::Inici >MISSIÓ

MISSIÓ

A QUÈ ENS DEDIQUEM?

 Els fins de l’associació són:

 

 

1. Contribuir a la formació, perfeccionament, millora, excel.lència i actualització dels professionals de l'educació formal i no formal, i dels sectors no professionals però en contacte directe amb el món educatiu principalment del treball en equip dels socis que formen part de l'associació. Treballant per a l'harmonització dels progressos en equitat i en excel·lència del sistema educatiu i de cadascun dels centres educatius, així com la millora educativa en els sectors d'educació no formal o de la pròpia família. Implicant a pares i mares d'alumnes en la seva corresponsabilitat en l'educació dels seus fills/es tot compartint experiències, espais, informació, formació,....

 

 

2. Enriquir la visió que hom té de l'Educació des de diferents punts de vista i en diversos àmbits; des de diferents sectors professionals implicats en el mon de l'educació formal i no formal i també des de sectors no professionals com a pares i mares amb fills a diferents etapes educatives que ha de permetre impulsar una reflexió global del Sistema Educatiu, de la LEC i de l'Educació en el marc de la societat actual i de futur opinant democràticament i constructivament sobre la política aplicada en educació i la realitat educativa.Promoure el debat i la reflexió per afavorir pràctiques pedagògiques que potencïin la igualtat, la diversitat com a quelcom positiu i la excel.lència. Treballar per mantenir un flux més o menys constant d'aflorament públic d'idees, discurs i fonamentació sobre educació creant opinió col·lectiva (en la societat en general, i en l’àmbit educatiu en particular) i alliberant-la dels apriorismes dels discursos tradicionals en matèria educativa.

 

 

3. Fomentar el desenvolupament d'una escola catalana que sigui com a mínim trilingüe, és per això que impulsarem pràctiques educatives entorn de les llengües del territori i també les llengües estrangeres, intentant la internacionalització d'alguna de les nostres experiències.

 

 

4. Facilitar xarxa de treball en tots els àmbits, però sobretot entre els docents d'un mateix territori, facilitant l’intercanvi d’experiències educatives i fomentar la recerca a l’àmbit pedagògic. Creant xarxa en tots els sentits (horitzontal, vertical, en 2D, 3D...) professors/es de diferents cicles, àmbits matèries i de la mateixa matèria per compartir recursos, organitzar el que ens interessi i promoure investigació i recerca en diferents camps actius del dia a dia per millorar i creant xarxa també amb tots els altres membres de la comunitat educativa així com també altres organitzacions, entitats i institucions que s'encarreguin o s'interessin en educació.

 

5. Impulsar grups de treball i organitzar debats, conferències, articles i seminaris per mantenir un flux constant d’aflorament públic d’idees, discurs i fonamentació pel que fa als àmbits pedagògic, organitzatiu i de gestió, i a l’activitat de les administracions que els serveixen.

 

6. Ser presents als òrgans de participació previstos al sistema educatiu i vertebrar propostes i solucions a les necessitats i demandes educatives des de la proximitat.

7. Publicar i editar material, llibres i publicacions en qualsevol format, revistes, i tota mena de documentació escrita i digital per a facilitar recursos, compartir idees i generar camps de discussió i fer-se present en molts àmbits per obrir l'educació a cercles més amplis en la nostra societat i no limitar-la a l'espai d'aula i/o de centre, difonent pràctiques i teories de l'educació.

8. Assessorar sobre qüestions pedagògiques a les persones, organitzacions, entitats, institucions que ho demanin

9. Treballar en tots els àmbits de l'educació, en tots els cicles, en tots els espais i tempus que es generen d'educació, amb tots els professionals i no professionals implicats en tots els processos i fins i tot treballar en millorar el seu lligam amb el món laboral i amb la formació continuada. Promoure i realitzar recerca en el camp de la didàctica, metodologia, pedagogia, etc. intentant impulsar progrés i millora en el procés educatiu.

10. Participar, ajudar i cooperar amb organitzacions públiques i privades i amb aquelles inciatives que estiguin encaminades a la millora de l'educació, intentar acostar recursos educatius a tothom. Estimular per a l'aprenentatge, la millora i la creativitat de les totes les persones potenciant premis, exposicions, concerts, relats d'experiències....en el marc de la societat catalana i també en el marc de la cooperació internacional o del marc europeu educatiu.

 

En queda exclòs tot ànim de lucre.