::Portada >ELS NOSTRES ESTATUTS

ELS NOSTRES ESTATUTS

ESTATUTS  MODIFICATS A L'ASSEMBLEA DEL 30 D'OCTUBRE DEL 2011

L’Assemblea General extraordinària del 25 d’agost de 1991 ordena la creació d’una Comissió encarregada de fer la modificació dels Estatuts, per tal d’adequar-los a la nova llei d’Associacions i actualitzar-los per aconseguir una participació més directa dels socis en l’Entitat.

Es va aprovar la modificació i la creació de diferents articles a les assemblees del 8 de març de 1992, del 21 de març de 1993 i del 20 de març de 1994.

Posteriorment, en l’Assemblea extraordinària del 15 de juny de 2001, s’aprova una nova modificació per tal d’adaptar-los a la Llei Catalana d’Associacions 7/1997, havent-me inscrit en el Registre d’Associacions en data 31 d’octubre del 2001.

Aquest procés culmina amb el lliurament als socis d’aquests nous Estatuts, que anul·len els anteriors.

L’Assemblea General extraordinària del 30 d'octubre de 2011, va aprovar la modificació dels Estatuts vigents, per tal d’adequar-los a la nova situació patrimonial del Casal.

Els presents Estatuts, es posen a disposició dels socis del Casal i anul·len els anteriors.

 
 
 TÍTOL I

CAPÍTOL 1

DENOMINACIÓ, DOMICILI I OBJECTE DE L’ENTITAT

ARTICLE 1.- DENOMINACIÓ I DOMICILI

Amb el nom de “CASAL DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ”,  es va constituir a la vila esmentada una entitat que té el seu domicili a l’edifici anomenat “Casal de l’Espluga de Francolí”, voltat del seu parc propi i les seves zones esportives. Aquesta entitat regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

El seu domicili serà el mateix edifici, plaça de Montserrat Canals, número 1 de l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà). Per abreviació, l’entitat podrà denominar-se també, indistintament, “Casal de l’Espluga” i “Casal”.

ARTICLE 2.- OBJECTE

És objecte i missió del Casal procurar per l’Espluga, pel que fa al:

a)     Foment de la cultura.

b)     Esbarjo sa.

c)      Promoció dels esports.

d)     Prestigi de la vila i foment dels seus valors.

Tot això dintre de la tradició cristiana i espluguina, la qual serà cultivada especialment a partir de la infantesa amb les Seccions culturals i esportives.

L’àmbit territorial de l’acció prevista per a l’activitat social és el de la vila de l’Espluga de Francolí, on radica, amb especial projecció a la comarca, sense perjudici de les actuacions que de caràcter esporàdic puguin dur-se a terme excedint de tal àmbit, especialment en les competicions esportives.

Article 3.- SUBORDINACIÓ

Per tal de complir els seus objectius, el Casal es posarà sota els auspicis i normes dels organismes competents.

CAPÍTOL 2

ABAST DEL NOM

“CASAL DE L’ESPLUGA DE FRANCOLÍ”

ARTICLE 4.- QUÈ COMPRÈN EL CASAL

Quan en aquests Estatuts s’esmenta el Casal de l’Espluga o simplement el Casal, s’al·ludeix al seu patrimoni vigent.

TÍTOL II

CAPÍTOL 3

ADMINISTRACIÓ I GOVERN DEL CASAL

ARTICLE 5.- ÒRGANS

El Casal es regirà pels presents Estatuts i pels acords que vàlidament adopti l’Assemblea General de Socis en desenvolupament dels Estatuts. Supletòriament, en allò no previst als Estatuts o acordat per l’Assemblea General de Socis, regiran les disposicions de la Llei catalana d’Associacions 7/1997, de 18 de juny, o aquella que la substitueixi, i disposicions complementàries amb ella relacionades.

La representació i el govern de l’esmentat Casal correspondran a la Junta Directiva (abreujadament junta).

També comptarà amb un òrgan consultiu anomenat Consell Social, que es regirà pel seu propi Reglament.

ARTICLE 6.- DURACIÓ DEL MANDAT

L’actuació de la Junta Directiva durarà quatre anys, renovant-se una part dels seus components cada any, d’acord amb les normes que fixa l’article 22è d’aquests Estatuts i el Reglament per a l’elecció de la Junta Directiva.

CAPÍTOL 4

ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS 

ARTICLE 7.- CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA

L’Assemblea General, que serà l’òrgan expressiu de la voluntat dels socis, serà constituïda per aquells socis que tinguin vot i es trobin al corrent de les seves obligacions.

Celebrarà reunions ordinàries i extraordinàries, que podran ser en primera i en segona convocatòria.

Les ordinàries es convocaran durant el segon semestre de cada any.

En primera convocatòria, amb l’assistència mínima de la meitat dels socis més un. En segona convocatòria es considerarà constituïda l’Assemblea, sigui quin sigui el nombre de socis presents o representats.

ARTICLE 8.- CONVOCATÒRIA DE L’ASSEMBLEA

Les reunions de l’Assemblea General, ordinària o extraordinària, seran convocades, almenys, amb 15 dies d’antelació, per mitjà d’un anunci signat pel secretari de la Junta Directiva. En aquest anunci constaran, concretament i expressament, els assumptes a tractar, enumerats en l’ordre del dia que s’haurà  de seguir a la reunió. L’esmentat anunci de convocatòria anirà afixat al tauler oficial del Casal, i la Junta podrà usar, a més, els mitjans de publicitat que cregui oportuns, fent-hi constar clarament la data i l’hora de la reunió en primera i en segona convocatòria.

Les reunions es celebraran a l’edifici social, salvant acord fundat de la Junta.

ARTICLE 9.- REPRESENTACIÓ A L’ASSEMBLEA I DELEGACIÓ DE VOT

Els socis que no assisteixin a les assemblees (siguin ordinàries o extraordinàries), podran  ser-hi representats mitjançant delegació escrita (amb fotocòpia del DNI) en un soci assistent, la qual, perquè sigui vàlida, s’haurà de rebre a la Secretaria del Casal almenys tres dies abans de l’assemblea. El representant caldrà que s’identifiqui a la Secretaria de l’assemblea abans de començar l’acte.

ARTICLE 10.- EXCLUSIONS DEL DRET DE PARTICIPACIÓ

Els socis que no estiguin al corrent de pagament de llurs obligacions i quotes podran assistir a les Assemblees Generals, però no hi tindran dret de vot ni podran gaudir dels beneficis derivats de la condició de soci.

En qualsevol moment, la Junta Directiva o la Secretaria de l’Assemblea General podran requerir a qualsevol soci per tal que acrediti que es troba al corrent de pagament de les seves obligacions i quotes, havent-ho de justificar, si se li exigís, amb l’exhibició de l’últim rebut posat al cobrament, del carnet de soci, o d’ambdós.

ARTICLE 11.- ASSEMBLEES ORDINÀRIES

Les assemblees ordinàries hauran de referir-se obligatòriament als assumptes següents, que constaran a l’ordre del dia, per a la seva resolució.

Rendiment dels comptes de l’exercici anterior.

Presentació de la Memòria de la tasca realitzada durant el mateix exercici tant de la Junta com de les Seccions.

Presentació del pressupost general per al present exercici.

Proclamació de cadascun dels membres de la Junta que correspongui de proveir per cessament, renovació o altres causes.

Assumptes generals. La Junta, pot, a més, exposar tota classe d’iniciatives que exigeixin l’aprovació o coneixement de l’Assemblea, prèvia inserció en la papereta de convocatòria.

ARTICLE 12.- ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA

Les reunions extraordinàries de l’Assemblea General es celebraran sempre que la Junta Directiva ho cregui convenient, mitjançant acord i per causes que exigeixin el coneixement de l’Assemblea General. La seva celebració s’ajustarà als requisits de les ordinàries. En tot cas, caldrà convocar Assemblea General per als següents casos:

Modificació dels presents Estatuts.

Dissolució del Casal.

Atorgament per un any de facultats al president per tal que, conjuntament amb el secretari i el tresorer, pugui actuar en nom del Casal, davant qualsevol organisme oficial, privat, judicial, etc., comprar o vendre finques rústiques i urbanes, signar crèdits i hipoteques, així com delegar poders en les persones a les quals convingui assignar la representació del Casal.

Atorgament dels poders a la Junta Directiva per autoritzar i gestionar tota mena d’obres, de noves construccions o edificacions, sempre que això no signifiqui més endeutament; en cas contrari ho haurà d’aprovar l’Assemblea General.

Resoldre sobre l’admissió de nous socis i sobre la transmissió de la condició de socis als hereus.

ARTICLE 13.- ASSEMBLEES A PETICIÓ DELS SOCIS.

Així mateix, es celebraran reunions extraordinàries de l’Assemblea General i en la forma explicada en els articles anteriors, sempre que ho sol·licitin per escrit, a la Junta Directiva, un nombre de socis que no sigui inferior al deu per cent del total, fent constar a la sol·licitud els motius i les causes que justifiquin tal petició la qual serà transcrita a l’anunci de la convocatòria.

ARTICLE 14.- Presidència de l’Assemblea

Presidirà l’Assemblea General, ordinària o extraordinària, el president de la Junta Directiva, i en cas d’absència, la persona que reglamentàriament el substitueixi, disposant el millor ordre de les discussions i concedint la paraula als assistents per rigorós torn de petició.

ARTICLE 15.- MANTENIMENT DE L’ORDRE DE LES DELIBERACIONS

El president podrà cridar qualsevol soci a l’ordre o que es limiti a l’assumpte que es tracti. Si no és atès, podrà privar-li l’ús de la paraula, i si el soci persisteix en la seva actitud, podrà retirar-li el dret a continuar intervenint en l’Assemblea.

El president respondrà a les preguntes que es formulin, sempre que siguin pertinents i de la seva incumbència, facultat que pot delegar a un o a diversos components de la Junta Directiva.

ARTICLE 16.- SECRETARIA DE L’ASSEMBLEA

Actuarà com a secretari de l’Assemblea General – ordinària i extraordinària – el de la Junta Directiva, o la persona que reglamentàriament el substitueixi, consignant-se els acords en el Llibre d’Actes, el qual signaran el secretari i el president.

Les actes de les Assemblees extraordinàries demanades per socis, a què fa referència l’article 13è, les signaran, a més de les persones esmentades, els sol·licitants assistents a la reunió, en un mínim de cinc.

Les dites actes, a més de les decisions que s’adoptin, reflectiran, fidelment, les diverses opinions exposades pels socis, i a petició d’algun d’ells podrà fer-se constar textualment una proposició o una petició.

ARTICLE 17.- VOTACIONS

Les votacions seran secretes, mitjançant la papereta on es consigni el vot.

Durant les votacions no es permetrà que cap soci faci ús de la paraula, havent-se de limitar, simplement, a emetre el seu vot.

Per tal que siguin vàlids els acords de l’ Assemblea General, caldrà, com a requisit indispensable, el vot favorable de la meitat més un, com a mínim, dels socis presents i representats, llevat de cas de modificació d’estatuts, en què serà tal com preveu l’art 52; tant si l’assemblea és ordinària com si és extraordinària.

CAPÍTOL 5
LA JUNTA DIRECTIVA

ARTICLE 18.- COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva serà composta per dotze socis, els quals ostentaran els càrrecs de: president, vicepresident, secretari, vicesecretari, tresorer, vicetresorer, conservador i cinc vocals.

Els càrrecs seran elegits normalment en la primera reunió de Junta després de l’Assemblea General ordinària.

ARTICLE 19.- ATRIBUCIONS O FACULTATS DE LA JUNTA DIRECTIVA

Són atribucions de la Junta Directiva:

Complir i fer complir exactament les seves resolucions, les de les Assemblees Generals i els presents Estatuts.

Assenyalar al soci que desitgi ingressar al Casal la quota d’inscripció actualitzada, així com les quotes periòdiques, ordinàries i extraordinàries.

Cobrir, provisionalment en el seu cas, les vacants que es produeixin en la mateixa Junta, fins a la propera Assemblea General en què es seguirà el procés normal d’elecció.

Suspendre, en els seus drets, els socis que deliberadament infringeixin preceptes reglamentaris o bé acords de l’Assemblea General o de la Junta, o que causin perjudici manifest a l’Entitat, posant-ho en coneixement de l’Assemblea més immediata que es celebri, perquè decideixi sobre l’aixecament d’aquesta suspensió o es pronunciï sobre l’exclusió definitiva del soci del Casal.

Recaptar l’import de les quotes periòdiques ordinàries i extraordinàries i administrar els fons del Casal.

Dirigir i governar el Casal mitjançant les atribucions que corresponguin a cada component de la Junta.

Proposar i acordar els assumptes que es relacionin amb l’objecte o finalitat del Casal.

Crear i mantenir el nombre de Seccions que s’estimi convenient per al desenvolupament dels objectius del Casal i designar els components de les Comissions de cadascuna.

Marcar l’antiguitat mínima necessària perquè els socis nous que no hagin estat beneficiaris (veure art.39,d) puguin fruir de les seves bonificacions que hi hagi en alguns serveis del Casal.

Redactar i fer complir reglaments d’ordre intern que desenvolupin determinats aspectes d’aquests Estatuts, donant-ne compte a l’Assemblea.

k) En general, exercir totes les altres funcions que li corresponguin per a la bona administració del Casal.

ARTICLE 20.- RÈGIM DE REUNIONS DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva es reunirà almenys una vegada al mes, i sempre que sigui convocada pel president o, en absència d’aquest, pel vicepresident.

Es considerarà constituïda, perquè siguin vàlids els seus acords, quan assisteixin a la reunió, almenys, sis dels seus components, inclosos el president o el vicepresident.

Els acords es prendran per majoria de vots presents, amb el vot de qualitat per part del president o del vicepresident, en el seu cas, a l’objecte de resoldre els empats.

ARTICLE 21.- CARÀCTER GRATUÏT DELS CÀRRECS I REELECCIÓ

Tots els càrrecs de la Junta Directiva seran gratuïts i llurs membres reelegibles com a màxim dues vegades consecutives. En cas de reelecció, actuaran com si es tractés d’una nova elecció.

ARTICLE 22.- RENOVACIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA

La Junta Directiva es renovarà de forma proporcional.

L’elecció es farà d’acord amb el Reglament per a la renovació de la Junta Directiva.

ARTICLE 23.- DIMISSIÓ DE CÀRRECS DIRECTIUS

Les dimissions dels càrrecs directius hauran de formular-se davant de la Junta. La conjunta de president i vicepresident, o la simultània de cinc o de més membres de la Junta, qualsevol que sigui el càrrec que ostentin, haurà de presentar-se a l’Assemblea General convocada a l’efecte: moment fins al qual no es consideraran cessants.

ARTICLE 24.- JUNTA DIMITIDA O DEFECTIVA

En el cas de dimissió total de la Junta Directiva o d’un nombre d’elements directius que impedeixi l’adopció d’acords, i l’Assemblea General convocada no elegeixi la totalitat dels càrrecs que han de ser suplerts, automàticament assumirà la direcció i el govern del Casal una Comissió Gestora constituïda pels cinc socis que haguessin ocupat recentment el càrrec de president, i en cas d’impossibilitat, per qualsevol causa, de poder ser completat aquest nombre en la forma expressada, els que faltin es substituiran pels socis que darrerament hagin exercit el càrrec de vicepresident, essent preferits, en ambdós casos, els que hagin ocupat aquests càrrecs en juntes més modernes.

ARTICLE 25.- RESPONSABILITAT DE LA JUNTA

La Junta Directiva és responsable dels seus acords davant l’Assemblea General, a la qual donarà compte de les seves actuacions en els termes establerts.

CAPÍTOL 6
ELS CÀRRECS DIRECTIUS

ARTICLE 26.- ATRIBUCIONS I DEURES DEL PRESIDENT

Són atribucions i deures del president:

a) Ostentar la representació unitària del Casal i de la Junta Directiva, especialment davant de tota classe d’autoritats, tribunals, ministeris, federacions, corporacions, organismes, entitats, centres, institucions, etc., amb àmplies facultats, fins i tot la de nomenar apoderats als dits efectes, signar tots els documents públics i privats que siguin apropiats al cas.

b) 
Convocar i presidir les reunions de la Junta i les de l’Assemblea General, ordinàries i extraordinàries, dirigint les discussions, tenint cura del manteniment de l’ordre, suspenent les discussions si es cregués oportú i donant-les per acabades quan cregui que l’assumpte s’ha debatut suficientment.

c) 
Signar les actes, la correspondència i altres documents que emanin del Casal, juntament amb el secretari.

d) 
Tenir cura del compliment dels presents Estatuts i que, a més, es compleixin els acords de les Assemblees Generals i de la Junta Directiva i el referent al compliment de les disposicions legals vigents que regulen el funcionament de les associacions.

e) 
Ordenar i signar els pagaments del Casal i de les seves seccions.

f) 
En els casos imprevistos i de peremptòria resolució, disposar per sí, sempre que ho cregui oportú, donant compte de tot a la primera reunió que celebri la Junta.

g) 
Intervenir en els assumptes de les Seccions i controlar les seves actuacions, vetllant pel compliment de la missió especial que tingui encomanada cada una.

h) 
Ser responsable de la seva actuació davant la Junta i l’Assemblea.

ARTICLE 27.- FUNCIONS DEL VICEPRESIDENT

Correspondrà al vicepresident: Substituir el president en totes les missions pròpies d’aquest, en els casos d’absència, malaltia, dimissió o llicència, o en altres per simple delegació del mateix president.

ARTICLE 28.- FUNCIONS DEL SECRETARI

És missió del secretari:

Redactar les actes de les sessions de la Junta i de les Assemblees, les quals signaran, junt amb el president, en el Llibre d’Actes respectiu.

Portar al dia el Llibre Registre de Socis, amb els requisits legals, i anotar en l’esmentat llibre les altes i baixes que es produeixin.

Cursar la correspondència, redactar i signar les convocatòries i comunicacions als socis.

Tenir cura de la conservació i custòdia de l’arxiu, llibres i documents del Casal i expedir certificacions referents als esmentats documents, els quals subscriurà amb el vistiplau del president.

Coordinar la redacció de la Memòria anual de les activitats desenvolupades pel Casal en l’últim exercici.

Quan reglamentàriament hagi de cessar en el seu càrrec, o sigui substituït per qualsevol motiu, lliurarà al seu successor o substitut l’arxiu de tots els llibres i documents que tingui sota la seva custòdia, en presència del president de la Junta, signant l’oportuna acta de lliurament.

Podrà delegar mitjançant acord de la Junta part de les seves funcions en el personal administratiu, vigilant el seu compliment.

ARTICLE 29.- MISSIÓ DEL VICESECRETARI

Correspondrà al vicesecretari: Substituir el Secretari en totes les funcions pròpies d’aquest en els casos d’absència, malaltia, dimissió o llicència, i auxiliar-lo en la seva funció.

ARTICLE 30.- FUNCIONS DEL TRESORER

Correspon al tresorer:

Custodiar els fons del Casal.

Pagar els comptes, prèvia conformitat del president.

Portar els llibres d’intervenció del Casal en matèria de comptabilitat.

Portar el llibre de caixa, en el qual es consignaran amb claredat i per un ordre rigorós totes les operacions en què intervingui, conservant els seus justificants.

Visar la documentació relativa als cobraments i pagaments.

Ser responsable de les irregularitats en què pugui incórrer per les seves actuacions en matèria de pagaments i cobraments indeguts i custòdia de fons, així com per les seves actuacions en portar el llibre de caixa i els altres llibres de comptabilitat i administració corresponents.

Quan reglamentàriament hagi de cessar del seu càrrec o sigui substituït per qualsevol motiu, lliurarà al seu successor els fons, llibres, rebuts i justificants de caixa i altres documents en virtut dels quals s’hagin realitzat les anotacions comptables; fent-se tot això en presència del president i del secretari de la Junta, els quals signaran l’acta de lliurament.

Podrà delegar, mitjançant acord de la Junta, part de les seves funcions en el personal administratiu, vigilant el seu compliment.

ARTICLE 31.- MISSIÓ DEL VICETRESORER

Correspon al vicetresorer: Substituir el tresorer en totes les funcions, en els casos d’absència, malaltia, dimissió o llicència.

ARTICLE 32.- DEURES DEL CONSERVADOR

El Conservador tindrà per missió vetllar pel patrimoni de l’entitat.

ARTICLE 33.- FUNCIONS DELS VOCALS

Els vocals participaran en la direcció i govern del Casal, essent llurs obligacions:

a) 
Assistir a les sessions que celebri la Junta Directiva i l’Assemblea General.

Ser responsable d’una o més seccions del Casal i coordinar-les amb la Junta.

Vetllar per l’ordre interior del Casal, i suplir en els casos urgents el president o el vicepresident, a tal efecte podran ser nomenats mensualment per torn. El nom del vocal de torn es posarà al tauler oficial d’anuncis del Casal.

Posar en coneixement del president les irregularitats i deficiències que observin, així com tot el que considerin d’utilitat per al Casal.

Substituir les vacants que es produeixin a la Junta, per absència, llicència, malalties o cessaments, en la forma que designi entre ells la mateixa Junta.

TÍTOL III
CAPÍTOL ÚNIC
ELS SOCIS

ARTICLE 34.- TIPUS DE SOCIS

Seran socis del Casal de l’Espluga totes les persones que ho hagin demanat segons es preveu als presents Estatuts i hagin estat acceptats per l’Assemblea General de Socis.

De la mateixa manera, l’Assemblea podrà nomenar socis honoraris les persones físiques o entitats que creguin mereixedores de tal distinció, per la seva significació personal o destacada actuació a favor del Casal i dels seus fins, tanmateix podrà nomenar socis preferents, en funció de les seves limitacions de decisió psíquiques.

D’aquesta manera, el Casal estarà únicament constituït per socis honoraris, que són els nomenats directament per l’Assemblea, els socis preferents, beneficiaris  i els socis, que ingressen segons preveu els Estatuts.

ARTICLE 35.- INGRÉS A SOCI

Per ingressar com a soci caldrà el compliment dels requisits següents:

a) 
Presentar per escrit, a la Junta, petició d’ingrés, signada pel sol·licitant i dos socis, un dels quals haurà de pertànyer necessàriament a la Junta. La Junta trametrà aquesta petició al secretari per a la seva resolució en la primera Assemblea General de Socis que es celebri, que haurà de decidir sobre l’admissió o no admissió del sol·licitant.

b) 
Satisfer la quantitat de la quota vigent. La quota d’ingrés de soci s’haurà d’abonar íntegrament en un termini de deu dies hàbils en el moment en què es notifiqui a l’interessat la seva acceptació o, en el mateix termini, sol·licitar a la Junta Directiva el fraccionament semestral o trimestral d’aquesta quantitat procedint al pagament del primer termini.

Mentre no es resolgui per part de l’Assemblea General l’admissió com a soci el sol·licitant podrà gaudir provisionalment de l’ús de les instal·lacions del Casal així com participar dels avantatges i bonificacions del Casal.

ARTICLE 36.- TRANSMISSIÓ DE LA CONDICIÓ DE SOCI

La condició de soci no podrà ser transmesa “inter vivos”.

ARTICLE 37.- DRETS DELS SOCIS: IGUALTAT I EXCEPCIONS

Tots els socis tenen igualtat de drets, i podran gaudir de tots les dependències i seccions del Casal. S’exceptuen els socis que d’acord amb l’article 10 dels presents Estatuts es vegin privats del dret de vot i del gaudi dels beneficis inherents a la condició de soci.

Tanmateix, s’exceptuen del dret de ser elegibles per als càrrecs directius:

a) 
Els socis honoraris.

b) 
Els socis menors d’edat.

c) 
Els que estiguin lligats a l’Entitat per relació laboral.

d) 
Aquells que a tenor del que es disposa a la Legislació en matèria d’Associacions incorrin en causa d’incompatibilitat.

e) 
Els socis preferents.

Pel que respecta als anomenats “socis honoraris”, l’Assemblea General, en decidir el seu reconeixement com a tals, decidirà l’abast dels seus drets i obligacions enfront a l’Entitat.

ARTICLE 38.- DRET DE VOT

Cada soci tindrà un vot. Els socis menors d’edat hauran d’exercir el dret per delegació en els seus pares o tutors.

ARTICLE 39.- ALTRES DRETS DELS SOCIS

Els socis també tindran dret a:

a) 
Designar i ser designats per a exercir càrrecs de la Junta i les Seccions.

b) 
Examinar els llibres del Casal, prèvia demanda a la Junta, la qual fixarà el dia i l’hora a tal fi.

c) 
Tenir a disposició una còpia dels Estatuts de l’entitat i dels diferents reglaments que s’aprovin.

d) 
Que els seus fills menors d’edat amb els quals convisquin permanentment a la mateixa llar, gaudeixin dels mateixos drets que els dels socis, a excepció del de vot, i s’anomenin beneficiaris. Els beneficiaris no pagaran quota periòdica i disposaran de carnet propi personalitzat.

La condició de beneficiari es perdrà en complir divuit anys, moment a partir del qual si desitgen formar part de l’entitat com a socis, hauran de cursar la corresponent sol·licitud i abonar la quota d’ingrés vigent.

e) 
Disposar d’un carnet de soci que els acrediti com a tals i que els permeti l’entrada a les instal·lacions de l’entitat. En cas de pèrdua del carnet de soci, se’n podrà expedir un duplicat, prèvia sol·licitud de l’interessat i declaració jurada a la Junta Directiva, havent d’abonar-se el cost de l’expedició del carnet per part del soci interessat.

ARTICLE 40.- DEURES DELS SOCIS

Els socis es veuran obligats a:

a) 
Complir els presents Estatuts i altres acords presos per l’Assemblea General i la Junta Directiva.

b) 
Afavorir el Casal  i no perjudicar-lo deliberadament.

c) 
Pagar puntualment les quotes ordinàries i extraordinàries que s’aprovin, dintre del termini que estableixi la Junta Directiva a l’efecte.

ARTICLE 41.- BAIXA DE L’ASSOCIACIÓ

Els socis causaran baixa del Casal, prèvia instrucció del corresponent expedient per part de la Junta Directiva en què es donarà audiència a l’interessat, per qualsevol de les causes següents:

a) 
Renúncia voluntària comunicada per escrit a la Junta, que elevarà aquesta comunicació al secretari per tal que sigui exposada en la propera Assemblea, en la qual el vot de què disposava quedarà anul·lat.

b) 
Deixar de satisfer la quota periòdica ordinària, o les extraordinàries que s’hagin acordat reglamentàriament. A tal fi, la Junta Directiva comunicarà per mitjà fefaent aquesta situació al soci interessat donant-li un termini de 15 dies hàbils per tal que faci efectives les quotes pendents o justifiqui que es troba al corrent de pagament aportant els justificants que corresponguin. En cas de no atendre aquest requeriment la Junta Directiva remetrà l’expedient instruït al secretari per tal que elevi a la propera Assemblea la decisió d’excloure el soci. Mentre es resolgui el corresponent expedient, els drets del soci quedaran cautelarment en suspensió.

c) 
Acord de la Junta, quan el soci, per la seva conducta incorrecta, per desprestigiar el Casal amb els seus actes o paraules, o per pertorbar la bona administració i govern de l’Entitat, sigui mereixedor d’aquesta sanció. En tot cas i prèviament a aquest acord, caldrà que la Junta Directiva instrueixi el corresponent expedient disciplinari en el qual es comunicarà a l’afectat les faltes que se li imputen i se li donarà trasllat per tal que plantegi aquelles al·legacions o formuli les explicacions que cregui oportunes en descàrrec, en un termini de 15 dies hàbils. En cas de no plantejar arguments de descàrrec en el termini establert a l’efecte s’entendrà que el soci dóna la seva conformitat als fets que se li imputen, de manera que serà desposseït de la seva condició de soci per acord de la primera assemblea que es celebri. En cas de formular descàrrecs, la Junta Directiva trametrà l’expedient disciplinari al Secretari per tal que la primera Assemblea General que es celebri decideixi sobre l’execució o no del soci.

En aquesta suposició, la Junta procedirà conforme s’assenyala a l’apartat d) de l’article 19è. d’aquests Estatuts.

ARTICLE 42.- PÈRDUA DE DRETS PER BAIXA DE SOCI

La baixa d’un soci implica la pèrdua dels drets que ell mateix tingués al Casal.

ARTICLE 43.- REINGRÉS A SOCI

Els socis que havent causat baixa voluntària desitgin reingressar, hauran de complir tots els requisits, com si es tractés d’un ingrés corrent, inclòs l’abonament de la quota vigent a soci.

TÍTOL IV

CAPÍTOL ÚNIC

ELS RECURSOS SOCIALS

ARTICLE 44.- PATRIMONI I FONTS D’INGRESSOS

El patrimoni de l’Entitat, valorat en 18.036’12 euros, el constitueix el format pels seus béns propis.

El pressupost anual actual de l’Entitat, sense perjudici de les variacions que en el futur puguin produir-se pel desenvolupament de les activitats, es troba constituït per les següents atencions: conservació del patrimoni, activitats culturals, cíviques, esportives i recreatives, i explotació dels recursos propis.

L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31  de desembre.

Els recursos del Casal, per al desenvolupament dels seus fins, seran els següents:

a) 
Quotes d’ingrés a soci.

b) 
Quotes periòdiques ordinàries i extraordinàries que assenyalin la Junta, i que aprovi l’Assemblea.

c) 
Donatius, herències, llegats, subvencions públiques o privades, etc

d) 
Renda que proporcionin els béns i les Seccions del Casal.

Els fons del Casal no podran ser aplicats o invertits més que en els objectius assenyalats en l’art.2n. dels presents Estatuts o bé a fins i desenvolupament de l’Entitat.

TÍTOL V
CAPÍTOL ÚNIC

LES SECCIONS                 

ARTICLE 45.- ORGANITZACIÓ DE LES SECCIONS

La junta directiva haurà de donar el màxim increment possible a les Seccions del Casal, per tal d’assolir els seus fins socials, culturals i esportius.

ARTICLE 46.- DIRECCIÓ DE LES SECCIONS

Les seccions s’hauran de regir per una Comissió composta, per un o més membres de la Junta que hauran de donar comptes de les seves activitats a la mateixa.

ARTICLE 47.- REGLAMENTACIÓ DE LES SECCIONS

Cada secció es regirà per aquests Estatuts i per un reglament específic que ha de ser aprovat -i modificat en el seu cas- per l’Assemblea General.

ARTICLE 48.- ASSIGNACIÓ ECONÒMICA I FINANÇAMENT

Les Seccions es regiran en funció de les seves previsions d’ingressos i despeses.

ARTICLE 49.- APORTACIONS VOLUNTÀRIES

Les Seccions podran, així mateix, establir una aportació voluntària per a les seves despeses interiors la qual no tindrà efectivitat sense l’aprovació de la Junta.

ARTICLE
50.- DISPONIBILITAT DELS FONS

La Junta podrà disposar dels fons de cada Secció.

ARTICLE 51.- ADMINISTRACIÓ

L’administració de cada Secció serà portada pel departament de comptabilitat del Casal.

TÍTOL VI
CAPÍTOL ÚNIC
MODIFICACIÓ, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE L’ENTITAT

ARTICLE 52.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Els presents Estatuts sols podran ser reformats en virtut d’acord pres en Assemblea General extraordinària convocada a l’efecte, amb el vot favorable dels dos terços dels socis presents o representats. I, en tot cas, es requerirà l’aprovació de l’autoritat competent.

ARTICLE 53.- DISSOLUCIÓ DE L’ENTITAT

El Casal es podrà dissoldre per alguna de les causes següents:

a) 
Resolució judicial ferma.

b) 
Acord de l’Assemblea General, convocada expressament a tal fi. Aquest acord no tindrà validesa si no és adoptat per un nombre de vots que representi els dos  terços dels socis presents o representats. L’Assemblea General extraordinària no podrà acordar la dissolució del Casal si un mínim de vint-i-cinc socis es disposen a continuar l’entitat i es comprometen per escrit a mantenir-la econòmicament.

c) 
L’expiració del termini fixat, al seu cas, en els Estatuts o la realització del fi per al qual es va constituir o la impossibilitat d’assolir-lo.

d) 
La baixa dels associats i associades, de manera que quedin reduïts a menys de tres socis o sòcies.

ARTICLE 54.- LIQUIDACIÓ DE L’ENTITAT

En cas de dissolució, la Junta Directiva, o a falta d’aquesta una Comissió Gestora, constituïda d’acord amb el que estableix l’article 24è d’aquests Estatuts, actuarà de Comissió Liquidadora i procedirà a desprendre’s dels béns del Casal i al pagament dels deutes existents, lliurant el que sobri, si existís, a l’autoritat local, per a ser destinat a fins benèfics, socials i religiosos a l’Espluga de Francolí, en la forma o les proporcions que la Junta Directiva o la Comissió Gestora determinin.

El present redactat, es correspon als estatuts originals aprovats per acord de l’Assemblea General de data 30/10/2011.

                El/la secretari/ària                                                         Vist i plau

                                                                       El/la president/aJosefa Bobé Binefa                                             M. Dolors Civit Cañellas

CASAL DE L’ESPLUGA

Reglament per a l’elecció de la Junta Directiva

Segons indica l’article 5è. dels Estatuts, la Junta Directiva és l’òrgan de govern i representació de l’Entitat. L’article 6è. diu que “l’actuació de la Junta Directiva durarà quatre anys, renovant-se una part dels seus components cada any, segons normes que fixa l’article 22è."

Reglament
Article 1r.- Celebració de les eleccions

Per a proveir els càrrecs directius del Casal es faran eleccions cada any, immediatament abans de l’Assemblea General ordinària. L’escrutini es realitzarà simultàniament amb el de la votació de les propostes fetes a l’Assemblea, i igualment es farà la publicació dels diversos resultats.

Article 2n.- Convocatòria de les eleccions

Les eleccions seran convocades per la Junta Directiva amb una antelació mínima de 48 dies respecte a la data en què es proposi celebrar l’Assemblea General ordinària- La convocatòria es fixarà de moment a la taula d’anuncis del Casal i s’hi indicarà el nombre de llocs a cobrir.

Article 3r.- Constitució de la Mesa electoral

En un termini de 10 dies de la convocatòria de les eleccions es constituirà una Mesa electoral encarregada de supervisar tot el procés. La formaran: el president del Consell Social i dos socis escollits per sorteig entre tots els de la llista. A continuació es trametrà la convocatòria als socis, indicant ja la composició de la dita Mesa.

Article 4t.- Condicions d’elegibilitat

Tots els socis del Casal seran en principi electors i elegibles, si bé tenint en compte les salvetats contingudes en els Estatuts.

Quant al dret de ser candidat tindrà les següents limitacions:

a) 
Tenir una antiguitat de soci del Casal d’almenys dos anys.

b) 
No estar incurs en les causes d’exclusió de dret assenyalades en l’article 37è. dels Estatuts (socis honoraris, preferents, minoria d’edat, inhabilitació per a càrrec públic i relació laboral amb l’Entitat).

Article 5è.- Candidats

Els socis del Casal que vulguin ser candidats hauran de presentar a la Mesa electoral, durant un termini de 15 dies des de la seva constitució, una sol·licitud acompanyada d’aval firmat per 10 socis amb dret de vot, degudament identificats.

Article 6è.- Examen de candidatures

La Mesa electoral examinarà les candidatures presentades per tal de verificar el compliment dels requisits. Si s’escau, donarà un termini de 48 hores per a corregir defectes de forma que hi pogués haver.

Article 7è.- Tramesa de candidats

Amb una antelació de 21 dies de la data de les eleccions es trametrà als socis la llista de candidats i paperetes de votació amb tots els noms.

Aquesta tramesa podrà fer-se juntament amb la de la convocatòria de l’Assemblea General.

Article 8è.- Cobertura automàtica dels càrrecs o votació

Quan el nombre de candidats proclamats sigui exactament igual al nombre de càrrecs a cobrir, quedaran tots elegits automàticament.

Si hi hagués més candidats que llocs vacants, es farà elecció perquè els socis decideixin per majoria de vots.

Article 9è.- Preferència en cas d’empat

En cas d’empat entre candidats tindran preferència els socis més antics.

L’Espluga de Francolí, 2011

(v.assemblea 2011)