Enllaços d'interès
GEPEC
::INICIA >TEMES >Territori

Territori

territoriL'energia eòlica a Catalunya

L'energia eòlica, realment el que necessitem?

" I després de creure tant, t'arribaren tots els dubtes" -RAIMON-

El problema dels parcs eòlics ja és un fenomen generalitzat a casa nostra. És evident de què es tracta d'una energia renovable i què per això cal potenciar-la en detriment d'altres més amenaçadores, tant per les persones com pel medi. Malauradament, el nostre fantàstic món capitalista ha de treure diners fins i tot de davall les pedres. L'excusa no és l'aposta per l'energia renovable sinó a veure qui s'ompla més la butxaca. Actualment, l'energia eòlica a Catalunya aporta menys de l'1% de l'energia que consumim. Si considerem l'abastació territorial actual dels parcs eòlics i les ampliacions futures, no val a despistars-se. El Pla de l'Energia, preveu que les energies renovables suposin per al 2015 l'11% de l'energia que consumim, quan ara és del 3.5%, dins d'aquest 11% l'energia eòlica tindria un pes del 25%, us imagineu quans parcs s'han de projectar per arribar a aquesta xifra?

A continuació s'exposen de manera global, els diferents impactes o problemàtiques que de la instal·lació de parcs eòlics s'en deriven:
  • IMPACTE AMBIENTAL: Els parcs eòlics esdevenen projectes industrials que repercuteixen negativament en el territori on s'ubiquen. La preparació i adeqüació del terreny per a la implantació de molinets transforma l'indret i les zones circumdants. Una central eòlica comporta: la instal·lació de molinets, la instal·lació de quilòmetres de línies elèctriques d'evacuació, de grans transformadors, d'instal·lacions de control i supervisió, l'obertura de grans vials que permetin el pas dels camions de gran tonatge que transportaran els diferents materials, l'anivellament dels terrenys, etc. Degradació dels espais naturals: independentment del valor natural del lloc on s'ubiquen, representa un amenaça per a la vegetació natual i fauna que hi habita signifcant una pèrdua de biodiversitat. Pèrdua de qualitat paisatgística: encara que l'impacte visual i paisatgístic sigui molt subjectiu en funció de cada territori i persones, és evident que existeix. L'alçada dels molinets i les aspes són considerables, i si tenim en compte que els parcs s'ubiquen a les carenes, l'afectació visual i paisatgística es molt més elevada en l'espai. Contaminació acústica: els aerogeneradors en funcionament generen soroll, encara que aquests siguin de baixa magnitud, són suficients per a molestar les activitats que fins aleshores s'estaven duent a terme en aquell indret (agricultura, turisme, silvicultura, etc). Contaminació atmosfèrica: la producció d'energia eòlica és neta, però cal tenir en compte els processos de manteniment del parc, això genera una major concurrència de l'home en aquest espais. L'accessibilitat acostuma a ser difícil i costosa donada la seva localització, el personal de manteniment es veu obligat a realitzar els viatges al seu lloc de treball en vehicle
  • ESPECULACIÓ ECONÒMICA: Les empreses instal·ladores i com totes les empreses van a lo que van, però és vergonyós de la manera que ho fan. Es tracta de vendre gat per llebre i fer dels diners el condicionant principal per aconseguir els seus propòsits. Els autèntics beneficiaris són els particulars de les explotacions o superfície forestal, aquests veuen ingressar una quantitat de diners que els deixa escèptics davant els interessos col·lectius. Les promeses d'ingressos anuals pels ajuntaments acaben sent quantitats inferiors a les acordades. La generació de llocs de treball és mínima i rarament contracten a la població local. És una utopia que la insta·lació de parcs eòlics signifiqui una font de desenvolupament local, només ho és per a uns pocs. Cal que per a què uns visquin bé la majoria s'hagin de fer fotre?
  • PÈRDUA DE VALORS IDENTITARIS: El paisatge és el reflex de l'evolució i adaptació al medi per part de l'home. El lligam entre home i natura s'ha vist històricament harmonitzat mitjançant el desenvolupament de l'agricultura. Tot plegat ha configurat uns espais on la gent s'identifica, valora i estima. Cal tenir present que un dels principals recursos a desenvolupar a la Catalunya rural és el paisatge, sobretot des del punt de vista turístic, però també com a via de promoció i identificació de la producció artesanal (productes agraris o d'artesania -DO-) i per a definir i caracteritzar Catalunya. Però aquí vull deixar constància un aspecte que considero cabdal i no poc important per a rebutjar la projecció dels parcs, són els sentiments de les persones. Aquells indrets, que la població s'identifica i respecta queden ara ocupats per gegants que roden, desvirtuant l'essència del territori i malmentent espais que poc tenen a veure amb el passat.

Amb tot, cal deixar constància de què el model de desenvolupament català de l'energia eòlica s'ha de dur a terme molt detingudament i que la implantació dels parcs eòlics no és aquella solució que a priori sembla. Està clar que hi ha una creixent demanda d'energia, però la eòlica tan sols representa un pedaç per a satisfer la demanda actual. La producció d'energia eòlica és molt reduïda i per a satisfer tota la demanda caldria ficar espantaocells a tot el territori català, us imagineu molinets al capdamunt de la Serra de Montserrat, o dels Encantats?... de ben segur que si les empreses en podessin instal·lar ho farien independentment de la seva simbologia. No perquè sigui una energia renovable hagi de ser una bona solució. El coneixement dels seus impactes, repercussions territorials, paisatgístiques, ecològiques, identitàries, s'han de posar sobre la taula i determinar, si cal o no, la instal·lació de parcs eòlics en un espai concret. Això és una tasca molt difícil, sobretot quan s'interposen interessos tan privats com públics. Però la divulgació d'informació ha de servir per a conscienciar a la població i per a què aquesta tingui prous arguments i prouta força per a paralitzar projectes o donar alternatives de desenvolupament de les energies renovables. Els interessos econòmics sempre es superposaran als altres i aquests van de la mà de la política. Recordarem el mapa eòlic de les passades legislatures i el seu favoritisme i simpatia vers les empreses instal·ladores. Cada cop pren més importància la implicació i participació local en la gestió i desenvolupament del territori. Un exemple en fou la constitució del Parc Natural del Montsant quan es veia amenaçat per la intrusió eòlica.