Cara a Cara

Últimament estan circulant rumors entre els veïns del nostre poble que fan referència a assumptes relacionats en la gestió de l’anterior equip de govern de l’Ajuntament d’Alforja, concretament pels que fan referència als deutes econòmics del consistori i la problemàtica sobre l’aigua de consum domèstic. Com que aquests rumors tenen una intenció determinada, per aclarir-ho he decidit anar a parlar amb el Josep Mariné, alcalde d’Alforja des de 1983 a 2007, perquè m’ho expliqui.

Després de 24 anys d’estar a l’alcaldia d’Alforja, com et va la nova vida?

Crec que ja em tocava tenir un descans, després de la meva aportació a l’Ajuntament i la Diputació. Ara em sento un ciutadà més d’apeu d’Alforja.

Quan vas entrar a l’Ajuntament l’any 1983, quin pressupost hi havia?

El primer pressupost fou de 10.696.361 pessetes i l’endeutament que hi havia era de 3.671.822 pts., i si s’agafa un període de deu anys de promig per amortitzar-lo ( que és el que s’acostuma a fer) venia a ser de 367.182 pts. l’any, això representava un endeutament del 3’67%.

Ara al sortir el 2007 quin pressupost hi ha?

Aquest any el pressupost ha estat de 199.641.600 pts., ( 1.200.000 euros ) a partir d’ara anirem fent-ho en pessetes i euros per a més comprensió, hem de tenir en compte que el 1983 no hi havia l’euro. L’endeutament d’aquest any és de 39.897.699 pts.( 241.075 euros ), que si continuem agafant el període de deu anys representa una amortització de 3.989.769 pts, (24.107 euros ) que vol dir un endeutament de 1’99%. La normativa de la Generalitat el màxim que autoritza a un ajuntament és un endeutament del 25%. Per tant si comparem el pressupost i els deutes de quan vaig accedir a l’alcaldia i el pressupost i els deutes actuals, podem arribar a la conclusió que comparativament el deute ara és menor. I si ho comparem amb els pobles veïns el nostre endeutament està dintre de la normalitat.

I el patrimoni que tenia l’Ajuntament d’Alforja el 1983?

L’inventari de 1983 fou de:

Import Actiu                   52.528.000 pts

Import passiu                  -3.671.822 pts.

Patrimoni Líquid Actiu    48.856.822   pts.

I el patrimoni municipal de 2007 ?

L’inventari de Bens Patrimonials de l’Ajuntament el 16-6-2007 era el següent:

Import Actiu                              4.380.427’27 euros                728.841.273      pts.

Import Passiu                            - 239.790’05 euros                - 39.897.699’80 pts.

Import Patrimoni Líquid           4.140.634’22 euros                688.943.573’20 pts.

 

En aquest patrimoni s’hi ha d’afegir que des del mes de gener d’enguany l’Ajuntament d’Alforja ha passat a ser propietari de 7 parcel·les de l’Urbanització “Horts d’en Serra” amb dret a edificar i de 2 parcel·les amb dret a poder fer-hi equipaments municipals que per la llei d’urbanisme li pertoquen, així doncs encara pujarà molt més la quantitat del patrimoni municipal el dia que es puguin quantificar el valor real d’aquestes parcel·les. No cal fer més comentaris, els números són prou eloqüents per veure el que ha augmentat el patrimoni municipal.

 Ara deixem els números i passem a l’altre problema que tenim en aquests moments que es l’aigua pel consum domèstic.

  Durant aquests anys d’Alcalde has viscut moments de preocupació per l’aigua del poble?

Sí, recordo que una de les primeres mesures que vam prendre va ser fer un nou dipòsit d’aigua de 1000m3 al damunt de l’ermita de Sant Antoni            ( només n’hi havia un de 300m3 ). Després d’uns anys quan es va fer el Polígon Industrial el dipòsit de l’aigua del Polígon el vàrem unir a la xarxa municipal per poder tenir més capacitat d’emmagatzematge d’aigua. A finals dels anys 80 quan hi havia el Joan Besora Savall de regidor, es varen fer dos pous més de reforç dels quals un encara està en servei, també es feren prospeccions per trobar més cabals d’aigua per la zona de la riera.

Amb tot això encara no n’hi ha prou. Es va pensar en altres solucions?

Al veure que la població d’Alforja anava augmentant i en previsió d’un futur que podia ser d’escassetat, a finals dels anys 90 ens posàrem en contacte amb altres pobles veïns que tenien problemes similars, per poder actuar conjuntament. Així fou com juntament amb: Les Borges del Camp, L’Aleixar, Vilaplana i Maspujols, vàrem iniciar un projecte que hauria servit per estar 50 anys tranquils amb la qüestió de l’aigua.

Aquests cinc pobles tots de comú acord per solucionar el futur problema de l’aigua que podia venir en uns quants anys anàrem a la Diputació de Tarragona per fer els estudis pertinents a trobar una solució, després d’estudiar-ne algunes, arribarem a la conclusió que la més escaient era fer la portada d’aigua de l’Ebre ( que per cert ja arribava fins al terme de Maspujols ), l’aigua de l’Ebre s’hauria portat fins el cim dels Cabraïns, passant per la Roca Bruna i per gravetat hauria anat a tots cinc pobles. Amb aquesta solució també quedava resolt el futur problema que podien tenir les urbanitzacions de Portugal i Barqueres. Amb la Diputació de Tarragona férem l’estudi de l’avantprojecte per poder presentar-lo a la Generalitat de Catalunya, que ho va assumir com a seu.

I aquestes obres qui les havia de pagar?

Una vegada realitzat el projecte s’estudià la forma del finançament. Una part la pagarien entre els cinc pobles esmentats i per la resta en principi hi havia ajudes dels Fons de Cohesió Europeus. També s’estudià la manera de que la Generalitat hi participés per mitjà del Pla d’Obres i Serveis de Catalunya i finalment es confiava amb la participació de la Diputació de Tarragona. El pressupost era considerable, al voltant d’uns 800 milions de pessetes. La Generalitat ens va dir que el primer pas era demanar una quota mínima d’aigua del Transvasament de l’Ebre, vàrem fer la compra d’uns m3 d’aigua dels quals es propietari l’Ajuntament.

I perquè no es va continuar l’obra ?

Ja havíem fet la compra de l’aigua, teníem el projecte fet i només faltava fer el tràmit de l’aprovació final. Si el govern de la Generalitat de Catalunya de Jordi Pujol hagués durat mig any més, aquest projecte s’hauria realitzat, però en aquell moment va accedir al govern de la Generalitat el primer Tripartit i el projecte quedà parat totalment, més tard ens digueren que aquesta obra quedava descartada, perquè hi havia altres prioritats. En veure que aquesta proposta no podia tirar endavant, els de Les Borges del Camp demanaren a la Generalitat que els portés aigua del transvasament de l’Ebre des de Riudoms. Aleshores com alcalde vaig demanar a la Generalitat que també nosaltres volíem incorporar-nos en aquest nou projecte d’una futura portada d’aigües de l’Ebre a través de Les Borges del Camp fins a arribar a Alforja, els de Les Borges estaven d’acord de compartir les mateixes conduccions per portar l’aigua als dos municipis des de Riudoms. I així és tal com va quedar aquesta qüestió. Ara a veure que decideix la Generalitat de Catalunya.

A. Pujals