::Portada >» El nostre Director

» El nostre Director

Monsenyor Miquel Barbarà i Anglès

 

Benvolgut/benvolguda

En posar-te davant d’aquesta pàgina et voldria transmetre  la salutació més cordial de tots els cantors i cantores dels diferents Cors que formen la Schola Cantorum i de tots els músics, dones i homes, que configuren l’Orquestra.

 

Et voldria comunicar una mica de la il·lusió amb què animem les celebracions de la nostra estimada Catedral.

Amb aquestes pàgines t’invitem a participar de la nostra vida musical i de la nostra vida com a grup, ja que una coral i una orquestra en molts aspectes són com una escola de vida.

 Si, a més, encara no hi cantes o toques i ho vols fer, pots posar-te en contacte amb nosaltres i t’acollirem amb tot l’afecte.

Per tal que ens coneguis una mica més aquí hi trobaràs els nostres currículums.

Molt cordialment,

Miquel Barbarà i Anglès,

Director 

1.        DADES BÀSIQUES

 

Va néixer a Almoster (Tarragona) el dia 10 de juny de 1939. És fill de Miquel i de Rosa, difunts, pagesos.

El 1953 va ingressar al Seminari C. Pontifici de Tarragona, on va cur­sar humani­tats, filosofia i teologia. El 1961 va ser enviat a estudiar a la Pontifícia Universitat Gre­goriana de Roma, resident al Col·legi Espanyol. Va estar a Roma fins al 1967; hi va ser durant tota la celebració del Concili Vaticà II. A la mateixa ciutat va ser ordenat de diaca (19/III/63) pel carde­nal Albareda, i va ser ordenat de prevere a Almoster (15/VIII/63) pel carde­nal de Arriba y Castro.

Ha estat nomenat fill adoptiu de la Ciutat de Tarragona el dia 9 de setembre de 2005. L’Ajuntament d’Almoster l’ha  nomenat  fill predilecte i  li ha dedicat una plaça del poble.

 

2.        ESTUDIS I TÍTOLS

 

És llicenciat en Teologia (1964) per la Pontifícia Universitat Gregoria­na de Roma.

Llicenciat en Ciències Socials (1967) per la mateixa Universitat.

I llicenciat en Sociologia (1985) per la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia, Secció Sociologia, de la Universitat Complutense de Madrid.

Té estudis de Música: de piano i solfeig pel Conservatori de Tarrago­na i de Zarago­za, de composició amb el mestre F. Tàpies, Pvre., i cursos de direcció coral.

Té estudis de llengües estrangeres.

 

3.        PUBLICACIONS

 

Ha dirigit els següents estudis publicats: El Barri Antic de Tarrago­na (editat per l'Escola d'Assistents Socials i l'Ajuntament de Tarragona, 1980) i La Presó de Tarragona (editat per Justícia i Pau amb la col·laboració del Departament de Justícia de la Generali­tat de Catalunya, 1982).

És autor de l'estudi "Hecho religioso, Iglesia y nacionalismo en Catalu­nya", publicat a l'Informe FOESSA, Madrid, 1983, i fet amb la col·laboració de Ll. Aranda i M. Ll. Cisquella. Igualment és autor del llibre Fet religiós i Església en els mil anys de Cata­lunya publicat per Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Barcelona, 1989.

Va col·laborar en el llibre El cambio religioso en España, publicat per ISPA, Bar­celona, 1975.

També va col·laborar en el llibre Miscel·lània Dr. Ramon Torrella i Cas­cante amb un article sobre els antecedents del Concili Provincial Tarraco­nense, editat per l'Arque­bisbat de Tarragona, l'any 1993.

Ha col·laborat en l'estudi publicat per AIS/CROAS Totalisme i voraci­tat, una aproximació interdisciplinària al "fenomen sectari" a Catalunya, editat l'any 1994.

Ha publicat diferents articles, v.gr. sobre els organismes interdioce­sans de les diòce­sis catalanes, sobre el Concili Provincial Tarraconense i sobre soci­ologia i pastoral a Quaderns de Pastoral i a la revista Església de Tarrago­na, i dife­rents composicions musicals, v.gr. les editades per Gogistes de Tarragona, pel Cantoral de Missa Dominical del C.P.L. de Barcelona i altres.

Ha format part de la Comissió responsable de la publicació de la Miscel·lània Ar­quebisbe Pont i Gol, 1998.

És autor del llibre El procés de socialització i la formació religiosa en la societat i en l’Església, lliçó inaugural del 2002-2003 i edició de l’Institut Superior de Ciències Religioses Sant Fructuós de Tarragona i Arquebisbat de Tarragona.

És responsable i autor d’algunes adaptacions i melodies del llibre El Cant de Lloança, publicat pel Capítol de la Catedral de Tarragona i el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, 2008.

       És corresponsable de la publicació - i hi té moltes peces musicals -   del llibre “Cantem la litúrgia”, editat pels Amics de la Catedral de Tarragona i el Centre de Pastoral Litúrgica de Barcelona, el gener de 2010.

    És un dels músics que figuren al llibre Músics de Tarragona  (cfr. n. 6: activitats musicals).

     L’Arquebisbat (2010) li ha dedicat una “Miscel·lània Mn. Miquel Barbarà Anglès”Aportació a la història de l’Arxidiòcesi entre dos postconcilis 1969-2009, preparada per Mn. Joaquim Claver, que és l’autor de tres apèndix molt interessants.

     Per Sant  Jordi del 2012 l’Editorial Claret li ha editat un llibre,  que és un manual de Sociologia del Fet Religiós, titulat “Doble mirada” Sobre el fet Religiós i l’Església”.

      Al 2014, l’editorial Silva ha publicat un llibre de la periodista Cinta S. Bellmunt, titulat “Petjades tarragonines a Catalunya. Vivència de M. Miquel Barbarà Anglès”.4.        ACTIVITATS ECLESIALS
      Professor del Seminari C. Pontifici de Tarragona del 1967 al 1973.

Vicari de la parròquia de Sant Sebastià, de la Canonja (1967-1971).

Director del Col·legi Menor Sant Pau de Tarragona el curs 1970-71.

Secretari general canceller de l'Arquebisbat de Tarragona del 1971 al 1984, durant tot el pontificat de l'arquebisbe Dr. Pont i Gol.

Secretari interdiocesà de les diòcesis de la Tarraconense per l'Assem­blea conjunta de bisbes i preveres, i membre de la 4a ponència ­(BAC, n. 328).

És membre del Consell Presbiteral des de l'any 1971 i en va ser elegit quatre vega­des secretari.

Va ser encarregat de les parròquies de Sant Martí de Maldà, de Rocafort de Vall­bona i de Nalec (1972-73).

És capellà de la comunitat i  de les Religioses Oblates de Tarragona des del 1974.

Va ser ponent del II Simpòsium de Cúries de la CEE organitzat per la Pontifícia Universitat de Salamanca sobre la Secretaria General Cancelleria en la Cúria renovada, el 1981, i a la reunió de vicaris episcopals, el 1992.

Va ser nomenat, per l'arquebisbe Dr. R. Torrella, vicari episcopal de Tarragona, l'Alt Camp i el Baix Penedès del 1984 al 1987, i delegat per a la Missió a Bibwe, Zaire.

Vicari episcopal de pastoral diocesana i vicari episcopal de Tarragona del 1987 al 1997.

Canonge amb la responsabilitat de la direcció de la música a la Cate­dral, el 1989, com a Mestre de Capella.

Membre del Col·legi de Consultors des del 1990.

L'any 1992 va ser nomenat secretari general adjunt del Concili Pro­vincial Tarraco­nense.

Vicari general de l'Arquebisbat de Tarragona des de l'any 1997, nomenat pel Sr. Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, fins al 2004.

Administrador Diocesà de l’Arxidiòcesi de Tarragona, del 19 de juliol al 19 de setembre de 2004, fins a la presa de possessió del nou Arquebisbe.

Nomenat Vicari General pel Sr. Arquebisbe, Dr. Jaume Pujol i Balcells, des del  setembre de 2004  fins al 31 de març de 2009.

 Nomenat Prefecte de la Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist de Tarragona i President de la Congregació de senyores de la Mare de Déu de la Soledat. I consiliari de l’Agrupació d’Associacions de Setmana  Santa de Tarragona.

Al juny de 2005 va fer la conferència a Montserrat de la celebració dels 10 anys del Concili Provincial Tarraconense, Testimonis del Déu vivent en la nostra societat, editada per Documents d’Església de Montserrat, Quaderns de Pastoral del Centre d’Estudis Pastorals de Barcelona i per la revista diocesana Església de Tarragona.

Va ser president de la Comissió Coordinadora de l’Any Jubilar dels Sants Fructuós, bisbe, Auguri i Eulogi, diaques,de Tarragona, 2008-2009.

És Director del Secretariat diocesà de Música Sacra des del 2006. i, com a tal, és membre de la Comissió Interdiocesana de Música de la Conferència Episcopal Tarraconense.

És Degà-President del Capítol de la Catedral de Tarragona, des del febrer de 2009.

Per ser Degà del Capítol ha estat nomenat membre del Consorci Sociosanitari i Social – en acabar com a President del mateix – de la Xarxa de l’Hospital de Sant i Santa Tecla de Tarragona.

És Delegat Episcopal per a les Associacions de Setmana Santa, des del novembre de 2009.

Des de l’any 2009 és membre del Patronat de l’Associació d’Amics del Bisbe Deig.

És consiliari dels Gogistes Tarragonins.

El dia 18 de novembre de 2009 el Papa Benet XVI l’ha nomenat Protonotari apostòlic supranumerari, a petició de l’Arquebisbe Metropolità de Tarragona, Jaume Pujol Balcells.

Des del maig de 2010 és membre del Patronat de la Fundació Vidal i Barraquer

Amb data 30 de juliol de 2010  ha estat nomenat  Director en funcions del Museu Diocesà de l’Arquebisbat de Tarragona.

 

5.        ACTIVITATS DOCENTS I  SOCIOLÒGIQUES

 

Professor del Seminari (ja esmentat) i professor de Sociologia a l'Es­cola d'Assis­tents Socials des del 1968. després Escola Universitària de Treball Social, adscrita a la Universitat Rovira i Virgili. Va ser l’últim director.

Professor de l'Escola de Teologia, Institut de Teologia, actualment Institut Superior de Ciències Religioses de Tarragona, des del comen­çament, 1970, fins al dia d’avui,  que ha passat a ésser-ne professor emèrit,  i pro­fessor a diferents col·legis, de BUP i d'FP. Ha fet classes a l'escola de Catequistes.

Va ser professor de Sociologia de la Religió a la Facultat de Teologia de Catalunya, des del 1984; després a la Facultat de Filosofia de la Univer­sitat Ramon Llull de Barcelo­na, al segon cicle, fins al 1994.

És un dels membres fundadors de l'Associació llatinoamericana d'experts en Cièn­cies Socials, sobre el fet religiós, a Mèxic el 1990.

És membre de la Conferència Internacional de Sociologia de les Religi­ons i formà part del Comitè Executiu. Va ser  membre de l'Associació Internacional de Sociologia.

Ha dirigit i dirigeix diferents estudis, monografies i investigacions de tipus sociolò­gic.

L'any 1993 va fer una ponència a la Universitat Catalana d'Estiu, a Prada de Con­flent (Qüestions de Vida Cristiana, n. 165).

Ha format part del jurat dels premis Tarragona Solidària, atorgats per la Diputació de Tarragona, 1998.

Ha donat un curs de Sociologia del Fet Religiós al Curs de Formació Monàstica de l’Orde del Císter, a Roma, al setembre de 2009.

 

6.        ACTIVITATS MUSICALS

 

Va ser mestre de capella del Seminari C. Pontifici de Tarragona i or­ganista al Col·legi Espanyol de Roma.

Ha participat en les activitats de la Schola Cantorum de Cant Gregorià de l'Obra Cultural de Santes Creus.

Va ser codirector del “Cor Al·leluia” de Tarragona i és un dels membres fundadors i primer director del Cor Mos Can­tars, especialitzat en música del Renaixement i amb el qual ha efectuat nombrosos concerts.

És també un dels membres fundadors i actual director de la Schola Cantorum i Orquestra dels Amics de la Catedral. Abans se li havia encarre­gat la direcció de la música en les principals celebracions de la Catedral, de la qual n'és mestre de capella. 

És autor de diferents composicions, la majoria de música religiosa, algunes publicades al Cantoral de Missa Dominical i/o al llibre esmentat Cantem la litúrgia.

Va formar part de la Junta de les Trobades d'Animadors de Cant a la Litúrgia, de Montserrat, i va ser vicepresident del Patronat de l'Obra Cultural Santes Creus, que tenia com a activitat principal l'organització de cicles de concerts de música clàssica i religiosa. Aquesta Fundació va ser substituïda per la Fundació Santes Creus de la qual va ser membre fins que va finalitzar la seva activitat.

El Secretariat diocesà de Música Sacra, que dirigeix, està fent una tasca de recuperació del patrimoni cultural musical en tot l’àmbit de l’Arxidiòcesi de Tarragona.

Com a Director del Secretariat és membre de la Comissió Interdiocesana de Litúrgia, en  la Secció de Música, de la Conferència Episcopal Tarraconense.

           És un dels músics que té la biografia al llibre Músics de Tarragona de Jordi Morant Clanxet. Barcelona: Editorial Escua, 2010.

 

*************************

 

Nota final: El seu currículum, més o menys extens, és publicat a:

  • Personalidades, de l'Editorial PIGMALION S.A., editat el 1984. Ma­drid.
  • 1000 Nombres en la Iglesia de España, de la Conferència Episco­pal Española. Madrid. 1987.
  • Llibre dels pregons 1979-1984, editat per l'Ajuntament de Tarra­gona. 1985.
  • Diccionari d'Història Eclesiàstica de Catalunya, volum I, A-C. 1998. Generalitat de Catalunya i Editorial Claret. Jordi Morant Clanxet, Músics de Tarragona. Barcelona: Escua, 2010.


TAC 12 entrevista a Mns. Miquel BARBARÀ:

 
.