::Inici >Estatuts

Estatuts

Article 1. Definició i naturalesa
La Universitat Autònoma de Barcelona és una institució de dret públic, amb personalitat jurídica i patrimoni propi, que, d'acord amb la Constitució i la legislació vigent, gaudeix i actua en règim d'autonomia prestant el servei públic de l'ensenyament superior mitjançant la docència, la recerca i l'estudi.

Article 2. Autonomia
1. L'autonomia universitària, de la qual aquests Estatuts són expressió, es manifesta en l'autogovern, en la docència, en la recerca i en la gestió administrativa, pressupostària i econòmica i en el compromís de rendició de comptes a la societat.

2. Correspon als òrgans de govern de la Universitat vetllar pel manteniment i defensa de l'autonomia i també pel compliment de les lleis.

Article 3. Principis d'actuació
1. Per a desenvolupar les seves activitats, la Universitat Autònoma de Barcelona s'inspira en els principis de llibertat, democràcia, justícia, igualtat i solidaritat.

2. És deure de totes les persones integrants de la comunitat universitària, i en particular dels òrgans de govern, atenir-se i donar plena efectivitat a aquests principis.

3. La Universitat i els membres de la comunitat han d'impedir qualsevol mena de discriminació i promoure en particular la integració de les persones amb discapacitats.

4. Són principis especialment proclamats i garantits:
a) La llibertat de càtedra, de recerca i d'estudi, així com la llibertat d'expressió i de reunió dins dels recintes i campus de la universitat.

b) El dret a la informació i el dret a la participació de tots els membres de la comunitat.

c) L'accés a la informació publicada digitalment, amb la garantia que estigui en formats lliures.

d) L'orientació de la docència, la recerca i l'activitat universitària vers la cultura de la pau, el respecte dels drets humans, el progrés social, el respecte del medi ambient i el desenvolupament sostenible i la renúncia explícita a la recerca orientada directament a finalitats militars.

Article 4. Finalitats
Són finalitats de la Universitat Autònoma de Barcelona:
a) Exercir la docència de grau superior, tant pel que fa al coneixement i a la cultura com pel que fa a la formació especialitzada i la preparació per a l'exercici professional, amb un esperit de recerca constant de la qualitat i l'excel·lència.

b) Participar en la creació de coneixements científics, tècnics i professionals mitjançant la dedicació a la recerca i la posterior transferència dels resultats obtinguts a la societat.

c) Cercar la plena integració de l'activitat de docència i de recerca en l'àmbit internacional i, en particular, en els espais europeus d'educació superior i de la recerca.

d) Fomentar l'avaluació de la qualitat en la docència, la recerca i la gestió, d'acord amb criteris, objectius i metodologies equiparables als estàndards internacionals.

e) Participar en la millora i en el desenvolupament del sistema educatiu.

f) Afavorir, estimular i acollir l'activitat intel·lectual i artística en tots els àmbits de la cultura i del coneixement.

g) Fomentar el pensament crític, l'esperit emprenedor i la cultura de la llibertat i el pluralisme, així com l'educació en els valors cívics i socials propis d'una societat democràtica.

h) Difondre la cultura a través d'activitats d'extensió universitària i de formació permanent al llarg de la vida de les persones.

i) Participar en el progrés i en el desenvolupament generals de la societat catalana i en la conservació i enriquiment del seu patrimoni intel·lectual, cultural, natural i científic i en el seu desenvolupament econòmic i benestar social.

j) Les altres finalitats que les lleis li atribueixin.

Article 5. Coordinació i cooperació
1. Per tal d'assolir les seves finalitats, la Universitat Autònoma de Barcelona pot coordinar-se i cooperar amb altres universitats, així com amb altres institucions culturals i científiques.

2. La Universitat Autònoma de Barcelona, sense perjudici de la seva autonomia, s'integra en el sistema universitari de Catalunya, forma part del Consell Interuniversitari de Catalunya i col·labora en els objectius i tasques d'interès compartit amb la resta d'universitats catalanes.

3. La Universitat Autònoma de Barcelona participa en les iniciatives que reforcin la cooperació entre les universitats de l'àmbit lingüístic català i, en particular, com a membre de l'Institut Joan Lluís Vives, en les que endegui o impulsi aquest institut.

Article 6. Suficiència i ús dels recursos
1. La Universitat Autònoma de Barcelona fa seu el dret de la ciutadania a l'estudi i la formació i es compromet, en conseqüència, a instar els òrgans pertinents a fer una política pública d'inversions que ho permeti, d'acord amb la legislació vigent i les demandes i necessitats socials.