::Inici >Manteniment

Manteniment

En el mòdul de manteniment enssenyem als alumnes a poder reparar petites averies als edificis i a les seves instal-lacions, realitzant traball senzills de construcció, electricitat, fontaneria, calefacció, fusteria, pintura, empaperat i jardineria, sense que els interrompi la utilizació de edifici ni els serveis i, en cas d'averies més importants, realitzar les primeres reparacions d'urgència fins que puguin ser resparades totalment.

El mòdul de manteniment està compost pels següents punts:


Mòdul 1. Manteniment Elèctric

Aprendre a realitzar el maneig i manteniment bàsic dels aparells de maniobra i protecció de la instal-lació elèctrica d’un edifici, dels quadres de comandament d’elevació d’aigua i d’ascensors; així com la substitució de làmpades i elements senzills de la instal-lació.


Mòdul 2. Manteniment de Fontaneria i Calefacció

Realitzar substitucions d’aixetes i aparells sanitaris senzills, així com localitzar i reparar avaries senilles en apareéis i canonades de les instal-lacions de fontaneria i calefacció.


Mòdul 3. Manteniment de Construcció

Realitzar el manteniment de construcció d’un edifici, reparant els desperfectes en els esquerdejats de ciment, en els guarnits de guix, en els revestiments i solats i, en general, en les feines sencilles que requereixin les reparacions efectuades en les instal-lacions dels edificis.


Mòdul 4. Manteniment de Fusteria

Estar capacitat per realitzar substitucions de portes, finestres, ornaments, vidres i panys senzills, així com les feines de manteniment feneral dels elements de festua dels edificis


Mòdul 5. Pintura i Empaperat

Aprendre a preparar i fer revestiments amb paper i acabats de tot tipus de pintures sobre qualsevol tipus de superfície, així com organitzar materials, mitjans i equips per executar correctament les feines en condicions de seguretat.


Mòdul 6. Manteniment de Jardineria

Estar capacitat per realitzar regs, petites podes, fertilizació, neteja i, en general, les feines de jardineria més habituals en el manteniment i conservació de jardins d'edificis