::Inici >Confidencialitat

Confidencialitat

CODI DE DEONTOLOGIA. Títol 4. Del dret a la intimitat i del secret professional

Art. 28.

El metge té el deure de respectar el dret de tota persona a la seva intimitat amb el benentès que els límits d'aquesta sols pot fixar-los l'interessat. Per tant, el metge, tret de l'exprés consentiment del pacient o per desig d'aquest, no ha de permetre que persones estranyes a l'acte mèdic el presenciïn, sense una raó considerada justificada.Art. 29.

El metge no ha de permetre l'exhibició d'actes mèdics que hagin estat fotografiats o filmats, fora del cas que es consideri convenient a fins educatius o de divulgació científica. Però si amb la presentació d'aquests documents, o de la història mèdica, es pogués identificar la persona del pacient, caldrà ineludiblement la prèvia autorització explícita d'aquest darrer. Malgrat l'existència de tal autorització, el metge evitarà al màxim que es pugui identificar la persona.Art. 30.

El metge té el deure de guardar secret tot allò que el pacient li hagi confiat, el que hagi vist, hagi deduït i tota la documentació produïda en el seu exercici professional, i procurarà ésser tan discret que ni directament ni indirectament res no pugui ésser descobert.Art. 34.

El metge té el deure d'exigir als seus col·laboradors, sanitaris i no sanitaris, la més absoluta discreció.Art. 35.

Cadascun dels metges que participen en un equip mèdic té el deure de preservar la confidencialitat de les dades del pacient, però en benefici d'aquest i de la bona atenció mèdica, poden, en els justos límits necessaris, compartir el secret.