Reguerols

reguerolEl reguerols són construccions amb la mateixa finalitat que els albellons, l’evacuació de les aigües de la pluja si bé aquests són descoberts i més amples. De reguerols en trobarem en terrenys de forts pendents on l’aigua de la pluja pot baixar amb molta força i es fa necessari conduir-la per evitar que se’ns emporti la terra o els marges de pedra. Normalment s’aprofita l’espai entre dos marges que segueixen els curs del pendent o al costat del camí d’accés a les feixes.

Alguns cops era necessari conduir les aigües de la pluja en les parts baixes del terreny, especialment en aquells llocs on l’aigua, quan baixava, feia alguns tipus de tomb i si no estava ben conduïda podia sortir-se del torrent o de la rasa natural. En aquest casos es reforçava el lloc amb pedres.