::Inicio >Circuito Calafat

Circuito Calafat


Honorable senyor Rafael Ribó i Massó

Síndic de Greuges de Catalunya

 

 

Benvolgut senyor

 

El circuit de Calafat que està a tocar del nucli urbà de Calafat a l’Ametlla de Mar, produeix de manera continuada sorolls fortíssims que molesten la vida normal dels habitants de aquesta zona vulnerant els seus drets reconeguts per la vigent legislació de la Generalitat de Catalunya. Això ve provocat perquè no s’exigeix als vehicles cap limitació al soroll, com es fa per exemple al circuit del Jarama, ni hi ha cap barrera de protecció acústica. Aquesta circumstància s’agreuja ara per la promoció que el circuit fa del seu ús a través de la plana web interactiva, que pot conduir a un ús ininterromput del circuit tots els dies i a totes hores, fent inviable la vida normal a Calafat i provocant un grau d’estrés considerable a la seva població.

 

Atès que el circuit de Calafat és una activitat econòmica i per tant és competència de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar, ens hi varem dirigir mitjançant escrit amb data 10 de maig de 2010 demanant-los que vigilessin que l’esmenta’t circuit complís amb els requisits mediambientals recollits en la Llei 16/2002 de 28 de juny de protecció contra la contaminació acústica i el Reglament de la pròpia Llei aprovat pel Decret 176/2009 de 10 de novembre i que en cas d’incompliment d’aquests requisits, obliguessin al circuit a emprendre les mides protectores per evitar que el soroll del circuit arribi a la zona d’habitatges de Calafat, i en cas de que no ho fes li retiressin la llicencia d’activitat i l’obliguessin a tancar o a limitar el grau de soroll dels vehicles que hi corrin.

 

Com que fins avui no hem obtingut resposta de l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar i el circuit continua funcionant amb un soroll esfereïdor, li demanem la seva intervenció per tal de que l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar assumeixi la seva competència en aquest tema.

 

 

Calafat a 30 de juny de 2010

 

 

 

Lourdes Latorre

Presidenta de l’Associació de Veïns de Calafat

(s’adjunten xx signatures de veïns de Calafat, recolzant aquesta petició,