::Inici >Pressupostos

Pressupostos

INGRESSOS
PRESSUPOST 2007
PRESSUPOST 2007
PRESSUPOST 2008
 
 (Prorogat 2005)
 
 
1 Impostos directes
582.896’64
766.599`00
917.700'00
2 Impostos indirectes
451.440’00
663.849'09
540.000'00
3 Taxes i altres ingressos
304.079’39
420.139'05
480.598'29
4 Transferències corrents
701.391’90
891.902'00
1.254.020'00
5 Ingressos patrimonials
17.419’08
30.000'00
25.000'00
6 Alienació inversions reals
2.025.850’90
0'00
626.400'00
7 Transferències de capital
784.842’40
0'00
2.143.415'97
8 Actius financers
0
0
0
9 Passius financers          
0
0
0
TOTALS
4.867.920’31
2.772.489'14
5.987.134'26
 
 
 
 
DESPESES
PRESSUPOST 2007
PRESSUPOST 2007
PRESSUPOST 2008
 
(Prorogat 2005)
 
 
1 Remuneracions personal
897.698’64
1.210.570'04
1.412.562'04
2 Compra de béns i serveis
1.461.811’95
1.282.512'65
1.429.512'65
3 Despeses financeres     
11.000’00
7.000'00
5.000'00
4 Transferències corrents
51.800’06
95.527'00
110.000'00
6 Inversions reals
2.430.584’36
8.005'06
3.015.034'27
7 Transferències de capital
0
0
0
8 Actius financers
0
0
0
9 Passius financers
15.025’30
15.025’30
15.025’30
TOTALS
4.867.920’31
2.618.640'50
5.987.134'26


Modificacions de crèdit 2008:(dades extretes del butlletí oficial de la provincia de Tarragona)
Modificació de crèdit núm. 1/2008

2008/3914
– AJUNTAMENT DELS PALLARESOS - BOP 84 - 10 d'Abril 2008 
Anunci
En data 13 de març de 2008, Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari núm. 1/2008, finançat mitjançant el romanent de Tresoreria per a despeses generals, el qual s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP de Tarragona, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació. En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.
Els Pallaresos, 26 de març de 2008. --- L'alcaldessa, Ana Maria Ramos Castro.

Compte General 2007:(dades extretes del butlletí oficial de la provincia de Tarragona)

2008/3437 – AJUNTAMENT DELS PALLARESOS - BOP - 74 - 29 de març 2008
Edicte
Atès el compte general de l'Ajuntament dels Pallaresos corresponent a l'exercici 2007, juntament amb tots els seus justificants i el dictamen emès per la Comissió Especial de Comptes, que resten exposats al públic a la Secretaria de l'Ajuntament per un termini de quinze dies hàbils. Durant aquest termini i vuit dies més, les persones interessades hi poden formular les objeccions i observacions que considerin oportunes.

Els Pallaresos, 12 de març de 2008. --- L'alcaldessa, Ana Maria Ramos Castro.


Modificacions de crèdit 2007:(dades extretes del butlletí oficial de la provincia de Tarragona)

Modificació de crèdit núm. 1/2007

2007/14811 - AJUNTAMENT DELS PALLARESOS BOP 292 (primer fascicle) 19.12.2007
Edicte
L'Alcaldia per decret de data 4 de desembre de 2007, ha aprovat l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2007, dins del pressupost ordinari vigent, per mitjà de transferència de crèdit, i l'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils, durant el qual s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.
En el supòsit que no se'n presentin, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.

Els Pallaresos, 4 de desembre de 2007. --- L'alcaldessa, Ana Maria Ramos Castro.


Modificacions de crèdit 2006:(dades extretes del butlletí oficial de la provincia de Tarragona)

Modificació núm.1/2006:

2006/9353 - AJUNTAMENT DELS PALLARESOS BOP 188 14-08-2006
Anunci
Aquest Ajuntament en sessió de data 27 de juliol de 2006, ha aprovat l'expedient de modificació de crèdit, dins del pressupost ordinari vigent, per mitjà de transferència de crèdit, i l'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils, durant el qual s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.
En el supòsit que no se'n presentin, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.
Els Pallaresos, 1 d'agost de 2006. ---- L'alcalde, Julià Oller Rubio
  

2006/10947 - AJUNTAMENT DELS PALLARESOS BOP 228 04-10-2006

Anunci
L'expedient de modificació de crèdit, núm. 1/2006, exposat al públic, segons l'anunci publicat al BOP de Tarragona número 188, de data 14 d'agost de 2006, per mitjà de transferències, ha quedat definitivament aprovat en data 2 de setembre de 2006, perquè no s'hi han presentat reclamacions ni suggeriments.
La quantitat definitiva dels capítols modificats és la següent:
DESPESES Inicial Modificacions Definitiu
CAPÍTOL II Despeses i béns cor 1.015.444,26 -18.710,00 996.734,26
CAPÍTOL IV Transf. corrents 51.800,26 18.710,00 70.510,26
Contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.
Els Pallaresos, 18 de setembre de 2006. --- L-alcalde, Julià Oller Rubio.
 


Modificacions de crèdit 2005:(dades extretes del butlletí oficial de la provincia de Tarragona) 

Modificació núm.1/2005:

2005/11331 - AJUNTAMENT DELS PALLARESOS BOP 246 26-10-2005
Anunci
S'ha instruït l'expedient núm. 1/05. de l'any 2005, per donar de baixa obligacions reconegudes pendents de pagament integrades en l'agrupació de pressupostos tancats. Aquest Ajuntament, d'acord amb l'article 84 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, l'exposa durant el termini de quinze dies hàbils comptats a partir del següent al de la publicació d'aquest anunci; durant aquest termini els interessats podran formular les al·legacions i presentar els documents i les justificacions que estimin pertinents.
La consulta es podrà efectuar a la seu d'aquest Ajuntament de dilluns a divendres de 9 a 13 hores.
Relació de les baixes d'obligacions reconegudes:
Assentament Partida Explicació Import
7 2002 6231 CFB CODES liquidació EB - J.Imperi 0,01
9 2002 6231 Liquidació EB - J Imperi 4.191,65
12 2002 22700 Tecmed f 2576 set 4.034,40
14 2002 21000 Cornejo Liquidació obra C. Mas Frare 1 3.273,24
Total baixes obligacions reconegudes d'exercicis tancats 11.499,30
Les referides baixes son per liquidació de les obres ja executades, per baixes en l'adjudicació o liquidacions.
Els Pallaresos, 17 d'octubre de 2005. --- L-alcalde, Julià Oller Rubio.

Modificació núm.2/2005:

2005/8607 - AJUNTAMENT DELS PALLARESOS BOP 185 11-08-2005

Anunci
En data 27 de juliol de 2005, el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari núm. 2/2005, finançat mitjançant majors i/o nous ingressos recaptats, del pressupost vigent de la corporació, el qual s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP de Tarragona, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.
Els Pallaresos, 28 de juliol de 2005. --- L-alcalde, Julià Oller Rubio.

2005/11330 - AJUNTAMENT DELS PALLARESOS BOP 246 26-10-2005
Anunci
L'expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 2/05, finançat mitjançant majors i/o nous ingressos recaptats, del pressupost vigent de la corporació, s'ha publicat al BOP de Tarragona número 185, del dia 11 d'agost de 2005, i no s'hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment. L'expedient ha quedat definitivament aprovat en data 31 d'agost de 2005, i es fan públics els capítols modificats. La quantitat definitiva dels capítols és la següent:
Despeses Inicial Modificacions Definitiu
Capítol 6 2.430.584,36 1.017.487,97 3.448.072,33
Contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.
Els Pallaresos, 12 de setembre de 2005. --- L'alcalde, Julià Oller Rubio.

Modificació núm.3/2005:

2005/13570 - AJUNTAMENT DELS PALLARESOS BOP 287 16-12-2005
Anunci
En data 1 de desembre de 2005, el Ple de l'Ajuntament va aprovar provisionalment l'expedient de suplement de crèdit núm. 3/2005, finançat mitjançant majors i/o nous ingressos recaptats, del pressupost vigent de la corporació, el qual s'exposa al públic a la Secretaria de l'Ajuntament, en el termini de quinze dies hàbils des de la publicació al BOP de Tarragona, durant els quals s'admetran reclamacions davant d'aquesta corporació.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l'acord inicial esdevindrà definitiu, sense necessitat d'un acord posterior.
Els Pallaresos, 5 de desembre de 2005. --- L-alcalde acctal., Jaime Vidal Guiamet.

2006/1728 - AJUNTAMENT DELS PALLARESOS BOP 40 17-02-2006
Anunci
L'expedient de suplement de crèdit número 3/05, finançat mitjançant majors i/o nous ingressos recaptats, del pressupost vigent de la corporació, s'ha publicat al BOP de Tarragona número 287, del dia 16 de desembre de 2005, i no s'hi ha presentat cap reclamació ni cap suggeriment. L'expedient ha quedat definitivament aprovat en data 5 de gener de 2006 i es fan públics els capítols modificats. La quantitat definitiva dels capítols és la següent:
Despeses Inicial Modificacions Definitiu
Capítol 2 1.461.811,95 43.823,71 1.505.635,66
Capitol 4 51.800,06 7.000,00 58.800,06
Contra l'aprovació definitiva, les persones legitimades podran interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci.
Els Pallaresos, 20 de gener de 2006. --- L'alcalde, Julià Oller Rubio.

Ingres del Fons de Cooperacio Local de Catalunya per anys: 
  
ANY
IMPORT:
 
 
1995
9.560’14
1996
9.560’14
1997
9.560’14
1998
17.681,52
1999
18.010,57
2000
18.409,62
2001
19.001,69
2002
19.798,61
2003
20.745,55
2004
36.961,22
2005
56.505,63
2006
79.031,39