::Inici >**Accés als cursos oficials**

**Accés als cursos oficials**


REQUISITS D'ACCÉS

ACCÉS ALS CICLES DE GRAU MITJÀ D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

Per accedir als cicles de formació específica de grau mitjà d’arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de graduat/da en educació secundaria o equivalent* i acreditar les aptituds per a cursar-los mitjançant la superació d’una prova específica d’accés
Qui no disposi del títol de graduat/da en educació secundaria i tingui complerts 17 anys o els compleixi durant l’any de presentació a la prova, també pot accedir al grau mitjà d’aquests ensenyaments. Per fer-ho cal superar una prova d’accés que acrediti els coneixements i les habilitats suficients per cursar amb aprofitament els ensenyaments esmentats, a més de les aptituds necessàries a les quals es refereix l’apartat anterior 

*Disposar de la titulació de tècnic/a auxiliar (FP-1) o de tècnic/a.
Haver superat els dos primers cursos de BUP
Haver superat els tres cursos comuns d’arts aplicades i oficis artístics
Haver superat d’altres estudis equivalents.

ACCÉS ALS CICLES DE GRAU SUPERIOR D'ARTS PLÀSTIQUES I DISSENY

 Per accedir als cicles de formació específica de grau superior d’arts plàstiques i disseny cal tenir el títol de batxiller, o equivalent*, i acreditar les aptituds per a cursar-los mitjançant la superació d’una prova específica d’accés

 També pot accedir al grau superior d'aquests ensenyaments:

Qui no disposi del títol de batxiller i tingui complerts 19 anys, o els compleixi durant l’any en que es realitza la prova o qui tingui un títol de tècnic/a de grau mitjà d'un cicle d’arts plàstiques i disseny o d'un de formació professional d'una família equivalent** a una d'arts plàstiques i disseny a efectes de la prova d'accés i tingui complerts 18 anys, o els compleixi durant l’any en que es realitza la prova.

Per fer-ho cal superar una prova d’accés que acrediti la maduresa acadèmica i avaluar els coneixements i les competències assolides en relació als objectius del batxillerat, a més de les aptituds necessàries a les quals es refereix l’apartat anterior.

A més de l'avaluació dels exercicis que componen la prova, en la qualificació final es tindrà en compte el currículum professional i la qualificació del curs de formació o de preparació de les proves d'accés, d'acord amb el que prevegi la convocatòria de les proves d'accés 

**Disposar de la titulació de tècnic/a especialista (FP-2) o de tècnic/a superior
Disposar de la titulació de graduat/da d’arts aplicades i oficis artístics
Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o preuniversitari
Haver superat d’altres estudis equivalentsINSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS

rostre  A.RocaLa inscripció a la prova d'accés per accedir al proper curs 2020-2021 serà per via telemàtica a l'adreça de l' OVT  OFICINA VIRTUAL DE TRÀMITS del Departament d'Educació que trobareu als links del menú o en el mateix centre de forma presencial.

DEL 13 AL 22 DE MAIG DE 2020

CONSULTEU LES DATES DE LES PROVES AL MENÚ INFORMACIÓ DE LES PROVES
PROVES

logo EADGrau mitjà  PART COMUNA..... PER  A ALUMNES SENSE REQUISITS PREVIS

Aquesta prova és comuna a tots els estudiats que volen accedir a un cicle formatiu de grau mitjà i no tenen títol de  l'ESO o equivalent. Es realitza de forma simultània a tota Catalunya, i la seva superació certifica l'accés no només a ensenyaments artístics sino a qualsevol cicle de grau mitjà de Formació professional.

Inclou les següents proves
Interacció amb el món físic
Ciències socials
Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera
Matemàtiques
Tecnologia


Es pot solicitar l'exempció de la llengua catalana o de làmbit científic -tecnològic
Podeu veure a la informació acadèmica del menú les possibles  EXEMPCIONS

PART ESPECÍFICA ....PER A TOTS ELS ASPIRANTS 
Podeu veure a la informació acadèmica del menú les possibles  EXEMPCIONS

La prova va relacionada amb els continguts clau de la matèria Educació visual i plàstica de l'ESO. Percepció i escolta, Expressió,representació i creació i Societat icultura

prova Grau mitjà

logo EADGrau superior 
PART COMUNA..... PER A  ALUMNES SENSE REQUISITS PREVIS

Aquesta prova és comuna a tots els estudiats que volen accedir a un cicle formatiu de grau superior i no tenen títol de batxillerat o l'equivalent. Es realitza de forma simultània a tota Catalunya, i la seva superació certifica l'accés no només a ensenyaments artístics sino a qualsevol cicle de grau superior de Formació professional.

Inclou les següents proves
Llengua catalana
Llengua castellana
Llengua estrangera  (anglès , francés o alemany)
Història o Matemàtiques( Les matemàtiques són obligatòries si es vol superar la prova per accedir a altres estudis no artístics)

Es pot solicitar l'exempció de la llengua catalana.Podeu veure a la informació acadèmica del menú les possibles  EXEMPCIONS

PART ESPECÍFICA ....PER A TOTS ELS ASPIRANTS 
Podeu veure a la informació acadèmica del menú les possibles  EXEMPCIONS

Es tria una opció entre les següents matèries   A Comunicació i disseny    B. Expressió artística   C. Art i tecnologia

prova Grau superior