::Inici >QUI SOM? >TREBALLA AMB NOSALTRES

TREBALLA AMB NOSALTRES

.

BENVINGUT AL DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS
DINOS En clickar la imtge desenvolupa el test d'orientació laboral i adreça el resultat en pdf a recursos humans-> tarracossim@sefed.es a la atenció dels formadors.

condicions de la empresa


promoció

      REQUISITS

·         Fotocòpia del DNI

·         Currículum Vitae

·         Carta de presentació amb els motius
·        
Estar en situació d'atur

       RECOMANABLE

 Tenir pràctica d’informàtica a nivell d’usuari, i formació i/o experiència d’administratiu

       - Assabentar-se del programa http://webfacil.tinet.cat/trcsas        

       - Enllestir les lliçons de www.cursomeca.com

       - Usuari del nivell B de http://salc.upf.edu/

       - Usuari curs bàsic gratuït http://www.mansioningles.com/Es necessita el compromís de les persones  per poder oferir un lloc atractiu per a treballar, a traves de programes de gestió del talent, igualtat, d'oportunitats de desenvolupament professional.

Si vols conèixer la teva vocació professional més adecuada per a tu; Es molt fácil, tan sols has de cumplimentar aquest qüestionari:

http://www.oficinatreball.net/sextant/ST?LANGUAGE=CA&CNMACTION=showIntro

El programa està dirigit a persones:
COMPETÈNCIA PROFESSIONAL

  • amb titulació universitària o formació professional, que vulguin adquirir experiència
  • que vulguin acreditar les seves capacitats a l'àmbit administratiu
  • que vulguin reconduir la seva trajectòria laboral cap a l'administració en les empreses
  • que vulguin ampliar els seus coneixements i la pràctica en diferents àrees de l'àmbit administratiu
  • amb experiència com administratius/ves i sense formació específica
  • reciclatge i perfeccionament

 

Si la teva vocació professional  és l'administrativa i tens el perfil de les persones anteriors, imprimeix i omple aquest full d’inscripció, i concreta la teva entrevista al tel:
 977 22 66 94

 

Combinació de recursos que permet actuar amb competència davant de situacio    laborals de diversa complexitat.

Conjunt de coneixements, habilitats i actituds verificables que s'apliquen a l'execució d'una funció productiva en un context laboral determinat.COMPETÈNCIA PROFESSIONAL TRANSVERSAL

Conjunt d'habilitats, capacitats i actituds que pertanyen al subjecte, a més de tot el bagatge personal i cultural que la persona acumula en la seva experiència vital, que haurà de mobilitzar per actuar de manera competent en situacions laborals de certa complexitat.

·     Adaptació al context laboral: ser flexible en la realització de les tasques encomanades, tenir disponibilitat horària i geogràfica. Ser constant i puntual.

·     Adaptació personal: la facilitat de situar-se en el lloc de treball, identificar i adaptar-se a l'estructura i al funcionament de l'empresa.

·     Autoconeixement: és el nivell de coneixement de les capacitats pròpies, dels límits i de l'acceptació d'aquests, així com la confiança en les capacitats personals.

·     Autocontrol: té a veure amb el fet de mantenir la calma davant dels problemes a la feina. Té en compte la capacitat de tenir unes relacions profitoses amb els companys i les companyes de feina, separar els conflictes personals dels laborals, dominar l'expressió de sentiments, ser una persona positiva i tenir paciència.

·     Autonomia: ser responsable de la pròpia feina i realitzar les tasques assignades de forma autònoma.

·     Capacitat física: resistència física, força i agilitat necessàries per dur a terme tasques que requereixin un nivell d'esforç físic per damunt de la mitjana. Fer-ho amb rapidesa, seguretat i precisió.

·     Capacitat resolutiva: habilitat de resoldre problemes, situacions i dificultats relacionades amb les tasques assignades, i fer-ho amb sentit comú i rapidesa, sobretot davant d'imprevistos.

·     Gestió de sentiments: habilitat per conèixer i afrontar tant els estats d'ànim propis com els dels companys i companyes de feina o persones clientes/usuàries. Tractar les altres persones segons ho necessitin per aconseguir comunicar-s'hi i entendre la situació personal de cadascuna.

·     Iniciativa: capacitat d'iniciar tasques i procediments sense consignes externes. Tenir visió emprenedora.

·     Interpretar i transferir informació: el nivell de rapidesa i precisió en la comunicació d'idees, indicacions, missatges, juntament amb la capacitat d'escoltar.

·     Motivació cap al treball: s'explica amb el grau d'implicació en la feina, la responsabilització en les tasques assignades i la motivació per aprendre.

·     Saber relacionar-se: saber tractar els altres, ser sociable i estar obert/a a les relacions socials i personals en una societat diversa.

·     Treball en equip: treballar amb els companys i les companyes de feina per a uns objectius comuns, tenir visió de conjunt per a les tasques, cooperar i mantenir una bona relació amb les persones integrants de l'equip. Inclou saber coordinar la feina dels companys i de les companyes de feina.INTERÈS PROFESSIONAL

Tota aquella activitat que ens atreu professionalment, en la qual volem exercir una ocupació o aquella que ens és útil i volem emprar en el nostre lloc de treball.TRETS DE PERSONALITAT

Les característiques psicològiques que s'expressen en les nostres actituds, emocions o comportaments individuals i socials.

·     Adaptabilitat: capacitat d'ajustar els pensaments i les actituds donada una situació concreta.

o  Una adaptabilitat alta explica un perfil de persona amb gran facilitat per entendre i reaccionar de forma adaptada a situacions canviants o inesperades.

o  Una adaptabilitat baixa mostra un reduït marge de canvi dels pensaments i actituds personals. Dificultats per adaptar-se als canvis.

·     Ansietat: nivell d'inquietud i d'inseguretat personal, acompanyada de tensió interna i por als esdeveniments futurs.

o  Una ansietat alta indica persones amb poca resistència a la incertesa i amb gran afectació emocional. Sol anar acompanyada d'un estat general d'alerta davant les circumstàncies externes.

o  Una ansietat baixa s'explica com un nivell de seguretat personal alt i una tensió emocional baixa. Es poden afrontar situacions tenses amb calma suficient i capacitat de raonament intacta.

·     Astúcia: capacitat de sofisticació, de comprensió de situacions complexes o poc clares.

o  Una astúcia alta presenta, per norma general, una persona experimentada i perspicaç. És capaç de raonar situacions complexes i manipular-les o bé adaptar-les per al seu profit.

o  Una astúcia baixa presenta, per norma general, una persona senzilla i confiada. Solen presentar un baix grau de sofisticació i refinament, però es mostren espontànies i naturals davant de les situacions més compromeses o difícils. No intenten manipular l'estat de les coses.

·     Creativitat: capacitat de crear, inventar, dissenyar o explicar coses noves.

o  Una creativitat alta mostra un perfil que genera idees noves constantment, moltes d'aquestes possiblement poc ortodoxes i improvisades. Aquestes persones solen concebre el món sota una visió diferent i personal. Solen cercar la bellesa, la innovació i l'expressió artística de les seves emocions a través de les tasques diàries.

o  Una creativitat baixa mostra un perfil de persones que tendeixen a veure el món que les envolta tal com els ve donat, i se senten incòmodes davant de la improvisació. Poden tenir interès per l'art, però de forma més analítica i distant.

·     Dependència: grau de dependència d'altres persones per decidir, actuar, divertir-se, treballar, etc.

o  Una dependència alta indica persones que depenen de l'aprovació social i que tendeixen a seguir les normes del grup i eviten prendre decisions pel seu compte. Això no vol dir que no tinguin criteri, sinó que necessiten els altres per realitzar activitats.

o  Una dependència baixa indica persones acostumades a seguir el seu propi camí de forma independent i decidir sense esperar els altres. Això no implica necessàriament ésser dominant, senzillament no els fa falta el suport ni l'assentiment extern.

·     Dominància: voluntat d'imposar les idees pròpies i d'aplicar l'autoritat.

o  Una dominància alta indica persones segures de si mateixes, tendeixen a imposar la seva autoritat o els seus principis sempre que poden. Sol anar associada a certs trets d'independència.

o  Una dominància baixa indica persones més aviat poc conflictives, que es conformen i accepten de bon grat l'autoritat establerta pels altres.

·     Extraversió: tendència a explicar, mostrar tant les idees com els sentiments propis i fer-los públics. També té a veure amb les ganes de relacionar-se amb altres persones i compartir vivències.

·     Introversió: tendència a reservar-se, tant les idees com els sentiments, solen mostrar força dificultat en fer-los públics. Incomoditat i/o dificultat a l'hora d'establir les relacions amb els altres, especialment les noves.

·     Sensibilitat: facilitat per commoure's per les condicions internes o externes que afecten una persona: els estats d'ànim, les relacions personals i socials, les situacions viscudes, etc.

o  Una sensibilitat alta ens mostra una persona amb gran facilitat per deixar-se afectar o condicionar per les coses que viu i que sent. Solen presentar-se com a persones idealistes i somiadores.

o  Una sensibilitat baixa mostra una poca tendència a commoure's per les emocions, vivències o pensaments. Tendència a ser persones pràctiques i independents. Solen tenir punts de vista realistes i poc emotius.

·     Sociabilitat: tendència a l'establiment de relacions amb altres persones, a fer activitats en grup i/o estar en llocs on hi ha intercanvi personal i social.

o  Una sociabilitat alta indica persones que els atreuen les activitats grupals i gaudeixen en fer-les. Solen cercar l'oportunitat de parlar amb altres persones i no accepten gaire bé l'aïllament o la incomunicació.

o  Una sociabilitat baixa indica persones amb poc interès per les activitats que impliquin estar amb d'altres, fugen d'actes i reunions socials. Pot estar relacionat amb la solitud.OCUPACIÓ

Activitat professional remunerada, conjunt d'activitats que requereix un tipus de treball específic.
VALOR OCUPACIONAL

Els valors ocupacionals tenen a veure amb les nostres creences i idees. Són aquelles coses que esperem de la feina, que ens importen i les que ens produeixen satisfacció quan les aconseguim.

·     Altruisme/social: actuar en favor dels altres, amb una clara orientació cap a temes socials i de benestar.

·     Compensació, bon sou: cercar en l'ocupació una recompensa en la retribució o avantatges laborals. Preferir feines ben pagades, independentment dels riscos assumits, de l'esforç o la implicació personal que suposi fer-ho.

·     Confort, bones condicions de treball: treballar en un entorn saludable, no agressiu ni competitiu. Estar a gust durant la jornada laboral, amb un grau de comoditat semblant al de la llar personal.

·     Creativitat: crear, expressar-se a través de la feina. Innovar i suggerir altres vies diferents a les convencionals o establertes. Treballar en un entorn creatiu i motivador.

·     Disponibilitat de temps lliure: disposar de temps després de la jornada laboral, tenir accés a horaris flexibles i dies lliures per poder dur a terme els interessos personals i familiars propis.

·     Independència: poder decidir, actuar lliurement i treballar sense dependre del criteri o la supervisió d'altres, o sota normes poc flexibles. Sovint implica treballar sol o aïllat.

·     Meta/assoliment: marcar-se una fita i aconseguir-la. Superar els propis límits i els d'altres companys o competidors. Gaudir assolint metes noves, tenir afany de superació.

·     Poder i responsabilitat: poder decidir a la feina i assumir riscos. Responsabilitzar-se de tasques i proposar-se reptes de millora.

·     Promoció: treballar en una ocupació amb vista a ascendir en l'escala jeràrquica de l'empresa/organització. Superar-se, ascendir de categoria laboral.

·     Reconeixement social i prestigi: realitzar tasques amb repercussió mediàtica i/o social. Assolir renom a través de la feina, ésser conegut/da per la labor professional i tenir prestigi personal i laboral.

·     Relacions personals i socials: situar per davant d'altres consideracions el fet de poder relacionar-se durant la jornada laboral amb altres persones, companys i companyes, clients, alumnes, etc. No treballar sol/a ni aïllat/da.

·     Rutina (activitat rutinària): seguir unes pautes establertes de forma periòdica. Seguir uns hàbits laborals tant en l'horari com en les tasques. No variar gaire ni fer canvis bruscos.

·     Seguretat, estabilitat: optar per ocupacions estables i amb poca possibilitat de pèrdua del lloc de treball. No assumir riscos i valorar la conservació del treball per damunt d'altres consideracions.

·     Treball supervisat: valorar en l'ocupació el fet de tenir una guia clara, uns procediments establerts fent activitats ben definides i amb un superior jeràrquic. No tenir responsabilitats ni poder de decisió.

·     Varietat (activitat variada): fer tasques diverses durant la jornada laboral, tant en el contingut com en el lloc de realització, que no siguin repetitives ni excessivament programades. De vegades inclou viatjar dins l'horari laboral.

 
Tot el que et hauràs de desenvolupar en aquesta empresa: