::Inici >BarberÓ de la Conca

BarberÓ de la Conca

 

 

BARBERÀ DE LA CONCA
INVENTARI TM BARBERÀ DE LA CONCA

 

Superfície:

barbera_conca.jpg 

26,56 Km2

Població:

Any 1860: 1.425 h

Any 1887: 1.458 h

Any 1900: 1.368 h

Any 1960:    834 h

El terme de Barberà de la Conca està situat al sud-est de la comarca i des de l’any 1846 compta com agregat el nucli d’Ollers situat a la banda nord-occidental del terme. Ollers no el tindré en compte com a hàbitat dispers en aquest treball, ja que el seu nombre d’habitants fou força important anys enrere (any 1897: 126 h. any 1901: 146 h., fins a disminuir a 42 h. l’any 1940 i 28 h. l’any 1960).

La recerca als padrons municipals que es conserven a l’Arxiu Comarcal només ha donat com a hàbitats dispersos viscuts els molins de l’Amorós i del Sec, així com una caseta de peons caminers i un altre hàbitat no identificat.

Els diferents nomenclàtors elaborats a partir de les dades dels cens també aporten documentació sobre hàbitats i població disseminada, si bé la metodologia emprada en els diferents nomenclàtors no ha estat sempre la mateixa i no es poden realitzar massa comparatives.

Al nomenclàtor de 1900 hi consten 3 vivendes disseminades habitades ocasionalment. No especifica el nom dels hàbitats.

Al nomenclàtor de 1920 apareixen 4 vivendes disseminades habitades, amb un total de 16 habitants i 4 vivendes disseminades habitades ocasionalment. No especifica el nom dels hàbitats.

Al nomenclàtor de 1930 hi ha inscrites 2 vivendes disseminades habitades. No consten els habitants.

Al nomenclàtor de 1940 no hi consta cap hàbitat poblat disseminat.

Amb les dades obtingudes de les diferents fonts (padrons, cens, nomenclàtors...) podem contrastar que al terme de Barberà de la Conca l’hàbitat dispers ha tingut poca incidència al llarg dels 100 anys que abraça l’estudi, només els molins de l’Amorós i del Sec han estat espais viscuts durant un període llarg d’anys. El percentatge de població dispersa al terme és força baix, un 1,38 % l’any 1900 com el més destacat.