Tipologia de les voltes

La volta

falsa volta 2

La volta de pedra és el que més destaca de les barraques i cabanes. Era la part constructiva més complexa i calia una gran quantitat de pedra per construir-la. Per aguantar l’expansió del pes de tota aquella pedra que es col·locava en la volta feia falta que les parets aixecades i on havia de reposar la volta, fossin suficientment resistents, d’aquí les grans amplades (80 a 120 cm).

No totes les tècniques per construir voltes eren iguals. Les més habituals eren: la falsa volta, per les barraques i la mitja volta o volta de canó, per les cabanes.

La falsa volta sempre és circular i consisteix en l’aproximació de filades. Cada filada de pedres que es col·loca es va tancant cap el centre amb una petita inclinació cap a l’exterior per evacuar l’aigua. Si les pedres col·locades són planes i grans l’alçada de la cúpula no és massa prolongada, pel contrari quan les pedres són petites o de forma arrodonida la prolongació de la cúpula s’accentua arribant a alçades considerables. Per construir una volta amb aquesta tècnica no cal cap element de suport a l’interior, sí però, que alguns cops es construïa una segona paret a l’exterior com a bastida, especialment quan la cúpula era molt alta. En algunes falses voltes es pot contemplar que el tancament final de la cúpula està fet ficant pedres en forma de dovella o fent una petita mitja volta.

La mitja volta o volta de canó és la utilitzada en les cabanes de volta. Per construir-la fa falta una cintra[1] o omplir l’interior de la cabana amb rames i terra per aguantar les pedres de la volta fins que aquesta és tancada del tot, aleshores es buidava l’interior. Les filades d’aquest tipus de volta són independents. Podem dir que es tracta d’una volta amb molts arcs i que si cau una part l’altra es pot mantenir dreta.

En algunes barraques, potser les d’un estil constructiu més primitiu, podem contemplar un tipus de mitja volta feta amb la mateixa tècnica d’omplir la barraca amb rames i terra i amb les pedres col·locades verticalment en forma de clau.

Altres formes de cobrir algunes barraques són fer els sostres amb lloses soles o bé amb lloses i cabirons de fusta.[1] La cintra és un motlle de fusta usat per construir arcs o voltes.