::Inici >Terminis CAP

Terminis CAP

Article de la web de la Generalitat de Catalunya

  

Terminis

El termini per inscriure's a l'examen ha d'estar dins dels sis mesos posteriors a la realització del curs.

amunt

Requisits

Haver superat el curs de formació inicial per obtenir el CAP dins del termini de 6 mesos.

amunt

Taxes

25 €
22,5 €, si la inscripció es fa per Internet.

amunt

Altres informacions
 1. El CAP acreditarà que el/la conductor/ora ha superat els cursos i els exàmens exigits per a l'obtenció de la qualificació inicial dels/de les conductors/ores. La seva vigència quedarà subordinada a que la persona titular segueixi, dins els terminis previstos, els cursos de formació contínua que resultin pertinents.
 2. Juntament amb el CAP, l'òrgan competent expedirà a cada una de les persones aspirants que hagin aprovat l'examen de qualificació inicial la corresponent targeta de qualificació. Aquesta tindrà un període de vigència màxim de cinc anys.
 3. Cada vegada que un/a conductor/ora acrediti haver superat un curs de formació contínua, prèvia comprovació de la vigència del seu permís de conducció, se li expedirà una nova targeta de qualificació que substituirà l'anterior.
 4. La formació inicial i la formació contínua s'impartirà en centres autoritzats pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques (DPTOP).
 5. Es realitzaran, com a mínim, sis convocatòries anuals d'examen a diversos indrets del territori.
 6. El DPTOP expedirà, a tots/totes conductors/ores que hagin superat els cursos i exàmens, tant el certificat com la targeta de qualificació, la qual hauran de portar obligatòriament en el vehicle.

Terminis per obtenir el CAP 
Qualificació inicial

 1. Per a tots el permisos de conducció D1, D1+E, D o D+E expedits a partir de l'11 de setembre de 2008.
 2. Per a tots els permisos de conducció C1, C1+E, C o C+E expedits a partir de l'11 de setembre de 2009.

Formació contínua 
Els/les conductors/ores amb permís de conducció expedit abans de les dates anteriors hauran d'obtenir el primer CAP acreditatiu d'haver superat un curs complet de formació contínua, com a molt tard, en els terminis següents:

 1. Conductors/ores de vehicles de les categories de permís de conducció D1, D1+E, D o D+E entre el 10 de setembre de 2011 i el 10 de setembre de 2015 d'acord amb el calendari següent:
  • Titulars de permís de conducció amb número acabat en 1 o 2, abans del 10 de setembre de 2011
  • Titulars de permís de conducció amb número acabat en 3 o 4, abans del 10 de setembre de 2012
  • Titulars de permís de conducció amb número acabat en 5 o 6, abans del 10 de setembre de 2013
  • Titulars de permís de conducció amb número acabat en 7 o 8, abans del 10 de setembre de 2014
  • Titulars de permís de conducció amb número acabat en 9 o 0, abans del 10 de setembre de 2015
 2. Conductors/ores de vehicles de les categories de permís de conducció C1, C1+E, C o C+E entre el 10 de setembre de 2012 i el 10 de setembre de 2016 d'acord amb el calendari següent:
  • Titulars de permís de conducció amb número acabat en 1 o 2, abans del 10 de setembre de 2012
  • Titulars de permís de conducció amb número acabat en 3 o4 , abans del 10 de setembre de 2013
  • Titulars de permís de conducció amb número acabat en 5 o 6, abans del 10 de setembre de 2014
  • Titulars de permís de conducció amb número acabat en 7 o 8, abans del 10 de setembre de 2015
  • Titulars de permís de conducció amb número acabat en 9 o 0, abans del 10 de setembre de 2016
 3. Els/les conductors/ores que hagin cursat la formació inicial hauran de passar una formació contínua abans de cinc anys de l'obtenció del seu primer CAP.
 4. Els/les conductors/ores que hagin deixat d'exercir la professió i no disposin d'una targeta acreditativa vigent de la seva qualificació professional hauran de passar un curs de formació contínua abans de poder tornar a exercir.

Tipus de curs i condicions d'accés

 

  Formació inicial ordinària Formació inicial accelerada Formació contínua
Qui Permís expedit després de l’11/09/08 (D1, D1+E, D, D+E) Permís expedit després de l’11/09/08 (D1,D1+E,D,D+E) Permís expedit després de l’11/09/09 (C1,C1+E,C,C+E) Tothom i cada 5 anys Amb permís anterior a l’11/09/08 D1, D1+E, D,D+E Han de fer formació continua entre el 10/11/11 al 10/09/15 C1, C1+E, C, C+E 10/11/12 a 10/09/16
Durada 280 hores 140 hores 35 hores
Requisit previ curs i examen No cal tenir titularitat de permís de conducció per assistir al curs. No cal tenir titularitat de permís de conducció per assistir a curs. Es pot cursar de forma discontínua, per mòduls de 7 h, com a mínim, i dins un anys natural. Per als conductors/ores que tenen el CAP, la 1a Formació contínua s'haurà de cursar abans dels 5 primers anys.
Tipus vehicle C o C+E (>18 anys) D1 o D1+E (>18 anys) D o D+E (per a viatgers/eres trajecte 21 anys) C1 o C1+E (>18 anys) C o C+E (a partir de 21 anys) D1 o D1+E (a partir de 21 anys) D o D+E (per a viatgers/eres trajecte 23 anys) Totes les persones transportistes amb permís de conducció: D1, D1+E, D, D+E, C1, C1+E,C, C+E

Si disposa de signatura electrònica, a través d'Internet.
Si no disposa de signatura electrònica, presencialment.

Inscripció a través del centre formador
La inscripció la realitza el mateix centre on l'alumne/a ha realitzat la formació, previ pagament de la taxa corresponent. En aquest cas tot el procés el fa el centre de formació telemàticament, amb la corresponent bonificació del 10 % de la quota de la taxa.
Amb tot l'alumne/a també pot inscriure's individualment.

Individualment
Si es disposa de signatura electrònica es pot realitzar el procés d'inscripció telemàticament amb la corresponent bonificació del 10 % de la quota de la taxa