::Inici >Publications (PDFs)

Publications (PDFs)

Forthcoming

 • Forthcoming. Alarcón, A. & Heyman, J.  "From "Spanish-Only" Cheap Labor to Stratified Bilingualism: Language, Markets and Institutions at the USA-Mexico Border". International Journal of the Sociology of the Language.

2013

 •  2013. Alarcón, A. & Garzón, L. "Children of Immigrants and Social Mobility in Officially Bilingual Societies: the Case of Catalonia". Spanish in Context. 10:1. 92-113.
 • 2013. Alarcón, A. & Heyman, J. "Bilingual Call Centers at the U.S.-Mexico Border: Location and Linguistic Markers of Exploitability". Language in Society, 42(1): 1-21
 • 2013. Alarcón, A. & Parella, S. "Linguistic Integration of the Descendants of Foreign Immigrants in Catalonia". Migraciones Internacionales, 24: 101-130. [PDF]
 • 2013. Alcalde, R., Petroff, A. Alarcón y A.Cavalcanti, L. "Una propuesta de estudio de las migraciones cualificadas contemporáneas desde España hacia los EE.UU". Informes USA. Insitituto Franklin,  nº1 mayo 2013. [PDF]
 • 2013. Alarcón, A.   Capítol 3: Llengua, ocupació i professió. [Language, Occupation and Profession] IEnquesta de Usos Lingüístics de la Població (EULP) 2008. VOLUM II (pp. 75 - 96).  Generalitat de Catalunya. [PDF]

2012

 •  2012. Alarcón, A. y Heyman, J.  La frontera del español. Límites socioeconómicos a la extensión social de la lengua española en los Estados Unidos.[The Border of Spanish Language. Socio-economic Limits to the Social Spread of Spanish in the United States] Revista Española de Investigaciones Sociológicas,139: 3-20.

2011

 • 2011. Alarcón, A. Language Organization in an Industrial Cluster. Silent Romanian Immigration in the Furniture Cluster of Montsià (Catalunya). Revista Internacional de Organizaciones, 6: 29-46
 • 2011. Alarcón, A. & Garzón, L. Language, Migration and Social Mobility in Catalonia. Series: International Studies in Sociology and Social Anthropology, 121 (pp. 1 - 170).  Koninklijke Brill NV . ISBN: 97890042112. Reviewed in:  The Nordic Journal of Migration Research (NJMR), issue 2/2013.
1. Language and Second Generation in Catalonia, Amado Alarcón and Luis Garzón.
2. Social Integration of Migrants, Language and the Second Generation, Amado Alarcón and Luis Garzón.
3. Second Generation Argentineans: Between Identity and Mobilization, Luis Garzón.
4. Social Mobility and the Catalan Language: Analysis of Second Generation Migrants from Colombia, Iskra Pavez Soto.
5. Second Generation Moroccan Migrants in Catalonia: Language, Employment and Social Inclusion, Aitor Hernández-Carr.
6. Evaluation of Social Mobility and Language in Context, Amado Alarcón and Luis Garzón.
7.Conclunding Remarks: The Instrumental and Symbolic Dimensions of Multilingualism in Comparative Perspective, Amado Alarcón and Luis Garzón.
 
 • 2011. Alarcón, A.   Bilingüisme i mobilitat intergeneracional de la població d'origen immigrant a Catalunya. [Bilingualism and Intergenerational Mobility of Immigrant Population in Catalonia] In Immigració i Recerca III .  Secretaria per a la Immigració Generalitat Catalunya, Col. Ciutadania i Immigració.(pp 73-92).[PDF]

 2010

 2009

2008

Capítol 1. Introducció [Introduction] [PDF]
1.1. Funcions instrumentals i funcions simbòliques en el nou orde lingüístic [Instrumental and Symbilc Functions in the New Linguistic Order]
1.2. Objectius i enfocament metodològic [Objectives and Methodology]
1.3. Resum de continguts [Summary]

Capítol 2. Quadrilingüisme organitzatiu [Oganizational Quadrilingualism] [PDF]
2.1. Introducció [Introduction]
2.2. Comunicació segons localització i finalitat
[Communication, Objectives and Location]
2.3. L'Homogeneïtzació lingüística i les seves limitacions
[Linguistic Homogeneization and its Limits]
2.4. Quadrilingüisme i diferenciació funcional
[Quadrilingualism and Functional Differentiation]
2.5. Recapitulació [
Recapitulation]

Capítol 3.Coneixement i intensitat lingüística [Knowledge and Linguistic Intensity] [PDF]
3.1.Societat del coneixement i intensitat lingüística del treball linguistic [Knowledge Society and Linguistic Labour Intensity]
3.2.Efecte de la intensitat lingüística sobre el comportament lingüístic [Effect of Linguistic Intensity on Linguistic Behaviour]

Capítol 4. Etnocentrisme i llengua en l'empresa multinacional [Ethnocentrism and Language in Multinacional Company]  [PDF]
4.1. Introducció [Introduction]
4.2. Organització lingüística de l'empresa etnocèntrica [Linguistic Organization of the Ethnocentric Company]
4.3. Bilingüisme i control: L'integració a través d'expatriats en l'empresa japonesa [Bilingualism and Control: Integration through the Expatriate Japanese Company]
4.4. Etnocentrisme i bona economia [Ethnocentrism and Good Economy]

Capítol 5. Regionalització i canvi organitzatiu [PDF] [
Regionalization and Organizational Change]
5.1. Introducció: La regionalització [Introduction: Regionalization]
5.2. Regionalització i transaccionalitat en l'empresa etnocèntrica: l'extensió del Trilingüísme [Regionalization and Transactionality in the Ethnocentric Company: Trilingualism Extension]
5.3. Canvi organitzatiu i formació lingüística [Organizational Change and Language Training]

Capítol 6
. La gestió dels idiomes en contextos d'alta intensitat Lingüística: el sector de les noves tecnologies [Languages Managing ​​in the Context of High Linguistic Intensity: the Sector of New Technologies] [PDF]
6.1. El sector dels serveis relacionat amb les tecnologies de la informació i la comunicació [The Services Sector Related to Information and Communication Technology]
6.2.Fonts d'intensitat i complexitat lingüística [Intensity Sources and Linguistic Complexity]
6.3. Règim lingüístic [Language Regime]
6.4. Regió Lingüística [Linguistic Region]
6.5. Actituds dels treballadors enfront dels idiomes [Attitudes of Workers in Front of the Languages]

Capítol 7. Els nous castellanoparlants: llatinoamericans al ram de la restauració [The New Spanish Speakers: Latin American in the  Restaurants Sector] [PDF]
7.1. Introducció: Turisme, augment de la importància de les llengües i creixement del sector de l'hosteleria [Introduction: Turism and Language in the Restaurants Sector]
7.2. Promoció professional en el sector de la restauració i usos lingüístics [Professional Development in the Restaurant Sector and Language Use]
7.3. La proliferació de solucions lingüístiques formals com a estratègia de maximització dels beneficis  [Formal Language Stratgies and Profit Maximization]
7.4. El client sempre té la raó: el factor client, autòcton i estranger, en els idiomes utilitzats en la restauració [The Customer is Always Right: Customers Language and Languages ​​Use in the Restaurants]
7.5. La mobilitat professional en el sector de la restauració: capitals lingüístics i capitals econòmics [Job Mobility in the Restaurant Sector: Linguistic Capital and Economic Capital]

Capítol 8. Llengua i elecció racional [Language and Rational Choice] [PDF]
8.1. Introducció [Introduction]
8.2. Agents, preferències, eleccions i resultats: un exemple introductori [Agents, Preferences, Choices and Results: an Introductory Example]
8.3. Preferències, mecanismes i racionalitat [Preferences, Mechanisms and Rationality]
8.4. Preferències i utilitat de les llengües. Una aproximació des de l'interès en els recursos [Preferences and Language Use. An Approach from the Interest in Resources]
8.5. Mecanismes d'interacció i eleccions lingüístiques [Interaction Mechanisms and Language Choice]
8.6. Efectes d'agregació i resultats socials [Effects of Aggregation and Social Outcomes]

Capítol 9. Eficiència i eficàcia comunicativa. Anàlisi a partir de la teoria de l'elecció racional [Efficiency and Effectiveness of Communication. Analysis Based on the Theory of Rational Choice] [PDF]
9.1. Introducció [Introduction]
9.2. Llengua com a qüestió de grau [Language as a Question of Degrees]
9.3. Eficàcia i eficiència lingüístiques: conseqüències sobre l'exclusió de la comunicació [Effective and Efficient Language: Consequences on the Exclusion of Communication]
9.4. Criteris de maximització i minimització borrosa en la relació lingüística entre empreses [Fuzzy Maximization and Minimization. Linguistic Relationship between Companies]
9.5. Valoració dels resultats i de les tècniques emprades [Evaluation of Results and the Techniques ]
9.6. Taules de resultats [Results Table]

Capítol 10. Conclusions [Conclusions] [PDF]  

  2007

 • 2007. Brunet, I. y Alarcón, A. Calidad y Recursos Humanos: ¿Un binomio necesario?. [Quality and Human Resources: A Necessary Couple] .Revista de Trabajo y Seguridad Social(207),  192-280.   ISSN: 1138-9532
 • 2007. Brunet, I. y Alarcón, A. Calidad y Recursos Humanos en el sector hotelero en Cataluña. [Total Quality Management and Human Resouces Management in the Hotel Sector of Catalonia] Revista Internacional de Sociología(47),  73-98.   ISSN: 0034-9712[PDF]
 • 2007. Brunet, I y Alarcón, A. Mujeres emprendedoras y turismo rural. [Women Entrepreneurship and Rural Tourism] Revista de Gestión Pública y Privada(12),  53-73.   ISSN: 1137-9022
 • 2007. Brunet, I. i Alarcón, A. De la gestió de la qualitat al turisme rural.[From Quality Management to Rural Tourism] Arxius de Ciències Socials(17),  17-32.   ISSN: 1137-7038

  2006

 • 2006. Solé, C. Alarcón, A. Terrones, A. & Garzón, L. The Problems of Efficiency and Discrimination in the Coordination of Firms. International Journal of the Sociology of the Language(182),  41-66.   ISSN: 0165-2516
 • 2006. Brunet, I y Alarcón, A.  Mercado de trabajo y familia [Labour Market and Family]. Revista de Investigaciones políticas y sociológicas (RIPS), 4(2),  115-129.   ISSN: 1577-239X
 • 2006. Brunet, I. i Alarcón, A. Reorganització i diversificació de la Industria Turística a Catalunya. [Reorganization and Diversification of the Tourism Industry in Catalonia] Revista Catalana de Sociologia(21),  115-140.   ISSN: 1136-8527
 • 2006. Brunet, I. y Alarcon, A. Liderazgo y gestión de la calidad en el sector hotelero.[Leadership and Quality Management in the Hospitality Industry] Revista Sociología del trabajo(53),  59-89.   ISSN: 0210-8364
 • 2006. Brunet, I. y Alarcón, A. Estado y Modernización. [State and Modernization] Revista de Trabajo y Seguridad Social(270),  111-149.   ISSN: 1132-8584
 • 2006. Brunet, I. y Alarcón, A. Calidad y autenticidad en el turismo rural. [Quality and Authenticity in Rural Tourism] Estudios Turísticos(168),  99-122.   ISSN: 0423-5037
 • 2006. Brunet, I.y Alarcón, A. Sociología de la empresa y de las organizaciones. In Brunet, I. y Alarcón, A. (Comps.): Sociología de la empresa y de las organizaciones (pp. 1 - 363).  Editorial Egido. ISBN: 84-95879-64-6.
Capítol 1. Introdució [Introduction] [PDF]

Capítol 2.
Els idiomes com a capital humà i capital social en la Unió Econòmica i Monetària [Languages as Human Capital and Social Capital in the Economic and Monetary Union] [PDF]
2.1. Introducció [Introduction]
2.2. La Unió Europea com a marc de Relacions Socials [The European Union as framework for Social Relations]
2.3. Els idiomes com a capital humà [Languages ​​as Human Capital]
2.4. Els idiomes com a capital social [Languages as Social Capital]
2.5. Sociologia política del llenguatge [Political Sociology of Language]
2.6. Conclusions [Conclusions]

Capítol 3. Globalització i ampliació de les comunitats de referència: Els efectes sobre l'Euro i els idiomes [Globalisation and the Increase of the Size of the Community: Effects on Euro and Languages] [PDF]
3.1 Introducció [Introduction]
3.2. Globalització i idiomes [Globalisation and Languages]
3.3.Diversitat lingüística, inclusió i exclusió social [
Linguistic Diversity, Social Inclusion and Exclusion]
3.4. Conclusions: Les noves comunitats d'intercanvi [
Conclusions: The New Exchange Community]

Capítol 4. Euro, llengua i identitat. Racionalització lingüística i monetària [Euro, Language and IdentityRationalization of Languages and Currencies] [PDF]
4.1. Introducció [Introduction]
4.2. Legitimitat, nacionalisme i identitat a la Unió Europea [Legitimacy, Nationalism and Identity in the European Union]
4.3. Escenaris de construcció europea i identitat [European Integration and Identity]
4.4. Unió Europea, llengua i identitat [European Union, Language and Identity]
4.5. Euro i Identitat [Euro and Identity]
4.6. Conclusions [Conclusions]

Capítol 5. Polítiques i estratègies lingüístiques. Escenari 1: Empreses multinacionals etnocèntriques [Language Policy and Managment Strategy: Ethnocentric Multinational Companies] [PDF]
5.1. Introducció: La variable lingüística en l'empresa multinacional [Introduction: The Linguistic Variables in Multinational Companies]
5.2. Característiques de les empreses estudiades [Features of the Studied Companies]
5.3. Context sociolingüístic [Sociolinguistic Context]
5.4. Política lingüística en l'empresa etnocèntrica: Tancament lingüístic monopolitzador [Language Policy in the Ethnocentric Companies]
5.5. Grups Lingüístic: perspectives, pràctiques i estratègies [Language groups: Perspectives, Practices and Strategies]
5.6. Conclusions [Conclusions]

Capítol 6. Polítiques i estratègies lingüístiques. Escenari 2: Empreses multinacionals geocèntriques [Language Policy and Management Strategy: Geocentric Multinational Companies] [PDF] 
6.1. Introducció: L'empresa multinacional geocèntrica [Introduction: Geocentric Multinational Companies]
6.2. Context sociolingüístic [Sociolinguistic Context]
6.3. Política lingüística en l'empresa geocèntrica: El Trilingüisme  [Language Policy in the Geocentric Company: The Trilingualism]
6.4.
Grups Lingüístic: perspectives, pràctiques i estratègies [Language Groups: Perspectives, Practices and Strategies]
6.5. Conclusions [Conclusions]

Capítol 7. Polítiques i Estratègies Lingüístiques. Escenari 3: Un sistema productiu local [Language Policy and Management Strategy: A Local Production System] [PDF]
7.1. Introducció [Introduction]
7.2. Estructura empresarial del clúster industrial del moble [Business Structure of a Forniture's Industrial Cluster]
7.3. Els Grups Lingüístics [Linguistic Groups]
7.4. Idiomes en perspectiva corporativa
[Languages ​​Corporate Perspective]
7.5.
Grups Lingüístic: Perspectives, Pràctiques i Estratègies [Language Groups: Perspectives, Practices and Strategies]
7.6. Conclusions [Conclusions]

Capítol 8. Polítiques i estratègies lingüístiques. Escenari 4: La petita i mitjana empresa [Language Policy and Mangament Strategy: Small and Medium Enterprises] [PDF]
8.1. Introducció [Introduction]
8.2. La petita i mitjana empresa exportadora davant la diversitat lingüística de la Unió Europea [The exporting SME and the European Union's Linguistic Diversity]
8.3. La petita i mitjana empresa de serveis sociosanitaris davant la mobilitat geogràfica de ciutadans comunitaris [Health Services SMEs and the Geographic Mobility of European Citizens]
8.4. Conclusions [Conclusions]

Capítol 9. Conclusions [Conclusions] [PDF]
9.1. Condicionants globals del canvi lingüístic [Global Determinants of Linguistic Change]
9.2. Condicionants locals i tècnicoproductius del canvi lingüístic [Local and Technical Production Determinants of Linguistic Change]
9.3. Les relacions entre els grups lingüístics europeus presents a Catalunya [The Relations between the European Language Groups in Catalonia]
9.4. Segmentació lingüística i tancament Monopolitzador [Linguistic Segmentation and Social Clousure]

 • 2006. Alarcón, A. David Garcia, Luís Garzón, Sarai Samper y Albert Terrones.  Consideraciones teóricas sobre la movilidad e inserción laboral de trabajadores comunitarios y del Este en Cataluña. [Theoretical considerations on mobility and employment of european workers in Catalonia] In Inmigración comunitaria: ¿Discriminación inversa? (pp. 91 - 113).  Anthropos Editorial. ISBN: 84-7658-782-1.
 • 2006. Alarcón, A. David Garcia, Luís Garzón, Sarai Samper y Albert Terrones.  Perfiles, trayectorias, pautas de inserción laboral de los inmigrantes europeos en Cataluña. [Profiles, trajectories and patterns of employment of Europeans in Catalonia] In Inmigración comunitaria: ¿Discriminación inversa? (pp. 115 - 131).  Anthropos Editorial. ISBN: 84-7658-782-1.

  2005

 • 2005. Brunet, I.y Alarcón, A. Análisis comparativo de los factores condicionantes de la creación de empresas en los ámbitos rural y urbano. Revista Universitaria de Ciencias del Trabajo. 2005, , 6: 547-573 [PDF]
 • 2005. Solé, C.; Alarcón, A.; Terrones, A. y Garzón, L.  Eficiencia y discriminación lingüística en la empresa. [Linguistic Efficiency and Discriminations in Firms] Revista Española de Investigaciones Sociológicas(109),  11-36.   ISSN: 0210-5233 [PDF]
 • 2005. Brunet, I. y Alarcón, A. Movilidad geográfica del trabajo en la Unión Europea. Obstáculos y desigualdades. [Geographic Mobility of Workers in the European Union. Barriers and Inequalities] Revista latinoamericana de estudios del trabajo(17),  75-99.   ISSN: 1405-1311
 • 2005. Alarcón, A.  Mobilitat dels factors, eficiencia i discriminació lingüística: anàlisi de quatre escenaris empresarials.[Factor Mobility, Efficiency and Language Discrimination: Analysis of Different Business Scenarios] Noves Sl(20),  25-35.   ISSN: ISSN 1695-3711[PDF]
 • 2005. Brunet, I. y Alarcón, A. ¿Quién crea empresas? Redes y empresarialidad. (pp. 1 - 256).  Talasa Ediciones, S.L.. ISBN: 84-96266-06-0.
 • 2005. Alarcón, A. Competencias lingüísticas [Linguistic Competences]. In Brunet, I. (2005): Competencias, igualdad y eficacia de la Formación Continua (pp. 248 - 264).  Fundación Tripartita. ISBN: 84-96266-06-0.   

 2004

 • 2004. Brunet, I.y Alarcón, A. Teorías sobre la figura del emprendedor. Theories about the entrepreneur] Papers. Revista de Sociología. (73),  81-103.   ISSN: 0210-2862 [PDF]
 • 2004. Brunet, I. y Alarcón, A.  Trabajo en red y outsourcing. [Networking and Outsourcing] Revista de Gestión Pública y Privada(9),  31-63.   ISSN: 1137-90222004.
 • 2004. Brunet, I. y Alarcón, A. Lógica de redes y espíritu empresarial. [Networks and Entrepreneurship] Revista Sociología del trabajo(50),  139-165.   ISSN: 0210-8364
 • 2004. Alarcón, A.  Discriminación positiva de un grupo lingüístico en el ámbito socioeconómico [Positive Discrimination of a Sociolinguistic Group within the Socio-economic Sphere]. Sistema. Revista de Ciencias Sociales(183),  99-116.   ISSN: 0210-0223
 • 2004. Birsrl. U. Solé, C. (coords) Bitzan, R. Parella, S. Alarcón, A. Schmidt, J. y French, S.   Migración e Interculturalidad en Gran Bretaña, España y Alemania.[Migration and Interculturalism in Britain, Spain and Germany] In Editorial Anthropos (pp. 383). ISBN: 84-7658-698-1. 

  2003

 • 2003. Alarcón, A. Eficiencia económica y cierre monopolizador de las políticas lingüísticas [Economic Efficiency and Social Clousure of Language Policies]. Revista Española de Sociología(4),  241-255.   ISSN: 1578-2824 [PDF]
 • 2003. Brunet, I.y Alarcón, A. Outsourcing y espíritu empresarial. [Outsourcing and Entrepreneurship] Revista de Trabajo y Seguridad Social(243),  135-200.   ISSN: 1138-9532
 • 2003. Brunet, I. y Alarcón, A. Externalización de Recursos Humanos. [Human Resources Outsourcing] Praxis sociológica(7),  44-85.   ISSN: 1575-08-17 exchange.
 • 2003. Birsrl. U. Bitzan, R. Solé, C. Parella, S. Alarcón, A. Schmidt, J. & French, S.  Migration und InterKulturalität in Grobbritanien, Deutschland und Spanien. Fallstudien aus der Arbeitswelt. Leske + Budrich. (pp. 420). ISBN: 3-8100-3791-5.

  2002

 • 2002. Brunet, I. y Alarcón, A.  Racismo e integración social por medio del trabajo. [Racism and Social Integration Through Labour] Revista Sociología del trabajo(44),  75-96.   ISSN: 0210-8364

  2001

 • 2001. Brunet, I. y Alarcón, A. Globalización y migraciones. [Globalization and Migrations] Sistema. Revista de Ciencias Sociales(165),  23-40.   ISSN: 0210-0223
Capítol 1. L'economia del llenguatge [Economy of Language]. [PDF]
1.1. Introducció a l'economia del llenguatge [Introduction to the Economy of Language] 
1.2. Mercat lingüístic [Linguistic Market]
1.3. Racionalització lingüística [Linguistic Rationalization]
1.4. La Política lingüística com a política econòmica [Language Policy as Economic Policy]
 
Capítol 2. La llengua en l'activitat socioeconòmica de Catalunya [Language in the Socioeconomic Activity of Catalonia]. [PDF]
2.1. Principals dades al voltant de les llengües en l'activitat socioeconòmica [Main Facts about Languages and  Socioeconomic Activity]
2.2. Mercat de treball i llengua [Laboral Market and Language]
2.3. Consum i llengua [Consumers and Language]
2.4. Procés productiu i llengua [Production Process and Language]
 
Capítol 3. La planificació lingüística en l'àmbit socioeconòmic [Language Planning and Socioeconomic Sphere]. [PDF]
3.1. Factors generals de la situació actual de les llengües a Catalunya [Main Traits of the Current Situation of Languages ​​in Catalonia]
3.2. Trets essencials del procés de normalització
[Main Traits of the "Normalization Process"]
3.3. La intervenció lingüística promotora i protectora en l'esfera socioeconòmica [Language Promotion and Language Protection in the Socioeconomic Sphere]

Capítol 4. Formalització del procés de negociació i resultat de la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística entorn dels conceptes de Restitució, Promoció i Protecció de la llengua [Formalization of the Negotiation Process and Results of the Law 1/1998, January 7, on Language Policy. The concepts of Restitution, Promotion and Protection of Language]. [PDF]
4.1. Teories de la formació de coalicions [Theories of Political Coalitions]  
4.2. Hipòtesis de treball [Hypothesis]
4.3. Les unitats d'anàlisi i observació [Analysis Units and Observation Units]
4.4. Operacionalització de conceptes: Les categories de les proposicions de l'Agenda Lingüística
[Operationalization: Propositions of the Linguistics Agenda]
4.5. La Teoria de conjunts borrosos: implicacions del mesurament dels posicionaments dels partits polítics i el tractament del procés de formació de coalicions en un context de subjectivitat i no exclusivitat. [Fuzzy Sets Theory: Implications of Measuring the Attitudes of Political Parties and the Analysis of Coalition Formation Process in a Context of Subjectivity and no Exclusivity].
4.6. El qüestionari i la recollida d'informació
[Questionnaire and Data Collection Process]
4.7. Els resultats de la investigació [The Results of Research] 

 • 2001. Solé, C. (Coord.); Reyneri, E.; Baganha, M.; Parella, S.; Bergalli, V.; Alarcón, A.; Gibert, F. y Ribas, N.  El impacto de la inmigración en la economía y en la sociedad receptora. [The Impact of Immigration on the Economy and the Host Society] (pp. 1 - 286).  Anthropos Editorial. ISBN: 84-7658-599-3.

  2000

 • 2000.Solé, C.; Parella, S. y Alarcón, A..   El impacto de la immigración en la sociedad receptora. [The Impact of Immigration on the Host Society]. Revista Española de Investigaciones Sociológicas(90),  131-156.   ISSN: 0210-5233 [PDF]
 • 2000. Alarcón, A. El idioma como pauta de intercambio: Tributo a George Simmel. [Language as a Pattern of Exchange. Tribute to George Simmel] Papers (revista de Sociología)(62),  31-48.   ISSN: 0210-2862 [PDF]
 • 2000. Solé, C.; Parella, A. i Alarcón, A.  Discriminació en les condicions laborals de la immigració estrangera: el cas del Baix Llobregat.[Working Conditions and Discrimination of Immigrants: the Case of Baix Llobregat]. Revista Perspectiva Social(42),  127-139.   ISSN: 0210-0436
 • 2000. Ribas, N. y Alarcon, A.   Las políticas de formación para mujeres inmigrantes. El caso de Barcelona. [Training Policies for Immigrant Women. The Case of Barcelona.] Papers (revista de Sociología)(60),  365-379.   ISSN: 0210-2862 [PDF]

  1999

 • 1999. Solé, C. Molins, J. Casademunt, A. Alarcón, A. Gibert, F. Los nuevos retos de las organizaciones empresariales en el contexto europeo. In Solé, C. (dir). Las organizaciones empresariales en España. (pp. 241 - 280).  Universitat de Barcelona. ISBN: 84-8312-026-7.
 • 1999. Solé, C.; Alarcón, A.; Rovira, A.  El sector textil. In Solé, C. (dir). Las organizaciones empresariales en España. [Business organizations in Spain] .  Universitat de Barcelona. ISBN: 84-8312-026-7. 
 • 1999. Molins, J. Alarcón, A.  El sector construcción. In Solé, C. (dir). Las organizaciones empresariales en España. [Business organizations in Spain].  Universitat de Barcelona. ISBN: 84-8312-026-7.
 • 1999. Casademunt, A. Alarcón, A.  El sector químico. In Solé, C. (dir). Las organizaciones empresariales en España. [Business organizations in Spain].  Universitat de Barcelona. ISBN: 84-8312-026-7.