::I N I C I >Pintors ( A / I )

Pintors ( A / I )

La pintura és una de les expressions artístiques humanes més antigues i una de les sis Belles Arts. Dins l'estètica o la teoria de l'art modernes la pintura és considerada com una categoria universal que comprèn totes les creacions artístiques fetes sobre superfícies. Una categoria aplicable a qualsevol tècnica o tipus de suport físic o material, incloent els suports o les tècniques efímeres així com els suports o les tècniques digitals.

portada


Les Proves de Moisès , Detall del fresc de Sandro Boticelli, pintat entre1481 / 82