::Inici >Informació acadèmica cicles i monogràfics

Informació acadèmica cicles i monogràfics

...........................................................................................................................................................................................................................................

PREINSCRIPCIÓ ALS CURSOS OFICIALS

INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS
 DEL 13 AL 22 DE MAIG DE 2020

EXEMPCIONS

CONSULTEU LES POSSIBLES EXEMPCIONS A LES DIFERENTS PROVES DE GRAU MITJÀ EN AQUEST ARXIU exempcions grau mitjà

CONSULTEU LES POSSIBLES EXEMPCIONS A LES DIFERENTS PROVES DE GRAU SUPERIOR EN AQUEST ARXIU 
exempcions grau superior

DOCUMENTACIÓ NESCESSARIA

PER A LA PART COMUNA DE LA PROVA D'ACCÉS

..Fotocòpia del DNI
..Carnet de família numerosa si és el cas
..Currículum de l'aspirant on faci constar altres formacions artístiques o treballs relacionats
amb el món de l'art i el disseny
..Altres documents relacionats amb les exempcions dalt descrites  (vida laboral etc...

CAL OMPLIR UN FULL D'INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA QUE TROBAREU A LA PÀGINA DE L'OFICINA VIRTUAL DE TRÀMITS DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ QUE APAREIX ALS LINKS DEL MENÚ I ABONAR LA TAXA CORRESPONENT A L'ENTITAT BANCÀRIA.

TAMBÉ HO PODEU OMPLIR PRESENCIALMENT  DES DE LA MATEIXA SECRETARIA DEL CENTRE


PER A LA PART ESPECÍFICA DE LA PROVA D'ACCÉS

..Fotocòpia del DNI
..Fotocòpia compulsada del títol d'ESO per G. mitjà o de batxillerat per G. superior o els      títols equivalents
..Currículum de l'aspirant on faci constar altres formacions artístiques o treballs relacionats
amb el món de l'art i el disseny
..Altres documents o títols relacionats amb l'exempció total d'aquesta prova

CAL OMPLIR UN FULL D'INSCRIPCIÓ QUE US DONAREM  A LA SECRETARIA DEL CENTRE


DATES I MATERIAL PER A LES PROVES Consulteu l'apartat Proves d'accés 2020 del menú inicial


PREINSCRIPCIÓ ALS CICLES FORMATIUS (CONSULTEU DATES 2020)

Un cop superada la prova d'accés i amb el certificat corresponent es realitza al centre la preinscripció per sol.licitar plaça en els estudis escollits

CAL OMPLIR UN FULL D'INSCRIPCIÓ TELEMÀTICA QUE TROBAREU A LA PÀGINA DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ QUE APAREIX ALS LINKS DEL MENÚ O QUE PODEU ADQUIRIR DE MANERA PRESENCIAL AL CENTRE


MATRICULACIÓ ALS CICLES FORMATIUS

Es formalitza la matrícula la primera setmana del mes de juliol


CONVALIDACIÓ DE MÒDULS

Mòduls comuns a diversos cicles

La direcció del centre pot convalidar alguns mòduls de diferents cicles formatius segons els criteris i la relació continguda en l’Ordre ECI/3058/2004, de 10 de setembre (BOE núm. 233, de 27 de setembre de 2004), i que figura en l’annex "Convalidacions de mòduls de cicles formatius d'arts plàstiques i disseny d'acord amb la LOGSE".

És requisit indispensable que la persona interessada estigui matriculada en els ensenyaments oficials per als quals sol·licita la convalidació. Seran reconegudes, amb la sol·licitud prèvia de la persona interessada, pel director/a del centre en el qual estigui matriculat l’alumne/a, mitjançant un escrit que es guardarà en l’expedient acadèmic de l’alumne/a juntament amb la documentació acreditativa original o compulsada que acrediti la superació del mòdul que es convalida i que sigui necessària per al seu reconeixement.

En l’expedient acadèmic de l’alumnat, en els mòduls convalidats, s’hi farà constar l’expressió "Convalidat". Per al càlcul de la qualificació final del cicle de formació específica, els mòduls convalidats no es tindran en compte.

Altres convalidacions
Per a altres convalidacions no previstes en aquest apartat cal que la direcció del centre ho sol·liciti a la Direcció General d’Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats, i ha d’adjuntar-hi la petició de l’alumne/a i la certificació del centre dels estudis realitzats.


ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

L’alumne/a, o el pare, mare o tutor/a legal si és menor, pot sol·licitar l’anul·lació total de la matrícula, per escrit i per una sola vegada, al director o directora del centre.

De manera general, l’anul·lació de la matrícula s’ha de sol·licitar abans que s’acabi el mes d’abril. En el cas específic del projecte final s’ha de sol·licitar un mes abans de la data de cada convocatòria.

Poden ser causes de l’anul·lació total de la matrícula aquelles que generen una absència prolongada, com:

  • la malaltia o accident de l’alumne o alumna o de familiars
  • l’atenció a familiars
  • la maternitat o paternitat
  • el fet de treballar o d’incorporar-se a un lloc de treball
  • altres circumstàncies personals de caràcter extraordinari

L’alumne/a ha d’aportar la documentació que justifiqui de manera fidedigna les circumstàncies al·legades.

L’anul·lació de la matrícula comprèn tots els mòduls/assignatures, la fase de formació pràctica i/o el projecte/obra final.

L’alumnat amb la matrícula anul·lada conserva el dret de reserva de plaça per al curs següent com a alumne/a del centre.

L’alumne/a no perd la qualificació obtinguda en els mòduls superats. No se li computarà la convocatòria del curs amb matrícula anul·lada. Quan l’alumne/a amb matrícula anul·lada es torni a matricular al centre, el professorat corresponent valorarà les parts cursades anteriorment, si escau. En el cas d’haver iniciat, sense completar-la, la fase de formació pràctica, en tornar-se a matricular se li computen les hores d’aquesta formació ja realitzades.

 INSCRIPCIÓ ALS CURSOS MONOGRÀFICS

Consulteu l'apartat Accés als cursos monogràfics del menú.................................