::Inici >CW

CW

Normas de las CW

 Els oficials de camp són els encarregats de portar les CW i els entrenaments previs i posteriors a la CW; Per Tant, tenen unes normes a seguir i a fer  cumplir.


1. Només s'escolta al comandant o oficial encarregat de la batalla.
1.E: solo se escucha al comandante o oficial encargado de la batalla.

 

2. Si algun jugador te algun dubte de la CW i necessita expresarla a l'encarregat, haura de fer-ho de forma moderada i sempre indicant la seva posició, nick i tanc.
2.E :Si algún jugador tiene alguna duda de loa CW y necesita expresarla al responsable, lo tendrá que hacer de forma moderada y siempre indicando su Nick, tanque y posición.

 

3. No es permetra CAP comentari que no sigui útil a la CW, tipu: "m'ha rebotat, m'han fotut la suspenció, etc". Aquests comentaris sobren.
3.E:No son permisibles comentarios que no sean útiles en la CW tipo: "me a rebotado" o "me han roto la suspensión", etc....este tipo de comentarios sobran.

 

4. Tot jugador que participi a la CW ha d'estar al canal indicat del TS.

4.E: Todos los jugadores que participen en la CW deven estar en el canal indicado del TS.


5. Si hi ha mes de 15 jugadors disposats a entrar a la CW, s'agafaren els 15 primers a no ser q l'encarregat de la batalla necessiti uns altres tancs, encabat a la seguent CW els q no han pogut jugar seran els primers a entrar a la CW.

5.E: Si hay más de 15 jugadores disponibles en la CW, se cogerán los 15 primeros a no ser que el encargado de la batalla necesite otro tipo de tanque, en la siguiente ronda de CW los que no entraron en la primera tendrán prioridad.

 

6. Nomes l'encarregat de la CW moura els jugadors de la reserva a l'equip de combat.

6.E: solo el encargado de la CW movera los jugadores de la reserva al equipo de combate.

 

7. Una vegada finalitzada la CW tothom haurà de quedar-se a la sala de TS per si es precissa, per part de l'encarregat de la batalla,de fer algun comentari o entrenament sobre la CW, també si un soldat ha vist algun especte de la tàctica a millorar i ho exposa es farà un entrenament.

7.E: Una vez finalizada la CW todos se quedaran en el canal del TS por si se precisa, por parte del encargado de la batalla hacer algún comentario o entrenamiento sobre la CW, también si un soldado ha visto algún aspecto táctico mejorable, lo expondrá y se entrenara.

 

8. Es perment a tots els jugadors, q un cop finalitzada la CW expossin a l'encarregat de la batalla els seus punts de vista sobre algun fet ocurregut durant el transcurs de la batalla o algun canvi que a parer seu hagues millorat el resultat. Sempre partint de l'educació i el respecte, amb la finalitat de millorar el plantejament de la CW.

8.E:Se permite a todos los jugadores, que una vez finalizada la CW expongan al encargado de la batalla sus puntos de vista  sobre algún echo ocurrido, durante el transcurso de la batalla, o algún cambio que a su parecer mejore el resultado. siempre partiendo de la educación y el respeto, con la finalidad de mejorar la estrategia de la CW

 

9. És responsabilitat d'aquest rang jeràrquic el promoure cuirassades i entrenaments diversos cada setmana per millorar l'eficiència i el joc en equip.

9.E: es responsabilidad de el rango jerárquico la promoción de acorazadas y entrenamientos varios cada semana para mejorar la eficiencia y el juego en equipo.

10. Es obligatori portar el tanc pintat, extintor automatic i municio premium.

10.E:Es obligatorio presentarse a la CW con el tanque pintado, extintor automático y munición Premium.