::First >LEGALITY >ASSEMBLEA GENERAL 2013

ASSEMBLEA GENERAL 2013

ACTA

 ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIS (26/04/2013)

A Tarragona a 26 d’abril de 2013, es reuneixen els membres d’aquesta Associació en assemblea general ordinària degudament convocada. Es va celebrar la reunió al Local social del Ateneu de Tarragona a les 21:00 h. en única convocatòria, es van tractar els punts de l’ordre del dia que figuraven a la mateixa.

SOCIS PRESENTS (30) 41% DEL QUORUM:

José Esperanza, Pedro Cano, Dolors Viudez, Pepi Reina, Vicente Descalzo, Dolors Boada, Pilar Suárez, Montse Raduà, José Luis Cabré, Benedicto Segura, Lorena Figueroa, Leonor Martinez, Alberto Arroyo, Antón Català, Joan Mª Conesa, Maribel Ruiz, Cisco Climent, Carme Garriga, Dulce Almenara, Paqui González, Margarita Jové, Antonio Reina i els socis núms. 263, 264, 265 i 266. També els socis representats: Marina Descalzo, Robert Aparicio, Joan Vidal i Silvia Blanch.

PUNTS DE L’ORDRE DEL DIA:

1. Obertura

S’inicia la sessió sent les 21:15 h., amb la participació dels presents i seguint els punts de l’ordre del dia de la convocatòria.

2. Lectura Acta anterior

El President fa la lectura de l’Acta anterior, de data 09/03/2012, i s’aprova per unanimitat.

3. Informe de gestió 2012.

S’informa als socis que durant l’últim any s’han realitzat un total de 131 activitats, entre docents (106) i lúdiques (25), resultant un 2 % menys que a l’any anterior.

També s’informa que a l’any 2012, al registre general de socis, s’han fet 19 altes i 5 baixes, resultant un número de socis registrats de 262, i un número de socis efectius de 74.

4. Informe econòmic 2012.

S’informa als assistents de l’estat de tresoreria de l’Associació, sent el resum de la següent manera:

Saldo anterior:        3.174 €
Total despeses:      10.656 €
Total ingressos:      10.718 €
Benefici:             + 62 €
Saldo a 31/12/2012:   3.236 €

Es fa notar que amb l’actual caixa de tresoreria existent tenim pràcticament cobertes totes les despeses ordinàries per l’any 2013.

5. Presentació programa d’activitats i previsió pressupost exercici 2013.

Es presenta un projecte de futur per part de la Junta Directiva i es decideix que aquest any es farà l’esforç, per part de tothom qui vulgui col·laborar, d’arribar a un total de 150 activitats: 120 docents i 30 lúdiques.

Es decideix mantenir l’actual quota de soci, que es de 50 € anuals, fins la propera reunió de l’Assemblea General.

S’informa que aquest any 2013 tots els organismes oficials, que normalment ens subvencionant, Ajuntament, Diputació, Catalunya Caixa, Generalitat, ja ens han notificat per escrit que no rebrem cap subvenció.

Es presenta l’estudi pressupostari i previsió per l’any en curs, que té els següents números generals: Ingressos = 9.500 €; Quotes de socis (4000 €) + Cursets (500 €) + Vendes i rifes (500 €) + Actes varis (4500 €); Despeses = 9.500 €; Ús del local social (4000 €) + Actes varis (4000 €) + Compres i administració (1500 €)

Es fa la votació i s’aprova per unanimitat.

6. Com ens afecta la manca de subvencions?

S’obre un espai de debat sobre l’actual crisi econòmica general, que ens afecta a tots i especialment a nosaltres com associació sense ànim de lucre.

Es discuteix ordenada i civilitzadament sobre les elevades despeses de manteniment de l’amplia Administració Pública, i la possibilitat de solució amb la recuperació d’un Estat independent i republicà.

Després de diverses i variades intervencions, no s’arriba a cap conclusió definitiva.

7. Precs i preguntes.

En aquest apartat, alguns socis proposen diverses solucions per l’auto-finançament de la nostra Entitat:

Com que la principal font de ingressos son els propis socis, es demana un esforç suplementari per donar-nos a conèixer per tots els àmbits socials de la ciutat i comarques i portar més gent que els agradi el ball que, a la fi, puguin ser també socis a l’entitat.

Es proposa també la participació de l’Associació en diversos sorteigs, tal com la Loto, etc..., per, en un moment donat, poder adquirir un local social propi, ampli i confortable.

No havent-hi més temes a tractar, es decideix aixecar la sessió a les 21:45 h.

La secretaria (Montse Raduà)