Edició 2009

Categoria de participació: heu de triar la categoria que s'ajusti millor a la vostra situació, segons aquests criteris:
Categoria A - Alumnat de cicle inicial de primària
Categoria B - Alumnat de cicle mitjà i superior de primària
Categoria C - Alumnat d'ESO, cicles formatius i altres programes de formació
Categoria D - Grups no escolars: famílies, entitats, grups d'amics i amigues, ...
Categoria E - Participants individuals: estudiants de batxillerat, universitaris i qualsevol persona de qualsevol edat a títol individual.

PODCAST (mp3)