::INICIA >TEMES >Climatologia

Climatologia

nuvols

La robinada de 1994 a Arbeca

Arbeca (les Garrigues) pertany geogràficament al Baix Urgell. Es situa al marge esquerra del riu Segre, a les acaballes de la Serralada Pre-litoral cap a Ponent. El seu clima, mediterrani continental sec, es caracteritza per una forta secada estival, dèficit hídric bona part de l’any i gran amplitud tèrmica on les temperatures són molt elevades als mesos d’estiu i baixes a l’hivern. La presència de boires n’és una de les seves característiques principals. La mitjana de precipitació, segons les dades de l’estació pluviomètrica d’Arbeca, ronda els 389 mm (2006). La precipitació que es concentra principalment a la tardor i en menor mesura a la primavera es reparteix de forma irregular al llarg de l’any.

Mapa xarxa fluvial d'Arbeca
Les aigües del terme municipal d’Arbeca són canalitzades per dos subconques hidrogràfiques que desemboquen al riu Segre a l’altura de Lleida. Els curs més important correspon al riu Corb que transcorre pel nord del terme municipal, dins la plana d’Urgell, avui en dia el llit natural del riu no existeix, aquest desapareix al terme municipal de Belianes, a causa dels diferents anivellaments del terreny i com a conseqüència del desenvolupament de l’agricultura. En segon terme destaca el Torrent de la Femosa, que transcorre pel sud del terme municipal i drena les aigües de les Garrigues orientals, la seva conca delimita la frontera geogràfica entre l’Urgell i les Garrigues. Finalment, cal assenyalar el barranc la Sèquia de la Moradilla que neix al terme municipal de Maldà. Transcorre pel centre del terme municipal i passa molt a prop de la vila. Es subsidiari  del riu Corb. Tots ells són cursos intermitents i d’ençà els últims períodes humits que no hi circula aigua superficial.

Els anys 1994, 1995 i 1996 donaren peu al període humit més important des de que es tenen dades pluviomètriques a la vila. La precipitació anual sobrepassà amb escreix la mitjana pluviomètrica, és per aquest motiu que durant aquests anys era fàcil trobar encara fils d’aigua circulant pels cursos fluvials abans esmentats. Aquest fet ve marcat principalment per episodis puntuals de pluges intenses, normals en el clima mediterrani marcat per la variabilitat, que s’anaren repetint al llarg d’aquests anys i que foren capaços de recarregar les capes freàtiques.

A finals del mes de juliol de 1994 s’enregistrà l’episodi més rellevant, una forta tempesta d'estiu feu baixar amb força tots els cursos fluvials del terme. S’obria així l’últim període humit de la vila d’Arbeca. La robinada, causà desperfectes als camps de conreu, danys materials al mobiliari urbà i propietats privades, deixà incomunicades certs vials i carreteres i desafortunadament una víctima mortal.

El vídeo posterior, de gran rellevància històrica pel municipi, recull les imatges d’aquest episodi. En ell s’aprecia la Sèquia de Moradilla, al seu pas pel municipi, com desguassa al Canal d'Urgell i més tard el riu Corb, al travessar primer la “carretera de Vilanova” (C-33 entre Flix i Bellpuig) i després el camí d’Arbeca a Mollerussa.
Resum meteorològic 07, Lleida

L'any 2007 ha estat una any normal pel que fa la temperatura, la mitjana anual de 15,1ºC ha estat 0,2ºC per sobre de la mitjana històrica (1941-2006). Malgrat això, el 28 d´agost s'assolí la temperatura més alta de l´any, 41ºC, essent record històric per un mes d´agost des de que es tenen dades a Lleida. D'altra banda, la temperatura més baixa de l´any, va ser el 18 de novembre amb 7,5ºC, que també significà un record històric mensual pel que fa la temperatura més baixa enregistrada un mes de novembre.

L'any 2007 fou molt sec. Amb 203 mm ha estat el cinquè any més sec de la sèrie històrica. Ens trobem en un període de sequera, de fet el més important des de la dècada dels anys 40. La mitjana de pluja anual dels anys 2005, 2006, 200 no supera els 300 mm. Tanmateix cal assenyalar que cap mes, en excepció de l'abril, sobrepassà la mitjana pluviomètrica mensual i que tan sols tres dies de l'any acumularen més de 10 mm de precipitació.

Finalment cal assenyalar que malgrat la tendència generalitzada de l'augment dels dies de boira, l'any 2007 es situa per sota de la mitjana (52 dies) amb 48 dies de boira, concentrats principalment el mes de gener.