Resultats

En aquests moments, finalitzat el procés de recollida d’informació sobre els aspectes objecte d’estudi i analitzades tant les dades objectives com les diferents visions subjectives a través del procés participatiu, es disposa d’un document de DIAGNOSI SOCIOAMBIENTAL DE MONTBLANC.

La Diagnosi socioambiental de Montblanc, doncs, és la suma de l’anàlisi tècnica objectiva i, alhora, la visió subjectiva, fruit de la participació ciutadana, que han servit per orientar el procés d’anàlisi i ampliar, matisar o replantejar les conclusions preliminars. Aquest document és una eina de treball per a la confecció del pla d’acció on es recullen els punts forts o aspectes més favorables del municipi, els quals cal potenciar, i els punts febles, tot allò menys favorable i que, per tant, cal millorar.

El resum de la diagnosi està disponible a l’apartat “Documents” d’aquest web.