Construccions complementaries

armariAmb la construcció de les barraques hi ha relacionats altres elements que també cal destacar com ara els armaris a les parets, menjadores pels animals, espitlleres, parets paravents, bassots o cisternes per recollir l’aigua de la pluja, fumeres o els frescals (forats a ras de terra) per mantenir-hi fresca la beguda. Aquests frescals els podem trobar dins les barraques o fora en alguns marges.


L’art rural o popular també pot reflexar-se per via dels gravats a la pedra dels anys de construcció, inicials del propietari, dibuixos al•legòrics…