::Inici >Textos legals

Textos legals

Llei Orgànica d'Educació (LOE):
http://www.mec.es/mecd/gabipren/documentos/A17158-17207.pdf

Ordre que estableix el calendari escolar del curs 2008-2009:
https://www.gencat.net/eadop/imatges/5133/08135088.pdf

Decret que regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament:
http://educacio.gencat.net/extranet/dogc/decret_160_1996.html

Decret sobre drets i deures de l'alumnat i regulació de la convivència en els centres educatius:
http://www.gencat.net/diari/4670/06165026.htm

Decret pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels centres docents públics que imparteixen educació secundària:
educacio.gencat.net/extranet/dogc/decret_199_1996.html

Reial Decret que estableix els requisits mínims pel que fa als espais que han de complir els centres escolars:
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2003/12/16/pdfs/A05012-05017.pdf

Decret que estableix l'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria:
www.gencat.net/diari/4915/07176092.htm

Criteris d'ús del servei de transport i menjador escolar del Consell Comarcal del Baix Penedès:
www.altanet.org/bop/pdf/2004/20040901.pdf#2004/8790

Plec de clàulules de la concessió de la gestió dels servei de menjador escolar a l'IES Baix Penedès Nord:
Plec de clàusules (servei de menjador)