::Inici >Blancafort

Blancafort

 

 

BLANCAFORT
INVENTARI TM BLANCAFORT

 

Superfície:

blancafort.jpg 

14,48 Km2

Població:

Any 1860: 1.291 h

Any 1887: 1.156 h

Any 1900: 1.162 h

Any 1960:    758 h

El terme municipal de Blancafort es troba situat a la part central de la comarca de la Conca de Barberà, en el vessant meridional de la serra del Tallat.

No ha tingut mai cap llogaret o veïnat dins del seu terme i els masos no són abundants.

De la consulta dels padrons municipals només disposem de dades d’empadronament als masos de l’Alau, de la Victòria, Lo Mason i del Moix, si bé també hi ha alguna dada extreta de les monografies locals, nomenclàtors i entrevistes personals que indiquen que altres masos com el mas del Miret, mas de Barril, mas del Lluís i mas del Mig, haguessin pogut tenir residents durant el període de temps estudiat.

Els diferents nomenclàtors elaborats a partir de les dades dels cens també aporten documentació sobre hàbitats i població disseminada, si bé la metodologia emprada en els diferents nomenclàtors no ha estat sempre la mateixa i no es poden realitzar massa comparatives.

Al nomenclàtor de 1887 hi consten 4 edificis de dues plantes disseminats, però sense habitar.

Tanmateix algunes dades semblen clarament errònies com és el cas del nomenclàtor de 1900 que atribueix al terme de Blancafort 18 vivendes disseminades amb un total de 60 habitants, més dues vivendes habitades ocasionalment.

Les dades del nomenclàtor de 1920 tampoc coincideixen amb les obtingudes del padró municipal, ja que cita dues vivendes disseminades habitades ocasionalment, que segurament es refereix als dos hàbitats que trobem al padró municipal (mas de l’Alau i mas Victòria) que consten com habitats.

Al nomenclàtor de 1930 consten 10 vivendes disseminades habitades, si bé no especifica el nom ni tampoc el nombre d’habitants.

El nomenclàtor de 1940 fa servir les partides del terme per especificar la situació de les vivendes disseminades. Tenim dues vivendes sense habitar a la partida “Colomes”, una vivenda amb 4 habitants a la partida “Coma de Sta. Maria”, segurament es refereix al mas de l’Alau, una vivenda amb 3 habitants a la partida “Les Eres”, es deu tractar del mas Victòria i una vivenda sense habitar a la partida “Mas de Moix”, que sens dubte es deu tractar del mas del mateix nom.

Amb totes les dades obtingudes de les diferents fonts (padrons, cens, nomenclàtors i entrevistes personals), i desestimant aquelles dades clarament errònies podem comprovar que al terme de Blancafort l’hàbitat dispers ha estat més aviat testimonial al llarg dels 100 anys que abraça l’estudi, només els masos de l’Alau i Victòria, aquest darrer molt proper al nucli urbà, han estat espais viscuts durant un període llarg d’anys. El percentatge de població dispersa al terme és només testimonial amb un 0,96 % l’any 1910 com el més destacat.