::INICIO / HOME >Aviso legal y política de privacidad

Aviso legal y política de privacidad

AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD

Protecció de Dades Personals
 
En virtut de la Llei 15/1999, de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA, CIF: A43594712. La finalitat d’aquest fitxer és la de gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones.
 
Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, pot dirigir-se a: Autovia de Salou-Reus num. 4 loc. 1, 43840 SALOU (TARRAGONA), o bé, enviar un correu electrònic a ladoradariviera@tinet.org
 
LA DORADA CLUB RIVIERA, SA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d'Internet. Amb els límits establerts en la llei, LA DORADA CLUB RIVIERA, SA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en les seves pàgines d'Internet.
 
Els continguts i informació de les pàgines d'Internet de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA estan elaborades per professionals de la mateixa degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada empresa ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. Les pàgines d'Internet de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA.
 
Així mateix, per a accedir a alguns dels serveis que LA DORADA CLUB RIVIERA, SA ofereix a través del website haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment de l'establert en la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal li informem que, mitjançant la complementació del formulari, les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades en els fitxers de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA, amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, així com per a informar-li de les millores del lloc Web. A més, li informem de la possibilitat d’exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, a ladoradariviera@tinet.org o a Autovia de Salou-Reus num. 4 loc. 1, 43840 SALOU (TARRAGONA).
 
 
 
 
Propietat intel·lectual
 
Els continguts subministrats per LA DORADA CLUB RIVIERA, SA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA o de les persones físiques o jurídiques que s'informi. Mitjançant l'adquisició d'un producte o servei, LA DORADA CLUB RIVIERA, SA no confereix a l’adquirent cap dret d'alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se LA DORADA CLUB RIVIERA, SA tots aquests drets. La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part de la titular dels mateixos.
 
El client no podrà posar a la disposició de terceres persones aquests continguts. La propietat intel·lectual s'estén, a més del contingut inclòs a la web de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA, als seus gràfics, logotips, disseny, imatges i codi font utilitzat per a la seva programació.
 
 
LA DORADA CLUB RIVIERA, SA ha obtingut la Informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com fiables i, si bé s'han près mesures raonables per a assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, LA DORADA CLUB RIVIERA, SA no pot garantir que en tot moment i circumstància sigui exacta, completa, actualitzada i, conseqüentment, no ha de confiar-se en ella com si ho anés. LA DORADA CLUB RIVIERA, SA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda en les pàgines d'aquesta web.
 
També, es reserva la facultat a modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís.
 
LA DORADA CLUB RIVIERA, SA, en cap cas, assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l'USUARI, tant de la informació com dels serveis en ella continguts.
 
En cap cas LA DORADA CLUB RIVIERA, SA, els seus departaments i/o centres adscrits, els seus caps i/o empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap tipus, tant si procedeixen, directament o indirecta de l'ús i/o difusió de la web com si no, de la Informació adquirida o accedida per o a través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint amb caràcter general legals un avís a qualsevol USUARI que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.
 
LA DORADA CLUB RIVIERA, SA no es fa responsable dels webs no propis als quals es pot accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a la disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc i ventura exclusiva de L'USUARI, i LA DORADA CLUB RIVIERA, SA no recomana ni garanteix cap de la Informació obtinguda per o a través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar incorrectament un vincle, tant al connectar a la web de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA com a l'accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.
 
En algunes ocasions, aquesta web utilitza "Cookies", és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de L'USUARI i que permeten obtenir la següent Informació: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que L'USUARI va escollir en la seva primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i; 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'USUARI té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, LA DORADA CLUB RIVIERA, SA no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.
 
 
 
PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL
 
 Aquesta web és propietat de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA. Els drets de Propietat Intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits o organisme depenent, són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa. Qualssevol denominacions, dissenys i/o logotips, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament registrades per LA DORADA CLUB RIVIERA, SA, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA l'ús que L'USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.
 
Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA.
 
 
Llei aplicable i Jurisdicció

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'USUARI, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.
 
Si vostè no desitja rebre més informació sobre els nostres serveis, pot donar-se de baixa a la següent adreça de correu electrònic:   ladoradariviera@tinet.org
 
 
 
 
AVISO LEGAL Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD (PARA SU INCORPORACIÓN EN LA WEB)
 
Protección de datos personales
 
En virtud de la Ley 15/1999, de 13 de diciembre, sobre la Protección de Datos de carácter personal (en adelante, LOPD), lo hacemos conocedor de que sus datos personales, que pueden estar en esta comunicación, están incorporados en un fichero automatizado responsabilidad de la mercantil LA DORADA CLUB RIVIERA, SA, CIF: A43594712. La finalidad de este fichero es la de gestionar la relación negocial e informarle de nuestros servicios. Estos datos no serán transmitidos a terceros.
 
Si desea ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, puede dirigirse a: Autovía de Salou-Reus num. 4 loc. 1, 43840 SALOU (TARRAGONA), o bien, enviar un correo electrónico a   ladoradariviera@tinet.org
 
LA DORADA CLUB RIVIERA, SA no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, inapropiado o ilícito de la información aparecida en sus páginas de Internet.
 
Con los límites establecidos en la ley, LA DORADA CLUB RIVIERA, SA no asume ninguna responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet. Los contenidos e información de las páginas de Internet de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA están elaborados por profesionales debidamente cualificados para el ejercicio de su profesión. Sin embargo, los contenidos e información no vinculan a la susodicha, ni constituyen opiniones, consejos o asesoramiento legal de ningún tipo, pues se trata meramente de un servicio ofrecido con carácter informativo y divulgativo.
Las páginas de Internet de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA pueden contener enlaces (links) a otras páginas de terceras. Por lo tanto, ésta no puede asumir responsabilidades por el contenido que pueda aparecer en páginas de terceros. Los textos, imágenes, sonidos, animaciones, software y el resto de contenidos incluidos en este website son propiedad exclusiva de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA o sus licenciantes. Cualquier acto de transmisión, distribución, cesión, reproducción, almacenamiento o comunicación pública total o parcial, debe contar con el consentimiento expreso de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA.
Asimismo, para acceder a algunos de los servicios que LA DORADA CLUB RIVIERA, SA ofrece a través del website deberá proporcionar algunos datos de carácter personal. En cumplimiento de lo establecido en la LOPD, le informamos que, mediante la cumplimentación de los presente formulario, sus datos personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA, con el fin de poderle prestar y ofrecer nuestros servicios así como para informarle de las mejoras del sitio Web. Asimismo, le informamos de la posibilidad de que ejerza los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal, en ladoradariviera@tinet.org o en Autovía de Salou-Reus num. 4 loc. 1, 43840 SALOU (TARRAGONA).
 
Propiedad intelectual
Los contenidos suministrados por LA DORADA CLUB RIVIERA, SA están sujetos a los derechos de propiedad intelectual e industrial y son titularidad exclusiva de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA o de las personas físicas o jurídicas que se informe. Mediante la adquisición de un producto o servicio, LA DORADA CLUB RIVIERA, SA no confiere al adquirente ningún derecho de alteración, explotación, reproducción, distribución o comunicación pública sobre el mismo, reservándose LA DORADA CLUB RIVIERA, SA todos estos derechos. La cesión de los citados derechos precisará el previo consentimiento por escrito por parte del titular de los mismos, de manera que el cliente no podrá poner a disposición de terceras personas dichos contenidos.
La propiedad intelectual se extiende, además del contenido incluido en LA DORADA CLUB RIVIERA, SA, a sus gráficos, logotipos, diseño, imágenes y código fuente utilizado para su programación.
 
 
LA DORADA CLUB RIVIERA, SA ha obtenido la Información y los materiales incluidos en la web de fuentes consideradas como fiables y, si bien se han tomado medidas razonables para asegurarse de que la información contenida sea la correcta, LA DORADA CLUB RIVIERA, SA no puede garantizar que en todo momento y circunstancia sea exacta, completa, actualizada y, consecuentemente, no debe confiarse en ella como si lo fuera. LA DORADA CLUB RIVIERA, SA declina expresamente cualquier responsabilidad por error u omisión en la Información contenida en las páginas de esta web.
 
LA DORADA CLUB RIVIERA, SA se reserva la facultad de modificar, suspender, cancelar o restringir el contenido de la web, los vínculos o la información obtenida a través de ella, sin necesidad de previo aviso. Ésta, en ningún caso, asume responsabilidad como consecuencia de la incorrecta utilización de la web que pueda llevar a cabo el USUARIO, tanto de la información como de los servicios en ella contenidos.

En ningún caso LA DORADA CLUB RIVIERA, SA, sus departamentos y/o centros adscritos, sus directores y/o apoderados, empleados y, en general, el personal autorizado serán responsables de cualquier tipo de perjuicio, pérdidas, reclamaciones o gastos de ningún tipo, tanto si proceden, directa o indirectamente del uso y/o difusión de la web como si no, de la Información adquirida o accedida por o a través de ésta, o de sus virus informáticos, de fallos operativos o de interrupciones en el servicio o transmisión o de fallos en la línea en el uso de la web, tanto por conexión directa como por vínculo u otro medio, constituyendo a todos los efectos legales un aviso a cualquier USUARIO de que estas posibilidades y eventos pueden ocurrir.
 
LA DORADA CLUB RIVIERA, SA no se hace responsable de las webs no propias a los que se puede acceder mediante vínculos o enlaces ("links") o de cualquier contenido puesto a disposición de terceros. Cualquier uso de un vínculo o acceso a una web no propia será realizado por voluntad y a riesgo y ventura exclusiva de EL USUARIO, y LA DORADA CLUB RIVIERA, SA no recomienda ni garantiza ninguna de la Información obtenida por o a través de un vínculo, ni se responsabiliza de ninguna pérdida, reclamación o perjuicio derivado del uso o mal uso de un vínculo, o de la Información obtenida a través de él, incluyendo otros vínculos o webs, de la interrupción en el servicio o en el acceso, o del intento de usar o usar mal un vínculo, tanto al conectar a la web de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA como al acceder a la información de otras webs desde la misma.
 
En algunas ocasiones, esta web utiliza "Cookies", es decir, pequeños ficheros de datos que se generan en el ordenador de EL USUARIO y que permiten obtener la siguiente Información: 1) Fecha y hora de la última vez que el usuario visitó la web; 2) Diseño y contenidos que EL USUARIO escogió en su primera visita a la web; 3) Elementos de seguridad que intervienen en el control de acceso a las áreas restringidas y; 4) Otras circunstancias análogas. EL USUARIO tiene la opción de impedir la generación de cookies, mediante la selección de la correspondiente opción en su programa navegador. Sin embargo, la mercantil no se responsabiliza de que la desactivación de las mismas impida el buen funcionamiento de la web.
 
 
PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL
 
Esta web es propiedad de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA. Los derechos de Propiedad Intelectual y derechos de explotación y reproducción de esta web, de sus páginas, pantallas, la Información que contienen, su apariencia y diseño, así como los vínculos ("hiperlinks") que se establezcan desde ella a otras páginas web, son propiedad exclusiva de ésta, salvo que expresamente se especifique otra cosa. Cualquier denominación, diseño y/o logotipo, así como cualquier producto o servicio ofrecidos y reflejados en esta página web, son marcas debidamente registradas por LA DORADA CLUB RIVIERA, SA, por sus sociedades filiales y/o dominadas o por terceros. Cualquier uso indebido de las mismas por personas diferentes de su legítimo titular y sin el consentimiento expreso e inequívoco por parte de éste podrá ser denunciado y perseguido a través de todos los medio legales existentes en el Ordenamiento Jurídico español y/o comunitario.

Los derechos de propiedad intelectual y marchas de terceros están destacados convenientemente y deben ser respetados por todo aquél que acceda a esta página, no siendo responsabilidad de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA el uso que EL USUARIO pueda llevar a cabo al respecto, recayendo la responsabilidad exclusiva en su persona.

Sólo para uso personal y privado se permite descargar los contenidos, copiar o imprimir cualquier página de esta web. Queda prohibido reproducir, transmitir, modificar o suprimir la información, contenido o advertencias de esta web sin la previa autorización por escrito de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA.
 
 
 
 
 
Ley aplicable y Jurisdicción

Las presentes condiciones generales se rigen por la Legislación española, siendo competentes los Juzgados y Tribunales españoles para conocer de cuantas cuestiones se susciten sobre la interpretación, aplicación e cumplimiento de las mismas. EL USUARIO, por virtud de su aceptación a las condiciones generales recogidas en este aviso legal, renuncia expresamente a cualquier fuero que, por aplicación de la Ley de Enjuiciamiento Civil vigente pudiera corresponderle.
 
 
CLÁUSULA PARA EL DOCUMENTO DE CAPTACIÓN DE DATOS
 
Los datos de carácter personal que nos ha proporcionado serán tratados e incorporados en un Fichero responsabilidad de LA DORADA CLUB RIVIERA, SA. Conforme a lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos que puede ejecutar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en: Autovía de Salou-Reus num. 4 loc.1, 43840 SALOU (TARRAGONA).