::Inici >21 Generació

21 Generació

1181696.
Jaume Seriol.
Hereu de Can Seriol de la Plaça.
Va néixer a Badalona (Barcelonès) el 1295.
Casat amb Sibila.

1181697.
Sibila.

1189396.
Jaume Clotes.
Va néixer a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès).
Casat amb Agnès.

1189397.
Agnès.

1189402.
Guillem Ervig.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat); va fer testament el 6 de febrer de 1385 nomenant hereu el seu fill Guillem.
Casat amb Sibila Martí.
*Guillem Ervig i Sibila Martí van fer els capítols matrimonials el 1363.

1189403.
Sibila Martí.

1189824.
Guillem Sala Sanromà.
Hereu del mas Sala, ciutadà honrat de Barcelona per privilegi de Jaume II el 1323.
Fill de Bernat Sala i Agnès Sanromà.
Va néixer a Arenys de Munt (Maresme); va fer testament el 1363.
Casat el 1350 amb Margarida Major.

1189825.
Margarida Major.
Filla de Guillem Major i Elària.
Va néixer a Sant Celoni (Vallès Oriental); va fer testament el 29 de juliol de 1392.

1197664.
Tomàs Gerona, natural de Barcelona.
Cavaller, ciutadà de Barcelona.
És gairebé segur que fos el Tomàs Girona, procurador assignat per en Berenguer de Montagut el 5 de març de 1415: "Tomàs Girona, ciutadà de Barcelona, procurador assignat per en Berenguer de Montagut, cavaller, Veguer de Barcelona, Igualada, de Moià i el Moianès, juntament amb en Jaume de Vallseca, de la persona i els béns d'en Jaume de Puig, disminuït, fill i hereu universal del difunt Simon de Puig, ciutadà de Barcelona, per tal de pagar als creditors del difunt, venen en encant públic a Guillem Jordà, llicenciat en dret, com a millor postor, una casa amb obradors i hort, que el difunt tenia a Barcelona, prop dels Arcs Vells, al carrer Ponç de Rovira, que es troba sota domini del monestir de Sant Miquel del Fai, pel preu de 405 ll.m.b." (Arxiu del Castell de Vilassar de Dalt).
Fonts:
-Onomàstica barcelonina del segle XIV. Aquesta obra reproduïx el manuscrit (conservat en l'Arxiu Històric de la Ciutat) que recull el cens de les ciutadans cridats a files en 1389 per a plantar cara a l'anunciada invasió dels regnes de Juan I per part del comte de Armagnac. En la plana 16 Tomàs Gerona apareix enquadrat en la dena de P. Quart ("Thomas Gerona, armat de totes armes").

Casat amb Serena Jonquers.

1197665.
Serena Jonquers, natural de Barcelona.

1197666.
Ramon de Gualbes, natural de Barcelona.
Fill de Pere de Gualbes Terrades i Constança.

Marmessor del seu nebot Pericó Desbosc (T. 1385), cambrer reial.
Fonts:
-Benet Oliva i Ricós: La petita noblesa del Maresme. Tres trajectòries: Des Bosc, Ferrer i Sala, p.20-21.
-Onomàstica barcelonina del segle XIV. Aquesta obra reproduïx el manuscrit (conservat en l'Arxiu Històric de la Ciutat) que recull el cens de les ciutadans cridats a files en 1389 per a plantar cara a l'anunciada invasió dels regnes de Juan I per part del comte de Armagnac. Ramon de Gualbes era cap d'una dena de la cinquantena de Berenguer Armengol, notari ("Ramon de Gualbes II arneses"), p.155 i 212.
Casat amb Agnès.

1197667.
Agnès.

1197668.

Marc de Puigmoltó, natural de Vilafranca del Penedès.
Senyor de Puigmoltó.
Casat amb Constança.

1197669.
Constança.

1197670.
Jaume March II Esplugues (*València - +Barcelona 1410).
Senyor d'Eramprunyà. Poeta.
Fill de Jaume March I i Guillemona d'Esplugues.
Conseller i uixer d'armes del rei Pere III el Cerimoniós, Jaume March II va ser armat cavaller el 1365, fet que l'obligà a abandonar el càrrec d'obrer de la ciutat de Barcelona per ordre dels consellers, ja que passava de ciutadà honrat a l'estament nobiliari i, per tant, no podia accedir a càrrecs municipals. Lluità a la guerra dels dos Peres (1356-1369) i dugué a terme missions reials a Navarra i Mallorca. Va ser diputat del General de Catalunya per les corts de Montsó de 1388-1389. El 1393 rebé del rei Joan I l'encàrrec d'organitzar uns jocs poètics similars als de Tolosa de Llenguadoc, encàrrec compartit amb el barceloní Lluís d'Averçó. Ambdós foren nomenats jutges del consistori el 20 de febrer del mateix any, ordenant el Comte-rei que la festa de la Gaià Ciència es celebrés el dia de l'Anunciació, el 15 de març. Se'n conserven sis poesies i tres poemes al.legòrics de tema amorós i cavalleresc: Debat entre Honor e Delit (1365), La joiosa garda (1371) i Lo rauser de la vida gaia. És autor del Llibre de concordances (1371), diccionari de rims important per a l'estudi de la poètica i la lexicografia catalanes antigues.
Jaume March II testà el 2 de desembre de 1409 davant el notari Francesc Fuster.
"La data de naixement del poeta Jaume March II -escriu Jaume J. Chiner-, probable segon fill del matrimoni de Jaume March I amb Guillemona d'Esplugues, pot ser fixada entre 1336 i 1337 atés que els seus pares es casaren poc abans del febrer de 1334 i que els seus germans Arnau i Pere degueren naixer devers 1334-1335 i 1337-1338. Sabem que el "sacrista" Pere d'Esplugues, al seu testament atorgat el 14 de maig de 1337, assenyala que al "filio majori [de Guillemona d'Esplugues i Jaume March I] dari volo quingentos solidos pro uno equo", fet que en permet saber que en aquesta data, ja havia nascut, almenys, Arnau March i el poeta Jaume. El natalici degué produir-se, amb gairebé total seguretat a València on el seu pare hi era des de 1331 aproximadament a conseqüència de la donació paterna a ell del lloc d'Albalat".
Fonts:
-Jaume J. Chiner Gimeno: Ausiàs March i la València del segle XV (1400-1459), p.79-80.

Casat amb Serena Marquet.
 
1197671.
Serena Marquet, natural de Barcelona.
Filla de Galceran Marquet àlies Albanell.
 
1225408.
Joan Cerdanya.
Fill de Guillem Cerdanya Parcer i Sibila.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat) i va morir a Sant Boi de Llobregat el 1413; va fer testament l'agost de 1371 i el 21 d'agost de 1413.
Casat amb Dolça de Puig Arloví.

1225409.
Dolça de Puig Arloví.
Germana de Constança de Puig Arloví (veure 17 generació, 74371).
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat); va fer testament el 30 de setembre de 1418 nomenant hereu el seu fill Ponç Cerdanya Puig.

1225410.
Bernat Oliveres Bonencontre.
Fill de Jaume Oliveres i Sança Bonencontre.
Va néixer a Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat).
Casat amb Elisenda.

1225411.
Elisenda.