::Inici >Centre >Normativa

Normativa

NORMES BÀSIQUES DE FUNCIONAMENT:

Aquestes normes son necessàries per mantenir una bona relació entre els membres de la comunitat educativa. Cal que tothom les respecti i les faci respectar.

AULES

• Dins de l’aula l’alumnat ha d’estar atent al treball i a les explicacions, evitant totes les actituds que pertorben el seu normal desenvolupament (parlar, tirar papers o objectes, molestar els companys/es, fer comentaris de mal gust...)

• Les faltes lleus de comportament les anotarà el professorat en el codi d’incidències d’aula per tal que en puguin estar assabentats el/la tutor/a i el Cap d’Estudis. En cas d’acumulació, s’aplicarà la sanció corresponent pel tutor/a .

• És obligació de l’alumne/a realitzar i lliurar puntualment els deures i/o treballs que els/les professors/es recomanen fora d’horari escolar.

• Cada alumne/a s’ha de fer responsable del material escolar que té a la seva disposició (taula, cadira, guixeta, ordinador..) i evitar fer-ne un ús inadequat.

• En cas d’ús inadequat del material o de les instal·lacions, l’alumne/a que faci malbé alguna cosa haurà de reposar-ho o fer-se càrrec de les despeses de la seva reposició.

• Totes les aules tenen papereres per la qual cosa cal fer-ne ús i procurar que les classes estiguin sempre netes.

• Les aules romandran tancades quan no es realitzin activitats de grup.

• Durant les hores de descans ( pati ) l’alumnat no pot romandre dins de les classes.

PUNTUALITAT

• L'horari d'entrada al centre serà de 8:25 h a 8:35 h pels matins i de 15:25 a 15:35 per les tardes.

• L’acompliment de l’horari és requisit imprescindible per al bon aprofitament de l’activitat acadèmica.

• La puntualitat de l’alumnat és absolutament necessària tant per iniciar com per finalitzar les classes.

• Els canvis de classe no justificaran mai els retards.

• Quan comença qualsevol classe l’alumnat ha de dur tot el material que necessita, mai sortirà a buscar-lo a les guixetes.

• L’alumne/a que, per alguna causa excepcional, hagi d’abandonar l’escola o absentar-se d’alguna classe durant l’horari lectiu, ho farà saber al tutor/a .

GUIXETES

• Les guixetes són d'ús personal i cada alumne/a en serà el responsable fins l’acabament de curs.

• Cada alumne/a disposarà d’un codi que se li facilitarà a principi de curs.

• L’accés a les guixetes es realitzarà només en el descans, per això cal que, quan comenci qualsevol classe, l’alumnat hagi previst tot el material que necessita.

HIGIENE I NETEJA

• No es pot menjar a l’interior de les aules o del recinte, només al pati.

• Cal fer un bon ús de les papereres. No es poden llençar deixalles a terra, s'ha d'arreplegar el que hi hagi al terra.

• Des de l'Equip Docent s’establiran els torns per grups i l’horari per assegurar el manteniment i la neteja del pati. Des de les tutories setmanals se'n farà el seu seguiment.

• En compliment de la normativa legal està prohibit fumar..

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

• Les activitats culturals fora del Centre i programades des dels diferents departaments són obligatòries.

ALTRES

• L’alumnat ha de portar al Centre tot el material necessari per a la seva activitat escolar. No ha de portar objectes de valor.

• No està permès en el Centre l’ús de: telèfons mòbils, mp3, ipood, consoles, ...

• En cas de pèrdua el Centre no se'n fa responsable.

• Serà considerada falta greu la pertorbació d’una activitat docent pel so d’un telèfon mòbil o altre mitjà tecnològic. Podent ésser retinguts pel tutor/a o professor/a  durant el temps que es consideri oportú.