::Inici >ESTATUTS DE LA XIP

ESTATUTS DE LA XIP

ESTATUTS DE L'ASSOCIACI”

 

XARXA D’INNOVACIÓ PEDAGÒGICA

 

ESTATUTS

 


Capítol I. La denominació, els fins i el domicili.
 
Article 1
 
Amb la denominació Xarxa d’Innovació Pedagògica (XIP) es constitueix aquesta associació, que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.
 
Article 2
 
Els fins de l’associació són:
 
1. Enriquir la visió que hom té de l'Educació des de diferents punts de vista i en diversos àmbits. El fet que molts de nosaltres procedim de diferents sectors professionals implicats en el mon de l'Educació i que la majoria som pares i mares amb fills a diferents etapes educatives (i com a tales membres de la comunitat educativa no com a professionals) ens ha de permetre impulsar una reflexió global del Sistema Educatiu i de l'Educació en el marc de la societat actual i de futur.
 
2. Treballar per a l'harmonització dels progressos en equitat i en excel·lència del sistema educatiu i de cadascun dels centres educatius.
 
3. Treballar per mantenir un flux més o menys constant d'aflorament públic d'idees, discurs i fonamentació per al desenvolupament dels principis i objectius de la llei d’Educació, tan pel que afecta l'activitat educativa com pel que afecta la seva organització i l'activitat de les administracions que la serveixen.
 
4. Crear opinió col·lectiva (en la societat en general, i en l’àmbit educatiu en particular) i alliberar-la dels apriorismes dels discursos tradicionals en matèria educativa.
 
5. Facilitar a les generacions "majoritàriament silencioses" del món educatiu referents nous i estimular aquestes generacions “majoritàriament silencioses" a deixar de ser-ho.
 
6. Impulsar grups de treball i organitzar debats, conferències i seminaris per mantenir un flux constant d’aflorament públic d’idees, discurs i fonamentació pel que fa als àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió, i a l’activitat de les administracions que els serveixen.
 
7. Ser presents als òrgans de participació previstos al sistema educatiu i vertebrar propostes i solucions a les necessitats i demandes educatives des de la proximitat.
 
8. Facilitar l’intercanvi d’experiències educatives i fomentar la recerca a l’àmbit pedagògic.
 
En queda exclòs tot ànim de lucre.
 
Article 3
 
1. El domicili de l’associació s’estableix al carrer de les Medes nº 8-10, 2n, 3ª, de Barcelona. Aquest domicili pot ser modificat per acord de la Junta Directiva.
 
2. L’àmbit d’actuació territorial és Catalunya.
 
Capítol II. Els membres de l’associació. Drets i Obligacions. Règim sancionador.
 
Article 4
 
1. Poden ser membres de l’associació totes aquelles persones majors d’edat amb interès per l’educació.
 
2. Per ser membre de l’associació cal demanar-ho, identificar-se amb els seus fins i ser admès per la Junta Directiva. Al moment de fer la sol·licitud, s’adquireix la condició de soci/a provisional.
 
3. La Junta Directiva prendrà una decisió sobre això en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en l’Assemblea més immediata.
 
4. Un cop la Junta Directiva hagi aprovat la sol·licitud, el soci provisional, passarà a tenir la condició de soci definitiu.
 
Article 5
 
Són drets dels membres de l’associació:

1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’Assemblea General.

2. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.

3. Participar en les activitats de l’associació.

4. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva disposició.

5. Elegir i ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.

6. Dimitir de qualsevol càrrec que ostenti a l’associació.

7. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.

8. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.

9. Exposar a la Junta Directiva i a l’Assemblea tot el que considerin que pugui contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç l’assoliment dels objectius.

10. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la Junta Directiva.

11. Ésser escoltat prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
 
Article 6
 
Són deures dels membres de l’associació:

1. Comprometre’s amb els fins de l’associació i participar activament per assolir-les.

2. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

3. Abonar la quota anual.

4. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
 
Article 7
 
Els socis podran ésser sancionats per l’incompliment de llurs obligacions estatutàries.
 
Segons sigui la gravetat de les infraccions les sancions corresponents poden anar des de una amonestació privada feta pel president fins a l’expulsió definitiva de l’associació.
 
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denuncia o comunicació. La Junta Directiva nomena un instructor, que tramita l’expedient sancionador, amb audiència prèvia del presumpte infractor. 
 
La decisió final, serà presa per la Junta Directiva i en cas que es determini.
 
L’expulsió de l’associat , aquest podrà recorre davant l’Assemblea General, que prendrà un acord definitiu.
 
La petició del recurs s’haurà de fer amb una antelació mínima d’un mes a la celebració de l’Assemblea General.
 
Article 8
 
Són causa de baixa a l’associació:
 
1. Que ho decideixi la persona interessada, que ho ha de comunicar per escrit a la Junta Directiva.
 
2. Per acord sancionador, segons s’estableix a l’article 7.
 
Capítol III. L’Assemblea General.
 
Article 9
 
1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
 
2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes que siguin competència de l’Assemblea.
 
3. Tots els membres de l’associació quedaran subjectes als acords de l’ Assemblea General.
 
Article10
 
L’Assemblea General té les facultats següents:
 
a) Modificar els estatuts de l’associació.
 
b) Elegir i cessar els membres de la junta directiva.
 
c) Acordar la dissolució de l’associació.
 
d) Incorporar-se a altres associacions o separar-se’n.
 
e) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals de l’associació. 
 
f) Resoldre els recursos dels associats sancionats amb l’expulsió de l’associació, ja sigui temporal o definitiva.
 
g) Establir l’import de la quota anual que hauran de pagar els associats.
 
h) Conèixer les altes i baixes dels associats.
 
Les Assemblees Generals tractaran també totes les qüestions que la Junta Directiva o el President/a incloguin en l’ordre de la sessió.
 
Article 11
 
1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària un cop a l’any.
 
2. L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari, a requeriment de la Junta Directiva o quan ho sol·liciti un mínim de dos terços del numero total d’associats. En aquest últim cas, es convocarà dins un termini de dos mesos des de que es presenti la sol·licitud a la Junta Directiva.
 
Article 12
 
1. La convocatòria de les assemblees generals, tant les ordinàries com les extraordinàries, es faran per correu electrònic. Hi constaran com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 
2. La convocatòria s’ha de comunicar amb una antelació mínima de 10 dies a la data de la reunió.
 
3. Un mínim d’un 10% d’associats pot sol·licitar a la Junta directiva la inclusió a l’ordre del dia d’un o més assumptes a tractar.
 
4. L’assemblea es constitueix sigui quin sigui el número d’associats presents.
 
5. Les reunions de l’Assemblea General, les presidirà el President de l’associació . Si no hi és el substituiran , successivament, el vice-president o el vocal de més edat de la Junta. Actuarà com a secretari qui ocupi aquest càrrec a la Junta.
 
6. El secretari redactarà l’acta de cada reunió, on farà constar els noms de les persones assistents, un extracte de les deliberacions, els resultats de les votacions i els acords que s’hagin adoptat.
 
7. Al començament de cada reunió de l’Assemblea General, es llegirà l’acta de la sessió anterior a fi que s’aprovi o se esmeni. L’acta de la reunió anterior s’enviarà annexa a la convocatòria.
 
Article 13
 
1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’associació.
 
2. Els acords es prendran per majoria simple dels vots dels presents. Per al còmput de la majoria no es tindran en compte les abstencions o qualsevol altra manifestació de voluntat que no sigui concretament favorable o desfavorable a la proporció que se sotmeti a votació, les quals es restaran de la base de vots emesos per deduir-ne la majoria.
 
Capítol IV. La Junta Directiva.
 
Article 14
 
1. La Junta Directiva està formada pel president/a, el vice-president/a, el secretari/a, el tresorer/a, el coordinador/a i tres vocals.
 
2. L’elecció dels membres   de la Junta Directiva, que han de ser associats, es farà per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari sortint, amb el vist i plau del president sortint, i s’han de comunicar al Registre d’associacions.
 
4. L’exercici del càrrec serà gratuït.
 
5. Els candidats hauran de ser presentats per un mínim de 10 socis i hauran de tenir una antiguitat d’un any a l’associació.
 
Article 15
 
1. Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de tres anys.
 
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat podrà esdevenir-se per:
 
a) Dimissió voluntària presentada per escrit .
b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec.
c) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que estableix l’article 8.
 
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc, mentrestant, un membre de l’associació, elegit per la Junta Directiva, pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
 
Article 16
 
La Junta Directiva té les facultats següents:
 
a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més amplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.
 
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant els organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar recursos pertinents.
 
c) Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’associació.
 
d) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.
 
e) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
 
f) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
 
g) Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.
 
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb normalitat.
 
i) Establir els grups de treball que calguin, per aconseguir de la manera més eficaç i eficient els fins de l’associació , i autoritzar els actes que aquests projectin realitzar.
 
j) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones pe aconseguir subvencions.
 
Article 17
 
1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel President/a, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin.
 
2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el President/a o bé si ho sol·licita dues terceres parts dels membres que la composen.
 
Article 18
 
1. La Junta Directiva quedarà constituïda vàlidament si ha estat amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
 
2. La Junta Directiva prendrà els acords per majoria simple de vots dels assistents.
 
3. Els membre de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, podran excusar-se’n l’assistència del president o de les persones que el substitueixin hi serà sempre necessària.
 
Article 19
 
1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços dels seus membres.
 
2. També podrà nomenar , amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir la funció que la Junta els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
 
Article 20
 
1. Els acords de la Junta Directiva es faran constar al llibre d’actes. En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, es llegirà l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o rectifiqui, si és procedent.
 
CAPÍTOL V. El president/a, i el vice-president/a de l’associació.
 
Article 21
 
1. El President/a de l’associació també serà president/a de la Junta Directiva.
 
2. Són pròpies del president/a les funcions següents:
 
a) La direcció i representació legal de l’associació.
   
b) La presidència i direcció dels debats , tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva.
   
c) Emetre un vot de qualitat decisori en casos d’empat.
   
d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.
   
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari/a de l’associació.
   
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i les que li deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.
 
g) Prendre les decisions necessàries en cas d’urgència , de les quals haurà de donar    compte a la primera reunió que celebri la Junta Directiva.
 
3. El president serà substituït, en cas d’absència, pel vice-president/a o el vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.
 
CAPÍTOL VI. El tresorer/a i el secretari/a.
 
Article 22
 
1. El tresorer/a tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Portarà un llibre de caixa. Signarà els document de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran de ser visades pel president/a. Ingressarà el que sobri en dipòsits oberts en establiments bancaris.
 
Article 23
 
1. El secretari/a ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.
 
2. Redactar la memòria anual d’activitats.
 
CAPÍTOL VII. El coordinador/a.
 
Article 24
 
1. El coordinador/a tindrà com a funció dur a terme la coordinació d’activitats de l’associació i la dels seus membres.
 
CAPÍTOL VIII. Règim econòmic.
 
Article 25
 
Aquesta associació no té un patrimoni fundacional.
 
Article 26
 
Els recursos econòmics de l’associació es nodriran de :
 
a) Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres.
 
b) Les subvencions oficials o particulars.
 
c) Les donacions, herències o legats.
 
d) Les rendes de patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se.
 
Article 27
 
L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural i quedarà tancat el 31 de desembre.
 
Article 28
 
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments bancaris, hi figuraran les signatures del president, el tresorer i el secretari.
 
Per poder disposar dels fons seran necessàries almenys dos firmes, una de les quals ha de ser la del president.
 
CAPÍTOL IX. Dissolució.
 
Article 29.
 
1. L’associació podrà ser dissolta si ho acorda l’Assemblea general , convocada amb caràcter extraordinari expressament per aquest fi.
 
2. La dissolució s’efectuarà amb el vot favorable de les tres quartes parts dels socis assistents.
 
3. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels bens i drets de l’associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 
4. L’Assemblea General està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 
5. Els membre de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat quedarà limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
 
6. El romanent net que resulti de la liquidació es lliurarà a una organització benèfica que tingui finalitats educatives.
 
7. Les funcions de liquidació i execució dels acords a que fan referència els números anteriors d’aquest mateix article seran competència de la Junta Directiva , si l’Assemblea General no ha conferit aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.
 
Barcelona a 9 d’abril de 2.010.