus).

La Teoria de les Idees als diàlegs de maduresa

E1 món de les Idees

En aquests diàlegs s'estableix c1arament la fractura entre el món sensible el món intel·ligible, i apareixen explícitament citades les Idees ("idea") o sinònims, com formes ("eidos"), essències o realitats en sí ("ousia"), amb existència separada del món sensible.

                      Les coses                                      Les Idees
 
                      sensibles                                       intel·ligibles
                      corpòries                                       incorpòries
                      el que ens apareix                        el que és
                      canvien                                          immutables
                      són per participació                      són en si
                      múltiples                                        úniques
                      Món sensible                                Món intel·ligible

En tenir les idees més entitat que les coses (doncs són absolutament perfectes), el món intel·ligible és, paradoxalment, més real que el món que podem veure, tocar, sentir, olorar. Per fer això més clar, recorda 1'al·legoria de la caverna (República, 5 14a-5 17a) on el món de les Idees es representa pel món de fora, mentre que el món sensible es representa per les ombres de dins.

L'estructura del món de les Idees

Les Idees estan estructurades jeràrquicament, les menys generals (Home, Cavall) depenen de les més generals (Vivent). Això es coneix com la Teoria de la divisió. Les de valors inferiors ho fan de les superiors (de la Justícia depenen el Coratge, la Moderació i la Prudència). A més es troben en diversos estrats:
Idees de máxima aplicabilitat (relacions): Semblança, Unitat, Identitat, etc.
Valors i Virtuts: Justícia, Bellesa, Coratge, Pietat, etc.
Idees de coses materials: Home, Foc, Aigua, etc.

Les Idees així, a més d'universals, són aplicables a múltiples individus, des del punt de vista cognoscitiu, paradigmes o models moltes vegades quali­ficats amb la dignitat de divines.

E1 Bé

A dalt de 1'estructura de les Idees es troba, segons la República, el Bé, del que depenen en primer lloc, les Idees de Bellesa i de Justícia. Plató utilitza la paraula "agathon", que no vol dir sols el que nosaltres entenem com a bé moral, o acció bona, sinó l’excel·lència màxima, allò que és adequat, apropiat. Per explicar-se millor, Plató compara en aquest diàleg el Bé al sol: el Bé acompleix en el món de les Idees la funció que el sol fa al món sensible:

Il·lumina, fa possible que es vegin les coses. De la mateixa manera que el sol és el vincle entre la meva vista i l'objecte que veig, el Bé és el que permet que jo conegui les Idees perquè els dóna intel·ligibilitat i veritat. I de la mateixa manera que no veiem bé una cosa il·luminada per la lluna, si ens flxem en quelcom no il·luminat pel Bé (quelcom fugisser) no tenim coneixement vertader.

Pel mateix, així com el sol és diferent de les coses que il·lumina, el Bé és diferent de les Idees. És a dir, el Bé no és exactament una Idea sinó que és per sobre les Idees, és una super-idea. No és deduïble de qualsevol altra Idea, sinó que és el principi i fonamentació de totes les Idees.

Pot dir-se que el sol és font de vida, doncs la seva calor i llum impulsen la gènesi i el creixement de les coses sensibles. El Bé proporciona existència, entitat i perfecció a les coses cognoscibles (les Idees). És el principi de perfecció d'aquestes.

Plató també anomena el Bé com "l'U": cada idea unifica múltiples coses, còpies d'ella (les múltiples belleses relatives unificades per la Bellesa en si, per exemple). Ara bé, les Idees són, al seu torn, múltiples. El Bé-U unificaria la multiplicitat de les Idees. Anant a la inversa, així com cada cosa és determi­nada, definida per la seva Idea, cada Idea és determinada, definida pel Bé-U.

La teoria de les Idees com a resposta a la filosofia anterior

            Aquesta configuració del món de les Idees és una resposta als dilemes plantejats per l'escola eleàtica. Segons Parmènides, no podem donar compte racional del món sensible, doncs l'ésser és immutable, inengendrat, indestruc­tible, compacte, homogeni, indivisible, esfèric i únic. El món de les Idees té la solidesa i comparteix les característiques de l'ésser de Parmènides, excepte la unitat i l'esfericitat. A més, la concepció del Bé-U intenta mantenir, dins la multiplicitat, la unitat de l'Ésser. Per tant, el canvi del món sensible pot explicar-se, i és possible que hi hagi coneixement vertader, que será sempre d'Idees.

La Teoria de les Idees també dóna un lloc a les entitats abstractes de la geometria i l'aritmètica. El Triangle, el Cerde ocuparan, segons l'al.legoria de la línia, el lloc inferior del món intel·ligible. Ambdues ciències queden així integrades dins el coneixement possible.

La relació món sensible-món intel·ligible

Com es relacionen el món sensible amb el món de les Idees? La resposta que dóna Plató és que aquesta relació és de partici pació: les coses prenen part de les Forrnes i reben d'elles, d'aquesta manera, les propietats i característiques que tenen. Les coses belles són belles perquè participen de la Idea de Bellesa, els cercles que dibuixem participen del Cercle en si o Idea de Cercle, les coses grans ho són perquè participen de la Grandària, etc.

Al Timeu, a l'hora d'explicar amb un mite la gènesi del món, Plató ens dóna una altra versió de la relació entre el món sensible i l'intel·ligible. Segons aquest mite, hi ha un artesà còsmic, o demiurg (en grec "demiourgós" vol dir "artesà") que, prenent com a model les Idees i a partir de la matèria informe, va construint el món que veiem. Les coses serien, així, còpies imperfectes de les Idees, imperfecció originada per estar fetes de matèria.

Amb la introducció de la noció de demiurg queda superat el problema plantejat pels físics presocràtics: els criteris per a l'ordre i harmonia del món sensible, que  Plató veia que  mancaven a la Intel·ligència  ("nous") mencionada per Anaxàgores, són l'harmonia i l'ordre de les Idees. A més, al mateix Timeu, explica la constitució material de la "physis" amb una teoria (coneguda com la dels sòlids platònics) que sintetitza i supera els pluralistes i els pitagòrics.

La teoria de les Idees als diálegs de vellesa.
Tot recollint 1'herència socràtica, Plató examinarà críticament en diàlegs posteriors, especialment al Parmènides i al Sofista, alguns aspectes problemà­tics d'aquesta teoria. Més tard, al Timeu, s'apunta una solució d'aquests problemes: la gènesi del món és produïda per l'alternància de dues rodes, la de la unitat i la multiplicitat (el Bé-­U i la Díada indefinida). Les Idees serien la manera de ser u en allò que és múltiple.
L'ànima
Precedents històrics

Plató recull i articula en un tot les concepcions disperses referents a l'ànima ("psyché") i les integra en la seva teoria del coneixement i teoria política, així com ambdues es vinculen amb la seva metafísica.

Al Fedó,"psyché" vol dir principi de vida: etimològicament el mot significava "alè"' i, donat que la diferència entre un cos viu i un de mort és que aquest no respira i que abans de morir tothom fa una expiració, s'atribuïa a aquest alè el principi vital.

En relació amb aquest significat, volia dir també principi de moviment, entenent moviment a la manera grega, que inclou a més dels canvis de lloc, tots els processos de generació i corrupció. Els mites escatològics (sobre el "més enilá") que trobem en uns quants diálegs (Gòrgies, Fedó, República) recullen la creença en la immortalitat de l'ànima com una ombra que pervivia a l'Hades.

Pels pitagòrics, entre d'altres, l'ànima era també preexistent i transmigrava d'un cos a un altre, en un procés de purificació que la deslliurava definitivament del cos, que es considerava "tomba de l'ànima". Plató integrarà aquesta preexistència i transmigració (o "metempsicosi") en la seva concepció del coneixement com a reminiscència.

Finalment, recull l'herència de Sòcrates, per a qui l'ànima era, a més, la seu de les facultats morals i intel·lectuals, la seu de la virtut ("areté"). La finalitat de la filosofia segons l'Apologia és "tenir cura de 1'ànima".

El pensament cristià ha llegit Plató tot accentuant els seus trets dualistes, és a dir, considerant que Plató concebia 1'ésser humà com a compost per dues instàncies completament separades, ánima i cos, sovint amb interessos contraposats. Una lectura dels diàlegs sense aquests prejudicis palesa una visió menys dualista.

Estructura de l’ànima

Plató, a més d'inter-relacionar i fer més complexes aquestes concepcions tradicionals, concebrà l'ànima com a dividida en tres parts:

    Fedre                           República                                                Timeu

                                          facultat                                   virtut                       classe                 seu

  auriga                               raó ("nous")                                   prudència          filòsofs                        cap

  cavall blanc                     ànim ("thymós")                 coratge            guardians            pit

  cavall negre                      apetit ("epithymetikós")        moderació         comerciants       ventre

Aquesta divisió es fonamenta d'una banda, en una anàlisi psicològica i d'altra, en l'observació dels diferents temperaments. Ambdues apareixen a la República.. L'anàlisi psicològica parteix de la base que és impossible que dos impulsos simultanis i contradictoris experimentats per la mateixa persona provinguin del mateix lloc: si, assedegats, som al davant d'aigua que sabem que està emmetzinada, volem i no volem beure'n. Això és, segons Plató, perquè tenim una part que desitja beure (la part "epithymetikós") i una altra que sap que beure'n ens seria perjudicial (el "nous"). L'ànim, d'on ve el coratge o fermesa, es distingeix d'aquests altres amb 1'exemple d'una persona que volia veure els cadàvers d'uns executats (coratge) i alhora la seva part apetitiva, sentia repugnància de fer-ho (República).

Aquesta tripartició de l'ànima es justifica també amb una teoria caracte­rològica, que divideix les persones en tres grups (que es correspondran amb les classes de la "polis" ideal): hi ha persones que, per damunt de tot, desitgen conèixer (predomini de la raó), n'hi ha d'altres que el que més els importa són els honors que representen les victòries en els combats (predomini de l'ànim) i, finalment, els que desitgen el benestar (predomini de la part apetitiva).

L'ànima justa

Sobre aquesta base, ¿com caldrà seguir la màxima socràtica de tenir cura de la pròpia ànima? Per Plató, existeix una estreta vinculació entre la conducta individual dels éssers humans i la de la col·lectivitat. Per això, tractarem de la seva ètica dins la teoria política.

Avancem però que, dins d'una societat justa, l'ànima equilibrada és aquella que practica la moderació de totes les seves parts, que quan entren en conflicte els desitjos i la raó, el coratge es posa de part d'aquesta, i per aixó és una ànima justa, bona i feliç.

Segons el mite del carro alat del Fedre, si l'auriga (raó) és capaç de refrenar el cavall blanc (coratge), que tendeix a córrer massa i moderar també el negre (apetit) sense cansar-los, es produeix aquest equilibri. Això ens perrnetria, d'acord amb el mite d'Er que apareix al final de la República, triar una nova vida que millori la precedent.

Teoria del coneixement
Coneixement innat de les Idees
El que percebem pels sentits no és més que una ombra o il·lusió, la relativa 'realitat' del que és i no és, del que neix i pereix. El savi, el filòsof, no pot pretendre descobrir la veritat en l'aparença enganyosa que ens mostra l'activitat sensorial, ni tampoc en les coses individuals (com volia el relativisme sofístic), sinó que l'ha de buscar en les essències universals.

Aquestes han d'ésser doncs l'objecte del coneixement. En el diàleg Fedó, Plató el descriu així: allò que és "pur, sempre existent, immortal i       immutable". Això és: les propietats de les Formes o Idees que hem descrit abans. Però si no són els sentits qui ens han comunicat el saber de les essències esmentades, caldrà admetre que la nostra ànima les posseïa abans de cada acte concret de coneixement. Les Idees o les Formes es troben en nosaltres des del nostre naixement, són innates. L'ànima ha d'haver-les conegut en una altra vida passada, quan el "carro alat" tingué accés al món intel·ligible. En el procés d'encarnació en un cos perdé o se li endormiscà la memòria, de tal manera que allò que sap només li retorna quan és adequadament evocat.

La reminiscència

Conèixer, des d'aquest punt de vista, no és pròpiament sinó 'reconèixer', el coneixement resta descrit com a record, reminiscència o anamnesi. Hi ha una veritat i es troba, precisament dins nostre, però no ens és fàcil conèixer-la, resta amagada entre les boires amb què el cos contamina l'esperit. Sabem, però no sabem que sabem. La sensació és el punt de partença del coneixement. Però està lligada al cos i només l'ànima pot, per afinitat, elevar-se a l'intel·ligible. En el Menó, Sòcrates aconsegueix amb el seu interrogatori que un esclau que no sap res de matemàtica resolgui un problema geomètric.

El coneixement com a deure moral

L'escola pitagòrica, influïda per l'orfisme, va entendre el coneixement com el millor procediment per a la purificació de l'ànima. També Plató en diversos indrets de la seva obra i, especialment, en el fragment del llibre VIIè. de la República, conegut com la "Al.legoria de la caverna"  insisteix a presentar-nos el coneixement com un camí que l'ánima ha de recórrer. El presoner, que representa l'home en la narració, es resisteix a abandonar la seva condició primitiva a la que l'hàbit, la peresa i la por el lliguen. Quan finalment la deixa li queda per davant un llarg recorregut escar­pat, abrupte, que l'ha de conduir a la llum veritable. Però en el curs de l'ascensió haurà de passar sofriments i penalitats que el faran enyorar moltes vegades la seva "confortable" situació anterior. Després, el premi de la contemplació directa de la veritat, del Sol, del Bé, el compensaran amb escreix el que ha patit, perquè el coneixement és la millor recompensa a què l'ànima pot aspirar. També, doncs, per al nostre autor el procés del saber traspua ètica, té, en certa mesura, el caràcter d'una obligació moral.

La força d'Eros

Quina és la força que irnpulsa el presoner a vencer la seva resistencia inicial, a lluitar contra els obstacles i a suportar sofriments perseguint un objectiu incert? La resposta platónica es troba explícita tant a la República com, especialment, al Convit. Les coses sensibles manifesten part de bellesa que provoca o suscita en nosaltres l'Eros, l'amor o l'apetència de la Bellesa mateixa. És aquesta la for~a que ens fa escorcollar la meméria a la re cerca dels retalís de veñtat que la reminiscencia ens pugui despertar. Totes les coses aspiren per l'Eros al seu arquetipus o model, a la representació ideal d'elles mateixes, a la seva Forma. El mateix succeeix a l'ánima humana, aspira a la realització del seu ideal, peré, essent de naturalesa espiritual, la seva máxima perfecció, el seu Bé, és la práctica d'alló que més enlaira 1 'esperit: la vida intel.lectual, el coneixement o la ciéncia. Aixó omple de sentit l'etimo­logia del terme "filo-sofos", aquelí qui estima la saviesa.

Les formes del coneixement

La meta i el punt de parten~a d'aquest camí són respectivament la ignoráncia i la cié ncia ("episteme"). La ciéncia, el coneixement veritable, es dóna quan ens representem alló que és realment, l'ésser pur. La ignoráncia, per tant, extrem oposat, 5 aplica al que no és, el no-res absolut. Tenim, peré, com hem vist abans, coneixement de les coses sensibles, que ni són d'una manera perfecta, pura, ni podem identificar-les amb el no-res absolut sense caure en l'absurd. Quina mena de coneixement és aquest que no és ciéncia, peré tampoc ignoráncia?. Entre els dos extrems es troba l'opinió ("doxa"), que té per objecte el que és i no és a l'ensems.

El paral.lel sensible/intel.ligible Opinió/ciéncia

Aquestes tres situacions amb relació al coneixement que ens descriu el lii bre Vé de la Repúbhca (47&1), es completen al llibre VIé (509d-5 1 le) en el fragmentconegutcom"~j legoria de Ja Jínia"on s 'estableix un paral.lelisme entre l'estructura del món i l'estructura del coneixement. Hi ha un saber de l'intel.ligibie 1 un saber del sensible, peró només el primer és ciéncia.

L'analogia que 5 'es tableix en aquest passatge entre les maneres de ser en el món sensible i en el món intel.ligible s'ha d'estendre també a les diverses operacions o afeccions de l'anima.

a' La mera percepejó sensible , la conjectura ("eikasia") és la seva forma més baixa, representa la conformitat amb la mera aparen~a, la de l'ánima intel.lectualment cega que s'acontenta amb la pñmera impressió.

b/ Aquella que moguda per l'Eros del coneixement intenta anar més enílá i, encara refeñnt-se al món sensible, busca les raons de les coses, ha sortit de la simple representació i es troba en el pía de la "pistis" (crecn~a). Ambdues formes pertanyen, peró, a l'esfera de l'opinió, es refereixen al que és i no és.

c) En l'ámbit de la ciencia, del saber, trobem en el lloc més baix el coneixement discursiu o raonat ("diánoia"), el propi de la geometria i l'aritme'tica. Aquesta és ja una  modalitat de ciencia, perqu~ es refereix a intel.ligib les. Peró es troba limitada perque' els geómetres no es pregunten per les essencies de les Idees de que' parlen i necessiten, encara, de l'aux iii de les representacions sensibles (figures).

di         Finalment, la forma superior del saber és la intel.l¡géncia o intuició ("nóesis"). Arribats a les zones més alLes, el Bé ens il.luminará les Idees i s'ens fará pales que Eh és la causa absoluta de tot el que hi ha. La dialéctica és el nom d'aquest procés d'ascens que ens ha de permetre el descobriment intuitiu de la veritat, el diáleg de l'ánima amb si mateixa 1 amb les Idees.

Teoría política
L'impuls polític en Plató

Plató se sentí de molt atret peis ideals de la solidaritat i, per tan t, interessat peis afers públics. Peré li va tocar viure un peffode d'inestabi­

litat que el deixá profundarnent malcontent del funcionament de les institu­cions polítiques. Estava conven~ut que la veritat social está del costat de_ la justicia i que aquesta és germana de l'harmonia, de l'equilibri i de l'ordre._La condemna a mort de Sócrates, un home profundament savi i respectuós de la llei, va representar pera elí el paradigma de la injusticia, de l'acte immoral. El pitjor de tot fo,u que no va ser obra d'un tirá despétic, sinó que la condemna va partir de les prépies institucions democrátiques.

Des del puntde vista platénic (tal com queda patenten 1 'Apo logia), 1 'únic delicte de Sócrates era la seva saviesa, que despertava en els seus conciutadans enveja i recel, perqué els feia conscients de la própia ignoráncia. Quin es el destí del savi? Si viu a la ciutat la seva saviesa el posa en perilí i si ho fa fora d'ella el seu saber está mancat de sentit. Cal procedir a la reforma de la vida política per tal de construir una estructura social que permeti l'existéncia har­ménicament integrada de la vida intel.lectual al síde la comunitat. Recorda que per a Plató, com per als seus con temporanis, no hi ha diferéncia entre "polític""social". La PoI¡s identifica tant la vida comunitária, o societat civil, com l'Estat.

Reforma política i reforma moral.

Com hauria de ser aquesta nova societat? La reforrna en la que está pensant Plató no pot afectar només l'estructura de l'Estat, perqué no seria efectiva. 5 'ha de produir al hora en cada ciutadá individual. L'única manera de canviar la societat partint de la transformació dels seus elements components és mitjan~ant l'educació. Ja podeu veure, doncs, fins a quin extrem es troben lligades en Plató ética i política. El primer fonament de la revolució social rau en un problema moral: com cal modificar les conductes individuals? El segon es xifra en el triomf de la justicia. Peré, qué és just?

Els sofistes predicaven una teoria política de for~a res sé popular contra el rerafons moral de la qual Plató sembla rebel.lar-se. Está d'acord amb els seus dos principis generals: l'excel.léncia es pot ensenyar i la Justicia rau en l'acord amb la naturalesa de les coses, peró, Plató ens fará veure que ni la virtut consisteix en el que diu el sofista Gérgies (qui la identifica amb l'éxit), ni la Justicia natural queda expressada en la "llei del més fort", com volia el sofista Cffties.

La teoría de la justicia a la República

Anima i Polis

A la República, Plató ens ensenyará que la justicia no és possible sense el saber, d'igual manera que els primers diálegs, els "socrátics" s'esmercaven a mostrar que cap virtut no és tal si está mancada de seny.

En el curs del diáleg, Sócrates mostra com hi ha una correspondéncia entre la Polis, l'esperit col.lectiu, i l'ánima individual. Ja us bern explicat les parts de l'ánima humana en la concepció platónica i les virtuts morals que els corresponen. Qué pot ser doncs la justicia sinó el funcionament harménic integrat d'aquestes parts, la práctica equilibrada de la moderació, la valentia

la prudéncia? L'análisi caracterológica ens ha de fer veure com cada persona­litat té una part sobresortint. Si just és el que está d'acord amb la naturalesa

de les coses, la inillor societat és aquella a la que cada persona fa la funció per a la qual está dotada per naturalesa, la que més convé al seu taranná.

La Polis perfecta

Ara podem entendre de manera completa el punt de vista platónic. La Polis neix de l'agrupació de persones per causa de  la necessitat. Cadascú aporta al patrimoni comunitari el producte de la seva especialització, d'alló que sap fer. Aquesta societat primitiva és "sana", peró rudimentária. Les persones no s'uneixen únicament per la necessitat, sinó també per viure millor. Hauriem de buscar la justicia en una forma social més complexa, més propera a la nostra. En "inflar", com diu Plató, el cos social, ja no en tindrien prou amb treballar tots per a tots, sinó que els caldria dotar-se d'uns "guardians" que vetllessin les fronteres i les eixamplessin en cas de necessi­tat. Per garantir que compliran adequadament la missió que se'ls assigna, caldrá

destriar entre els nens aquelís que destaquin per la seva prudéncia i valor i sotmetre'ls a un rigorós i llarg procés educatiu, que ha de tenir com a fi la formació del carácter més que no pas la simple acumulació d'informació. Dels que destaquin durant la seva formació per la saviesa, s'escolliran els futurs governants de la ciutat. Ni aquests, ni els guardians, no podran fruir de cap propietat personal, ni tindran dret al matrimoni, ni podran reconéixer els seus filís, per tal d'evitar que qualsevol ambició personal els pogués distreure de la feina per a la que han estat designats.

Una societat complexa només pot ser realment justa quan els seus ciutadans s'integrin en cadascuna d'aquestes categories únicament per motiu

de les seves aptituds personals i la seva educació i no per qúestions de rang, llinatge o relació personal. Trobarem, llavors, en ella les mateixes virtuts que trobávem a l'ánima humana: prudéncia en les prácTiques de govern; coratge, entre els guardians, necessari pera distingirel que cal témer i el que no; moderació, l'autodomini que la vida social requereix.

Per a la ciutat, la justicia ("dikaiosyne") és l'equilibri de les virtuts l'única forma d'aconseguir-lo harrnónicament és procurant ui~e cadascú faci el que li corre spon per naturalesa. Pera 1 'ánima, igualment, hi ha unajustícia que rau en l'acció coordinada de les parts sota la direcció del seny.

Retrobem el Bé

La conclusió, per a molts escandalosa, que Plató extreu d'aquestes reflexions és que només els qui coneixen les Idees tal com són, aixé és, els filósofs, estan en condicions de governar la comunitat. Només qui de debé sap qué és la veritat o la justicia pot governar honesta ojustament. El Bé és el destí moral de l'ánima humana, peré també és la seva major apeténcia intel.lectual, l'objecte del coneixement, l'atracció de 1 'Eros. El Bé atorga realitat a les Idees i, consegúentment, a les coses. La vida social el té com a finalitat i el governant 1'ha de tenir com a guia. Eh la concepció política conflueixen també la metafísica i l'ética.

La corrupció de les formes de govern

La ciutat perfecta és aquella on la raó domina tan en el public com en el privat. Plató l'anomena aristocrática (del grec "aristós", que vol dir "el millor", el govern dels millors). En aquelles comunitats, contráriamenL, on la raó ha estat substituida per alguna altra potencia de l'ánima (l'ambició, la temeritat, l'avarícia) mai no trobaríem la justicia. Aquestes formes insatisfactéries d'estructura social es classifiquen en quatre modeis que s'allunyen gradualment de la ciutat justa que hem dibuixat abans.

Quan els "guardians" es fan els amos del poder ens Lrobem amb el que Plató qualifica com a timocrácia o timarquia, la ciutat de l'afany d'honor i fama. De la mateixa manera que certes persones, en les que domina la part irascible i passional de l'ánima, es mostren dures i cruels, en les societats d'aquest génere impera la temeritat i el menyspreu pel sabcr.

Quan, pel contrari, és l'avarícia la passió dominant, la ciutat és oligárquica (d' "oligos", poc), el govern dels pocs o dels menys. Aristótil en dirá més tard plutocrácia, el govern dels rics. Plató considera en molt poc aquest Lipus de régim, perqué mentre 1' ambició és una passió lloable amb la condició que no 5 apodeñ de l'ánim, "quan més s'estima la riquesa, menys s'estima la virtut".

La ciutat democrática ("demos", poble), on el govern esta en mans de tots, és 1 'exemple de la inestabili taL, del culte a la incompet~ncia i del relativisme i el menyspreu per les coses publiques. És, a més, el germen del que neix inevitablement el r~gim més corrupte de tots, 1'antítesi de la justicia: la tirania.

La tirania és el re' gim de la por, del crim i de la corrupció, la promotora de totes les guerres i la que engendra l'odi en el cor deis homes. Per aixó, 1'ánima del tirá és la més corrupta. Plató, en mostrar la tirania com a conseqúe'ncia necessária de la degeneració de la democrácia, sembla donar un toe d'avís a l'Atenes del seu temps.

La ciutat democrática ("demos", poble), on el govern esta en mans de tots, és l'exemple de la inestabilitat, del culte a la incompet~ncia i del relativisme i el menyspreu per les coses públiques. És, a més, el germen del que neix inevitablement el r~gim més corrupte de tots, l'antíLesi de la justicia: la tirania.

La tirania és el re' gim de la por, del crim i de la corrupció, la promotora de totes les guerres i la que engendra l'odi en el cor dels homes. Per aixó, l'ánima del tirá és la més corrupta. Plató, en mostrar la tirania com a con seqúe'ncia neces&ária de la degeneració de la demoerácia, sembla donar un toe d'avís a l'Atenes del seu temps.

 

 

ARISTÒTIL:   EXPERIÈNCIA  I  METAFÍSICA
                                   1. Notes biogràfiques
                                   2. Les obres d’Aristòtil
                                   3. Contingut del seu pensament:
                                               3.1. La realitat i l’ésser
                                               3.2. La composició hilemòrfica de la substància
                                               3.3. El moviment i la teoria de potència i acte
                                               3.4. Teoria de les causes
                                               3.5. L’astronomia
                                               3.6. L’antropologia aristotèlica
                                               3.7. L’ètica
                                               3.8. La política
                                               3.9. La lògica
                                   4. Precedents i influències
            1. Notes biogràfiques
            Aristòtil va néixer el 384 aC a Estagira, a l'est de la Calcídia, península de la Tràcia al nord de Grècia. El seu pare, Nicòmac, era metge del rei Amintes II de Macedònia, l'avi del gran emperador hel·lenític Alexandre Magne. Segons sembla, la seva infantesa va transcórrer a la cort de Pel·la, a Macedònia.

 

            Va quedar orfe de pare i mare quan encara era molt jove, i se'n va fer càrrec, com a tutor, un parent seu anomenat Pròxen, fins que es traslladà a Atenes, al voltant de l'any 366 aC per tal de seguir les lliçons de Plató, a l'Acadèmia. Allí va romandre uns vint anys.
            La mort de Plató (348 aC), i no pas la seva doctrina, va allunyar Aristòtil de l'Acadèmia. Es traslladà amb el seu condeixeble Xenòcrates a Assos, cap al 347 aC, a la cort d'Hèrmies d'Atarneu, tirà il·lustrat. Allí es va iniciar com a investigador de la natura. Quatre anys després el trobem de nou a Macedònia, a la cort de Filip, però ara com a educador del príncep hereu Alexandre.
            Cap al 335 aC (any de la mort de Filip de Macedònia) retorna a Atenes, i amb la gran influència política i amb l'anomenada de savi de què gaudia, estableix la seva pròpia escola filosòfica en aquesta ciutat, en els jardins de les proximitats del temple dedicat a Apol·lo Likaios, al nord-est de la ciutat (d'aquí el nom de Liceu). Sembla ser que aquest també era un lloc favorit de Sòcrates. Segons sabem per Diògenes Laerci, "Aristòtil va escollir un deambulatori o peripatos, en el Liceu, on passejava amunt i avall discutint de filosofia amb els seus deixebles". Així s'explica una altra denominació de la seva escola, això és el Perípat. El Liceu fou, sens dubte, un im­portant centre de recerca científica.
            De fet, Aristòtil el va fundar amb una decidida voluntat d'investigació en equip, especialment en el camp de la biologia i de les ciències naturals.
            L'any 323 aC, a la mort d'Alexandre, novament va veure en perill la seva vida, acusat d'irnpietat per haver compost un himne a la mort d'Hèrmies i es va exiliar a Calcis, la pàtria de la seva mare, on morí l'any següent. Tanmateix, Atenes no va arri­bar a posar fi a la seva vida, com ho féu uns anys abans amb Sòcrates, un dels seus grans antecessors. Segons sembla és l'autor d'aquesta lapidària frase:"No deixaré que els atenesos cometin un altre crim contra la filosofia".
            2. Les obres d'Aristòtil.
            Lògica
            Obres anomenades en conjunt "Òrganon" (instrument), que el filòsof considerà com una mena de propedèutica o de coneixement preliminar, i que comprèn:
Les Categories, sobre els termes generals.
Sobre la interpretació ("Peri hermeneias"), en la qual trobem esbossada la teoria de les proposicions.
Els Tópics, on s'exposa la teoria del raonament dialèctic i probable.
Els Primers i Segons analítics, on s'aborda la teoria del sil·logisme en general.
Les Refutacions sofístiques, que són una crítica a la dialèctica de l'Acadèrnia platònica.
            Coneixement
            La Metafísica, sobre l'ésser i la substància. Quan els comentaristes d'Aristòtil van publicar i ordenar els treballs del mestre, col·locaren aquesta obra després dels escrits de física, i d'aquí ve el nom de metafísica (“tà metà tà physikà"), que vol dir "els escrits que venen després de la física". Més tard metafísica tingué el sentit "d'allò que està per damunt o més enllà de la física".
La Física, on s'exposa una teoria de la natura, dels principis i del moviment.
Del Cel, Sobre la generació i la corrupció, Dels Meteors.
De 1'ànima, on s'estudien les funcions de 1'ànima, i es contraposen ànima i cos.
Parva naturalia, conjunt d'obres sobre ciències naturals. Els tractats més importants són: Sobre la sensació i les coses sensibles, Sobre la memòria i la remi­niscència, Sobre la juventut i la vellesa. Història dels animals, De les parts dels animals, De la generació dels animals,  La locomoció dels animals.
            Ètica i política
            La Gran ètica, que és un resum escolar on es troba esbossat el pensament del Liceu sobre "l'êtos" (caràcter) a l'època de Teofrast, seguidor aristotèlic. L'Ètica a Eudem, que mostra una visió platònica de la vida. L'Ètica a Nicòmac, genuïnament aristotèlica, i on podem capir millor el pensament moral d'Aristòtil.
            La Política, sobre els estats i les constitucions polítiques més ideals, i sobre l'economia domèstica. Aristòtil va analitzar les constitucions de 158 ciutats.
            Creació i crítica literaria
            La Poètica, sobre l'estructura de les obres literàries.
La Retòrica, sobre l'art de convncer mitjançant la paraula, obres apòcrifes i algunes poesies.
            3. Contingut del seu pensament.
            La tradició ens diu que Aristòtil "es considerava un gran amic de Plató, però més amic de la veritat". Mentre Plató opinava que en filosofia calia que el filòsof trobés la felicitat, Aristòtil, en canvi, va reclamar per a la filosofia els mateixos drets que tenien les altres ciències. Contràriament, doncs, al sistema platònic, la filosofia havia de procedir com les altres ciències especulatives.
            3.1. La realitat i l'ésser.
            L'objecte de la filosofia, segons l'Estagirita, és l'ésser en quant ésser, o, dit amb d'altres termes, tot allò que és, de qualsevulla manera que sigui. D’altra banda, d' acord amb aquesta idea, quan qüestionem el "que és” una cosa, estem qüestionant la seva entitat. I justament a dilucidar què cal entendre per entitat, concepte substitutiu de la Idea platònica, Aristòtil dedicà la seva metafísica.
            L'entitat o substància és el primer ésser, és el principi constitutiu de totes les coses.
            L'entitat, doncs, és la substància que constitueix l'ésser propi d'una realitat qualsevulla.
            Per tant, la interpretació aristotèlica permet explicar que hi hagi coses, perquè, de fet, la mateixa entitat es presenta com el principi de l'existència de totes les coses.
                                                           realitat
                                      entitats________    _________ atributs de les entitats
                                                                                           (les 10 categories)
            Tal com veiem en l'esquema anterior, Aristòtil distribueix la realitat en dos grans ordres: entitats i categories.
            Les categories serien els gèneres o atributs de l'ésser. Les categories esmentades per Aristòtil són:
            La substància                         El temps
            La quantitat                           La posició
            La qualitat                             La possessió
            La relació                               L 'acció
            El lloc                                     La passió
            Per a Aristòtil, l'entitat o substància és allò que roman a través dels canvis accidentals o moviments; és, doncs, el suport dels accidents: l'aigua és substància o entitat, el que canvia és la seva temperatura, el seu color, etc.
            Segons Aristòtil, hi ha dues menes de substàncies o entitats: les substàncies primeres (les coses concretes, materials, físiques: aquesta casa, aquest arbre, en Josep, etc.), i les substàncies segones (el que és universal, és a dir, no aquesta casa sinó la "casa", no en Josep sinó "l'home"). Però, de fet, la realitat s'explica des de la substància primera i des de la segona.
            3.2. La composició hilemòrfica de les substàncies.
            Segons Aristòtil, els subjectes i la realitat física en general estan consti­tuïts per matèria ("hylé") i forma ("morfé"). Tota substància corporal, concreta, és un compost de matèria i forma. I aquests dos
elements constitutius són inseparables. Amb tot, el filòsof d'Estagira dóna prioritat a la forma sobre la matèria, perquè és 1'essència de l'individu.
            Exemple: l'estàtua d'Apol·lo a Delfos, està constituïda per una matèria (el marbre) i per una forma (Apol·lo). No es pot separar el marbre de la bellesa de l'estàtua.
            D'altra banda, la matèria és quelcom en potència, i no pas en acte. Per contra la forma és quelcom en acte, és allò que actualitza la matèria. Heus aquí, doncs, el paral·lelisme resultant:
                                   Matèria  <        >  forma
                                   Potència <       >  acte
           
            A més, cal distingir entre matèria segona, que és la matèria física, determinada, sensible (fusta, pedra, marbre, etc.) i matèria prima, que no es pot percebre pels sentits, només suposar o intuir, i és indeterminada (penseu en l"'apeiron" d'Anaximandre); Aristòtil la defineix com "el substrat constitutiu de totes les coses existents".
            3.3. El moviment i la teoria de potència i acte.
            Aristòtil va afirrnar que tots els éssers naturals estan en moviment i que la naturalesa ("physis") és el principi del moviment i del canvi.
            I quan va haver d'enfrontar-se amb el problema de l'explicació física del moviment, llavors va elaborar, de retop, la teoria de potència i acte, tot basant-se en els principis següents:
            Ni tot és moviment, com afirmava Heràclit, ni tot és estàtic,com volia Parmènides, que            negava la possibilitat del moviment.
            Si un ésser abans no es movia i ara es mou, vol dir que abans tenia ja la capacitat, el   poder (potència) de moure's.
            Quan ja ha realitzat el movirnent, llavors afirmem que aquest ésser ja està en acte.
            Per tant, entre un subjecte i un no-subjecte hi ha quelcom intermedi que és un subjecte            en potència. Exemple: la llavor és planta en potència. Quan es transforma en planta,   aquesta llavor esdevé acte.
            Conclusió:
            El moviment és el pas de la potència a l'acte.
            L'ésser en acte no procedeix del no-ésser, sinó de 1' ésser en potència.
            Aristòtil parla de dos tipus de moviment, els naturals (amb una mena de motor que empeny des de dins) i els violents (mecànics, moguts des de fora). I pel que fa a aquests darrers afirrmava:
            a) el motor ha d'ésser diferent del mòbil.
            b) el motor ha d'ésser exterior al mòbil.
            c) l'acció del motor sobre el mòbil ha de durar mentre dura el moviment (és a dir una força constant aplicada a un mòbil produeix en aquest un moviment uniforme).
            Quant als moviments violents de projecció (el llençament d'una pedra, per exemple), en els quals el motor original (la mà, en el nostre exemple) no es troba en contacte amb el mòbil durant tot el seu moviment, val a dir que Aristòtil va recórrer a la hipòtesi (refusada pels físics del s.XIV amb la teoria de l’”impetus”) segons la qual és l'aire el que es desplaça i empeny el mòbil, mantenint aquest en moviment. En el món sublunar, doncs, el moviment no és uniforme sinó determitat pel pes i la resistència del medi: "la velocitat d'un cos és directament proporcional al pes i inversament proporcional a la resistència del medi".
            D'altra banda, Aristòtil estableix una breu tipologia de moviments.
            Substancials:  generació, el pas del no-ésser a l'ésser i corrupció, el pas de l'ésser al no-       ésser.
            Accidentals:    quantitatiu, el creixement i la disminució; qualitatiu, l'alteració (exemple,           de jove a adult) i locatiu, la traslació (exemple, els astres).
            Resta a dir, només, que Aristòtil es refereix en diferents moments a un primer motor immòbil, que no és mogut per ningú i que és incorpori. L'exis­tència d'aquest motor es dedueix del fet que
qualsevol cosa que és moguda, ho és per algú o per alguna cosa, i, d'altra banda, perquè no podem remuntar-nos fins a l'infinit.
            3.4. Teoria de les causes.
            Aristòtil va considerar que aquesta teoria constituïa la culminació de tot el pensament grec anterior que, de manera certament fragmentària i insuficient, l'havia anat preparant. Segons aquesta teoria, són quatre les causes que intervenen en la realització de tot procés físic (recordeu que alguns filòsofs presocràtics van saber trobar tan sols una causa de les coses: Heràclit, el foc; Tales de Milet, l'aigua; Anaxímenes, l'aire; etc.). Doncs bé, segons l'Estagi­rita, tot allò que arriba a ser quelcom té una causa. I alhora conèixer vol dir conèixer les causes. Aquestes són:
            Intrínseques
            La causa material és quelcom indeterminat que pot arribar a ser qualsevol cosa, com per exemple el marbre i el ferro que constitueixen una estàtua.
            La causa formal és allò que fa que una cosa sigui tal cosa i no un altra. És el model que la matèria adopta, com ho és la forma de l'estàtua realitzada.
            Extrínseques
            La causa eficient és l'agent que produeix la substància. Si no hi ha causa eficient, no pot haver-hi moviment o canvi. És el principi del moviment en els moviments violents, i en els naturals és la causa productora. En aquest cas, l'escultor.
            La causa final és la intenció o finalitat amb què es fa quelcom. Com podria ser per estètica, per glòria, per diners. Segons Aristòtil, i contràriament a Empedòcles, la causa final és present també en el camp de la natura: "la natura no fa res endebades".
            A més d'aquestes quatre causes, Aristòtil considera una espècie de causa addicional: la sort, la fortuna i l'espontaneïtat. Per tal d'explicar la seva raó d'ésser, diu que sempre hi ha casos excepcionals a les regles habituals de la natura.
            3.5. L'astronomia
            Segons l'Estagirita hi ha un món sublunar, que està sotmés a la generació i a la corrupció (és a dir al naixement i a la mort) i un món supralunar, format per un element especial, amb els cossos celestes de caràcter diví, no sotmesos a la llei del naixement i de la mort.
            La terra ocupa el centre de l'univers, i en el món sublunar tenim els quatre elements tradicionals (aigua, aire, foc, terra). El cel és una esfera rotativa, puix el cel és un ésser diví, i la rotació és el moviment més perfecte. Els cossos celestes, que són divins, estan constituïts per l'anomenat cinquè element (o “quinta essentia"). L'univers, que és etern, està format per tot un seguit d'esferes concèntriques; la terra, que ocupa el centre, està en repós. Aristòtil és geocentrista seguint la teoria d'Eudox.
            D'altra banda, val a dir que Aristòtil, en el seu tractat Metereologikà intenta demostrar que, sota 1'acció de la calor o del fred,o fins i tot el moviment, es produeixen una sèrie de fenòmens que anomena meteors: en la regió superior, estels fugaços, aurores, coloració dels núvols, els cometes, la Via Làctia, etc., que interpreta com a fenòmens astronòmics. En la regió inferior es produeixen la pluja, la neu, la calamarsa, etc.
            3.6. L'antropologia aristotèlica
            a) La unió substancial de cos i ánima
            Segons Aristòtil, l'home consta de cos i ànima. Però la seva aportació, respecte a Plató, és que el cos funciona com a matèria i l'ànima com a forma. Es tracta, en definitiva, d'un conjunt hilemòrfic o d'un conjunt substancial. Dit amb d'altres paraules: la unió de cos i ànima és semblant a l'existent entre matèria i forma.
            Per tant, cos i ànima van junts, units, tant en qualsevol moviment com acció. L'ànima ja no existirà abans, com en Plató (recordeu la teoria platònica de l"'anàmnesis", o la tesi pitagòrica segons la qual l'ànima és una realitat separable del cos, que Aristòtil refusa). L'home coneix amb el cos i amb l'ànima, i no té, doncs, un coneixement independent del cos.
            L'ànima no pot existir fora del cos, si exceptuem el seu element elevat, vingut de l'exterior, el "noûs".
            b) L'ànima
            Aristòtil va considerar que 1'ànima és la forma i 1'acte del cos, mentre que aquest és matèria i potència. De fet, el filòsof d'Estagira va donar prioritat a l'ànima sobre el cos.
            No és només l'home qui té ànima, sinó tots els éssers vius que tenen vida i automoviment, en definitiva "ànima".
            Per Aristòtil, l'ànima té distintes funcions ("dynàmeis"), cadascuna de les quals és el principi bàsic d'una jerarquia psíquica:
            La facultat vegetativa, comuna a tots els éssers vius, i pròpia dels vegetals (funció de            reproducció, nutrició, etc.), és el grau inferior de la jerarquia biològica. Tendeix a la conservació de l'espècie.
            La facultat sensitiva, pròpia de tots els animals. Comprèn les per­cepcions sensibles, el          moviment local, els desitjos, la imaginació, etc.
            La facultat racional, pròpia i específica de l'home.
            L'home té un coneixement sensible que li ve del cos i de la facultat sensitiva, i un coneixement racional que li ve per la facultat racional.
            Tanmateix, el punt culminant de la psicologia d'Aristòtil, i que més grans controvèrsies ha motivat, és la distinció en l'ànima humana entre l'intel·lecte actiu o agent i l'intel·lecte passiu o pacient.
            De fet, en el segon intel.lecte es reben les imatges percebudes per les facultats inferiors de l'ànima, i fa com de potència, mentre que el primer, l'actiu, és qui fa abstracció de l'essència de les coses, passant de potència a l'acte, elaborant-se els conceptes abstractes.
            c) La teoria del coneixement
            Per a Aristòtil, l'origen del coneixement té dues fases: cal arribar a allò que és universal (segona fase), a partir del que és particular (primera fase). D'aquesta manera, rebutja la pre-existència de l'ànima platònica i la concepció universal de la Idea. De fet, Aristòtil, com a bon biòleg, es basa sempre en la realitat, en les dades concretes que li proporcionen els sentits, per tal d'explicar el coneixement. És doncs, raonable suposar que cal una percepció sensible perquè l'ànima racional pugui pensar quelcom. Aristòtil distingeix certs nivells de coneixement:
            La sensació compartida per homes i animals, produeix memòria sensitiva.
            La imaginació compartida per homes i animals; és el conjunt de records i imatges.
            El sentit comú propi i específic de l'home, i suposa una co­ordinació de sensacions, i no sols una acumulació.
            L'enteniment facultat pròpia de l'home, que realitza raonaments. Finalment, a partir del seu estudi sobre els enteniments, Aristòtil estableix aquesta tipologia de coneixements. L'experiència: coneixement de coses concretes, materials. La ciència de les coses per les seves causes i la intel·ligència, coneixement dels principis (saviesa).
            3.7. L’ètica.
            Segons Aristò'til, la felicitat és la finalitat o meta de tots els humans. El problema, però sorgeix quan volem esbrinar en què consisteix aquella. Doncs bé, per respondre aquesta qüestió proposa, com a única via possible i segura, l'anàlisi de la natura humana, tot assenyalant com a principi general que cada ésser és feliç realitzant l'activitat o tasca que u ¿s pròpia i natural.
            Per tant, la perfecta felicitat consisteix en satisfer la tendència natural de cada ésser vivent o teleologia. Però, quina és l'activitat o tendència més pròpia de l'home, la més escaient a la seva natura? La intel·lectual, és a dir, 1'activitat contemplativa.
            El mateix Aristòtil s'adona que això estaria bé si l'home no tingués necessitats materials. Per això especifica que si l'home posseeix béns materials suficients, durant tota la seva vida, llavors se sentirà feliç.
            Amb tot, l'home no pot aconseguir la felicitat absoluta, sinó que ha d'acontentar-se amb una felicitat limitada. La felicitat és una acció conforme a la virtut perfecta, tal com llegim en l'Ètica a Nicòmac. I la virtut procedeix de l'hàbit, voluntari i lliure. És, al capdavall, aquella força o capacitat per buscar el bé, i consisteix en el terme mig entre dos extrems.
            3.8. La política. Formes de govern.
            Les preocupacions polítiques i socials d'Aristòtil suposen un intent de solucionar la decadència de la polis (o ciutat-estat) grega del seu temps. Proposa una classe mitjana com a base o fonament de la Constitució política de la ciutat (recordeu el "terme mig" de la seva ètica). D'altra banda, considera l'home un animal polític que necessita pertànyer a una comunitat, per tal de poder realitzar-se en plenitud.
            L'home, segons Aristòtil, només pot aconseguir el seu bé i la seva felicitat en el marc de la polis. Els homes s'associen per viure bé, conforme a la virtut. La missió de l'estat és crear les condicions perquè hi hagi una vida bona i perfecta. L'estat ha de vetllar perquè la ciutat aconsegueixi la felicitat.
            En referir-se a les formes de l'origen de l'estat, n'assenyala dues: 1'origen genètic (individu igual a família, a tribu, a llogarret, a polis) i l'origen metafí­sic. Es tracta de cercar l'essència de l'estat, el seu sentit profund.
            La millor forma de societat és la constituïda per ciutadans de classe mitjana, amb un govern aristocràtic (dels millors), que és un terme mig entre aristocràcia i democràcia. Aristòtil sempre rebutjà la democràcia.
            3.9.  La lògica
            No és exagerat dir que Aristòtil és el fundador de la lògica i que fins a Leibniz, un dels precursors de la lògica moderna, poc havia avançat.
            La lògica se'ns mostra com a fruit o conseqüència de considerar separa­dament com actua la ment en cada ciència particular, amb independència dels seus objectes propis. La lògica és, doncs, per a Aristòtil, fruit de l'abstracció, és, senzillament, una reflexió sobre el saber.
            Aristòtil, en els seus nombrosos tractats de lògica, va estudiar els termes, els judicis, les proposicions, els conceptes, però sobre tot el raonament, que podem subdividir en:
            Raonament deductiu (o sil·logisme)
            Sil·logismes simples: afirmen o neguen quelcom i van units pel verb copulatiu “és”
            Sil.logismes compostos: amb qualsevol connectiva (si, o, etc).
            Raonament inductiu. Com a procediment invers al raonament deductiu consisteix en 1'anàlisi de tots els casos particulars per descobrir en ells el que hi ha de comú o universal. Parteix de proposicions particulars, empíriques, per tal d'assolir la universalitat.
            4. Precedents i influències.
            Aristòtil, contràriament a Plató que fou sempre un àtic, va arribar a Atenes procedent d'una regió culturalment jònica, i les parts principals de la seva obra entronquen amb els primers filòsofs jònics. D'altra banda, malgrat que no va ser mai un positivista, en la seva creació intel·lectual s'inicia l'emancipació de la recerca dels fets del predomini de la filosofia, donant pas a la ciència alexandrina. Dit amb d'altres termes: el filòsof d'Estagira és autor de monografies que són, nogensmenys, el fonament de ciències particulars: política, poètica, ètica, biologia, etc. I justament en això rau la seva enciclopèdica aportació al món de la cultura.
            Malgrat que Aristòtil va considerar Plató el seu mestre indiscutible, hi ha una evolució des de l'acceptació incondicional del platonisme vers un sistema d'idees peculiar i propi. D'altra banda, va revisar contínuament les seves pròpies idees. Els seus tractats no van ser escrits a la mateixa època.
            Quan va abordar el problema del moviment o el de la unitat-multiplicitat, o fins i tot el de les causes, Aristòtil va rebatre o acceptar en certs punts els plantejaments d'Heràclit, d'Anaxàgoras, d'Empèdocles i d'altres filòsofs anteriors. Tanmateix, un dels trets característics més propis i excel·lents del nostre filòsof, respecte a la tradició filosòfica anterior (jònica, elèta, pitagò­rica o fins i tot sofística) és la sistematicitat, l'intent sempre presenten les seves obres d'establir un sistema coherent, malgrat les succesives revisions a què va sotmetre les seves idees.
            Per tot això, la seva influència va ser multisecular, encara que la seva doctrina i la seva escola van haver de sofrir certs avatars històrics.
            L'Estagirita va canviar el sentit de la ciència. Ell inventà el concepte d'evolució històrico-cultural, mitjancant la investigació individual empírica, alliberant-se de la creença platònica en la transcendència de les idees.
            Va promoure la recerca científica i l'estudi de les ciències. I justament, l'orientació científico-positiva va ser la que es va imposar en el Liceu i àdhuc segles després de la mort del mestre.
            Durant els segles III i II a.C, es produí un sincretisme entre les escoles platònica, aristotèlica i estoica. L' enemic comú de totes tres era l'epicureisme.
            Finalment, el neoplatonisme (Plotí, Porfiri) es va erigir en el gran corrent filosòfic depositari de tota la tradició aristotèlica.
            Durant l'a1ta Edat Mitjana, l'occident cristià va tenir un coneixement de l'obra d'Aristòtil. Mentrestant, però, els àrabs havien pres contacte       amb la cultura i la filosofia gregues. El més important dels comentaristes àrabs d’Aristòtil fou Averrois.
            Al segle XII, principalment a Toledo, la major part de les obres del nostre filòsof començaren a traduir-se del grec i de l’àrab al llatí. Fins al segle XIII el pensament occidental fou vigorosament platònic.
            Malgrat tot la filosofia aristotèlica, acabà integrant-se en un sistema filosòfic cristià, per obra de sant Tomàs d'Aquino, al segle XIII. Tanmateix, un segle després comencen els atacs nominalistes contra l'aristotelisme.
            A partir de Copèrnic, a la segona meitat del segle XVI, les tesis fonanmen­tals de la cosmologia i de la gravitació universal, de Newton, significaren el descrèdit definitiu de les idees d'Aristòtil.
            Amb el descrèdit de la seva física i de la seva imatge de l'univers, la decadència de la filosofia aristotèlica a occident, a partir del segle XVII, fou més evident.
            Durant el segle XIX, però, l'aristotelisme va rebre un nou reviscolament en promocionar-se el sistema tomista a l'Església catòlica.
  ARISTÒTIL
                És el primer filòsof que fa un sistema complet, comença amb un tema i va seguint el fil fins acabar. Sistema filosòfic, estudi ordenat i sistemàtic fet per un filòsof.
                Aristòtil és tan popular com Plató
                *Crítica d'Aristòtil a les idees de Plató:
                               Aristòtil escriu:"no es menystenir admetre l'existència de les idees o de l'ú junt al múltiple. Més bé succeeix que l'ú es unit al múltiple."
                               La diferència entre Plató i Aristòtil sol expressar-se amb el mateixos termes utilitzats per Aristòtil, per a Plató l'ú és quelcom separat del múltiple, mentre que per Aristòtil estan units. En altres termes, Aristòtil nega que les idees existeixin en un món intel×ligible separat de les coses sensibles. Les idees són immanents a les coses sensibles. La crítica a Plató comprèn una crítica de la fosca noció de participació idèntica segons Aristòtil a la imitació pitagòrica; una acusació d'introduir inecessàriament un nº infinit de conceptes; la inclinació de que deu haver-hi també idees d'allò negatiu i davant de tot una interrogació de com les idees situades en un lloc supracelest, trascendent al món, poden explicar el món. Aquesta última objecció és el punt de partida de la solució aristotèlica que si bé accepta les idees platòniques les porta, com es diu, del cel a la terra, els fenòmens no queden salvats i entesos per la participació sinó per la radicació de la idea en la cosa mateixa, entendre les coses és així: veure allò que la cosa és, aquest ser que per a Plató és un simple reflex per Aristòtil és una realitat.
                Què és la METAFÍSICA? la ciència de l'ésser, en tant que ésser. La ciència dels primers principis i les causes més elevades. Desposseir l'ésser de totes les determinacions particulars (pes , moviment, color,...) i considerar-lo tan sols quant a ésser.
  ESQUEMA:
                        M E T A F Í S I C A
                        Ciència de l'ésser
  Les categories     La teoria de     El dinamisme     L'ésser
   de l'ésser        la causalitat     de l'ésser       suprem
                                        El canvi
 
    Substància:  Matèria C.material     Potència
      Teoria             C.formal          +             DÉU
                 Forma   C.eficient       Acte
    Hilemòrfica          C.final
                                       Acte pur:     Forma pura:
    9 accidents                      Primer motor    Pensament                                         immòbil       de pensament
Teoria hilemòrfica de la substància.
  L'afirmació aristotèlica segons la qual "l'ésser es diu de moltes maneres", també vol dir que l'ésser té moltes categories:
  a) Una categoria anomenada "substància" (ousía), que és l'essència de cada cosa i allò que existeix per si  mateix i no predica de cap altri.
  b) Nou categories accidentals o accidents, que són "afeccions de la substància", i que no poden existir per ells mateixos, si no són adherits a alguna substància.
  Distingeix dos tipus de substància:
  a) la substància primera és l'individu singular.
  b) la substància segona són les espècies a les quals pertanyen els individus o els gèneres als quals pertanyen aquestes espècies.
  La teoria hilemòrfica ens diu que la substància és un compost: està constituïda per la matèria i la forma.
   a) la matèria assoleix en Aristòtil un significat filosòfic i tècnic: matèria és indeterminació i receptivitat, disposició a rebre qualsevol determinació, posssibilitat per a alguna cosa.
   b) la forma és allò que determina i "in/forma" la matèria; és actualitat, enfront del ser potencial de la matèria, Forma és allò al qual tendeix la indeterminació de la matèria.
    Matèria i forma dos constitutius de la substància, es corresponen amb la potència i l'acte de l'ésser, i ambdós determinen que l'ésser sigui dinàmic, i, en conseqüència, que el canvi i el moviment siguin possibles.
   La substància de l'ésser gaudeix de preeminència sobre la resta de categories de l'ésser: l'ésser "és", les altres categories "són" de l'ésser; i la forma gaudeix de prioritat sobre la matèria, perquè la forma és l'essència de l'ésser.
                *Modes del ser:
                               En cosidera 4:
                                               1) el ser per ser és la substància, substància és el que és subjecte o suport d'accidents, la substància existeix en si i no en altre, distingeix substància 1era i 2ona; la primera és individual i la segona universal (parlar en general), és el ser comú de la primera aïllat per extracció. El ser comú de la 1era és el que és en essència i el 2ona el suport dels accidents, allò que existeix en un altre. Per exemple, un metge, 1er és home i després 2on metge  que és en ell.
                                               2) el ser es presenta segons categories és a dir, l'essència del ser es diu de diferents formes, cada forma és un predicat o categoria. El ser és en si -la substància- i vuit accidents: a) quantitat, b) qualitat, c) relació, d) acció,     e) passió, f) lloc, g) temps, h) hàbit.
                                               3) el ser segons la veritat o la falsedat. Un ser és veritable quan manifesta el que és i un ser és fals quan manifesta un ser diferent al seu.
                                               4) Segons potència i acte. Tot està compost de materia i forma i quan això es realitza tenen el ser en cate, tots els éssers estan compostos, excepte Déu que és acte pur.
                La substància és el suport dels accidents
  La realitat.
                El moviment es produeix gràcies a aquesta, una cosa es mou i aquesta a una altra i una altra... el 1er és el motor immòbil que l'equipara a Déu, l'ésser suprem.
      Tot allò que es mou, es mou per una finalitat. Hi ha diverses classes de moviment:
   a) Canvi substancial: generació i corrupció.
   b) Canvi quantitatiu: creixement i disminucuó.
   c) Canvi qualitatiu: alteració.
   d) Canvi de lloc: moviment de translació.
     El moviment està regit per quatre lleis genrals ( tot mòbil requereix d'un motor; si cessa la causa, cessa l'efecte; la natura és principi de moviment; la natura avorreix el buit) i tres més de tipus particular ( principi platònic de la circularitat; el moviemnt natural; el moviment violent).
La teoria de les causes.
  Són quatre les causes que intervenen en la realització de tot procés físic:
   a) Intrínseques:
      la causa material és quelcom indeterminat que pot arribar a ser qualsevol cosa, p.ex. el marbre i el ferro que constitueixen una estàtua.
      la causa formal és allò que fa que una cosa sigui tal cosa i no una altra. És el model que la matèria adopta, com ho és la forma de l'estàtua realitzada.
   b) Extrínseques:
      la causa eficient és l'agent que produeix la substància. Si no hi ha causa eficient, no pot haver-hi moviment o canvi. És el principi del moviment en els moviments violents, i en els naturals és la causa productora. En aquest cas, l'escultor.
     la causa final és la intenció o finalitat amb què es fa quelcom. Com podria ser per estètica, per glòria, per diners. Segons Aristòtil, i contràriament a Empèdocles, la causa final és present també en el camp de la natura: "La natura no fa res endebades".
    A més d'aquestes quatre causes, Aristòtil considera una espècie de causa addicional: la sort, la fortuna i l'espontaneïtat.
                *Teoria de l'ànima
                És més mateialista.
  Ànima        Finalitat      Funcions      Estructura    Pròpia
vegetativa     conservació    nutrició i     organisme    plantes
               individu       reproducció
sensitiva      moviment       sensorials      sentits
                                             sentit comú  animals
                                             imaginació
                                             memòria
intel×lectiva pensament     intel×lectuals   enteniment
                                             pacient i   persones
                                             agent
                L'ànima intel×lectiva és immortal. La unió cos-ànima és substancial, mentre que per Plató és dualista.
                És molt fort dir que en morir l'home es perd i Aristòtil ens diu que l'ànima perviu.
La lògica aristotèlica.
  Els primers principis:
    a) els axiomes preexisteixen necessàriament a tot coneixement, s'imposen al subjecte que coneix i s'apliquen a tot objecte de coneixement.
    Principis de contradicció, principi d'identitat, principi de Tercer exclòs.
   b) les definicions no necessiten demostració. No preexisteixen en el subjecte coneixedor i s'han d'ensenyar a qui vol aprendre una ciència determinada.
    Els judicis poden diferir en qualitat (afirmatius o negatius) i en quantitat ( universals o particulars).
    El sol×logisme consisteix en deduir l'atribució d'un predicat a un subjecte en la conclusió, per la introducció d'un terme mitjà en les premises.
L'ètica.
    És finalista. Tota recerca i tota obra, semblen apuntar a algun fi o bé; per la qual cosa el bé s'ha definit com allò a què tendeixen totes les coses. En haver-hi diferents classes de cose, hi ha diferents classes de bé, que corresponen a les diferents arts o ciències. També alguns fins se subordinen a altres, però si hi ha algun fi que vulguem per ell mateix i per assolir-lo és epl que volem tots els altres fins o bens subordinats, aleshores aquest darrer serà el millor bé, el bé suprem.
    La felicitat és el fi últim de tot ésser viu.
La política.
   L'home és un animal polític, és un animal que viu a la polis, l'home és un ciutadà.
  Les formes de govern:
   a) Monarquia: govern d'un en interès comú. Degenera en Tirania: govern d'un, en interès del tirà.
   b) Aristocràcia: govern dels millors en interès comú. Degenera en Oligarquia: govern dels rics, en interès propi.
   c) Politeia: govern de la majoria en interès comú. Degenera en Democràcia: govern de la majoria en interès dels pobres.
                PERIPATOS
                Escola fundada per Aristòtil al Liceu (on ell ensenyaria). El treball de l'escola es movia pel cabdal de les ciències particulars tal com ho havia traçat ja Aristòtil en l'últim tram de la seva vida. L'autor que succeeix a Aristòtil és Teofrast. Entre altres destaca Demetri que és l'ànima de la creació de la gran biblioteca d'Alexandira, es manté en allò essencial la fidelitat al mestre, amb tot, però, apareixen ja molt aviat una sèrie de dificultats contra Aristòtil que tenen el seu origen fonamental en una ambigüitat de la postura d'Aristòtil, aquest havia rebutjat en una part la idea platònica, però per una altra, va voler conservar-la en tot el seu valor, com a mínim en la modalitat de la forma, s'hauria d'interpretar a Aristòtil aristotèlicament o encara platònicament?, les opinions es divideixen
                Especial significació per a la història de la lógica va tenir Teofrast que va desenvolupar la doctrina lógica del seu mestre, que després es va considerar simplement com lógica aristotèlica. Són de destacar, també, el gran astrònom Aristarc de Samos que defensa l'helicentrisme; Andrònim de Rodes, que va col.leccionar l'obra escrita d'Aristòtil en el segle I a.C.; Galè (que va ser un metge) i Claudi Ptolomeu que defensa que la terra és el centre de l'univers (teoria vàlida fins el s.XVII amb Copèrnic i Galileu)

 

 

 LA FILOSOFIA I L'ANHEL DE FELICITAT

            ESCEPTICISME

            És l'orientació seguida a Grècia per tres escoles diferents:

                        a)- Escola de Pirró d'Elis

                        b)- L'Acadèmia Mitja i Nova

                        c)- Els escèptics posteriors

            La paraula esceptisime ve del grec "skefis" que vol dir indagació, recerca.

            a) Va ser fundada per Pirró d'Elis (360-270 a.C.), totes aquestes influències van conduir a la creació d'aquesta teoria escèptica. Pirró afirmava que els nostres judicis sobre la realitat són convencionals, la base d'aquests judicis la constitueix la sensació però com les sensacions són canviants sols es pot practicar una "epojé" (o abstracció del judici), no hi ha, doncs, que decidir-se per res. El veritable savi ha de tancar-se en ell mateix i optar pel silenci, doncs només d'aquesta manera arribarà a la imperturbabilitat o "ataraxia". El que més resalta d'aquestes doctrines és la insistència en la indiferència de les coses externes i dels judicis sobre aquestes coses. La consciència de tranquil×liat que de la pròpia reclusió en negar-se a donar cap judici sobre el món extern li era suficient per a justificar la doctrina.

            b) A l'Acadèmia Mitja es torna a una actitud crítica que demana raó de tots els enunciats de la ciència, no s'és ja dogmàtic, sinó crític i escèptic. L'escepticisme no neix d'un afany de crítica estèril sinó d'un dubte metòdic mogut per anar a la veritat, es vol assegurar ara aquella veritat. Carnèades va impugnar l'evidència amb múltiples i permenoritzades raons i va posar en dubte tot el sistema d'arguments de la lògica tradicional. També va atacar els procediments lògics amb què la Stoa va tractar de justificar l'existència de Déu però això no per afany d'ateisme sinó perquè la ciència no aconseguia donar allò que volia i havia de donar; en el terreny de l'ètica va mostrar les mateixes inseguretats i ho va fer d'una forma altament expressiva. Com a resultats de semblant crítica: si tan difícil és arribar a una seguretat absoluta de la veritat, el millor serà mantenir-se a l'espectativa, en jutjar practicar la dita "epojé"; no s'arriba a posseir la veritat sinó sols la probabilitat i aquí tenim diversos graus: probabilitat (que és creïble); probabilitat que a més de creïble no és contradita amb arguments contraris; i probabilitat que a més de creïble i no ser contradita es basa en proves.

                        Acadèmia Nova (s.I a.C.), en aquesta fase l'epojé condueix a una actitud "irènica" (pacífica, perquè les coses no surten), s'arriba doncs, a un cert eclepticisme en el qual tot els hi sembla bé. Busquen allò bo i veritable on se vulga que es trobi. Podem considerar típic representant d'aquest eclepticisme a Ciceró que es professa acadèmic en el terreny crític epistemològic. En l'ètica segueix la Stoa (estoicisme) d'on pren algun concepte i teories del Peripato, certament Ciceró no és un pensador original, però si molt llegit.

            c) Els últims escèptics (s.I a.C. - II d.C.) volen tornar a Pirró. No formen una escola, sols una orientació, els principals són: Enesidem, Sexte Empíric i Agripa. El 1er ensenya a Alexandria, va escriure vuit llibres de discursos pirrònics, en els quals considera l'escepticisme com un camí cap a Heràclit (els contraris són el mateix), veu en Heràclit l'arrel de tota concepció relativista o escèptica perquè els contraris són igualment veritables que falsos, tenia deu modes per a no emetre judici. Agripa tenia cinc modes, sobretot per a refutar als dogmàtics; Sexte Empíric (180-210 d.C.) (metge), té tres escrits que anomena "elements pirrònics" i són un compendi de filosofia escèptica, critica el silogisme com a procediment del saber, critica també el concepte de causa i el de la filosofia estoica; diu que en la vida pràctica s'han de seguir les aparences dels fenòmens per la qual cosa dóna quatre guies que els distingueixen de l'Acadèmia Mitja; també diu que la diferència entre l'escepticisme pirrònic i el de l'Acadèmia és que els acadèmics admeten que sols saben que no es possible saber res i els pirrònics només busquen sense punt de partida ni d'arribada.

CIÈNCIES ALEXANDRINES

            Els Ptolomeus hereus del poder d'Alexandre el Magne van voler fer de la nova metropoli un centre cultural que superés a Atenes.

            Alenxandria es va fundar amb l'esperit il.lustrat racionalista dels atenesos dels segles anteriors, però la nova política autoritària va posar molt en segon terme les preocupacions de cultura humanística de la democràcia per això es cultivaren les ciències particulars, més útils per a la navegació i el comerç. Els Ptolomeus van establir la primera biblioteca (Demetri) que arribaria a comptar amb 600.000 volums amb agents de compres que recorrien tot el món a la recerca de llibres. Van fundar també, el museu o casa de les muses, residència de savis portats de totes les parts per a que es dediquessin a la investigació, el museu va ser la primera institució del tipus "univesitat" amb quatre departaments o facultats (literatura, matemàtiques, astronomia i medicina i història natural), que tenien aules per a les lliçons, sales de dissecció, instruments d'astronomia, col.leccions zoològiques, jardins botànics. En aquest clima va quedar definitivament constituïda la matemàtica com a disciplina independent i va adquirir un gran rigor formal i un desenvolupament tal, principalment en  geometria que els temps moderns amb prou feines han fet altra cosa que ampliar.

            Els fundadors del museu, estaven sota la inspiració d'Aristòtil, els mètodes iniciats per aquest en biologia, geometria i lògica, estudiant problemes concretant mitjançant l'observació, comparació i classificació, van formar uns sabers sòlids que van permetre ser extesos a altres camps, sobretot l'astronomia.

            Els savis alexandrins van treballar per examinar l'univers, regió per regió tal com en el Liceu es feia amb les plantes i els animals, acceptaren els mètodes de treball en equip abandonant la persecució de que una persona sola pogués oferir un quadre general del cosmos, per altra banda les matemàtiques van proporcionar a l'astronomia l'instrument mental que precisava. L'impuls creador dels alexandrins va durar uns 200 anys.

            En les matemàtiques: el gran sistemantitzador fou Euclides, format a Atenes en relació amb l'Acadèmia i el Liceu, fou el 1er director de la facultat matemàtica del museu. Els seus "elements de geometria" sols han estat complementats, no reemplaçats. Euclides va formular de forma concreta el mètode matemàtic o hipotètico-deductiu, les hipòtesis són definicions, axiomes i postulats, Euclides anomenava axioma al principi indemostrable com el postulat sinó evident del seu, no necessitat de demostració, postulat és una afirmació indemostrable que es dóna per certa car sinó no es podria tirar endavant.

           Astronomia (s.III a.C.) trobem a Aristarc de Samos, el qual va descriure correctament els dos principals moviments de la terra i els tamanys relatius d'aquesta, la Lluna i el Sol. Eratostenes va mesurar amb sorprenent exactitud el meridià i  va fixar l'obliqüitat de l'elíptica, fou també autor del calendari anomenat Julià, que va fixar la duració de l'any en 365 dies i un quart.

            Hiparc, catalogà més de 1000 estrelles i en va descobrir una de nova. Va poder predir els eclipsis amb 24h d'aproximació.

            Claudi Ptolomeu, "sintaxis matemàtica" (Alamgest) torna a posar la terra com a centre de l'univers.

            Arquímedes és un científic. Va néixer a Siracusa (Itàlia- Sicília). Va anticipar el futur del càlcul integral en determinar l'àrea del cercle i el volum de l'esfera. Inaugura la Física en el sentit modern, és famós pel seu principi d'Arquímedes i l'estudi de la palanca i les seves lleis, fou també inventor d'aparells tècnics com l'hèlix (per treure aigua dels rius), les catapultes... La ciència, doncs, tenia un valor d'utilitat pràctica, sobretot per a la navegació.

 LA FILOSOFIA I L’ANHEL DE FELICITAT
            
L’EPICUREISME
            La filosofia epicúria queda fixada en la doctrina del seu fundador, Epicur, mentre que els seus deixebles, es van dedicar a transmetre les ensenyances de qui anomenaven mestre.
        Epicur  va néixer a Samos l’any 341 a. de C. Als divuit anys se’n va a Atenes per complir el servei militar, però no serà fins l’any 306 a. de C. que Epicur hi tornarà per establir-se de forma definitiva, fins a la seva mort.
            Pels seus deixebles era un “déu”; per d’altres, el primer “porc” de la porcada epicúria, ramat al qual el poeta Horaci es vanava de pertànyer.
            Quan, l’any 306 a. de C. Epicur es va establir definitivament a Atenes, compra una casa als afores de la ciutat, amb un jardí que donarà nom a l’escola El Jardí, el qual no era, tal com deia Ciceró, un lloc dedicat a la luxúria sinó, ben al contrari, un hortet que proveïa d’aliments la comunitat epicúria.
            La comunitat té uns elements revolucionaris: d’una banda, el fet que una part dels membres que la componen siguin dones i esclaus, i no solament homes; d’altra, que tots ells estan units per un mateix vincle, l’amistat, una de les fonts de felicitat i alhora refugi contra la soledat dins d’aquest món competitiu que era la societat.
            El Jardí era un recinte obert. Per ingressar-hi no calia dominar tècniques diverses o tenir coneixements filosòfics previs, sinó solament acceptar i aprendre les ensenyances del mestre a qui  veneraven perquè els oferia un quàdruple remei (tetrafàrmac) davant les pors i les temences internes de l’home: la mort, el dolor, el temor i la incertesa del destí futur.
            No trobem a la filosofia epicúria un programa que pugui servir de guia i de model de la vida política, solament trobem breus referències a la societat, la justícia i les lleis. El caràcter relatiu de la llei no implica que aquesta no sigui necessària i útil. Tal com deia  el deixeble Metrodor, sense les lleis els humans “es devorarien els uns als altres”. És per això que l’epicuri acceptarà les lleis, perquè les considera útils, i no violarà les normes legals per por a ser castigat. En tot cas, l’epicuri rebutja els extrems: no sacrificarà el seu saber per dirigir la societat, ni s’oposarà al desarrelament total que representen els cínics. L’epucuri rebutja solament qualsevol tipus de participació a l’activitat política, i es refugia en l’àmbit serè del Jardí, lluny de falses opinions, honor, la riquesa i la competitivitat.
            Intentar evitar els sofriments humans exigeix obtenir un coneixement de la naturalesa, saber com són realment les coses. Aquest coneixement veritable del món parteix de la sensació i del materialisme. Aquest cosmos, que sempre ha estat i serà tal com és, és un compost d’infinits àtoms diferenciats per la seva figura, grandària i pes. El xoc fortuït dels àtoms en la buidor ha donat lloc a combinacions diverses que corresponen al món que coneixem. Cap intel·ligència, cap providència, i fins i tot cap necessitat, han creat aquest món ni cap dels infinits mons existents.
            La doctrina epicúria busca i promet als seus adeptes la felicitat com a finalitat de la nostra existència. El camí que porta a la felicitat passa per gaudir del plaer -hedoné- com a principi i finalitat del viure feliç i alhora com a objectiu que persegueix l’home, i tots els éssers vius, de forma natural.  Hem de procurar tot allò que ens pugui causar més plaer, entenent aquest com a manca de dolor, tant físic com psíquic. Per aconseguir aquest objectiu exigeix saber prèviament que hi ha diversos tipus de plaers i que la qualitat i la intensitat d’aquests plaers, s’han d’ordenar segons un patró determinat: la sàvia elecció del que és prudent i adient.
            El concepte epicuri de plaer està relacionat amb el desig i implica ser també selectius en tots els nostres desitjos i saber distingir entre allò que és necessari i allò que és superflu.
            La recta filosofia, ensenya el savi, a ser selectiva en els seus desitjos i a centrar el seu interés en aquells plaers, que un cop satisfets, provoquin el mínim dolor. El savi ha d’eliminar tots els obstacles que s’oposen a la felicitat. S’han de reduir els desitjos a allò que és purament necessari per tal d’eliminar la inquietud del posseir. El savi té un coneixement autèntic del món i a més sap que aconseguir la felicitat és possible si tenim en compte que tota elecció o rebuig dels nostres desitjos estan determinats per una doble necessitat: obtenir l’absència del dolor al cos -aponia- i l’absència de pertorbació a l’ànima -ataraxia.
            Epicur ens diu que satisfer els plaers del cos, de la carn, és una necessitat bàsica, perquè el dolor que pot causar la seva privació -la falta de menjar- impedeix l’accés a qualsevol altre tipus de plaer, “aquest és el crit de la carn, no patir gana, no patir set, no patir fred”. El savi epicuri sap, gràcies a la seva prudent moderació (phronesis) que satisfer aquestes necessitats no resulta costós ni difícil: el pa i l’aigua es converteixen en menjars exquisits que són necessaris. La recta intel·ligència posa límits als plaers que la carn considera il·limitats.
            No hi hem de veure una crítica puritana, sinó la fidelitat a la regla bàsica de l’epicureisme: l’alliberament del dolor és el que dóna valor als nostres actes. Un home pot gaudir embriagant-se o fent una aposta, però el plaer derivat de satisfer els seus desitjos de beguda o joc s’han de confrontar amb el sentiment de l’endemà i amb la por a perdre diners. Però el savi sap també que són més grans els plaers de l’ànima i més greus els seus dolors, ja que l’ànima experimenta plaer i dolor pels present, el passat i el futur. Són uns dolors que neixen de la ignorància, de les falses creences o opinions de l’home, l’eliminació dels quals provoca l’ansiada ataraxia.
            Epicur afirma l’existència dels déus perquè en tenim coneixement evident en arribar-nos imatges subtils, que són captades per la ment, d’aquells éssers, considerats pels epicuris antropomorfs, compostos d’àtoms subtils, eterns i feliços. La seva eterna felicitat divina no és compatible amb la seva preocupació i intromissió per dirigir els afers humans.
            La mort és per Epicur un mal inevitable del qual no em podem fugir. Afirmant la negació dels més enllà (món de premis i de càstigs), perquè l’ànima es compon d’àtoms subtils com el cos, la mort deixa de produir por a l’home pel fet físic de deixar de viure i per la vida ultraterrenal.
Reumint:       
Les causes d'infelicitat són:
                        +temor al destí: l'home té por al destí. Epicur diu que el destí no existeix tot és atzar, i per tant, no està determinat i és lliure.
                        +temor als déus: Epicur diu que els déus no es preocupen dels homes.
                        +temor de la mort: Epicur diu que no s'ha de tenir por, car la mort és com un somni i aquest és molt dolç.
                        +temor al dolor: hi ha un camí per redimir-lo davant la seva màxima:"busca el plaer i fuig del dolor", diu:"aquesta recerca del plaer no pot ser cega, com ho fa l'animal, sinó que s'ha de buscar i fugir prudentment" per la qual cosa senyala quatre formes:
                                    1- acceptar el plaer present.
                                    2- no acceptar el plaer present si d'ell es veu que en vindrà un dolor.
                                    3- no acceptar el dolor present.
                                    4- acceptar el dolor present si d'ell en ve un bé futur superior.
            Distingueix entre:
                        -el plaer dels sentits, que s'ha de limitar.
                        -el plaer espiritual o joia, aquest pot donar la felicitat perquè no cansa, per aquest s'aconsegueix la tranquil.litat d'ànima "ataràxia" que és l'essència del plaer.
            "Si vols fer ric a Pitocles, no augmentis les seves riqueses, disminueix els seus desitgos".
 

 L’ESTOICISME
            L’escola estoica fou anomenda així perquè el lloc d’Atenes on anaven els nois per aprendre l’ensenyament d’aquesta doctrina era a la stoa, una mena de porxos guarnits amb pintures, punt de trobada de molts atenesos.
            Fou fundada als voltants del segle III a. de C. pel fill d’un ric mercader, Zenó (335-263 a. de C.), el qual es dedicà a la filosofia quan arran d’un naufragi, va perdre gran part dels seus béns.
            L’estoicisme visqué tres moments importants:
            Període antic (del s.IV al II a. de C.) amb Zenó i Crisio, el període de transició, sense massa rellevància i el  període romà, en el qual destacà el cordovès Sèneca, preceptor de Neró, home ferm de principis inquebrantables i que complí la condemna a mort obrint-se voluntàriament les venes, i l’emperador Marc Aureli (segle I).

            Els estoics conceberen la filosofia com una ciència fonamentalment racional i jerarquitzada i la compararen amb el cos d’un animal: la lògica són els ossos, la física la carn, i la moral seria l’ànima. Seguint amb aquesta idea, establiren una escala de valors dels éssers naturals en la qual es primava els éssers animats sobre els inanimats i la raó sobre els instints. Fins i tot, l’univers posseeix raó, ment, logos perquè, si no fos racional, com podria produir éssers tan intel·ligents com els humans?
            Però com actua aquesta raó universal?
            Tot el que succeeix a l’univers, succeeix sempre per algun motiu o causa, res és obra de l’atzar o de la improvització, doncs tot està dirigit per la raó universal que ordena l’univers amb gran providència: les nevades o el brollar de les flors o la caiguda de les fulles, tot respon a un pla dissenyat per la poderosa ment o raó universal.
            L’ésser humà és considerat com un microcosmos perquè es compon de dos principis bàsics que es troben a la naturalesa: el  passiu, repreentat pel cos i l’actiu, que és l’ànima racional. Atés que la raó universal  regula i ordena tots els esdeveniments de l’univers, de la mateixa manera, la raó humana haurà d’autodirigir i autogovernar les seves accions. Dins l’ànima humana hi h a una força contrària al logos o  raó, són els efectes de les passions. Així com la virtut porta en ella mateixa la felicitat, el vici comporta l’esclavitud. En aquesta situació cal una gran força de voluntat per aconseguir el seu domini. L’home savi no es deix enganyar per il·lusions momentànies ni enfonsar-se per desgràcies aparentment catastròfiques. La reflexió el portarà a racionalitzar els seus problemes, i així adquirir la pau i l’equilibri interior.
            Ser virtuós comporta viure segons la naturalesa humana, és a dir, com un ésser dotat de raó; però ja que la nostra raó és una part de la raó universal viure segons la raó serà viure en harmonia amb la naturalesa. Una vida virtuosa estarà al servei de la raó, la qual cosa significa que hom ha d’abstenir-se de gaudir dels plaers i saber suportar sense immutar-se els dolors i els patiments, resumit en la famosa frase dels estoics: substine et abstine - aguanta’t i absten-te.
            Ja lliures de les cadenes de les passions irracionals, l’ànima podrà assolir la tranquil·litat (ataraxia) i l’autodomini (autarquia) dels seus pensaments, condicions imprescindibles per a arribar a una vida plenament feliç (eudemonia).
            És possible trobar alguna persona disposada a perseguir l’ideal dels estoics? És l’home savi, acostumat per vocació a esforçar-se per posseir la saviesa, és impertorbable davant les adversitats. Només triomfa aquell que lluita i per això el savi esdevé el model de moralitat i de llibertat.
 

TEXTOS:

1. Lletra a Meneceu. Epicur.
                Però la majoria, a vegades fuig de la mort com el pitjor dels mals i a vegades la prefereix com a descans de les misèries de la vida. El savi, per contra, ni rebutja el viure ni tem el no viure; ja que ni el viure li sembla cap mal ni el no viure, tampoc.I de la mateixa manera que no tria mai l’aliment, sinó el més agradable, així mateix frueix del temps més agradable i no pas del més durador. El qui exhorta el jove a viure bé i al vell a morir bé, és un neci, no solament perquè la vida és grata, sinó perquè l’art de viure bé i l’art de morir bé són el mateix. I molt pitjor el que diu que és millor no haver nascut, però, un cop nascut, travessar com abans millor les portes de l’Hades.
2. De la vida benaurada. Sèneca.
                En el menjar i el beure, el meu fi serà satisfer les exigències de la naturalesa, no omplir el ventre i buidar-lo; seré afable amb els meus amics, mansuet i generós amb els enemics; pensaré que la meva pàtria és el món i els meus protectors els déus i que ells són damunt meu, censors dels meus fets i de les meves paraules; quan la naturalesa em reclamarà la vida, sortiré donant-me testimoni d’haver estimat la bona consciència i els desitjos virtuosos; de no haver fet sofrir minva a la llibertat de ningú i menys a la meva. El que es proposarà, dic, de fer aquestes coses, el que les voldrà i intentarà, farà camí envers els déus i encara que no pugui reeixir-hi, rebrà aquest elogi, “ha caigut havent emprés grans coses”.
           
NEOPLATONISME

            És l'última gran manifestació filosòfica especulativa que produeix l'helenisme, després d'una època de predomini escèptic es produeix un renaixement metafísic que s'instal×la en la tradició dels grans pensadors de l'època clàssica. Són alguns pensadors: Plotí, Amoni Saccas i Orígens. A Proclo es deu la formulació i sistematització escolàstica de les tendències d'aquesta nova filosofia.

            Plotí va néixer el 205 d.C., va ser deixeble d'Amoni Saccas a Alexnadria però es va establir a Roma, el seu pensament ens ha arribat a través de les recopilacions realitzades pel seu deixeble Porfiri en una obra que s'anomena "Eneadas", el sistema de Plotí és una síntesi d'elements pitagòrics i aristotèlics, que es remodelen dins d'un àmbit platònic. Plotí distingeix entre dos mons: l'intel×ligible i el material, que són contraposats entre si, mentre el món sensible és el regne de la degradació i de la multiplicitat, l'intel×ligible posseeix una radical unitat d'on surt tota la realitat, l'Ú és el fonament últim a través d'una sèrie d'emocions i degradacions d'aquesta Unitat es produeix la multiplicitat, aquest primer principi, l'Ú, no és el ser sinó quelcom que se situa per damunt d'ell, quelcom que només es pot conèixer la seva existència, és una essència inaccessible identificable amb Déu. En un segon pla està la Intel×ligència que sorgeix de l'Ú per un porcés d'emanació. El tercer nivell correspon a l'Ànima Universal i aquí comença a trencar-se aquella unitat primera donant-se el pas cap a la multiplicitat, cada ànima humana és una partícula que participa d'aquesta ànima total. L'Ú, la Intel×ligència i l'Ànima universal són les tres hipòtesis primeres per un procès dimanant a través de successives degradacions es conduirà amb l'aparició de la matèria, aquesta està mancada de consciència.

            L'home és un ser intermedi entre el món intel.ligible i el sensible procedent de Déu o l'Ú que té com a últim fi el retorn a Déu o a l'Ú. Per arribar a l'Ú es necessita un procés estètic purificador mitjançant la renúncia al món. Així torna l'ànima a l'Ànima universal a la Intel×ligènica i a l'Ú, a aquesta tornada se'n diu "èxtasi".

            ESCOLES NEOPLATÒNIQUES: les idees de Plotí van ser acollides i impulsades per una sèrie d'escoles neoplatòniques que segueixen en diferents parts de l'Imperi, en desquen cinc: l'escola de Roma, on estava el propi Plotí i el seu deixeble Porfiri; Síria; Pèrgam; Atenes, amb Proclo; i Alexandria. Amb Proclo el Neoplatonisme es va convertir a Atenes en un sistema erudit, pot anomenar-se a Proclo el primer escolàstic, doncs se serveix de model a l'escolàstica musulmana i medieval cristiana.

            Conclusió:

            Escoles socràtiques (després de Sòcrates): sV-IV a.C. els socràtics menors: l'escola de Megara; Elis; Ereteria; Cirenaica (busca una filosofia pràctica); Cínica (Diògens- l'ideal és la pràctica de la virtut).

            Filosofia helenístico-romana s. IV a.C. - III d.C. (després de Plató i Aristòtil). Dos tipus: a)predomini del problema moral (camí a seguir vers la felicitat Epicureisme; Estoicisme; Escepticisme; Eclecticisme i b) predomini del problema religiós Judeico-alexandrina amb Filó d'Alexandria; Platònico-pitagòrica; Neoplatònica.